Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ใบงานที่ 11 เรื่อง กำหนดและลำดับขั้นตอนการปฏิบัต2

438 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ใบงานที่ 11 เรื่อง กำหนดและลำดับขั้นตอนการปฏิบัต2

  1. 1. ใบงานที่ 11 เรื่อง กาหนดและลาดับขั้นตอนการปฏิบัติ ------------------------------------------------------- ให้นักเรียนเรียงลาดับขั้นตอนการทางาน จากกิจกรรมที่กาหนดให้ต่อไปนี้ 1. การสารวจสภาพน้าที่คูเมือง ขั้นที่ 1 เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในสารวจ ได้แก่ pH Meter กระดาษอินดิเคเตอร์ ขั้นที่ 2 เดินทางไปที่คูเมือง ตาแหน่งที่ 1 ด้านทิศเหนือด้วยรถจักรยานยนต์พร้อม เครื่องมือสารวจ ขั้นที่ 3 เก็บน้าตัวอย่าง แล้วนามาทดสอบด้วยเครื่องมือ 2. การทาร่มกระดาษสาที่บ่อสร้างขั้นที่ 1 การทาหัวร่ม ตุ้มร่ม นาไม้สาหรับทาหัวร่ม และ ตุ้มร่ม ขนาดโตวัดเส้นผ่า ศูนย์กลางขนาด 2-2.5 นิ้วนาเอามาตัดท่อนๅความเท่ากับขนาดของหัวร่มและ ตุ่มร่มที่ต้องการแล้วเจาะรูตรงกลางขนาดพอที่จะใส่คันร่มชนิดนั้นๅ ได้แล้วจึง เอาไปกลึงเป็นหัวร่มรือตุ่มร่มตามแบบที่ได้กาหนดไว้ขั้นที่ 2 การทาซี่ร่ม หลังจากได้ไม้ไผ่มาแล้งก็นาเอามาตัดออกเป็นท่อนๅถ้าเป็นไม้ไผ่ ที่มีปล้องยาวก็ตัดระหว่างข้อ แต่ถ้าเป็นไม้ปล้องสั้นก็ตัดให้ข้อไม้อยู่ตรงกลาง ความยาวของท่อนไม้ที่ตัดเท่าบขนาดของร่มที่จะทา เช่น ทาร่มขนาด 20นิ้วก็ ตัดไม้ไผ่ยาว 20นิ้วเป็นต้นเมื่อตัดไม้ไผ่เป็นท่อนยาวแล้วก็ใช้มีดขูดผิวไม้ออก ให้หมดแล้วทาเครื่องหมายสาหรับเจาะรูไว้ โดยการใช้ตะปูตอกบนไม้ ขอให้ ปลายตะปูโผล่ออกมานิดหนึ่งแล้วใช้ไม้ขอขีดรอบปล้องไม้ตรงกับระยะที่ ต้องการเจาะรูแล้วจึงผ่าไม้ออกเป็น 4 ชิ้น แต่ละชิ้นขนาดเท่ากันใช้มีดตรงท้อง ตามระยะที่ได้กะไว้ให้เสมอกันทุกชิ้น ให้ทางปลายซี่เรียว และใช้มีดจักเป็นซี่ๅ ตรงหัวไม้ ความหนาแต่ละซี่ประมาณ 1/8 นิ้ว แล้วใช้มือฉีกออกเป็นซี่ๅ ถ้า ฉีกไม่ออกก็ใช้มีดผ่าออกไปตรงๅ แล้วเหลาทั้งสองข้างให้ เรียบและปาดตรง
  2. 2. หัวซี่ทั้ง 2 ให้บางพอดีที่จะใส่เข้าร่องหัวร่มได้แล้วซี่ตรงท้องนิดนึงเพื่อให้มุม มนแล้วเหลาตรงท้องซึ่งให้ ้ปลายซี่ร่มเรียวเท่ากันทุกๅซี่ ใช้มีดปลายแหลม แทงลงไปตรงรอยปาดท้องซี่ ให้ปลายมีดทะลุออกด้านหลังซึ่งตรงกลางแล้ว ผ่าตรงออกไปตามยาวประมาณ 2 นิ้ว เพือให้ปลายซี่สั้นสอดเข้าไปเวลาร้อย คือ ประติดกับซี่สั้น ส่วนการทาซี่ร่มสั้นนั้น ตัดไม้ยาวตามขนาดที่ต้องการแล้วเกลาเอาผิว ไม้ออก แล้วทาเครื่องหมายสาหรับเจาะรู แล้ว จักเป็นซี่ๅ เหลาสองข้างให้ เรียบร้อย ปลายซึ่งข้างหนึ่งปาดท้องซี่ให้เป็นมุมแล้วเหลา 2 ข้าง ให้บางที่จะ สอดเข้ารองตุ่มร่มได้ ส่วนอีกข้างหนึ่งเหลาปลายให้มน และเหลาตรงปลาย 2 ข้างให้บางพอสมควรขั้นที่ 3 การเจาะรูซี่ร่มสั้นและซี่ร่มยาว ใช้เหล็กแหลมชนิดปลายเป็นสามเหลี่ยมเจาะ โดยการหมุนไปหมุนมาหรือ จะใช้เหล็กแหลมเผาไฟให้ร้อนแล้วเจาะรูก็ได้(ถ้า ไม่มีเครื่องเจาะ แต่ถ้ามีเครื่องเจาะซี่ร่มโดยเฉพาะ ก็ใช้เครื่องเจาะเพราะเร็วขั้นที่ 4 การมัดหัวร่มและตุ่มร่มนาเอาซี่ร่มยาวและซี่ร่มสั้นที่เจาะรูแล้วร้อยติดกันเรียง เป็นตับโดยร้อยเอาทางหลัง ซี่ขึ้นข้างบนทุกซี่ แล้วเอาหัวร่มที่ผ่าร่องซี่แล้วมา ปาดซี่ออก 1 ช่อง เพื่อสาหรับจะได้ไว้ผกปมเชือก เอาซี่ร่มที่ร้อยแล้วใส่ลงไป ู ในหัวร่มช่องละซี่ แล้วดึงเชือกให้ตึงแล้วใส่ต่อไปอีกจนครบทุกช่อง แล้วดึง ปลายเชือกทั้ง 2 ข้างให้ตึง เอาปลายเชือกผูกให้แน่น แล้วตัดเชือกที่ผกออก ู ให้เหลือปลายเชือกไว้ประมาณข้างละ 1 นิ้ว การมัดหัวร่มและตุ้มร่มทาด้วยวิธี เดียวกัน
  3. 3. 3. การล้างจาน ขั้นที่ 1 เก็บถ้วยชามที่ใช้รับประทานอาหาร ขั้นที่ 2 เขี่ยเศษอาหารทิ้ง ขั้นที่ 3 ล้างตะเกียบและชามด้วยน้าเปล่า ขั้นที่ 4 ล้างตะเกียบและชามด้วยน้ายาล้างจานโดยใช้ฟองน้าถูตามรูปภาพ ขั้นที่ 5 ล้างน้ายาล้างจานออกด้วยน้าเปล่า ขั้นที่ 6 คว่าจานให้เรียบร้อย ขั้นที่ 7 เทเศษอาหารทิ้ง

×