төрийн албан хаагчийн анкет

14,535 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
14,535
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
92
Actions
Shares
0
Downloads
309
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

төрийн албан хаагчийн анкет

  1. 1. Òºðèéí àëáàí õààã÷èéí õóâèéí õýðýã õºòëºõ æóðàì”-ûí 1 ä¿ãýýð õàâñðàëòÌàÿãòûã ººðèéí ãàðààð õàð Áèåèéí áàéöààëòáóþó õàð õºõ ºíãèéí áýõýýð ÒªÐÈÉÍ ÀËÁÀÍ ÕÀÀÃ×ÈÉÍ ÀÍÊÅÒ áè÷èõ ñàíàìæ áºãëºíº àøèãëààðàéÐåãèñòðûí äóãààð Èðãýíèé ¿íýìëýõèéí äóãààðÍèéãìèéí äààòãàëûí äóãààð Ýð¿¿ë ìýíäèéí äààòãàëûí ãýð÷èëãýýíèé äóãààð 1. ÕÓÂÜ Õ¯ÍÈÉ ÒÀËÀÀÐÕ ÌÝÄÝÝËÝË1.1 Ýöýã /ýõ/-èéí íýð: ...................................... Íýð..............................1.2. Õ¿éñ ........................ 1.3. Òºðñºí ............ îí............ñàð..............ºäºð Çóðàã 4 õ 6 ñì1.4. Òºðñºí àéìàã, õîò................. ............ñóì, ä¿¿ðýã........................... òºðñºí ãàçàð...................................... îâîã .................1.5. ¯íäýñ óãñàà.................. 1.6. Íèéãìèéí ãàðàë............................1.7. Ãýð á¿ëèéí áàéäàë /çºâõºí ãýð á¿ëèéí á¿ðòãýëä áàéãàà õ¿ì¿¿ñèéã áè÷íý/: Òàíû Ãýð á¿ëèéí ãèø¿¿äèéí ýöýã Òºðñºí Òºðñºí àéìàã, þó /ýõ/-èéí íü áîëîí ººðèéí Îäîî ýðõýëæ áóé àæèë îí õîò,ñóì, ä¿¿ðýãáîëîõ íýð1.8. Ñàäàí òºðëèéí áàéäàë /Òàíû ýöýã, ýõ, òºðñºí, àõ, ýã÷, ä¿¿, ºðõ òóñãààðëàñàí õ¿¿õýä áîëîí ýõíýð/íºõºð/-èéí ýöýã, ýõèéã îðóóëíà/, Ãýð á¿ëèéí ãèø¿¿äèéíÒàíû þó Òºðñºí Òºðñºí àéìàã, õîò, ñóì, Îäîî ýðõýëæ áóé ýöýã/ýõ/-èéí íü áîëîí áîëîõ îí ä¿¿ðýã àæèë ººðèéí íýð1.9. Îðøèí ñóóãàà õàÿã...................................... àéìàã, õîò..................................................ñóì, ä¿¿ðýããýðèéí õàÿã................ ......................................................................................................óòàñ, ¿¿ðýí óòàñ. ............................. Ôàêñ.................... È-ìýéë õàÿã ...................................................1.10. Øóóäàíãèéí õàÿã...... ................................................ Èíäåêñ......................................................1.11. Îíöãîé øààðäëàãà ãàðâàë õàðèëöàõ õ¿íèé íýð. .................................ò¿¿íèé óòàñ .......................
  2. 2. 2. ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÒÀËÀÀÐÕ ÌÝÄÝÝËÝË2.1. Áîëîâñðîëûí /åðºíõèé, òóñãàé äóíä, äýýä áîëîâñðîë, äèïëîìûí, áàêàëàâðûí áîëîí ìàãèñòðèéíçýðãèéã îðîëöóóëàí/ Ýçýìøñýí áîëîâñðîë, ìýðãýæèë Ñóðãóóëèéí íýð Îðñîí îí, ñàð Òºãññºí îí, ñàð ãýð÷èëãýý, äèïëîìûí äóãààð2.2. Áîëîâñðîëûí äîêòîðûí áîëîí øèíæëýõ óõààíû äîêòîðûí çýðýã Çýðýã Õàìãààëñàí ãàçàð Îí, ñàð Ãýð÷èëãýý, äèïëîìûí äóãààðÁîëîâñðîëûí äîêòîðûí çýðýã õàìãààëñàí ñýäýâ.........................................................................................Øèíæëýõ óõààíû äîêòîð õàìãààëñàí ñýäýâ................................................................................................. 3. ÌÝÐÃÝÆËÈÉÍ ÁÝËÒÃÝËÈÉÍ ÒÀËÀÀÐÕÈ ÌÝÄÝÝËÝË3.1. Ìýðãýøëèéí áýëòãýë /Ìýðãýæëèéí áîëîí áóñàä ÷èãëýëýýð ìýðãýø¿¿ëýõ ñóðãàëòàíä õàìðàãäñàíáàéäëûã áè÷íý/. ¯íýìëýõ, ãýð÷èëãýýíèé Õààíà, ÿìàð Ýõýëñýí äóóññàí Õóãàöàà ßìàð ÷èãëýëýýð äóãààð, îëãîñîí îí, ñàð, áàéãóóëëàãàä îí, ñàð, ºäºð /õîíîãîîð/ ºäºð3.2. Àëáàí òóøààëûí çýðýã, äýâ, öîë Àëáàí òóøààëûí àíãèëàë, Çàðëèã, çàõèðàìæ, òóøààëûí Çýðýã äýâ, öîëûí íýð ¯íýìëýõíèé äóãààð çýðýãëýë íýð, îí, ñàð, ºäºð äóãààð3.3. Ýðäìèéí öîë/äýä ïðîôåññîð, ïðîôåññîð, àêàäåìèéí ãèø¿¿íèéã îðîëöóóëàí/ Öîë Öîë îëãîñîí áàéãóóëëàãà Îí, ñàð Ãýð÷èëãýý, äèïëîìûí äóãààð
  3. 3. 4.ÓÐ ×ÀÄÂÀÐÛÍ ÒÀËÀÀÐÕ ÌÝÄÝÝËÝË4.1. Óð ÷àäâàð (òà ººðèéí óð ÷àäâàðûí òºâøèíã 1-3 áàëëààð ¿íýëíý ¿¿. /1-òààðóó, 2-äóíä, 3-ñàéí ) Á¿ëãýýð àæèëëàõ óð Õóâü õ¿íèé óð ÷àäâàð Ò¿âøèí Ò¿âøèí ÷àäâàð - ªºðèéí ýðõýìëýí äýýäëýõ 1 2 3 -¯ð íºëººòýé áàã 1 2 3 ç¿éëñ áà òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýëýý á¿ðä¿¿ëýõ òîäîðõîéëîõªºðèé㺺 òàíèí - Òàíèí ìýäýõ õýâ ìàÿãàà 1 2 3 - áóñäûí ýðõ ìýäýë, 1 2 3 ìýäýõ òîãòîîõ á¿ðýí ýðõèéã õ¿íäýòãýæ äýìæëýã - ªºð÷ëºëòèéã õ¿ëýýí àâàõ 1 2 3 - Ìýäëýã ìýäýýëëýý 1 2 3 áóñàäòàé õóâààëöàõ - Ñòðåññèéí õ¿÷èí ç¿éëñèéã 1 2 3 Áóñàä óð ÷àäâàð Ò¿âøèí íàìæààõÑòðåññýý òàéëàõ -Öàãèéã ç¿é çîõèñòîé àøèãëàõ 1 2 3 - ¯¿ðýã õ¿ëýýõ 1 2 3 -Ýðõ ìýäëýý òºëººë¿¿ëýõ 1 2 3 -Õàðèóöëàãà õ¿ëýýõ 1 2 3 - Ç¿é çîõèñòîé õàíäëàãûã 1 2 3 - Íèéòèéí çîðèëãîä 1 2 3 Àñóóäëûã õýðýãëýõ òóóøòàé áàéõ á¿òýýë÷ýýð -Á¿òýýë÷ õàíäëàãûã àøèãëàõ 1 2 3 - ªºðèé㺺 õºãæ¿¿ëýõ 1 2 3 øèéäâýðëýõ - Øèíý ñàíàà÷ëàãûã äýìæèõ 1 2 3 - Àñóóäëûã 1 2 3 áîëîâñðóóëàõ Õ¿ì¿¿ñèéí õîîðîíäûí õàðèëöààíû - Îíîâ÷òîé øèéäâýð 1 2 3 Ò¿âøèí óð ÷àäâàð ãàðãàõ Áóñàäòàé áèå - õàëàìæëàõ 1 2 3 Äýýð äóðüäñàíààñ áèåíèéãýý áóñàä óð ÷àäâàðààñ Ò¿âøèíäýìæñýí õàðèëöàà -Ǻâëºãºº ºãºõ 1 2 3 çàðèìûã íýðëýíý ¿¿ õîëáîî òîãòîîõ -Áóñäûã ñîíñîõ 1 2 3Ýðõ ìýäëèéíõýý -Ýðõ ìýäëýý õýðýãæ¿¿ëýõ 1 2 3 1 2 3 õ¿ðýýíä áóñäàä - Áóñäàä íºëººëºõ 1 2 3 íºëººëºõ -Áóñäàä á¿ðýí ýðõ îëãîõ 1 2 3 - ¯ð íºëººã¿é ¿éë àæèëëàãààã 1 2 3 èëð¿¿ëýõ Áóñäàä óðàì - Óðàì çîðèã îðóóëàõ îð÷èí 1 2 3 1 2 3 õàéðëàõ áèé áîëãîõ - Àìæèëòûã óðàìøóóëàõ 1 2 3 - Øàëòãààíûã òîãòîîõ 1 2 3 1 2 3 Ǻð÷ëèéã - Òîõèðîõ ñòðàòåãèéã ñîíãîõ 1 2 3 çîõèöóóëàõ - ̺ðãºëäºõ ÿâäëûã àðèëãàõ 1 2 34.2. Ãàäààä õýëíé ìýäëýã (ò¿âøèíã “+” ãýæ òýìäýãëýíý.)Ãàäààä õýëíèé Ñîíñîæ îéëãîõ ßðèõ Óíøèõ Áè÷èõ íýð Äóíä Ñàéí Îíö Äóíä Ñàéí Îíö Äóíä Ñàéí Îíö Äóíä Ñàéí ÎíöÎðîñ õýëÀíãëè õýë4.3. Êîìïüþòåðèéí áîëîí îôôèñèéí òîíîã òºõººðºìæ, òåõíîëîãè ýçýìøñýí áàéäàë (ò¿âøèíã “+” ãýæòýìäýãëýíý.) Ýçýìøñýí Ò¿âøèí Ò¿âøèí Ýçýìøñýí ïðîãðàììûí íýð ïðîãðàììûí íýð Äóíä Ñàéí Îíö Äóíä Ñàéí ÎíöWord Èíòåðíåòèéí îð÷èíä àæèëëàõExcel Äîòîîä ñ¿ëæýý àøèãëàõPage maker ÑêàéíåðPower Point Ïðèíòåð Îôôèñèéí Õóâèëàã÷ òîíîã Ôàêñ òºõººðºìæ Ãýðýë çóðãèéí àøèãëàõ áîëîí âèäåî áè÷ëýãèéí àïïàðàò ã.ì
  4. 4. 5. ÒÓÐØËÀÃÛÍ ÒÀËÀÀÐÕ ÌÝÄÝÝËÝË5.1. Õºäºëìºð ýðõëýëòèéí áàéäàë Àæèëëàñàí áàéãóóëëàãà, ãàçàð Àæèëä îðñîí Àæëààñ ãàðñàí Àëáàí òóøààë ò¿¿íèé õýëòýñ îí ñàð îí ñàðÄýýðõ ìýäýýëýë ¿íý áîëîõûã áàòàëæ /ãàðûí ¿ñýã/ .................................. / / 200 ….… îí ….… ñàð ….… ºäºð

×