Tax anket

3,807 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,807
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
40
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tax anket

  1. 1. “Òºðèéí àëáàí õààã÷èéí õóâèéí õýðýã õºòëºõ æóðàì”-ûí 1 ä¿ãýýð õàâñðàëò Ìàÿãòûã ººðèéí ãàðààð, Áèåèéí áàéöààëòõàð áóþó õàð õºõ ºíãèéí áýõýýð ÒªÐÈÉÍ ÀËÁÀÍ ÕÀÀÃ×ÈÉÍ ÀÍÊÅÒ áè÷èõ ñàíàìæ áºãëºíº àøèãëààðàé Ìàÿãò ¹1Ðåãèñòðèéí äóãààð Èðãýíèé ¿íýìëýõèéí äóãààðÍèéìèéí äààòãàëûí Ýð¿¿ë ìýíäèéí äààòãàëûíäýâòðèéí äóãààð äýâòðèéí äóãààð 1. ÕÓÂÜ Õ¯ÍÈÉ ÒÀËÀÀÐÕ ÌÝÄÝÝËÝË1.1. Ýöýã/ýõ/-èéí íýð __________________Íýð_____________________1.2. Õ¿éñ _____________ 1.3. Òºðñºí _____ îí ____ ñàð _____ ºäºð Çóðàã1.4. Òºðñºí àéìàã, õîò_______________ ñóì, ä¿¿ðýã ________________ 4õ6 ñì òºðñºí ãàçàð ____________________________îâîã______________1.5. ¯íäýñ, óãñàà____________________ 1.6. Íèéãìèéí ãàðàë _______1.7. Ãýð á¿ëèéí áàéäàë (çºâõºí ãýð á¿ëèéí á¿ðòãýëä áàéãàà õ¿ì¿¿ñèéã áè÷íý):Òàíû Ãýð á¿ëèéí ãèø¿¿äèéí ýöýã /ýõ/- þó èéí íü áîëîõ ººðèéí íü íýð Òºðñºí Òºðñºí àéìàã, õîò, Îäîî ýðõýëæ áóé àæèëáîëîõ îí ñóì, ä¿¿ðýã1.8. Ñàäàí òºðëèéí áàéäàë (Òàíû ýöýã, ýõ, òºðñºí àõ, ýã÷ ä¿¿, ºðõ òóñãààðëàñàí õ¿¿õýäáîëîí òàíû ýõíýð /íºõºð/-èéí ýöýã, ýõèéã îðóóëíà.):Òàíû Ñàäàí òºðëèéí õ¿ì¿¿ñèéí ýöýã þó /ýõ/-èéí íü áîëîí ººðèéí íü íýð Òºðñºí Òºðñºí àéìàã, õîò, Îäîî ýðõýëæ áóé àæèëáîëîõ îí ñóì, ä¿¿ðýã1.9.Îðøèí ñóóãàà õàÿã__________________àéìàã, õîò___________________ñóì, ä¿¿ðýã ãýðèéí õàÿã_____________________________________________________________ Óòàñ, ¿¿ðýí óòàñ_____________Ôàêñ____________È-ìåéë õàÿã__________________1.10.Øóóäàíãèéí õàÿã________________________________Èíäåêñ__________________1.11.Îíöãîé øààðäëàãà ãàðâàë õàðèëöàõ õ¿íèé íýð___________, ò¿¿íèé óòàñ_________
  2. 2. 2. ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÒÀËÀÀÐÕ ÌÝÄÝÝËÝË2.1. Áîëîâñðîë /åðºíõèé, òóñãàé äóíä, äýýä áîëîâñðîë, äèïëîìûí, áàêàëàâðûí áîëîíìàãèñòðèéí çýðãèéã îðîëöóóëàí/ Ñóðãóóëèéí íýð Îðñîí îí, ñàð Òºãññºí îí, ñàð Ýçýìøñýí áîëîâñðîë, ìýðãýæèë, ãýð÷èëãýý, äèïëîìûí äóãààð2.2. Áîëîâñðîëûí äîêòîðûí áîëîí øèíæëýõ óõààíû äîêòîðûí çýðýã Çýðýã Õàìãààëñàí ãàçàð Îí, ñàð Ãýð÷èëãýý, äèïëîìûí äóãààðÁîëîâñðîëûí äîêòîðûí çýðýã õàìãààëñàí ñýäýâ _______________________________Øèíæëýõ óõààíû äîêòîð õàìãààëñàí ñýäýâ______________________________________ 3. ÌÝÐÃÝØËÈÉÍ ÁÝËÒÃÝËÈÉÍ ÒÀËÀÀÐÕ ÌÝÄÝÝËÝË3.1. Ìýðãýøëèéí áýëòãýë /Ìýðãýæëèéí áîëîí áóñàä ÷èãëýëýýð íàðèéí ìýðãýø¿¿ëýõñóðãàëòàä õàìðàãäñàí áàéäëûã áè÷íý/ ¯íýìëýõ, Õààíà, ÿìàð Ýõýëñýí äóóññàí Õóãàöàà ßìàð ÷èãëýëýýð ãýð÷èëãýýíèé áàéãóóëëàãàä îí, ñàð, ºäºð /õîíîãîîð äóãààð, îëãîñîí îí, ñàð, ºäºð3.2.Àëáàí òóøààëûí çýðýã äýâ, öîë Àëáàí òóøààëûí Çýðýã äýâ, öîëíû íýð Çàðëèã, çàõèðàìæ, òóøààëûí ¯íýìëýõíèéàíãèëàë, çýðýãëýë íýð, îí, ñàð, äóãààð ºäºð, äóãààð3.3. Ýðäìèéí öîë /äýä ïðîôåññîð, ïðîôåññîð, àêàäåìèéí ãèø¿¿íèéã îðîëöóóëàí/ Öîë Öîë îëãîñîí áàéãóóëëàãà Îí, ñàð Ãýð÷èëãýý, äèïëîìûí äóãààð
  3. 3. 4. ÓÐ ×ÀÄÂÀÐÛÍ ÒÀËÀÀÐÕ ÌÝÄÝÝËÝË4.1 Óð ÷àäâàð(òà ººðèéí ò¿âøèíã 1-3 áàëëààð ¿íýëíý ¿¿) /1-òààðóó, 2-äóíä, 3-ñàéí/ Õóâü õ¿íèé óð ÷àäâàð Ò¿âøèí Á¿ëãýýð àæèëëàõ óð ÷àäâàð Ò¿âøèí - ªºðèéí ýðõýìëýí äýýäëýõ ç¿éëñ áà òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýëýý òîäîðõîéëîõ 1 2 3 ¯ð íºëººòýé áàã á¿ðä¿¿ëýõ 1 2 3 ªºðèé㺺 òàíèí Áóñäûí ýðõ ìýäýë, á¿ðýí ýðõèéã ìýäýõ - Òàíèí ìýäýõ õýâ ìàÿãàà òîãòîîõ 1 2 3 õ¿íäýòãýæ, äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ 1 2 3 - Ìýäëýã, ìýäýýëëýý áóñàäòàé - ªºð÷ëºëòèéã õ¿ëýýí àâàõ 1 2 3 1 2 3 õóâààëöàõ - Ñòðåññèéí õ¿÷èí ç¿éëñèéã íàìæààõ 1 2 3 Áóñàä óð ÷àäâàð Ò¿âøèíÑòðåññýý òàéëàõ - Öàãèéã ç¿é çîõèñòîé àøèãëàõ 1 2 3 - ¯¿ðýã õ¿ëýýõ 1 2 3 - Ýðõ ìýäëýý òºëººë¿¿ëýõ 1 2 3 - Õàðèóöëàãà õ¿ëýýõ 1 2 3 - Ç¿é çîõèñòîé õàíäëàãûã õýðýãëýõ 1 2 3 - Íèéòèéí çîðèëãîä òóóøòàé áàéõ 1 2 3 Àñóóäëûã á¿òýýë÷ýýð - Á¿òýýë÷ õàíäëàãûã àøèãëàõ 1 2 3 - ªºðèé㺺 õºãæ¿¿ëýõ øèéäâýðëýõ - Øèíý ñàíàà÷ëàãûã äýìæèõ 1 2 3 - Àñóóäàë áîëîâñðóóëàõ 1 2 3 - Îíîâ÷òîé øèéäâýð ãàðãàõ Õ¿ì¿¿ñ õîîðîíäûí õàðèëöààíû óð ÷àäâàð Ò¿âøèí 1 2 3 - Õàëàìæëàõ 1 2 3 Áóñàäòàé áèåáèåíèéãýý äýìæñýí Äýýð äóðäñàíààñ áóñàä óð õàðèëöàà õîëáîî - Ǻâëºãºº ºãºõ 1 2 3 Ò¿âøèí ÷àäâàðààñàà çàðèìûã íýðëýíý ¿¿ òîãòîîõ - Áóñäûã ñîíñîõ 1 2 3 - Ýðõ ìýäëýý õýðýãæ¿¿ëýõ 1 2 3Ýðõ ìýäëèéíõýýõ¿ðýýíä áóñäàä - Áóñäàä íºëººëºõ 1 2 3 1 2 3 íºëººëºõ - Áóñäàä á¿ðýí ýðõ îëãîõ 1 2 3 - ¯ð íºëººã¿é ¿éë àæèëëàãààã èëð¿¿ëýõ 1 2 3 Áóñäàä óðàì - Óðàì çîðèã îðóóëàõ îð÷èí áèé áîëãîõ 1 2 3 1 2 3 õàéðëàõ - Àìæèëòûã óðàìøóóëàõ 1 2 3 - Øàëòãààíûã òîãòîîõ 1 2 3 Ǻð÷ëèéã - Òîõèðîõ ñòðàòåãèéã ñîíãîõ 1 2 3 1 2 3 çîõèöóóëàõ - Ѻðãºëäºõ ÿâäëûã àðèëãàõ 1 2 3
  4. 4. 4.2 Ãàäààä õýëíèé ìýäëýã (ò¿âøèíã “ +“ãýæ òýìäýãëýíý) Ãàäààä ñîíñîæ îéëãîõ ÿðèõ óíøèõ áè÷èõ õýëíèé íýð Äóíä Ñàéí Îíö Äóíä Ñàéí Îíö Äóíä Ñàéí Îíö Äóíä Ñàéí Îíö4.3.Êîìïüþòåðèéí áîëîí îôôèñèéí òîíîã òºõººðºìæ, òåõíîëîãè ýçýìøñýí áàéäàë (ò¿âøèíã ″+″ ãýæ òýìäýãëýíý)Ýçýìøñýí Ò¿âøèí Ýçýìøñýí îôôèñèéí òîíîã Ò¿âøèíïðîãðàììûí òºõººðºìæ, òåõíîëîãèéííýð íýð Äóíä Ñàéí Îíö Èíòåðíåòèéí îð÷èíä Äóíä Ñàéí Îíö àæèëëàõ Äîòîîä ñ¿ëæýý àøèãëàõ Îôôèñèéí ñêàéíåð, òîíîã ïðèíòåð òºõººðºìæ õóâèëàã÷ àøèãëàõ ôàêñ Ãýðýë çóðãèéí áîëîí âèäåî áè÷ëýãèéí àïïàðàò ã.ì 5. ÒÓÐØËÀÃÛÍ ÒÀËÀÀÐÕ ÌÝÄÝÝËÝË5.1. Õºäºëìºð ýðõëýëòèéí áàéäàëÀæèëëàñàí áàéãóóëëàãà, ãàçàð, Àëáàí òóøààë Àæèëä îðñîí îí, Àæëààñ ãàðñàí îí, ò¿¿íèé õýëòýñ, àëáà ñàð ñàðÄýýðõ ìýäýýëýë ¿íýí çºâ áîëîõûã áàòàëæ /ãàðûí ¿ñýã/ ________________/ / 200___îí___ ñàð___ ºäºð

×