SlideShare a Scribd company logo
1 of 62
Download to read offline
T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
İLETİŞİMHUKUKU
Öğr. Gör. Mustafa CINGI
GİRİŞ
Koordinatör
B U
D E R S T E
1. Kavram ve Tanim
2. Iletisim Türleri
3. Kitle Iletisimi
4. Kitle Iletisiminin Önemi
1
İLETİŞİM
Haberleşme veya İletişim
(Communication) kelimesi Latince
kelime olan communis yani ortak
kelimesinden türetilmiştir.
SOSYAL YAŞAMDA İLETİŞİM
Toplumsal hayatı ifade eden sosyal
yaşam ifadesi başlı başına bir iletişimi
ifade eder.
SOSYAL YAŞAMDA İLETİŞİM
İletişim Kavramı, toplumu oluşturan
bireylerin, toplulukların ve katmanların
diğer birey, topluluk ve katmanlarla olan
etkileşimini ifade etmektedir.
SOSYAL YAŞAMDA İLETİŞİM
Maddi ya da manevi açıdan farklı
nitelikleri taşıyan tarafların duygu,
düşünme, kabul, kanaat, inanç ve
benzeri düşünsel ürünlerini karşı tarafa
iletmeleri çeşitli şekillerde gerçekleşir.
Pek çok şekilde gerçekleşebilecek olan
bu aktarıma iletişimdenir.
SOSYAL YAŞAMDA İLETİŞİM
Hangisi?
SOSYAL YAŞAMDA İLETİŞİM
SOSYAL YAŞAMDA İLETİŞİM
SOSYAL YAŞAMDA İLETİŞİM
SOSYAL YAŞAMDA İLETİŞİM
SOSYAL YAŞAMDA İLETİŞİM
İ ş2
1. Doğrudan Ve Dolaylı İletişim
Doğrudan iletişimde tarafların duygu ve düşünce aktarımında her
hangi bir maddi veya manevi engel bulunmamaktadır.
1. Doğrudan Ve Dolaylı İletişim
Duygu ve düşüncenin transferinin önünde doğal-maddi ve manevi
engellerin bulunması durumunda dolaylı, engel bulunmaması
durumunda ise doğrudan iletişim faaliyetleri gerçekleşir.
1. Doğrudan Ve Dolaylı İletişim
Hoşlandığı bir kişiye ilgisini dokumakta olduğu halı ya da kilimin
desenlerinde anlatan bir genç kızın iletişim yöntemi çok hoş bir
iletişim yöntemi olmakla birlikte dolaylı bir iletişim şekli olarak
karşımıza çıkar.
2. Yazılı, Sesli Ve Görüntülü İletişim
Yazılı iletişim; duygu ve
düşüncelerin yazılı metinlerle
muhataplara iletişmesi şeklinde
gerçekleştirilen iletişim faaliyeti olarak
karşımıza çıkarken, sesli ve
görüntülü iletişimde duygu,
düşünce ve durumların yalnız ses,
yalnız görüntü veya ses ve görüntünün
birlikte kullanılarak aktarılması
şeklinde karşımıza çıkar.
2. Yazılı, Sesli Ve Görüntülü İletişim
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerindeki
ilerlemelerin sonucu olarak, bir yanda
yazışarak iletişim kuran insanların aynı
zamanda birbirlerini görebilmeleri, bir
yandan konuşurken diğer yandan
birbirlerini bilgisayar yoluyla
görebilmeleri mümkün olan bir
iletişim yönteminin
birbirlerinden kesin
çizgilerle ayrılabilmeleri
zorlaşmıştır.
3. Bireysel Ve Kitlesel İletişim
Bireysel iletişim yöntemi denildiğinde kişiler arasında gerçekleşen
duygu ve düşünce aktarımının toplumun bütününe ya da bir
bölümüne açık olmaksızın gerçekleştirilmesi anlaşılır. Bireysel
iletişim, bireyler arasında sadece muhataplar arasında şekillenir
ve diğer kişilere karşı korunmalı olarak gerçekleştirilir.
3. Bireysel Ve Kitlesel İletişim
Bireysel iletişimin tersine kitle iletişim faaliyetlerinde iletişimin
konusunu oluşturan duygu ve düşünceler açık bir şekilde, isteyen
herkesin ulaşabileceği yöntem ve araçlarla gerçekleştirilir.
3. Bireysel Ve Kitlesel İletişim
Bir kişinin kişilik haklarına yönelik olarak gerçekleştirilen hukuka
aykırı bir kitle iletişim faaliyetinin olumsuz etkileri, iki kişi arasında
gerçekleştirilen iletişim faaliyetlerinin doğurduğu
olumsuzluklardan çok daha fazla zarara yol açar.
3. Bireysel Ve Kitlesel İletişim
Kitle iletişim faaliyetlerinin olumsuz etkilerinin ortadan
kaldırılabilmesi ya da en aza indirgenebilmesi için bu faaliyetlerin
kurallara bağlanması, uyulması gereken ilke ve kuralların ne
olduğu, hangi davranışların yapılmaması gerektiğinin açıkça
düzenlenmesi gerekir.
İLETİŞİM FAALİYETLERİNİN UNSURLARI
Kaynak Kod Kanal Mesaj Hedef Kitle
Feedback
İLETİŞİM FAALİYETLERİNİN UNSURLARI
Kişilerin kendilerini geliştirmelerinde ve toplumsal ilerlemede,
iletişim faaliyetlerinin her aşamasında hukuka uygun davranılması
ve toplumun bilgi kirlenmesinden korunması, doğru bilgilenmenin
sağlanması önem taşıdığından, iletişim faaliyetlerinin bu
unsurlarının düzenlenmesi, gözetim ve denetim
altında bulundurulması zorunludur.
İ ş3
KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI
Kitle iletişimi, kitle iletişim araçları
(Mass Media) ile gerçekleştirilir.
Basın, radyo ve televizyon, sinema
filmleri, video bantları, ses bantları
ve internet bugün kullanılan kitle
iletişim araçlarından başlıcalarıdır.
KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI
Bütün bu araçların ortak özelliği,
bunların halkı aydınlatma, eğitme
ve eğlendirme amacıyla haberleri,
düşünceleri ya da duyguları yazı,
resim veya ses olarak çoğaltmak
suretiyle anonim nitelikteki
kitlelere ulaştıran teknik araç
durumunda bulunmalarıdır.
KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI
Kitle iletişim araçları çoğaltma tekniği yönünden üç kısma ayrılır.
KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI
Film, radyo ve televizyon gibi sadece
ses ve görüntü ile yayın yapan
iletişim araçları nitelikleri gereği
kitleseldirler ve belirli bir hacimleri
ve cisimleri yoktur.
KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI
Gazeteler, dergiler, plaklar, ses ve video bantları ve diskleri belirli
bir cisimleri olan ve sayısal çoğaltmayı gerçekleştiren kitle
iletişim araçlarıdır.
KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI
İnternet ile iletişimde ise diğer iki grubun
tüm özellikleri bir arada bulunmaktadır.
Bu tür iletişimde ses, yazı veya
görüntünün cisimsiz, hacimsiz
yayınlarının yapılabilmesinin yanı sıra
bir yazıcı ile sayısal olarak çoğaltma
imkânı da mevcuttur.
KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI
Cep telefonu bir kitle iletişim aracı mıdır
?
KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI
Türkiye’ de mobil telefonun
yaygınlaşması, ilk aşamada 2813 sayılı
Telsiz Kanunu’nda bir takım
değişikliklerin yapılmasını zorunlu
kılmıştır. Bu kanuna göre kurulan
Telekomünikasyon Kurumu, elektronik
iletişimin kamu kontrolünde
yürütülmesiyle görevlendirilmiştir.
KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI
Telsiz Kanunu elektronik iletişimi şu şekilde tanımlamıştır:
KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI
Buna göre, toplu mesaj sistemleri ve karşılıklı toplu diyaloğa imkân
sağlayan teknolojisi ile artık mobil telefon kullanımı da bir kitle
iletişim biçimi olarak karşımıza çıkmıştır.
KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI
05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik İletişim Kanunu ise
daha ileri bir aşamaya geçerek, mobil telefon sistemleri ve
internet de dahil olmak üzere tüm elektronik iletişimi bünyesinde
toplamak suretiyle, ayrıntılı bir düzenleme yapmıştır. Bu yasa,
öncelikle “elektronik iletişim”i yeniden tanımlayarak kapsamında
genişletme yapmıştır.
KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI
İ ş4
KİTLE İLETİŞİMİN ÖNEMİ
İnsan topluluklarını oluşturan bireylerin bir arada yaşamalarının
doğal sonucu olarak karşılıklı iletişim kurmaları gerekmiş ve
bireyler karşılıklı olarak bilgi birikimlerini diğerlerine aktararak
sosyal yaşamı geliştirmişleridir. Sosyal yaşamla iletişim özellikle
kitle iletişim yakından ilgilidir.
1. Bireyler Açısından Kitle İletişim
Kitle iletişim faaliyetleri bireylerin bilgilenme gereksiniminin
karşılanması açısından büyük önem taşır. Bireyin kişisel gelişimi
açısından önem taşıyan bilgilere ulaşabilmesi kitle iletişim
faaliyetleriyle yakından ilgilidir.
1. Bireyler Açısından Kitle İletişim
Bireyin toplumla sağlıklı
bir bağ oluşturmasının
sağlanması açısından da
kitle iletişim önem
taşımaktadır.
2. Bilgi Edinme Açısından Kitle İletişim
Bilgi edinme gereksinimi
sadece idarenin sahip olduğu
bilgi ve belgelere ulaşmayı
değil, kişilerin toplum olarak
kitle iletişim araçları aracılığıyla
doğru bilgilendirilmesini de
içerir.
3. Ulusal Güvenlik Açısından Kitle İletişim
Devlet/idare, toplumun güvenliğine yönelik tehlikeleri önlemeye
yönelik tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir. İdareye tanınan bu
yetki, kitle iletişim faaliyetlerinin özgürce yapılabilmesi gerekliliği
ile ulusal güvenlik arasındaki olumsuz ilişkiyi/çelişkiyi ifade
etmektedir.
3. Ulusal Güvenlik Açısından Kitle İletişim
Kitle iletişim faaliyetlerinin
bir boyutunda ulusal
güvenliğe katlı sağlamak
da vardır.
4. Toplumsal Gelişim Açısından Kitle İletişim
Değişen ve gelişen koşullardan habersiz olarak ekonomik faaliyet
yürüten bireyin başarılı olması beklenemeyeceği gibi, ekonomik
önceliklerin ve gereksinimin değişim sürecini bilmeden yapılan bir
sanayi üretimi veya toplumların gereksinimlerini dikkate almayan
bir teknik buluş hiçbir değer taşımayacaktır.
4. Toplumsal Gelişim Açısından Kitle İletişim
Küresel toplum ve yönetimler
yeniden şekillenirken en
önemli güç, bilgiye ulaşma ve
bilgiyi kullanmak olarak
karşımıza çıkmaktadır.
4. Toplumsal Gelişim Açısından Kitle İletişim
Ülkelerin temel hedefi olan, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan
kalkınma çabalarının başarıya ulaşabilmesi noktasında en önemli
faktör sağlıklı bir bilgi edinme/ kitle iletişim faaliyetleri yoluyla
bilginin paylaşılması yapısının kurulması olacaktır.
4. Toplumsal Gelişim Açısından Kitle İletişim
Bilgiye ulaşmayı engelleyen,
bilgiye yasak koyan ve bilgiye
ulaşmayı cezalandıran bir
yönetim anlayışının hakim
olduğu bir toplumda gelişme ve
ilerleme beklenen düzeyde
gerçekleşmeyecektir.
5. Açık Yönetim Anlayışı ve Kitle İletişim
Şeffaf yönetim ya da açık
yönetim ilkesi, hukuk devleti
ilkesinin yönetime hâkim
olmasını sağlayan yönetim
aşamasıdır. Şeffaflık ya da
saydamlık, kamusal görevlerin
yerine getiriliş sürecinde
idarenin vatandaşa yakın
olması anlamına gelir.
5. Açık Yönetim Anlayışı ve Kitle İletişim
Açık ya da şeffaf yönetim anlayışını hayata geçirmiş toplumlarda,
kamu yönetiminde yolsuzluklar görülmez.
5. Açık Yönetim Anlayışı ve Kitle İletişim
Açık toplumlarda kamu yönetiminin işleyişinde hukuk dışı
uygulamaların ve yolsuzlukların ortaya çıkmasının nedeni,
yönetimin sivil toplum tarafından denetlenmesine olanak
verecek bir yönetişim sisteminin varlığıdır.
5. Açık Yönetim Anlayışı ve Kitle İletişim
Açık yönetim ya da yönetimde şeffaflık sağlanarak hukuk
devletinin yönetimine hâkim olması yolunda en önemli aşama,
bireylerin idari faaliyetlere ilişkin bilgi ve belgelere ulaşabilme
hakkına sahip olmalarıdır.
5. Açık Yönetim Anlayışı ve Kitle İletişim
Bireylerin idarenin elindeki bilgi ve belgelere ulaşması hakkı iki
kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda bireylerin kendilerini
ilgilendiren bilgilere ulaşması, ikincisi ise bütün toplumu,
kamuoyunu ilgilendiren bilgi ve belgelere ulaşma hakkıdır.
Kamuoyunu ilgilendiren bilgi ve belgelerin toplumsal paylaşımının
gerçekleştirilmesinde temel görev kitle iletişim araçlarına
düşmektedir.
KİTLE İLETİŞİM FAALİYETLERİ VE HUKUK
Toplumsal yaşamın sağlıklı olarak sürdürülebilmesi, bilgi
toplumunun gereklerinin yerine getirilebilmesi, bilginin sağlıklı bir
şekilde paylaşılması kitle iletişim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde
gerçekleştirilebilmesiyle yakından ilgilidir. Kitle iletişim
faaliyetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi, bu faaliyetlerin sınırlarının,
uyulması gereken kurallarının ve yasaklarının önceden
düzenlenmesine bağlıdır.
1. Kitle İletişim Faaliyetlerinin Sınırları
Kitle iletişim faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin yasa
koyucu tarafından bazı ayrıcalıklara sahip kılınması aynı zamanda
bu kişiler üzerinde kimi yasaklamaların da getirilmesi sonucunu
doğurmaktadır.
1. Kitle İletişim Faaliyetlerinin Sınırları
Kitle iletişim faaliyetlerinin sınırları belirlenirken bir yanda kişisel
hak ve özgürlüklerin korunması amaçlanmakta, bir diğer yanda
ise, kamusal çıkarların bu faaliyetlerden zarar görmesinin önüne
geçilmesi hedeflenmektedir.
2. Kitle İletişim Faaliyetlerinde İlkeler/Yasaklar
Kitle iletişim kuruluşlarının ve çalışanlarının uyması gereken
kuralların yanında yapmaması gereken yasaklar da bulunmaktadır.
2. Kitle İletişim Faaliyetlerinde İlkeler/Yasaklar
Kitle iletişim kuruluşlarının ve
çalışanlarının sakınmaları gereken
davranışları belirleyen yasaklar, yasa
koyucu tarafından belirlenen
yasakların yanında, meslek birlik ve
örgütleri tarafından belirlenen yasaklar
şeklinde de karşımıza çıkabilmektedir.
Kitle İletişim Hukuku
Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK
Kitle İletişim Hukuku
Prof. Dr. Kayıhan İÇEL
Prof. Dr. Yener ÜNVER
Medya Hukuku
Av. Dr. Barış GÜNAYDIN
Kaynaklar
Kaynaklar
Kitle İletişim Özgürlüğü
Özden ÇANKAYA
Yrd. Doç. Dr. Melike Batur YAMANER
Türkiye’de Basın Özgürlüğü
Dr. Yaşar SALİHPAŞAOĞLU
TEŞEKKÜRLER
Öğr. Gör. Mustafa CINGI
mcingi@erciyes.edu.tr

More Related Content

What's hot

Siyasal İletişim ve İtibar Yönetimi
Siyasal İletişim ve İtibar YönetimiSiyasal İletişim ve İtibar Yönetimi
Siyasal İletişim ve İtibar YönetimiOrhan Samast
 
Ppt 5 kontribusi budaya dalam media massa
Ppt 5 kontribusi budaya dalam media massaPpt 5 kontribusi budaya dalam media massa
Ppt 5 kontribusi budaya dalam media massaPrasetiyo Eko Laksono
 
Yerel yönetimlerde sosyal medya kullanımı
Yerel yönetimlerde sosyal medya kullanımıYerel yönetimlerde sosyal medya kullanımı
Yerel yönetimlerde sosyal medya kullanımıYunus Emre Sarıgül
 
Kri̇z yöneti̇mi̇
Kri̇z yöneti̇mi̇ Kri̇z yöneti̇mi̇
Kri̇z yöneti̇mi̇ OZDEN OZLÜ
 
Halkla İlişkiler Projesi Ödevi
Halkla İlişkiler Projesi ÖdeviHalkla İlişkiler Projesi Ödevi
Halkla İlişkiler Projesi Ödeviayetkuru
 
Halkla i̇lişkiler sunu
Halkla i̇lişkiler sunuHalkla i̇lişkiler sunu
Halkla i̇lişkiler sunuademkr61
 
Halkla i̇li̇şki̇ler
Halkla i̇li̇şki̇lerHalkla i̇li̇şki̇ler
Halkla i̇li̇şki̇lerMeryem Akbulut
 
Sosyal Medya Proje Dosyası (Örnek) - Social Media Project File (Example)
Sosyal Medya Proje Dosyası (Örnek) - Social Media Project File (Example)Sosyal Medya Proje Dosyası (Örnek) - Social Media Project File (Example)
Sosyal Medya Proje Dosyası (Örnek) - Social Media Project File (Example)Volkan Çelik
 
Sosyal Medyanın Temelleri ve Sosyal Medya Pazarlaması
Sosyal Medyanın Temelleri ve Sosyal Medya PazarlamasıSosyal Medyanın Temelleri ve Sosyal Medya Pazarlaması
Sosyal Medyanın Temelleri ve Sosyal Medya PazarlamasıMerve Şahin
 
Reklam kampanyasi nasil hazirlanir
Reklam kampanyasi nasil hazirlanirReklam kampanyasi nasil hazirlanir
Reklam kampanyasi nasil hazirlanirOvunc Meric
 
Gerilla Halkla İlişkiler Kampanyası
Gerilla Halkla İlişkiler KampanyasıGerilla Halkla İlişkiler Kampanyası
Gerilla Halkla İlişkiler Kampanyasıtugba96
 
E ticaret son sunum
E ticaret son sunumE ticaret son sunum
E ticaret son sunumKeskin Bicak
 
Ast Üst İlişkileri
Ast Üst İlişkileriAst Üst İlişkileri
Ast Üst İlişkileriSEKTORA
 
Dijital Pazarlama Sunumu
Dijital Pazarlama SunumuDijital Pazarlama Sunumu
Dijital Pazarlama SunumuOnur Can Koç
 

What's hot (20)

Siyasal İletişim ve İtibar Yönetimi
Siyasal İletişim ve İtibar YönetimiSiyasal İletişim ve İtibar Yönetimi
Siyasal İletişim ve İtibar Yönetimi
 
Ppt 5 kontribusi budaya dalam media massa
Ppt 5 kontribusi budaya dalam media massaPpt 5 kontribusi budaya dalam media massa
Ppt 5 kontribusi budaya dalam media massa
 
Yerel yönetimlerde sosyal medya kullanımı
Yerel yönetimlerde sosyal medya kullanımıYerel yönetimlerde sosyal medya kullanımı
Yerel yönetimlerde sosyal medya kullanımı
 
Kri̇z yöneti̇mi̇
Kri̇z yöneti̇mi̇ Kri̇z yöneti̇mi̇
Kri̇z yöneti̇mi̇
 
Halkla İlişkiler Projesi Ödevi
Halkla İlişkiler Projesi ÖdeviHalkla İlişkiler Projesi Ödevi
Halkla İlişkiler Projesi Ödevi
 
Halkla i̇lişkiler sunu
Halkla i̇lişkiler sunuHalkla i̇lişkiler sunu
Halkla i̇lişkiler sunu
 
Halkla i̇li̇şki̇ler
Halkla i̇li̇şki̇lerHalkla i̇li̇şki̇ler
Halkla i̇li̇şki̇ler
 
Halkla ilişkiler sunumlar
Halkla ilişkiler sunumlar Halkla ilişkiler sunumlar
Halkla ilişkiler sunumlar
 
Sosyal Medya Proje Dosyası (Örnek) - Social Media Project File (Example)
Sosyal Medya Proje Dosyası (Örnek) - Social Media Project File (Example)Sosyal Medya Proje Dosyası (Örnek) - Social Media Project File (Example)
Sosyal Medya Proje Dosyası (Örnek) - Social Media Project File (Example)
 
Sosyal Medyanın Temelleri ve Sosyal Medya Pazarlaması
Sosyal Medyanın Temelleri ve Sosyal Medya PazarlamasıSosyal Medyanın Temelleri ve Sosyal Medya Pazarlaması
Sosyal Medyanın Temelleri ve Sosyal Medya Pazarlaması
 
Sosyal Medyada Kriz Yönetimi
Sosyal Medyada Kriz YönetimiSosyal Medyada Kriz Yönetimi
Sosyal Medyada Kriz Yönetimi
 
SOSYAL SERMAYE
SOSYAL SERMAYESOSYAL SERMAYE
SOSYAL SERMAYE
 
Kurumsal İmaj
Kurumsal İmajKurumsal İmaj
Kurumsal İmaj
 
Reklam kampanyasi nasil hazirlanir
Reklam kampanyasi nasil hazirlanirReklam kampanyasi nasil hazirlanir
Reklam kampanyasi nasil hazirlanir
 
Gerilla Halkla İlişkiler Kampanyası
Gerilla Halkla İlişkiler KampanyasıGerilla Halkla İlişkiler Kampanyası
Gerilla Halkla İlişkiler Kampanyası
 
Digital pazarlama sunum
Digital pazarlama sunumDigital pazarlama sunum
Digital pazarlama sunum
 
E ticaret son sunum
E ticaret son sunumE ticaret son sunum
E ticaret son sunum
 
Ast Üst İlişkileri
Ast Üst İlişkileriAst Üst İlişkileri
Ast Üst İlişkileri
 
Dijital Pazarlama Sunumu
Dijital Pazarlama SunumuDijital Pazarlama Sunumu
Dijital Pazarlama Sunumu
 
Danone sunum
Danone sunumDanone sunum
Danone sunum
 

Similar to İletişim hukuku 1 - giriş

SOSYAL SERMAYE: ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA FONKSİYONLARI
SOSYAL SERMAYE: ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA FONKSİYONLARISOSYAL SERMAYE: ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA FONKSİYONLARI
SOSYAL SERMAYE: ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA FONKSİYONLARICOSKUN CAN AKTAN
 
CHP - Bilgi Toplumuna Doğru; Bilgi ve İletişim Teknolojileri Raporu
CHP - Bilgi Toplumuna Doğru; Bilgi ve İletişim Teknolojileri RaporuCHP - Bilgi Toplumuna Doğru; Bilgi ve İletişim Teknolojileri Raporu
CHP - Bilgi Toplumuna Doğru; Bilgi ve İletişim Teknolojileri RaporuVolkan Çelik
 
CHP - Bilgi Toplumuna Doğru Bilgi ve İletişim Teknolojileri Raporu
CHP - Bilgi Toplumuna Doğru Bilgi ve İletişim Teknolojileri RaporuCHP - Bilgi Toplumuna Doğru Bilgi ve İletişim Teknolojileri Raporu
CHP - Bilgi Toplumuna Doğru Bilgi ve İletişim Teknolojileri RaporuUfuk Kılıç
 
Kamuoyu oluşturmanın ve medyaya ulaşmanın yolları
Kamuoyu oluşturmanın ve medyaya ulaşmanın yollarıKamuoyu oluşturmanın ve medyaya ulaşmanın yolları
Kamuoyu oluşturmanın ve medyaya ulaşmanın yollarımksimsek
 
Sosyal Medya Okuryazarlığı
Sosyal Medya OkuryazarlığıSosyal Medya Okuryazarlığı
Sosyal Medya OkuryazarlığıMustafa Bostancı
 
Sayısal Uçurum / Digital Divide
Sayısal Uçurum / Digital DivideSayısal Uçurum / Digital Divide
Sayısal Uçurum / Digital DivideBilge Narin
 
Sosyal Medya ve Kültür Sektörü
Sosyal Medya ve Kültür SektörüSosyal Medya ve Kültür Sektörü
Sosyal Medya ve Kültür SektörüEmre Erbirer
 
KURUMSAL İLETİŞİMDE ETİK
KURUMSAL İLETİŞİMDE ETİKKURUMSAL İLETİŞİMDE ETİK
KURUMSAL İLETİŞİMDE ETİKÜMİT ÜNKER
 
3.3 etkili i̇letişim becerileri
3.3 etkili i̇letişim becerileri3.3 etkili i̇letişim becerileri
3.3 etkili i̇letişim becerilerieabdep
 
Rosen Gren İletişim Modeli
Rosen Gren İletişim ModeliRosen Gren İletişim Modeli
Rosen Gren İletişim ModeliRojda Güzel Ayas
 
Improving Legal and Technical Infrastructure of NGOs in Policy Making Process...
Improving Legal and Technical Infrastructure of NGOs in Policy Making Process...Improving Legal and Technical Infrastructure of NGOs in Policy Making Process...
Improving Legal and Technical Infrastructure of NGOs in Policy Making Process...PAL Policy Analytics Lab
 
Kitle i̇letişim araçlarının tüketim kültürü üzerindeki etkileri hazırlayan: A...
Kitle i̇letişim araçlarının tüketim kültürü üzerindeki etkileri hazırlayan: A...Kitle i̇letişim araçlarının tüketim kültürü üzerindeki etkileri hazırlayan: A...
Kitle i̇letişim araçlarının tüketim kültürü üzerindeki etkileri hazırlayan: A...Aysegul Liman Kaban
 
Sosyal Medya ve Dijital Devlet
Sosyal Medya ve Dijital DevletSosyal Medya ve Dijital Devlet
Sosyal Medya ve Dijital DevletSaid Ercan
 
Sosyo360.com Tiktok takipçi satın almak.
Sosyo360.com Tiktok takipçi satın almak.Sosyo360.com Tiktok takipçi satın almak.
Sosyo360.com Tiktok takipçi satın almak.yunusweb35
 

Similar to İletişim hukuku 1 - giriş (20)

Siyasal İletişim 2.0
Siyasal İletişim 2.0Siyasal İletişim 2.0
Siyasal İletişim 2.0
 
SOSYAL SERMAYE: ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA FONKSİYONLARI
SOSYAL SERMAYE: ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA FONKSİYONLARISOSYAL SERMAYE: ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA FONKSİYONLARI
SOSYAL SERMAYE: ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA FONKSİYONLARI
 
EDA ÇAĞLAR - YENİ MEDYA ORTAMINDA İLETİŞİM & HABER ETİĞİ
 EDA ÇAĞLAR - YENİ MEDYA ORTAMINDA İLETİŞİM & HABER ETİĞİ EDA ÇAĞLAR - YENİ MEDYA ORTAMINDA İLETİŞİM & HABER ETİĞİ
EDA ÇAĞLAR - YENİ MEDYA ORTAMINDA İLETİŞİM & HABER ETİĞİ
 
CHP - Bilgi Toplumuna Doğru; Bilgi ve İletişim Teknolojileri Raporu
CHP - Bilgi Toplumuna Doğru; Bilgi ve İletişim Teknolojileri RaporuCHP - Bilgi Toplumuna Doğru; Bilgi ve İletişim Teknolojileri Raporu
CHP - Bilgi Toplumuna Doğru; Bilgi ve İletişim Teknolojileri Raporu
 
CHP - Bilgi Toplumuna Doğru Bilgi ve İletişim Teknolojileri Raporu
CHP - Bilgi Toplumuna Doğru Bilgi ve İletişim Teknolojileri RaporuCHP - Bilgi Toplumuna Doğru Bilgi ve İletişim Teknolojileri Raporu
CHP - Bilgi Toplumuna Doğru Bilgi ve İletişim Teknolojileri Raporu
 
Kurumlarda Sosyal Medya Kullanımı
Kurumlarda Sosyal Medya KullanımıKurumlarda Sosyal Medya Kullanımı
Kurumlarda Sosyal Medya Kullanımı
 
Kamuoyu oluşturmanın ve medyaya ulaşmanın yolları
Kamuoyu oluşturmanın ve medyaya ulaşmanın yollarıKamuoyu oluşturmanın ve medyaya ulaşmanın yolları
Kamuoyu oluşturmanın ve medyaya ulaşmanın yolları
 
Sosyal Medya Okuryazarlığı
Sosyal Medya OkuryazarlığıSosyal Medya Okuryazarlığı
Sosyal Medya Okuryazarlığı
 
Sayısal Uçurum / Digital Divide
Sayısal Uçurum / Digital DivideSayısal Uçurum / Digital Divide
Sayısal Uçurum / Digital Divide
 
Sosyal Medya ve Kültür Sektörü
Sosyal Medya ve Kültür SektörüSosyal Medya ve Kültür Sektörü
Sosyal Medya ve Kültür Sektörü
 
KURUMSAL İLETİŞİMDE ETİK
KURUMSAL İLETİŞİMDE ETİKKURUMSAL İLETİŞİMDE ETİK
KURUMSAL İLETİŞİMDE ETİK
 
3.3 etkili i̇letişim becerileri
3.3 etkili i̇letişim becerileri3.3 etkili i̇letişim becerileri
3.3 etkili i̇letişim becerileri
 
Rosengren10 grup (1)
Rosengren10 grup (1)Rosengren10 grup (1)
Rosengren10 grup (1)
 
Rosen Gren iletişim modeli
Rosen Gren iletişim modeliRosen Gren iletişim modeli
Rosen Gren iletişim modeli
 
Rosen Gren İletişim Modeli
Rosen Gren İletişim ModeliRosen Gren İletişim Modeli
Rosen Gren İletişim Modeli
 
Improving Legal and Technical Infrastructure of NGOs in Policy Making Process...
Improving Legal and Technical Infrastructure of NGOs in Policy Making Process...Improving Legal and Technical Infrastructure of NGOs in Policy Making Process...
Improving Legal and Technical Infrastructure of NGOs in Policy Making Process...
 
Kitle i̇letişim araçlarının tüketim kültürü üzerindeki etkileri hazırlayan: A...
Kitle i̇letişim araçlarının tüketim kültürü üzerindeki etkileri hazırlayan: A...Kitle i̇letişim araçlarının tüketim kültürü üzerindeki etkileri hazırlayan: A...
Kitle i̇letişim araçlarının tüketim kültürü üzerindeki etkileri hazırlayan: A...
 
Sosyal Medya ve Dijital Devlet
Sosyal Medya ve Dijital DevletSosyal Medya ve Dijital Devlet
Sosyal Medya ve Dijital Devlet
 
Sosyo360.com Tiktok takipçi satın almak.
Sosyo360.com Tiktok takipçi satın almak.Sosyo360.com Tiktok takipçi satın almak.
Sosyo360.com Tiktok takipçi satın almak.
 
Sosyal medyaya panaromik bir yaklaşim; karakullukcu, bayram (511320111057)
Sosyal medyaya panaromik bir yaklaşim; karakullukcu, bayram (511320111057)Sosyal medyaya panaromik bir yaklaşim; karakullukcu, bayram (511320111057)
Sosyal medyaya panaromik bir yaklaşim; karakullukcu, bayram (511320111057)
 

More from Erciyes University Faculty of Communication

Erciyes Üniversitesi Kızılay Gençlik Kulübü "İnsani Yardım ve İletişimde Sosy...
Erciyes Üniversitesi Kızılay Gençlik Kulübü "İnsani Yardım ve İletişimde Sosy...Erciyes Üniversitesi Kızılay Gençlik Kulübü "İnsani Yardım ve İletişimde Sosy...
Erciyes Üniversitesi Kızılay Gençlik Kulübü "İnsani Yardım ve İletişimde Sosy...Erciyes University Faculty of Communication
 
13.02.2017 tarihli 2016 2017 eğitim yılı bahar dönemi hi̇t yapım süreçleri ve...
13.02.2017 tarihli 2016 2017 eğitim yılı bahar dönemi hi̇t yapım süreçleri ve...13.02.2017 tarihli 2016 2017 eğitim yılı bahar dönemi hi̇t yapım süreçleri ve...
13.02.2017 tarihli 2016 2017 eğitim yılı bahar dönemi hi̇t yapım süreçleri ve...Erciyes University Faculty of Communication
 

More from Erciyes University Faculty of Communication (20)

Bağımlılık ve Sosyal Medya
Bağımlılık ve Sosyal Medya Bağımlılık ve Sosyal Medya
Bağımlılık ve Sosyal Medya
 
Uzun Kuyruk - Gerilla PR - Web Teknolojileri
Uzun Kuyruk - Gerilla PR - Web TeknolojileriUzun Kuyruk - Gerilla PR - Web Teknolojileri
Uzun Kuyruk - Gerilla PR - Web Teknolojileri
 
Internet stratejileri ve e-ticaret 4 pazarlama iletişimi
Internet stratejileri ve e-ticaret 4 pazarlama iletişimiInternet stratejileri ve e-ticaret 4 pazarlama iletişimi
Internet stratejileri ve e-ticaret 4 pazarlama iletişimi
 
HiT215 Kampanya Projesi Örneği
HiT215 Kampanya Projesi ÖrneğiHiT215 Kampanya Projesi Örneği
HiT215 Kampanya Projesi Örneği
 
Dijital Reklamcılık ve Hukuki Boyutu
Dijital Reklamcılık ve Hukuki BoyutuDijital Reklamcılık ve Hukuki Boyutu
Dijital Reklamcılık ve Hukuki Boyutu
 
T Modeli (HİT117 - Yeni İletişim Teknolojileri)
T Modeli (HİT117 - Yeni İletişim Teknolojileri)T Modeli (HİT117 - Yeni İletişim Teknolojileri)
T Modeli (HİT117 - Yeni İletişim Teknolojileri)
 
Web Dönemleri Ders Sunumu (HiT117 - Yeni İletişim Teknolojileri)
Web Dönemleri Ders Sunumu (HiT117 - Yeni İletişim Teknolojileri)Web Dönemleri Ders Sunumu (HiT117 - Yeni İletişim Teknolojileri)
Web Dönemleri Ders Sunumu (HiT117 - Yeni İletişim Teknolojileri)
 
Sosyal Medyada İçerik Yönetimi Planlaması
Sosyal Medyada İçerik Yönetimi PlanlamasıSosyal Medyada İçerik Yönetimi Planlaması
Sosyal Medyada İçerik Yönetimi Planlaması
 
Uzun Kuyruk Teorisi ve Gerilla Halkla İlişkiler Kavramı
Uzun Kuyruk Teorisi ve Gerilla Halkla İlişkiler KavramıUzun Kuyruk Teorisi ve Gerilla Halkla İlişkiler Kavramı
Uzun Kuyruk Teorisi ve Gerilla Halkla İlişkiler Kavramı
 
Kondratieff (Kondratiev) Dalgaları Ders Sunumu
Kondratieff (Kondratiev) Dalgaları Ders SunumuKondratieff (Kondratiev) Dalgaları Ders Sunumu
Kondratieff (Kondratiev) Dalgaları Ders Sunumu
 
WSKSIM Web Eras and Home Turkey Campaign 211118
WSKSIM Web Eras and Home Turkey Campaign 211118WSKSIM Web Eras and Home Turkey Campaign 211118
WSKSIM Web Eras and Home Turkey Campaign 211118
 
Mustafa Cingi WSKSIM Economic Cycles Presentation
Mustafa Cingi WSKSIM Economic Cycles PresentationMustafa Cingi WSKSIM Economic Cycles Presentation
Mustafa Cingi WSKSIM Economic Cycles Presentation
 
Bahar Dönemi Proje Dersleri Yönergesi
Bahar Dönemi Proje Dersleri YönergesiBahar Dönemi Proje Dersleri Yönergesi
Bahar Dönemi Proje Dersleri Yönergesi
 
Sunum programi hit yapım süreçleri ve prof hit arastirmaları 211217
Sunum programi  hit yapım süreçleri ve prof hit arastirmaları 211217Sunum programi  hit yapım süreçleri ve prof hit arastirmaları 211217
Sunum programi hit yapım süreçleri ve prof hit arastirmaları 211217
 
Prof HIT Araştırmaları I Dersi Mustafa CINGI Grupları
Prof HIT Araştırmaları I Dersi Mustafa CINGI GruplarıProf HIT Araştırmaları I Dersi Mustafa CINGI Grupları
Prof HIT Araştırmaları I Dersi Mustafa CINGI Grupları
 
HIT Yapım Süreçleri I Dersi Mustafa CINGI Grupları
HIT Yapım Süreçleri I Dersi Mustafa CINGI GruplarıHIT Yapım Süreçleri I Dersi Mustafa CINGI Grupları
HIT Yapım Süreçleri I Dersi Mustafa CINGI Grupları
 
Web Dönemleri
Web DönemleriWeb Dönemleri
Web Dönemleri
 
T-Modeli ve Yeni İletişim Teknolojileri
T-Modeli ve Yeni İletişim TeknolojileriT-Modeli ve Yeni İletişim Teknolojileri
T-Modeli ve Yeni İletişim Teknolojileri
 
Erciyes Üniversitesi Kızılay Gençlik Kulübü "İnsani Yardım ve İletişimde Sosy...
Erciyes Üniversitesi Kızılay Gençlik Kulübü "İnsani Yardım ve İletişimde Sosy...Erciyes Üniversitesi Kızılay Gençlik Kulübü "İnsani Yardım ve İletişimde Sosy...
Erciyes Üniversitesi Kızılay Gençlik Kulübü "İnsani Yardım ve İletişimde Sosy...
 
13.02.2017 tarihli 2016 2017 eğitim yılı bahar dönemi hi̇t yapım süreçleri ve...
13.02.2017 tarihli 2016 2017 eğitim yılı bahar dönemi hi̇t yapım süreçleri ve...13.02.2017 tarihli 2016 2017 eğitim yılı bahar dönemi hi̇t yapım süreçleri ve...
13.02.2017 tarihli 2016 2017 eğitim yılı bahar dönemi hi̇t yapım süreçleri ve...
 

İletişim hukuku 1 - giriş

 • 1. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ İLETİŞİMHUKUKU Öğr. Gör. Mustafa CINGI GİRİŞ Koordinatör
 • 2. B U D E R S T E 1. Kavram ve Tanim 2. Iletisim Türleri 3. Kitle Iletisimi 4. Kitle Iletisiminin Önemi
 • 3. 1
 • 4. İLETİŞİM Haberleşme veya İletişim (Communication) kelimesi Latince kelime olan communis yani ortak kelimesinden türetilmiştir.
 • 5. SOSYAL YAŞAMDA İLETİŞİM Toplumsal hayatı ifade eden sosyal yaşam ifadesi başlı başına bir iletişimi ifade eder.
 • 6. SOSYAL YAŞAMDA İLETİŞİM İletişim Kavramı, toplumu oluşturan bireylerin, toplulukların ve katmanların diğer birey, topluluk ve katmanlarla olan etkileşimini ifade etmektedir.
 • 7. SOSYAL YAŞAMDA İLETİŞİM Maddi ya da manevi açıdan farklı nitelikleri taşıyan tarafların duygu, düşünme, kabul, kanaat, inanç ve benzeri düşünsel ürünlerini karşı tarafa iletmeleri çeşitli şekillerde gerçekleşir. Pek çok şekilde gerçekleşebilecek olan bu aktarıma iletişimdenir.
 • 15. 1. Doğrudan Ve Dolaylı İletişim Doğrudan iletişimde tarafların duygu ve düşünce aktarımında her hangi bir maddi veya manevi engel bulunmamaktadır.
 • 16. 1. Doğrudan Ve Dolaylı İletişim Duygu ve düşüncenin transferinin önünde doğal-maddi ve manevi engellerin bulunması durumunda dolaylı, engel bulunmaması durumunda ise doğrudan iletişim faaliyetleri gerçekleşir.
 • 17. 1. Doğrudan Ve Dolaylı İletişim Hoşlandığı bir kişiye ilgisini dokumakta olduğu halı ya da kilimin desenlerinde anlatan bir genç kızın iletişim yöntemi çok hoş bir iletişim yöntemi olmakla birlikte dolaylı bir iletişim şekli olarak karşımıza çıkar.
 • 18. 2. Yazılı, Sesli Ve Görüntülü İletişim Yazılı iletişim; duygu ve düşüncelerin yazılı metinlerle muhataplara iletişmesi şeklinde gerçekleştirilen iletişim faaliyeti olarak karşımıza çıkarken, sesli ve görüntülü iletişimde duygu, düşünce ve durumların yalnız ses, yalnız görüntü veya ses ve görüntünün birlikte kullanılarak aktarılması şeklinde karşımıza çıkar.
 • 19. 2. Yazılı, Sesli Ve Görüntülü İletişim Bilgisayar ve bilişim teknolojilerindeki ilerlemelerin sonucu olarak, bir yanda yazışarak iletişim kuran insanların aynı zamanda birbirlerini görebilmeleri, bir yandan konuşurken diğer yandan birbirlerini bilgisayar yoluyla görebilmeleri mümkün olan bir iletişim yönteminin birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılabilmeleri zorlaşmıştır.
 • 20. 3. Bireysel Ve Kitlesel İletişim Bireysel iletişim yöntemi denildiğinde kişiler arasında gerçekleşen duygu ve düşünce aktarımının toplumun bütününe ya da bir bölümüne açık olmaksızın gerçekleştirilmesi anlaşılır. Bireysel iletişim, bireyler arasında sadece muhataplar arasında şekillenir ve diğer kişilere karşı korunmalı olarak gerçekleştirilir.
 • 21. 3. Bireysel Ve Kitlesel İletişim Bireysel iletişimin tersine kitle iletişim faaliyetlerinde iletişimin konusunu oluşturan duygu ve düşünceler açık bir şekilde, isteyen herkesin ulaşabileceği yöntem ve araçlarla gerçekleştirilir.
 • 22. 3. Bireysel Ve Kitlesel İletişim Bir kişinin kişilik haklarına yönelik olarak gerçekleştirilen hukuka aykırı bir kitle iletişim faaliyetinin olumsuz etkileri, iki kişi arasında gerçekleştirilen iletişim faaliyetlerinin doğurduğu olumsuzluklardan çok daha fazla zarara yol açar.
 • 23. 3. Bireysel Ve Kitlesel İletişim Kitle iletişim faaliyetlerinin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılabilmesi ya da en aza indirgenebilmesi için bu faaliyetlerin kurallara bağlanması, uyulması gereken ilke ve kuralların ne olduğu, hangi davranışların yapılmaması gerektiğinin açıkça düzenlenmesi gerekir.
 • 24. İLETİŞİM FAALİYETLERİNİN UNSURLARI Kaynak Kod Kanal Mesaj Hedef Kitle Feedback
 • 25. İLETİŞİM FAALİYETLERİNİN UNSURLARI Kişilerin kendilerini geliştirmelerinde ve toplumsal ilerlemede, iletişim faaliyetlerinin her aşamasında hukuka uygun davranılması ve toplumun bilgi kirlenmesinden korunması, doğru bilgilenmenin sağlanması önem taşıdığından, iletişim faaliyetlerinin bu unsurlarının düzenlenmesi, gözetim ve denetim altında bulundurulması zorunludur.
 • 27. KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI Kitle iletişimi, kitle iletişim araçları (Mass Media) ile gerçekleştirilir. Basın, radyo ve televizyon, sinema filmleri, video bantları, ses bantları ve internet bugün kullanılan kitle iletişim araçlarından başlıcalarıdır.
 • 28. KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI Bütün bu araçların ortak özelliği, bunların halkı aydınlatma, eğitme ve eğlendirme amacıyla haberleri, düşünceleri ya da duyguları yazı, resim veya ses olarak çoğaltmak suretiyle anonim nitelikteki kitlelere ulaştıran teknik araç durumunda bulunmalarıdır.
 • 29. KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI Kitle iletişim araçları çoğaltma tekniği yönünden üç kısma ayrılır.
 • 30. KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI Film, radyo ve televizyon gibi sadece ses ve görüntü ile yayın yapan iletişim araçları nitelikleri gereği kitleseldirler ve belirli bir hacimleri ve cisimleri yoktur.
 • 31. KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI Gazeteler, dergiler, plaklar, ses ve video bantları ve diskleri belirli bir cisimleri olan ve sayısal çoğaltmayı gerçekleştiren kitle iletişim araçlarıdır.
 • 32. KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI İnternet ile iletişimde ise diğer iki grubun tüm özellikleri bir arada bulunmaktadır. Bu tür iletişimde ses, yazı veya görüntünün cisimsiz, hacimsiz yayınlarının yapılabilmesinin yanı sıra bir yazıcı ile sayısal olarak çoğaltma imkânı da mevcuttur.
 • 33. KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI Cep telefonu bir kitle iletişim aracı mıdır ?
 • 34. KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI Türkiye’ de mobil telefonun yaygınlaşması, ilk aşamada 2813 sayılı Telsiz Kanunu’nda bir takım değişikliklerin yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu kanuna göre kurulan Telekomünikasyon Kurumu, elektronik iletişimin kamu kontrolünde yürütülmesiyle görevlendirilmiştir.
 • 35. KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI Telsiz Kanunu elektronik iletişimi şu şekilde tanımlamıştır:
 • 36. KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI Buna göre, toplu mesaj sistemleri ve karşılıklı toplu diyaloğa imkân sağlayan teknolojisi ile artık mobil telefon kullanımı da bir kitle iletişim biçimi olarak karşımıza çıkmıştır.
 • 37. KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI 05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik İletişim Kanunu ise daha ileri bir aşamaya geçerek, mobil telefon sistemleri ve internet de dahil olmak üzere tüm elektronik iletişimi bünyesinde toplamak suretiyle, ayrıntılı bir düzenleme yapmıştır. Bu yasa, öncelikle “elektronik iletişim”i yeniden tanımlayarak kapsamında genişletme yapmıştır.
 • 40. KİTLE İLETİŞİMİN ÖNEMİ İnsan topluluklarını oluşturan bireylerin bir arada yaşamalarının doğal sonucu olarak karşılıklı iletişim kurmaları gerekmiş ve bireyler karşılıklı olarak bilgi birikimlerini diğerlerine aktararak sosyal yaşamı geliştirmişleridir. Sosyal yaşamla iletişim özellikle kitle iletişim yakından ilgilidir.
 • 41. 1. Bireyler Açısından Kitle İletişim Kitle iletişim faaliyetleri bireylerin bilgilenme gereksiniminin karşılanması açısından büyük önem taşır. Bireyin kişisel gelişimi açısından önem taşıyan bilgilere ulaşabilmesi kitle iletişim faaliyetleriyle yakından ilgilidir.
 • 42. 1. Bireyler Açısından Kitle İletişim Bireyin toplumla sağlıklı bir bağ oluşturmasının sağlanması açısından da kitle iletişim önem taşımaktadır.
 • 43. 2. Bilgi Edinme Açısından Kitle İletişim Bilgi edinme gereksinimi sadece idarenin sahip olduğu bilgi ve belgelere ulaşmayı değil, kişilerin toplum olarak kitle iletişim araçları aracılığıyla doğru bilgilendirilmesini de içerir.
 • 44. 3. Ulusal Güvenlik Açısından Kitle İletişim Devlet/idare, toplumun güvenliğine yönelik tehlikeleri önlemeye yönelik tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir. İdareye tanınan bu yetki, kitle iletişim faaliyetlerinin özgürce yapılabilmesi gerekliliği ile ulusal güvenlik arasındaki olumsuz ilişkiyi/çelişkiyi ifade etmektedir.
 • 45. 3. Ulusal Güvenlik Açısından Kitle İletişim Kitle iletişim faaliyetlerinin bir boyutunda ulusal güvenliğe katlı sağlamak da vardır.
 • 46. 4. Toplumsal Gelişim Açısından Kitle İletişim Değişen ve gelişen koşullardan habersiz olarak ekonomik faaliyet yürüten bireyin başarılı olması beklenemeyeceği gibi, ekonomik önceliklerin ve gereksinimin değişim sürecini bilmeden yapılan bir sanayi üretimi veya toplumların gereksinimlerini dikkate almayan bir teknik buluş hiçbir değer taşımayacaktır.
 • 47. 4. Toplumsal Gelişim Açısından Kitle İletişim Küresel toplum ve yönetimler yeniden şekillenirken en önemli güç, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanmak olarak karşımıza çıkmaktadır.
 • 48. 4. Toplumsal Gelişim Açısından Kitle İletişim Ülkelerin temel hedefi olan, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan kalkınma çabalarının başarıya ulaşabilmesi noktasında en önemli faktör sağlıklı bir bilgi edinme/ kitle iletişim faaliyetleri yoluyla bilginin paylaşılması yapısının kurulması olacaktır.
 • 49. 4. Toplumsal Gelişim Açısından Kitle İletişim Bilgiye ulaşmayı engelleyen, bilgiye yasak koyan ve bilgiye ulaşmayı cezalandıran bir yönetim anlayışının hakim olduğu bir toplumda gelişme ve ilerleme beklenen düzeyde gerçekleşmeyecektir.
 • 50. 5. Açık Yönetim Anlayışı ve Kitle İletişim Şeffaf yönetim ya da açık yönetim ilkesi, hukuk devleti ilkesinin yönetime hâkim olmasını sağlayan yönetim aşamasıdır. Şeffaflık ya da saydamlık, kamusal görevlerin yerine getiriliş sürecinde idarenin vatandaşa yakın olması anlamına gelir.
 • 51. 5. Açık Yönetim Anlayışı ve Kitle İletişim Açık ya da şeffaf yönetim anlayışını hayata geçirmiş toplumlarda, kamu yönetiminde yolsuzluklar görülmez.
 • 52. 5. Açık Yönetim Anlayışı ve Kitle İletişim Açık toplumlarda kamu yönetiminin işleyişinde hukuk dışı uygulamaların ve yolsuzlukların ortaya çıkmasının nedeni, yönetimin sivil toplum tarafından denetlenmesine olanak verecek bir yönetişim sisteminin varlığıdır.
 • 53. 5. Açık Yönetim Anlayışı ve Kitle İletişim Açık yönetim ya da yönetimde şeffaflık sağlanarak hukuk devletinin yönetimine hâkim olması yolunda en önemli aşama, bireylerin idari faaliyetlere ilişkin bilgi ve belgelere ulaşabilme hakkına sahip olmalarıdır.
 • 54. 5. Açık Yönetim Anlayışı ve Kitle İletişim Bireylerin idarenin elindeki bilgi ve belgelere ulaşması hakkı iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda bireylerin kendilerini ilgilendiren bilgilere ulaşması, ikincisi ise bütün toplumu, kamuoyunu ilgilendiren bilgi ve belgelere ulaşma hakkıdır. Kamuoyunu ilgilendiren bilgi ve belgelerin toplumsal paylaşımının gerçekleştirilmesinde temel görev kitle iletişim araçlarına düşmektedir.
 • 55. KİTLE İLETİŞİM FAALİYETLERİ VE HUKUK Toplumsal yaşamın sağlıklı olarak sürdürülebilmesi, bilgi toplumunun gereklerinin yerine getirilebilmesi, bilginin sağlıklı bir şekilde paylaşılması kitle iletişim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesiyle yakından ilgilidir. Kitle iletişim faaliyetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi, bu faaliyetlerin sınırlarının, uyulması gereken kurallarının ve yasaklarının önceden düzenlenmesine bağlıdır.
 • 56. 1. Kitle İletişim Faaliyetlerinin Sınırları Kitle iletişim faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin yasa koyucu tarafından bazı ayrıcalıklara sahip kılınması aynı zamanda bu kişiler üzerinde kimi yasaklamaların da getirilmesi sonucunu doğurmaktadır.
 • 57. 1. Kitle İletişim Faaliyetlerinin Sınırları Kitle iletişim faaliyetlerinin sınırları belirlenirken bir yanda kişisel hak ve özgürlüklerin korunması amaçlanmakta, bir diğer yanda ise, kamusal çıkarların bu faaliyetlerden zarar görmesinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.
 • 58. 2. Kitle İletişim Faaliyetlerinde İlkeler/Yasaklar Kitle iletişim kuruluşlarının ve çalışanlarının uyması gereken kuralların yanında yapmaması gereken yasaklar da bulunmaktadır.
 • 59. 2. Kitle İletişim Faaliyetlerinde İlkeler/Yasaklar Kitle iletişim kuruluşlarının ve çalışanlarının sakınmaları gereken davranışları belirleyen yasaklar, yasa koyucu tarafından belirlenen yasakların yanında, meslek birlik ve örgütleri tarafından belirlenen yasaklar şeklinde de karşımıza çıkabilmektedir.
 • 60. Kitle İletişim Hukuku Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kitle İletişim Hukuku Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER Medya Hukuku Av. Dr. Barış GÜNAYDIN Kaynaklar
 • 61. Kaynaklar Kitle İletişim Özgürlüğü Özden ÇANKAYA Yrd. Doç. Dr. Melike Batur YAMANER Türkiye’de Basın Özgürlüğü Dr. Yaşar SALİHPAŞAOĞLU
 • 62. TEŞEKKÜRLER Öğr. Gör. Mustafa CINGI mcingi@erciyes.edu.tr