Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kitle i̇letişim araçlarının tüketim kültürü üzerindeki etkileri hazırlayan: Ayşegül Liman kaban

 • Login to see the comments

Kitle i̇letişim araçlarının tüketim kültürü üzerindeki etkileri hazırlayan: Ayşegül Liman kaban

 1. 1. Kültür ve Kitle İletişim Araçlarının Tüketim Kültürü Üzerindeki Etkileri Ayşegül Liman Kaban
 2. 2. Kültür Nedir?  Çok yönlü bir olgu olduğu bilinen kültür; Latince’de ekip biçmek, sürmek anlamını 17.yüzyıla dek korumaktadır.  İnsanların edindiği gelenek, görenek, eğitim, öğretim, hukuk, siyasal kurumlar gibi yollarla birbirlerine ve daha sonraki kuşaklara ilettikleri nesnelerle, bilgi, sanat, alışkanlıklar, inanç ve değerlerin toplamıdır.  Kültür; belirli toplum üyeleri tarafından paylaşılan ve aktarılan davranış sonuçları ile öğrenilen davranışlar bütünüdür.
 3. 3.   Greet Hofstede kültürü; “aklın ortaklaşa programlanması” olarak betimlemektedir. Bu tanımın odak noktası, bir kültürü diğeri ile kıyaslamaktır.
 4. 4. Populer Kültür     Sinema, televizyon, müzik, bilgisayar oyunları, dergiler, internet, moda vb. kitlesel iletişim araçları yeni çağa damgasını vurmakta, kültürel normları ve toplumu oluşturan bireylerin kimliklerini doğrudan etkilemektedir. Popüler kültür, tüm bu kitlesel iletişim araçlarının belirlediği çağdaş kültür varsayımları bütünüdür. Bir ürün veya olgunun popüler kültür alanına girmesi için, onun çok yaygın bir şekilde ve benzerleri arasından özgürce seçilmiş olması gerekmektedir. Yani zorlanarak seçtirilen, kabul ettirilen veya satın aldırılan bir şey bu tanıma girmemektedir. Özgür seçimle tercih edilmiş olması belirleyicidir.
 5. 5.  1960 The Beatles  19. yüzyılın sonlarından itibaren Shakespeare 
 6. 6.  Bir toplumun söylenceleri, kahramanları, törenleri, kutsal bildikleri, gülünç buldukları, yücelttikleri, yere batırdıkları, kısacası o toplumu oluşturan inanç ve değer sistemlerinin tümü, popüler kültür öğelerine yansımaktadır. Bu nedenle popüler kültür incelemeleri toplumsal dokunun çözümlenmesinde kullanılmaktadır.  Popüler kültür kullanımı, bir tüketim kültürüdür: Kullanım ve tüketim popülerin üretiminin ilk safhasından son kullanım safhasına kadar her safhada vardır denilmektedir.
 7. 7.    Popüler malın tüketicisinden, malı tekrar tekrar, mümkün olduğu kadar çok ve yoğun tüketmesi istenmektedir. Bu istem çeşitli kılıkta gelen reklamlarla kişinin yetersizliğini ve psikolojik doyumu vurgulayan baskı yoluyla tekrar tekrar islenmektedir. Bu isleme, aileden, okula, okuldan eğlence yerine, eğlenceden iş dünyasına kadar olan bütün alanlardaki kişiler arası, grup ve medya iletişim ve ilişkileriyle desteklenmektedir.
 8. 8. Kitle Kültürü  Kitle kültürü ise belli bir toplumsal grup tarafından halk için geliştirilen kültür olarak tanımlanabilmektedir.
 9. 9. Kitle kültürünün özünde         Standartlaşma Tekrar Seri üretim Ticari bir meta haline dönüşen ürün Sınırlı özgürlük Düzey düşüklüğü (halk bunu istiyor!) Kültürel farklılığın ortadan kalkması Ortadan kaybolması
 10. 10.   Kitle kültürü; standart bir ürün ve kitle davranışı ile karakterize edilen, farklılaşmayan bir tüketicinin ortalama zevkini tatmin edebilmek için kitle pazarına yönelik olarak üretilmiş bir kültürdür. Kitle kültürü; sanayi üretiminin, kitlesel kurallara göre üretilen, kitlesel dağıtım teknikleriyle dağıtılan ve kitleye seslenen kültür olarak ortaya çıkmıştır.
 11. 11. Tüketim Kültürü  Tüketim kültürü üretilen ürün ve hizmetlerin tüketiciye ulaştırılmasında kültürün baskın hale gelmesini ve bireysel beğenileri, sosyal değerleri ve tüketicilerin yaşam tarzlarını ifade etmek amacıyla kullanılan bir kavramdır.
 12. 12. Tüketim Kültürü      Eşitçilik Bireysel özgürlük Toplumsallaşmayı sağlar Nüfusu toplumsal ilişkilerden uzaklaştırma Boş zaman faaliyetlerini ön plana çıkarma
 13. 13. Bilinçlendirmeyi de Kitle iletişim araçları bu araçların kullandığı  Reklâm  Pazarlama  Moda 
 14. 14.  Baudrillard’a göre Soğuk Savaş örneğinde olduğu gibi modern toplumda bireyin hakiki ile sahteyi karıştırmasına yol açar.13 İzleyici sadece medyanın sunduğu ile yetinir. Birey medyanın sunduğu gösteriye kayıtsız değildir; ancak sorumluluk sahibi de değildir sadece merak duygusunu giderir.
 15. 15. Kitle iletişim araçları olması gereken rolleri  Tüketim pratiklerini Örneğin yaşam tarzı programları, kadın ve erkeğin modern toplumdaki çeşitli rollerini; giyim, dekorasyon ve teknoloji gibi alanlardaki en son trendleri izleyiciye sunmaktadır. 
 16. 16. Kitle iletişim araçlarının etki alanlarını;  Fert, grup ya da örgüt düzeyinde etkilenme,  Sosyal kurum düzeyinde etkilenme,  Toplum düzeyinde etkilenme,  Kültür düzeyinde etkilenme” olarak gruplandırmaktadır. Kitle iletişim araçlarının etkileri fert açısından ele alındığında ise;  Bilgi ya da görüşü kapsayan etkiler,  Tavır ya da duyguyu kapsayan etkiler,  Davranış üzerine etkiler” olarak üç ana başlık altında inceleniyor.
 17. 17. Reklamlar  1920’lerde kapitalizm için önemli bir unsur olan tüketicinin, tek başına karar vermesini engellemek adına reklamcılık sektörü gelişmiştir. Bu dönem aynı zamanda üretim toplumundan tüketim toplumuna geçişte ilk aşama olarak da ifade edilmektedir.  1920’lerden 1980’lere kadar reklamlar, kapitalizmin etkisinin sürdüğü toplumların hayatlarını değiştirecek ürünlerin habercisiydi. Bu nedenle söz konusu dönemde reklamların içeriği daha çok sloganlardan oluşuyordu.  1980’lerden sonra ise, amaç var olan ürünlerin özelliğinin ve kalitesinin artırılması haline geldiğinden, reklamlarda sloganların yerini konulu filmler almaya başlamıştır.
 18. 18. Televizyonun Etkileri
 19. 19. 1930
 20. 20. 1955’lar
 21. 21. 1960’lar
 22. 22. 1960’lar
 23. 23. 1970’ler
 24. 24. 2011

×