Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hemioterapija crc

2,765 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hemioterapija crc

 1. 1. Prim. dr Milan MarkovićKlinički Centar Niš, Klinika za onkologiju 24. 03. 2012, Vranje
 2. 2. INCIDENCA I MORTALITET United States, 2008
 3. 3. PROBLEMI VEZANI ZA CRC Mortalitet od CRC je relativno visok zbog najčešće kasnog postavljanja dijagnoze 56% slučajeva kolorektalnog karcinoma (CRC) su otkriveni u stadijumu 3 i 41 Priblizno 25% pacijenata u momentu postavljanja dijagnoze imaju manifestne metastaze 2 dodatnih 25–35% pacijenata će razviti metastaze tokom trajanja bolesti2 Stopa 5-godišnjeg preživljavanja za pacijenete sa udaljenim metastazama je 10%1 Jemal A, et al. CA Cancer J Clin 2007;57:43–66 1 2 Van Cutsem E, et al. Eur J Cancer 2006;42:2212–2221
 4. 4. Svi ovi problemi dovode do terapijskih nedoumica: Šta preduzeti? Koji terapijski plan napraviti ako se zna da je jedina prava kurativna metoda radikalna hirurgija? Ima li mesta i drugim terapijskim modalitetima? Kolika je uloga hemioterapije?
 5. 5. ISTORIJA HEMIOTERAPIJE
 6. 6. ULOGA HEMIOTERAPIJE Leči Produžava preživljavanje Smanjuje simptome Održava ili poboljšava kvalitet života
 7. 7. PODELA• ADJUVANTNA• NEOADJUVANTNA• TERAPIJA UZNAPREDOVALE I/ILI METASTATSKE BOLESTI• SALVAGE• HEMIOIRADIJACIJA
 8. 8. ADJUVANTNA HEMIOTERAPIJA• Ima za cilj da spreči pojavu relapsa bolesti nakon operacije
 9. 9. Rani stadijum 5 g. preživljavanje Stage I 5 g. preživljavanje > 90% <20 % 60 - 80% Stage II Stage IV ~30% ~25%Metastatska bolest5 g. preživljavanje Stage III < 10% ~25% 5 g. preživljavanje 40 - 60 %
 10. 10. ADJUVANTNA HEMIOTERAPIJAKoji citostatici ili kombinacije u adjuvantnom pristupu?  5-FU/LV  capecitabine  FOLFOX 4  XELOX
 11. 11. ADJUVANTNA HEMIOTERAPIJAKada sa adjuvantnom terapijom treba početi? • Odmah nakon operacije? • Kada se pacijent javi? Idealno do 4 nedelje Svako odlaganje od po 4 nedelje dovodi do povečanja rizika od lokalnog relapsa za 15% i smrtnog ishoda za 12% , na petogodišnjem nivou Tuma, Rabiya S. PhD, 2011
 12. 12. HEMIOTERAPIJA mCRC Priblizno 25% pacijenata u momentu postavljanja dijagnoze imaju manifestne metastaze dodatnih 25–35% pacijenata će razviti metastaze tokom trajanja bolesti Van Cutsem E, et al. Eur J Cancer 2006;42:2212–2221
 13. 13. Koje kategorije pacijenatra danas lečimo sametastatskim karcinomom kolorektuma metastatska bolest koja je potencijalno resektabilna – neoadjuvantna terapija (potencijalno kurativni scenario) metastatska bolest sa značajnim simptomima bolesti kod kojih je neveliko očekivano preživljavanje – palijativna terapija (traži se brz terapijski odgovor i brzo ublažavanje simptoma) metastatska bolest koja je uznapredovala ali bez mnogo simptoma – palijativna terapija (cilj je produženje života i popravljanje kvaliteta života) – najveći broj pacijenata Grothey A. ASCO education book 2009
 14. 14. CILJ PALIJATIVNE TERAPIJE JE: TERAPIJSKI KONTINUITET iskoristiti sve potencijalno aktivne agense izbeći nepotrebno izlaganje toksičnosti lečenja Dokazi uspeha ovakvog pristupa: Stalni porast ukupnog PREŽIVLJAVANJA ovih pacijenata, sada i na PREKO DVE GODINE PRVA LINIJA: monoterapija ili dublet? BIOLOŠKI AGENSI?
 15. 15. Strategija lečenja mCRC zavisi odprocene stanja pacijenta Prva linija lečenja mCRCProcena Resektabilni Potencijalno Neresektabilni (10%) 1 resektabilni (30%) (60%)1 Prilagodjeno iz: Nordlinger, et al. Ann Oncol 2009 1. Saif, et al. World J Gastroenterol 2009
 16. 16. HEMIOTERAPIJA mCRCKoji citostatici ili kombinacije u metastatskoj bolesti?
 17. 17. HEMIOTERAPIJA mCRCBiološki agensi (ciljana terapija)  Bevacuzimab (Anti VEGF)  Cetuximab (Anti EGFR)  Panitumubab (Anti EGFR)
 18. 18. Somatic Small Tumor secretion of Rapid tumor growth and Angiogenic inhibitorsmutation avascular pro-angiogenic metastasis may reverse this process tumor factors stimulates angiogenesis Folkman J. N Engl J Med. 1971;285(21):1182-1186.
 19. 19. normalana vaskularizacija vaskularizacija kod karcinoma kolona
 20. 20. RANI EFEKTI KONTINUIRANI EFEKTI 1 3 Regresija postojećih krvnih Inhibicija rasta novih 2 sudova1-7 krvnih sudova 1,2,9,10 Normalizacija postojeće krvne strukture 5-8References: 1. Baluk P et al. Curr Opin Genet Dev. 2005;15:102-111. 2. Inai T et al. Am J Pathol. 2004;165:35-52. 3. Erber R et al.FASEB J. 2004;18:338-340. 4. Tong RT et al. Cancer Res. 2004;64:3731-3736. 5. Jain RK. Nat Med. 2001;7:987-989. 6. Jain RK. Science.2005;307:58-62. 7. Lee CG et al. Cancer Res. 2000;60:5565-5570. 8. Willett CG et al. Nat Med. 2004;10:145-147. 9. Gerber HP et al.Cancer Res. 2005;65:671-680. 10. Warren RS et al. J Clin Invest. 1995;95:1789-1797.
 21. 21. Anti-VEGFNormalno Neovaskularizacija “Normalizovan krvotok” Smanjuje intersticijalni pritisak tečnosti vaskularnu gustinu Poboljšava dotok citostatika
 22. 22. NORMALIZACIJA POVEĆAVA DOTOK CITOSTATIKA Wildiers, et al. Br J Cancer 2003
 23. 23. REDUKCIJA U BROJU I VELIČINI METASTAZA Efekat Bevacuzimaba na metastaze u jetriWarren, et al. J Clin Invest 1995
 24. 24. Bevacuzimab i metastazektomije jetre Bevacuzimab+hemioterapija kod pacijenata sa inicijalno neresektabilnim metastazama na jetri, omogućio je:  do 78% ORR  40% neresektabilnih pacijenta prevedeno je u resektabilne  2-godišnje OS postignuto kod 95% pacijenata kod kojih je urađena R0 resekcija Van Cutsem et al. Ann Oncol 2009 Wong, et al. Ann Oncol 2011
 25. 25. Anti EGFRPredikcija odgovora na Cetuximab: K-ras Cetuximab blokira prenos signala putem posle aktivacije EGFR Mutacija K-ras gena dovodi do konsekutivne aktivacije K-ras proteina, koji prenosi signal uprkos blokadi na nivou receptora Antitumorski efekat Cetuximaba je premošćen postojanjem mutacije K-ras
 26. 26. Ko može da ima korist od ciljne terapije? EGFR antitela  Pacijenti sa K-RAS Wild type genom (nemutirani)  Pacijenti koji imaju i BRAF Wild type gen  Pacijenti koji imaju progresiju na Irinotekansku hemioterapiju imaju dobar odgovor na Cetuximab i Panitumubab u kombinaciji sa Iriotekanom ili u vidu mono terapije Zbog izdvajanja pacijenata koji mogu odgovoriti na terapiju od onih koji sigurno neće odgovoriti ova terapija se i naziva personalizovanom odnosno iskrojenom terapijom
 27. 27. 100% prima nepersonalizovanu terapiju Bez određivanja pacijenata koji mogu imati koristi od terapije Neki pacijenti sigurno neće odgovoriti na terapiju, a izloženi su nepotrebnim uzgrednim efektima terapije
 28. 28. Personalizovana terapija: Primer 2 Šta ako možete pomoću biomarkera da izaberete pacijente koji će odgovoriti Ako samo tim pacijentima (K-Ras wt) damo terapiju uspeh će biti veći, a izbeći će nepotrebna neželjena dejstva
 29. 29. Kombinacija EGFR i VEGF antitela u prekliničkim studijama sugeriše sinergističke efekte antitumor receptor ciljane terapije1. NCCN. Clinical practice guidelines in oncology: colon cancer. 2011.
 30. 30. Preporuka za prvu liniju terapije mCRC
 31. 31. Preživljavanje pacijenata sa mCRC Dokle smo došli?Months30 Median OS 28252015 1810 5 12 ~5 0 1980s 1990s 2000s 2012 BSC 5-FU Irinotecan1 capecitabine2 Oxaliplatin3 Bevacizumab4 Cetuximab5,6 Panitumumab7 1. Cunningham, et al. Lancet 1998; 2. Van Cutsem, et al. BJC 2004 3. Rothenberg, et al. JCO 2003; 4. Hurwitz, et al. NEJM 2004; 5. Cunningham, et al. NEJM 2004; 6. Van Cutsem et al, NEJM 2009 7. Van Cutsem, et al. JCO 2007
 32. 32. ZAKLJUČCIAdjuvantna terapija je definitivno našla svoje mesto kod pacijenata saCRCŠira upotreba testova u odabiru pacijenata koji će odgovoriti naadjuvantnu terapiju (MSI, TS, TP, DPD) dovešće do boljeg odgovora ismanjiće nepotrebno izlaganje neželjenim efektima one koji nećeodgovoritiNeoadjuvantna hemioterapija je uz hirurgiju dramatično povećalaodgovor u mCRCDostupnost više terapijskih opcija i razumno korišćenje hirurgije supoboljšali rezultate u lečenju metastatkog kolorektalnog karcinomaUpotreba novih lekova i kombinacija može uskoro bitipersonalizovana kako budu evoluirali podaci o prediktivnim faktorima

×