Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Patologija tumora mekih tkiva grudi i pluca prof. dr zivka eri

30,112 views

Published on

 • Login to see the comments

Patologija tumora mekih tkiva grudi i pluca prof. dr zivka eri

 1. 1. Univerzitet u Novom Sadu Medicinski fakultet Novi SadPatologija tumora mekih tkiva grudi i pluća Prof. Dr Živka Eri Institut za plućne bolesti Vojvodine Sremska Kamenica
 2. 2. Tumori mekih tkiva grudi i pluća• 0.013%-0.4%• 500 karcinoma: 1 sarkom• vrlo, vrlo retki tumori
 3. 3. Retki tumori• tumori neuobiĉajenog histološkog tipa• sveukupna prevalencija ispod 1% svih tumora pluća
 4. 4. Retki tumori• Sa stanovišta patologa, definisani su kao tumori neuobiĉajenog histološkog tipa• Sa stanovišta epidemiologa, bi se mogli definisati prema sveukupnoj prevalenciji od ispod 1% svih tumora pluća
 5. 5. Dijagnostika retkih tumora• Prvi korak- prepoznavanje mogućih specifiĉnih kliniĉkih i radioloških karakteristike koje bi, ĉak i ako nisu ĉesto prisutne, mogle nagovestiti dijagnozu• Drugi korak- postavljanje definitivne patološke dijagnoze• Treći korak- biti siguran da je tumor po svojoj prirodi primaran
 6. 6. Tretman retkim tumora• Terapijska strategija: hirurška resekcija, koja obezbeĊuje i dijagnozu• Uloga radioterapije i/ili hemioterapije uglavnom zavisi od agresivnosti i izleĉivosti tumora
 7. 7. Prognoza retkih tumora• sveukupna prognoza i dalje je bolja u odnosu na nemikrocelularne karcinome pluća• petogodišnje preţivljavanje nakon kompletne resekcije: – 36% (MacCormarck i sar.1989) – 48% (Regnard i sar.1999) – 64% (Janssen i sar.1994)
 8. 8. PubMed• 1.119 radova proĉitano• 502 rada analizirana potvrĎena Dg.• 135 inflamatorna tumora 67• 146 sarkoma 89• 51 epiteloidni hemangioendoteliom 26• 32 mukoepidermoidna karcinoma 19• 63 limfoma 46• 692 druga tumora 255• 1122 482 43%
 9. 9. Cilj• uĉestalost tumora mekih tkiva grudi i pluća u IPBV• problemi u dijagnostici ovih tumora• INTERAKTIVNA in situ diskusija kroz prikaz sluĉajeva ( u čijoj ste dijagnostici možda i vi učestvovali !!)
 10. 10. Univerzitet u Novom Sadu Medicinski fakultet Novi SadZamke koje nas vrebaju i greške koje pravimoInstitut za plućne bolesti VojvodineSremska Kamenica
 11. 11. Institut za plućne bolesti Vojvodine• period: januar 2009-septembar 2011.• KARCINOMA PLUĆA: 3078• SARKOMATOIDNI KARCINOMI: 23• RETKI TUMORI:154 (4,9%)
 12. 12. RETKI TUMORI- IPBV• MEDIJASTINUM: 41• ZID GRUDNOG KOŠA: 43• PLUĆA: 70 (2,25%) 154
 13. 13. TUMORI MEDIJASTINUMA– Maligni limfomi 25– Timomi 11– Dermoidne ciste 4– Švanom 1 41
 14. 14. TUMORI ZIDA GRUDNOG KOŠA• MPNST 8• MFH 8• Švanomi 7 43• Liposarkom 5• SFT 8
 15. 15. RETKI TUMORI PLUĆA- IPBV 70• HAMARTOMI: 37• SARKOMI:18 14 metastatski• LIPOMI: 6• LEJOMIOMI: 3• INFLAMATORNI PSEUDOTUMOR: 2• SOLITARNI FIBROZNI TUMOR: 1• FIBROM: 1• KAVERNOZNI HEMANGIOM: 1• SKLEROZIRAJUĆI HEMANGIOM: 1
 16. 16. NAŠI PROBLEMI• veliĉina tumora• lokalizacija• histološki tip tumora• primarni versus sekundarni tumor• veliĉina uzorka
 17. 17. NAŠI PROBLEMI• FNAC• bronhoskopske sitne biopsije• biopsije debelom iglom• biopsije u toku medijastinoskopije• hirurške biopsije• autopsije
 18. 18. • intra- i interopserverska dijagnostička raznolikost!• Imunohistohemija• Imunocitohemija
 19. 19. RETKI TUMORI PLUĆA- IPBV 70• SARKOMI:18 14 metastatski• primarni sarkom: 4 (0,1% svih tumora)
 20. 20. PRIMARNI SARKOMI PLUĆA• ĉine oko 40% retkih plućnih neoplazmi• uglavnom se javljaju izmeĊu 6 i 7 decenije ţivota• kliniĉki simptomi su nespecifiĉni: -najĉešće su zastupljeni kašalj, dispnea i hemoptizije u zavisnosti od veliĉine i lokalizacije lezije; -u vreme postavljanja dijagnoze performans status je uglavnom oĉuvan.
 21. 21. PRIMARNI SARKOMI PLUĆA• Radiološki se prezentuju kao: - voluminozne, solitarne, heterogene, dobro ograniĉene, okrugle lezije - veliĉine obiĉno od 4 do 25 cm, - ĉesto praćene i sekundarnim promenama u smislu stvaranja cistiĉnih formacija, hemoragije i nekroze. - PET sken pokazuje povećanu aktivnost
 22. 22. PRIMARNI SARKOMI PLUĆA• Obiĉno se šire lokalno ekspanzivno• Sistemske metastaze koje se javljaju u uznapredovalim sluĉajevima su retko prisutne u vreme postavljanja dijagnoze (2%)
 23. 23. PRIMARNI SARKOMI PLUĆA• Dail (1987)1. parenhimski i bronhijalni-endobronhijalni sarkomi (leiomiosarkom, rabdomiosarkom, liposarkom, hondrosarkom, fibrosarkom, osteosarkom, maligni fibrozni histiocitom),2. sarkomi velikih i malih krvnih sudova (leiomiosarkom, rabdomiosarkom, angiosarkom i hemangiopericitom).• Histološka slika i spektar diferencijacije ovih tumora su identiĉni sa sarkomima bilo koje lokalizacije
 24. 24. PRIMARNI SARKOMI PLUĆA• Patohistološka dijagnoza se postavlja: - transtorakalnom biopsijom i aspiracijom - endobronhijalnom biopsijom ( mala pozitivost) - medijastinoskopija nije preporuĉljiva zbog retkog zahvatanja medijastinuma• Definitivna dijagnoza se najĉešće postavlja patohistološkom analizom reseciranog tumorskog tkiva.
 25. 25. Diferencijalna dijagnoza PSP• Plućne metastaze sarkoma drugih lokalizacija• Primarni karcinomi pluća sa sarkomatoidnom ili bifaziĉnom komponentom (pleomorfni karcinom, karcinosarkom, spindle-cell karcinom, giant-cell karcinom, plućni blastom)• “Benigne” metastaze iz uterusa (metastazirajući lejomiom) i kosti (giant-cell tumor)
 26. 26. Demografski podaci• period od 24 godine (1973-1997)• 24 pacijenta sa primarnim plućnim sarkomom• 16 muškaraca i 8 ţena• proseĉna starost 48 godina (od 14 do 73 godine)
 27. 27. Kliniĉki podaci• 20 pacijenata sa torakalnim simptomima (8- hemoptizije, 6- kašalj, 5- bol u grudima, hemopneumotoraks- 1)• 6 pacijenata je imalo i sistemske manifestacije (slabost, malaksalost, povišena telesna temperatura i gubitak na telesnoj teţini)• 4 pacijenta je bilo asimptomatsko i kod njih su lezije otkrivene rutinskim radiogramom grudnog koša• 9 pacijenata (37,5%) su bili pušaĉi
 28. 28. Patologija• sve lezije su bile solitarne• proseĉna veliĉina tumora je 9 cm (od 4 do 18 cm)• 11 sarkoma u desnom, 13 u levom plućnom krilu• preoperativna dijagnoza malignog tumora bila je postavljena u 13 sluĉajeva
 29. 29. Primarni sarkomi pluća 10• Eksploracija: 4 9 8 7 Fibro 6• Kompletna resekcija: 5 MFH SS -lobektomija 13 4 3 Leio -pneumonektomija 7 2 Ewing 1 Angio 0 1st 3rd histološki tip Qtr Qtr
 30. 30. preţivljavanje
 31. 31. Primarni sarkomi pluća u IPBV 4• Fibrosarkom 1• Epiteloidni hemangioendoteliom 1• Maligni švanom 1• Sinovijalni sarkom 1
 32. 32. Prikaz sluĉajeva
 33. 33. Sluĉaj 1. • Ţena stara 57 godina javila se lekaru zbog pogoršanja kašlja i dispnee koji traju 5 meseci • u gornjem reţnju desnog plućnog krila tumorski ĉvor promera 8x5,5x4,2cm koji zauzima skoro ceo reţanj i infitriše desni glavni bronh i karinu traheje. • bronhoskopija
 34. 34. • Histološki, tumor je izgraĊen od vretenastih ćelija bez specifiĉnog aranţmana, hiperhromatiĉnih i atipiĉnih jedara.
 35. 35. • Imunohistohemijski fenotip tumorskih ćelija: S-100 protein + SMA – CD34 – Neurofilament – EMA – Ki-67 5-6% +
 36. 36. Definitivna dijagnozaMALIGNI ŠVANOM PLUĆA SA INFILTRACIJOM KARINE TRAHEJE kliniĉari kaţu PRIMARNI
 37. 37. Sluĉaj 2.• ţena, 33 godine• stanje nakon posterolateralne torakotomije i biopsije tumora u desnom pluću• stanje nakon ekstirpacije tumora desne dojke pre mesec dana• Dg.: Hemangiopericitom pluća sa metastazom u dojku
 38. 38. Biopsija pluća i dojke (II)• IHH:• Vimentin, CD99, Bcl-2, HHF35 pozitivna• EMA, HMB45, Melan A, SMA, Myosin, Desmin, S100-proteiin, AE1/AE3 negativna ZAKLJUĈAK:• Na osnovu morfološke i imunohistohemijske slike, u oba nalaza diferencijalno-dijagnosticki na prvo mesto stavljamo:• MALIGNI TUMOR STROMALNIH ĆELIJA DOJKE SA PREDOMINANTNOM MIOFIBROBLASTNOM DIFERENCIJACIJOM, VISOKOG STEPENA MALIGNOSTI
 39. 39. Hospitalizacija u IPBV• Tumor veliĉine 9,5 cm u desnom pluću• TTAC
 40. 40. FNAC dijagnoza?
 41. 41. • mezenhimalni tumor, verovatno maligni• TORAKOTOMIJA (po drugi put)
 42. 42. DONJI I SREDNJIREŢANJ
 43. 43. kostalna strana
 44. 44. • tumor veliĉine 9,5 cm• zahvata donji i srednji reţanj,• infiltruje visceralnu i parijetalnu pleuru i meko tkivo zida grudnog koša.
 45. 45. vaša dijagnoza? sarcoma
 46. 46. EMA Bcl2CD34 CD 99
 47. 47. Pozitivni markeri: Vimentin, CD 99, Bcl-2. Svi ostali negativni. Sarcoma synoviale pulmonis
 48. 48. Biopsija pluća i dojke (II) Biopsija pluća (III)• Pozitivna reakcija : • Pozitivna reakcija : Vimentin, CD99, Bcl-2, Vimentin, CD99, Bcl-2, HHF35.• MALIGNI TUMOR • SINOVIJALNI SARKOM STROMALNIH ĆELIJA PLUĆA DOJKE SA PREDOMINANTNOM MIOFIBROBLASTNOM DIFERENCIJACIJOM, VISOKOG STEPENA MALIGNOSTI
 49. 49. DILEMA Sarkom desnog pluća sainfiltracijom zida grudnog košai desne dojke ILI obrnuto????
 50. 50. LIKODRAZ
 51. 51. Sluĉaj 3.• muškarac, 64 godine• RTG grudnog koša: - obostrana infiltracija pluća• Bronhoskopija: - nalaz uredan - kateterbiopsija iz levog Nelsona
 52. 52. Sluĉaj 3.
 53. 53. Sluĉaj 3.• kraći izukrštani snopovi i vrtlozi sitnih ovalnih i vretenastih ćelija, umerene pleomorfije• jedra preteţno ovalna s hiperhromazijom• veći broj patoloških mitoza• malo kolagenih vlakana• nekoliko krvnih sudova
 54. 54. Sluĉaj 3: IHH• Pozitivan • vaša dijagnoza?• Vimentin • Fibrosarkom• Negativni• Citokeratin• S-100 protein • primarni ili• SMA metastatski ......• CD34• CD68• CD99 • čekamo rezultat• Desmin DETALJNOG KLINIČKOG PREGLEDA
 55. 55. Fibrosarkom• periferni ĉvor• endobronhijalno polipoidno• aranţman “riblje kosti”• broj mitoza: vrlo varijabilan <3 do 8-40 na 10 HPFs• IHH: Vimentin+, Citokeratin, S-100 protein, SMA,CD34, CD68, CD99, Desmin -
 56. 56. Sluĉaj 4.• ţena, 31 godina• Rtg pluća i grudnog koša: milijarni ĉvorići• Klinički: suspektna tuberkuloza• VATS: iviĉni iseĉak pluća 3,5x2,5x0,8 cm sa beliĉastim ĉvorićima promera 3-4 mm
 57. 57. Mikroskopski• tanak rub zdepastih ćelija (?) okruţuje eozinofilnu masu hijalinizovane strome• mikropolipoidne formacije ispunjavaju alveole, bronhiole, arterije i vene
 58. 58. CD34+Haemangioendothelioma epitheloides vaša dijagnoza? primarni ili metastatski?....ipak primarni ..POSLE DETALJNOGPREGLEDA..
 59. 59. Epiteloidni hemangioendoteliom• Intravaskularni bronhioloalveolarni tumor• Low-grade angiosarkom• Sklerozirajući intersticijalni vaskularni sarkom• Sklerozirajući endotelni tumor• Sklerozirajući epiteloidni angiosarkom
 60. 60. Epiteloidni hemangioendoteliom• Priĉa o EHE poĉinje 1975.god.: Dail i Liebow objavljuju 20 sluĉajeva• Smith i sar. (1960 god.):”Primary Chondrosarcomatosis of the Lung”
 61. 61. Epiteloidni hemangioendoteliom• multipli jasno ograniĉeni ĉvorovi, manji od 2 cm• mlade odrasle osobe(>50% mlaĊe od 40 godina)• >80% ţene• najmlaĊi: 4 godine
 62. 62. Diferencijalna dijagnoza EHE• metastatski sarkomi• sklerozirajući hemangiom (IHH: TTF-1+; Faktor VIII i drugi vaskularni markeri -)
 63. 63. Sluĉaj: Sklerozirajući hemangiom• muškarac, 45 godina• bez simptoma• dugogodišnji pušac• kontrola (na zahtev supruge)• Radiogram grudnog koša: -tumorska masa u donjem levom reţnju, 7x5cm
 64. 64. • bronhoskopija• TBAC• TTAC makrofagi !?
 65. 65. TORAKOTOMIJAĉvor 7,5x5,5cminkapsulisanreţnjevit
 66. 66. delom tamnocrven, delom sivkastosmeĊ
 67. 67. • “Ex tempore”: -nemikrocelularni karcinom
 68. 68. Sklerozirajući hemangiom !?!
 69. 69. Tipiĉan karcinoid Chr Vim Syn PAS vaša dijagnoza?
 70. 70. Diferencijalna dijagnoza PPSa• metastatski sarkom pluća 14• sarkomatoidni karcinom pluća 23
 71. 71. Metastatski sarkomi u IPBV• MFH 4• Liposarkom 2 14• Leiomiosarkom 5• Osteosarkom 2• Maligni Švanom 1
 72. 72. Kaţi mi kaţi kako da te zovem
 73. 73. Sluĉaj 1.• muškarac, 62 godine• 2008.god. solitarni čvor u desnom pluća
 74. 74. TTAC vaša dijagnoza?sarkom
 75. 75. Torakotomija
 76. 76. inkapsulisan tumorski ĉvor 10x9x4cm
 77. 77. na preseku nodularne graĊe,sivobeliĉast, ţućkast,elastiĉno ĉvrst, mestimiĉno razmekšan,mutan.
 78. 78. Imunohistohemija• S-100 protein +• Vimentin +• Desmin – • vaša dijagnoza?• CD 34 –• CD 117 –• CD 99 – • Liposarcoma• Bcl 2 – pleomorphum• SMA –
 79. 79. Istorija bolesti• 2003. tumor retroperitoneuma: Maligni švanom• 2005.lokalni recidiv: Pleomorfni sarkom• 2008. ĉvor u pluću: Pleomorfni liposarkom
 80. 80. Sluĉaj 2. priĉa poĉinje 2010.• muškarac, 54 godine• cistiĉna promena u donjem levom reţnju• torakotomija
 81. 81. ... 2010• zid cistiĉne promene
 82. 82. vaša dijagnoza? OSTEOSARCOMA CARCINOSARCOMA MESENCHYMOMA MALIGNUM
 83. 83. .....priĉa poĉinje 2008 tumor• torakotomija:atipiĉna resekcija tumorskog ĉvora promera 4 cm,iz desnog gornjeg reţnja
 84. 84. • vaša dijagnoza?• Fibrosarcoma metastaticum
 85. 85. ponovljeni pogled u 2008 mineralizovan,trabekularno rasporeĊen osteoidcomment !?!
 86. 86. zapravo, priĉa je poĉela..2006• operacija primarnog tumora lumbalne regije: Fibrosarcoma• IPBV-DEHISCENCIJA RANE:Leiomyosarcoma• hemioterapija završena 2007. godine• metastazektomija:• 2008. Fibrosarcoma -desni gornji reţanj- 4 cm -srednji reţanj-hamartom 0,5 cm• 2010. Osteosarcoma -levi donji reţanj
 87. 87. MESENCHYMOMA MALIGNUM PULMONIS• Kalus i sar. (1973)• perihilarni ĉvor 4 cm• mikroskopski, elementi osteosarkoma, hondrosarkoma, rabdomiosarkoma i zone nediferentovanih malignih ćelija• smrt mesec dana nakon inkompletne ekscizije• na autopsiji: tumor infiltriše donji deo traheje, glavne bronhe
 88. 88. i na kraju priĉe o sarkomima..
 89. 89. pleuralna punkcija ŢENA, 25 GODINA “IDEJA’’
 90. 90. A SADA...
 91. 91. pleuralni punktatmakrofagitumor?? ???
 92. 92. Sluĉaj 1. • žena, 25 godina • CT scan of thorax: showed tumor mass in the anterior right chest wall and micronodular and nodular changes in both lungs • Pleural effusion was noted in the right pleural cavity
 93. 93. VATS
 94. 94. Alveolarni sarkom mekih tkiva• PAS-pozitivne citoplazmatske granule od kojih su neke kristaloidnog izgleda• IHH
 95. 95. Alveolar Soft Part Sarcoma vaša dijagnoza? of the Thoracic WallS-100 MyoD NSE Vim
 96. 96. Alveolarni sarkom mekih tkiva• Citogenetski-poseduje nebalansiranu translokaciju der(17) t(X;17)(p11.2;q25), koja dovodi do fuzijskog produkta koji se sastoji od delova TFE3-gena transkripcijskog faktora i gena ASPL
 97. 97. Sluĉaj 2.• 58-YEARS-OLD MALE• COUGH, MUCUS PRODUCTION, AND DYSPNEA FOR SEVERAL WEEKS• (august 2008)
 98. 98. Sluĉaj 2.• Irregular tu mass 6x3 cm invading the overlying chest wall August 2008.
 99. 99. Sluĉaj 2: FNAC
 100. 100. Sluĉaj 2: FNAC
 101. 101. Sluĉaj 2: FNAC
 102. 102. Sluĉaj 2:What is your diagnosis?
 103. 103. Sluĉaj 2. Our cytological diagnosis:GRANULOMATOUS INFLAMMATION WITHOUT NECROSIS
 104. 104. Sluĉaj 2: Clinical History 2004
 105. 105. Sluĉaj 2: CT (august 2004)• Solitary partially excavated soft tissue formation in the peripherial posterolateral right hemithorax at tracheal bifurcation level
 106. 106. Sluĉaj 2. Clinical History• October, 2004: Resectio atypica• Macroscopic findings: A white-gray nodule in the right upper lobe, measured 3X2,5 cm, well- circumscribed,encapsulated. The cut surface was heterogeneous with foci of necrosis and cavitation• Microbiology test was perfomed
 107. 107. Sluĉaj 2: Clinical History necrosis granuloma Tuberculoma (BK+)
 108. 108. Sluĉaj 2. Clinical History• Irregular tu mass 6x3 cm invading the overlying chest wall August 2008.
 109. 109. Sluĉaj 2. Clinical History• Partial resection from 7 to 9 ribs with tumour nodule• The lesion was well-circumscribed, unencapsulated, and showed a homogeneous gray/white cut surface
 110. 110. Sluĉaj 2: “Ex tempore”
 111. 111. Sluĉaj 2: “Ex tempore” necrosis
 112. 112. Sluĉaj 2: “Ex tempore” imprint
 113. 113. Sluĉaj 2: “Ex tempore”What is your diagnosis?
 114. 114. Sluĉaj 2: “Ex tempore” Our diagnosis:Small round blue cell tumour
 115. 115. Sluĉaj 2. Surgical specimen
 116. 116. Cr CrASYN TTF-1
 117. 117. Sluĉaj 2: PAD• PNET/EWING/ASKIN
 118. 118. Sluĉaj 2: FNAC
 119. 119. Sluĉaj 2: Klemme, help me! What’s the matter?
 120. 120. Sluĉaj 2. Surgical specimen Klemm’s look
 121. 121. Sluĉaj 2. Surgical specimen Klemm’s look
 122. 122. Klemm’s look
 123. 123. Sluĉaj 2: late clinical date• TRICHINELOSIS (august 2004)
 124. 124. Sluĉaj 2: Clinical history - PAD• august 2004: TRICHINELOSIS TUBERCULOMA (right lung)• august 2008: PNET/EWING/ASKIN (right hemithorax)
 125. 125. Diferencijalna dijagnoza PPSa• metastatski sarkom pluća• sarkomatoidni karcinom pluća
 126. 126. • period: juli 1982.-februar 1997. godine• 3149 bolesnika sa vanplućnim sarkomima• 719 bolesnika sa metastaza u pluća
 127. 127. 1.2.
 128. 128. PREŢIVLJAVANJE • srednje vreme/3-šnje: -15 meseci/ 25% -33 meseca kod pacijenata sa kompletnom resekcijom/46%
 129. 129. SARKOMATOIDNI KARCINOMI Pleomorfni karcinom Vretenastoćelijski karcinom Gigantocelularni karcinom Karcinosarkom Plućni blastom
 130. 130. Sarkomatoidni karcinom• retki tumori pluća• 0,3-1,3% svih malignoma pluća• M:Ţ- 4.4:1• starost 33-83 godine• proseĉna starost 51.4 godine• pušaĉi 91.3%
 131. 131. Sarkomatoidni karcinomi• prisustvo najmanje 10% sarkomatoidne komponente (maligne vretenaste ili dţinovske ćelije)• prisustvo prave sarkomatozne (maligne hondroidne, osteoidne ili mišićne) komponente bilo gde u ne-mikrocelularnom karcinomu• imunoreaktivnost na širok spektar epitelnih markera (MNF 116, CAM 5.2, AE1/3, EMA) u malignim vretenastim ili dţinovskim ćelijama
 132. 132. Imunohistohemija• Citokeratini (AE1/3, MAK-6, Cam5.2,NNF 116): pozitivni u skoro svim sluĉajevima• Vimentin: ĉesto pozitivan• Desmin, S-100 protein: negativni• SMA: <5% ćelija pozitivan• TTF-1, CK7: adenokarcinomska komponenta pozitivna u 60% odnosno 76%
 133. 133. 15 PCaSa 48PPS
 134. 134. • sve lezije su uglavnom bile solitarne• TUMOR < 5 cm: u 12 PPS sluĉajeva (25%) i u 1 sluĉaju PCaSa (6,7%)• TUMOR> 5 cm u 36 sluĉajeva PPS (75%) i 14 sluĉajeva PCaSa (93,4%).
 135. 135. 48 15
 136. 136. PREŢIVLJAVANJE
 137. 137. Sarkomatoidni karcinomi 23
 138. 138. NEPOUZDANOST IHH
 139. 139. Tumori mekih tkiva grudi i pluća PRIKAZ SLUĈAJEVA
 140. 140. Tumori mišićnog porekla• Nodularna mikroskopska proliferacija glatkog mišića• Lejomiomi• Benigni metastazirajući lejomiomi• Lejomiosarkomi• Limfangiolejomiomatoza• Glomus tumor
 141. 141. Nodularna mikroskopska proliferacija glatkog mišića• benigne prirode• reaktivna hiperplazija• oko centrolobularnih bronhiola• uglavnom kod srĉanih bolesnika
 142. 142. Sluĉaj 1.• muškarac,39• malaksalost, umor, produktivni kašalj, hemoptizije• Rtg pluća i grudnog koša: uredan
 143. 143. Sluĉaj 1.• CT: okrugla,jasno ograniĉena lezija na raĉvi bronha za gornji i srednji reţanj, intraluminalno, 9x10x12mm
 144. 144. Sluĉaj 1.• bronshoskopija: cistiĉna umereno vaskularizovana tumorska tvorevina na karini bronha za desni gornji reţanj, glatke provršine, bele boje
 145. 145. vaša dijagnoza ?
 146. 146. IHH• CD117 -• CD34 -• MyoD1-• S-100 PROTEIN - Des+• VIMENTIN - vaša dijagnoza? SMA+ Lejomiom bronha
 147. 147. • ANTEROLATERALNA TORAKOTOMIJA• cirkularna resekcija poĉetnog dela bronha za gornji reţanj sa polipoidnim tumorom na uskoj peteljci
 148. 148. Hirurški materijal Leiomyoma
 149. 149. Lejomiomi• < 2% benignih tumora pluća• traheobronhijalno stablo i pluća• veliĉina 1- 2,5cm• simptomatologija u zavisnosti od lokalizacije• hirurško leĉenje
 150. 150. Multipli lejomiomi ezofagusa, pluća i uterusa -bolesnici sa germline mutacijama --sindrom multiple endokrine neoplazije tip I
 151. 151. Diferencijalna dijagnoza• fibromi• neurofibromi• švanomi• IHH:• actin +• desmin +• caldesmon +• calponin +• S-100 protein –• citokeratin -
 152. 152. Sluĉaj 2.• ţena, 33 godine• histerektomija pre 4 meseca zbog miomatoznog uterusa• Rtg grudnog koša: multipli ĉvorići u plućima• Klinički: suspektna tuberkuloza
 153. 153. VATS• iviĉni iseĉak pluća 5,5x4x1,5 cm, glatke sjajne pleure• na preseku tri sivobeliĉasta ĉvrsta ĉvorića promera od 0,5 do 0,8 cm• HISTOLOŠKI,
 154. 154. Leiomyosarcoma metastaticum Ki67Pr SMA
 155. 155. UTERUSKi67Pr
 156. 156. Benigni metastazirajući lejomiomi• multipli ĉvorovi u plućima• graĊeni od dobro diferentovanih glatkih mišićnih ćelija• podatak da je ţena imala lejomiome uterusa!!!• DD: fibrolejomiomatozni hamartom pluća
 157. 157. Sluĉaj 3.• ţena,65 godina• bolovi u predelu desnog ramena,gušenje, oteţano disanje• Radiogram grudnog koša: infiltracija u linguli gornjeg levog reţnju
 158. 158. Sluĉaj 3.• Bronhoskopija:• biopsija sa kompresivne stenoze bronha za Kulmen• biopsija sa granulacije karine srednjeg reţnja
 159. 159. Sluĉaj 4. ţena, 57 godinainfiltrativna promena u desnom pluća
 160. 160. TBAC dijagnoza??
 161. 161. Sluĉaj 4.adenokarcinom zamka !! glatki mišić bronha
 162. 162. Primarni lejomiosarkomi pluća• oko 100 sluĉajeva u literaturi• Mayo Clinic: 3 (4%) lejomiosarkoma u seriji od 80 retkih tumora pluća• većina su okrugle intrapulmonalne tumorske mase veliĉine do 24 cm• boja varira od sive do bele i smeĊe• nekroze i krvarenja prisutni u većim tumorima• u većim bronhima rastu polipoidno, ĉesto sa ulcerisanom površinom
 163. 163. Diferencijalna dijagnozaLEJOMIOSARKOM versus LEJOMIOM najmanje 5 mitoza na 50 HPFs (Gal i sar.)
 164. 164. Budućnost• Da bi se unapredilo znanje o retkim primarnim tumorima pluća neophodne su velike multicentriĉne opservacione studije koje bi: - uspostavile patološku bazu podataka, - generisale baziĉna istraţivanja i terapijske studije i, na kraju, - procenile aktuelne i najnovije preporuke za tretman.
 165. 165. HVALA NA PAŢNJIPathology- Love it and believe it!
 166. 166. Tumori vaskularnog porekla• Hemangiom• Hemangiomatoza• Arteriovenske malformacije• Limfangiektazije, limfangiomi i limfangiomatoze• Solitarni fibrozni tumor• Epiteloidni hemangioendoteliom• Angiosarkom• Sarkom plućne arterije• Kaposi sarkom
 167. 167. Sluĉaj 1.• ţena, 52 godine• tupi bolovi u predelu desnog hemitoraksa• Rtg pluća i grudnog koša: -u desnom donjem reţnju pluća inhomogena infiltrativna promena dijametra 12 cm -manji pleuralni izliv desno
 168. 168. • bronhoskopija x 2• TTAC
 169. 169. • TTAC (drugi put) pod kontrolom CT
 170. 170. mezenhimalni tumor dijagnoza?
 171. 171. torakotomija desni donji reţanj tumorkostalna strana
 172. 172. lobarni bronh inkapsulisan tumorhilus reţnja
 173. 173. donji desni reţanj tumor
 174. 174. 13x10x9 cm
 175. 175. Mikroskopski izgled• “patternless” pattern: fibroblastiĉne ćelije haotiĉno rasporeĊene bez specifiĉne arhitektonske orijentacije, ĉesto prisutni zarobljeni prostori obloţeni epitelom bronhiolarnog tipa• vaskularni hemangiopericitoma- like izgled sa bifurkacijom sinusoidnih prostora pod oštrim uglom poznatim kao “antler-like” strukture
 176. 176. Mikroskopski izgled• ćelije su okrugle i ovalne, ĉesto nejasnih citoplazmatskih granica• medjućelijska stroma je ĉesto hijalinizovana
 177. 177. Histološka slika IHH:• CD 34 + CD34• Bcl-2 +• CD 99 +• S-100 protein +/-• Vimentin + fokalno Bcl-2• Desmin –• Citokeratini - vaša dijagnoza ? solitarni fibrozni tumor pleure
 178. 178. Solitarni fibrozni tumor pleurePovoljno: Nepovoljno:• uniformnost ćelija • veličina tumora• do 2 mitoze na 10 • nekroza polja velikog uvećanja • velika celularnost• nema nukleolusa
 179. 179. Sluĉaj 2.- ţena, 22 godina- gušenje i oteţano disanje
 180. 180. • pleuralni izliv levo • TTACmezenhimalnitumor,verovatno maligni
 181. 181. biopsija tumora
 182. 182. Solitarni fibrozni tumor “Ex tempore” dijagnoza?
 183. 183. Definitivna dijagnoza• maligni solitarni fibrozni tumor CD34• pleure? pluća? ili..?• SMA,Desmin,CD99, EMA,CEA,CK7, panCK negativni Bcl-2
 184. 184. Solitarni fibrozni tumor (SFT)• pleura, medijastinum, perikard, traheja, nosne šupljine, paranazalne šupljine, pluća
 185. 185. Intrapulmonalni lokalizovani fibrozni tumor pleuropulmonalni lokalizovani fibrozni tumor
 186. 186. Podaci iz literature• Yousem and Flynn (1988) opisuje tri sluĉaja:muškarac star 71 i dve ţene stare 55 i 82 godine• dvoje asimptomatski, jedan imao jutarnji kašalj sa iskašljavanjem• paraneoplastiĉni sindromi mogu da se jave: hipoglikemija, hipertenzija, plućna osteoartropatija• Wu i sar. (1997) opisali sluĉaj LFT sa koagulopatijom,krvarenjem gingiva, hematurijom i hemoptizijama
 187. 187. Makroskopski izgled• dobro ograniĉen subpleuralno lokalizovan ĉvor, ţuto-smeĊe do sivo- bele boje, ponekad sa zonama nekroze i krvarenja• oko 10% su multipli, obiĉno sa manjim ĉvorićima u istom reţnju
 188. 188. Prognoza• maligni LSFT - veći od 8 cm - makroskopski vidljive areje krvarenja, nekroze - ćelijski pleomorfizam i visok mitotski indeks - IHC: Ki67
 189. 189. Diferencijalna dijagnoza LSFT• lokalizovani maligni fibrozni mezoteliom (IHC: citokeratin +)• MFH• plućni fibrosarkom (predominira izgled “riblje kosti” i više od 5 mitoza na 10HPFs)• inflamatorni pseudotumor
 190. 190. Sluĉaj 3.• žena, 67 godina• CT grudnog koša: -infiltrativna tumorska promena u gornjem reţnju desnog pluća koja infiltruje medijastinalnu pleuru -medijastinalne ţlezde 12 mm
 191. 191. Sluĉaj 3.• TTAC x 5• bronhoskopija: negativan nalaz• TORAKOTOMIJA
 192. 192. Sluĉaj 3.• TORAKOTOMIJA• atipiĉna resekcija • ĉvor veliĉine pluća 4,3x3,9cm, glatke površine, na preseku mrke boje i meke konzistencije
 193. 193. Haemangioma cavernosum CD34 faktor VIIIvaša dijagnoza?
 194. 194. Sluĉaj 4.• ţena, 53 godine• bez simptoma• tumor 0,9 cm iz donjeg desnog reţnja• sivkastoplaviĉast, ĉvrst• “Ex tempore”:
 195. 195. • krupne ćelije sa svetlom ili eozinofilnom zrnatom citoplazmom nakrcanom glikogenskim zrncima• stroma oskudna, sa upadljivom vaskulaturom• ekstracelularni amorfni eozinofilni materijal• “Ex tempore”: -sugar tumor? -svetloćelijski karcinom?
 196. 196. CD117PAS HMB45 + NSE + Syn + PEComa S-100 protein
 197. 197. “Sugar tumor”• histogeneza: periciti, glatke mišićne ćelije,neuroendokrine ćelije,Clara ćelije...• danas: perivaskularne epiteloidne glatkomišićne ćelije (tzv.PEComa)• diferencijalna dijagnoza: svetloćelijski primarni i metastatski karcinomi
 198. 198. “Sugar tumor”• okrugli ili ovalni periferno lokalizovan, jasno ograniĉen, mali crveno-smeĊ ĉvor• obiĉno kod odraslih, ali opisan i kod dece• lokalna ekscizija-izlečenje
 199. 199. Tumori fibroznog i fibrohistiocitnog porekla• Inflamatorni pseudotumor• Inflamatorni miofibroblastiĉni tumor• Cistiĉni fibrohistiocitni tumor• Mezenhimalni cistiĉni hamartom• Fibrozni histiocitom• Maligni fibrozni histiocitom (nediferentovan sarkom)• Fibrosarkom
 200. 200. Sluĉaj 1.• muškarac, 55 godina• ĉvor preĉnika 1,5 cm u donjem levom reţnju• bronhoskopija: negativna• VATS
 201. 201. Mikroskopski nalaz• parcijalna ili kompletna obliteracija alveolarne strukture sa zahvatanjem krvnih sudova i vazdušnih puteva;• prisustvo zarobljenih alveola obloţenih kubiĉnim alveolarnim ćelijama;• jasne granice sa fokalnim intersticijalnim širenjem;
 202. 202. Mikroskopski izgled• plazma ćelije su ili razbacane izmedju vretenastih ćelija, ĉesto u malim agregatima od 100• limfociti su reĊi, ali ponekad predominiraju u inflamatornom infiltratu• histiociti saćaste citoplazme• pojedinaĉne dţinovske ćelije tipa Touton
 203. 203. Inflamatorni miofibroblastični tumorVimentin Desmin Dg.? CD34
 204. 204. Inflamatorni pseudotumor i sliĉne lezije inflamatorni pseudotumor, inflamatorni miofibroblastični tumor, plazmaćelijski granulom, fibrozni histiocitom, fibroksantom, pseudosarkomatozni miofibroblastični tumor
 205. 205. Inflamatorni pseudotumor= Inflamatorni miofibroblastiĉni tumor• “fibroblastična ili miofibroblastična proliferacija sa raznolikim infiltratom inflamatornih ćelija, tipično plazma ćelija, limfocita i/ili penušavih histiocita. Lezije mogu biti predominantno miofibroblastičnog ili fibroksantomatoznog ili plazmaćelijskog izgleda” WHO,1999: International histological classification of tumours. Histological typing of lung and pleural tumours
 206. 206. IPT IMT• Manje agresivna lezija • Ĉešće se javlja kod dece• Šira starosna distribucija• Gubitak klonalnosti • Klonalne prirode (alteracija hromozoma 2• Najĉešće predstavlja na 2p23 lokaciji ALK postpneumoniĉni gena i translokacija tih reaktivni proces i prethodi gena na hromozom mu u 1/3 sluĉajeva 9,stvarajući ALK gen respiratorna infekcija fuzione) produkte• Benigan tok • Pokazuje sklonost lokalne invazivnosti i recidiviranja
 207. 207. Inflamatorni miofibroblastiĉni tumori WHO,2004• podtip inflamatornih pseudotumora• tumorske lezije sagraĊene od razliĉite mešavine kolagena, inflamatornih ćelija i obiĉno neupadljivih vretenastih ćelija koje pokazuju miofibroblastiĉnu diferencijaciju• detaljno su opisani u pedijatrijskoj patologiji
 208. 208. Inflamatorni pseudotumori pluća• Institut za plućne bolesti Vojvodine• Period: 1988-1997 godine• 54.578 biopsija• 10 sluĉajeva IPT (0,018%)• 6 muškaraca, 4 ţene• proseĉna starost 43,8 godina (najmlaĊi 18 najstariji 68 godina)• preoperativna dijagnoza IPT u 2 bolesnika• intraoperativna dijagnoza IPT u 10 bolesnika
 209. 209. Inflamatorni pseudotumori pluća• veliĉina od 0,2 do 4 cm• ţućkast-beliĉaste do sivkaste boje, ĉvrsti• histološke varijante: 1. organizirajuća pneumonija- 4 sluĉaja 2. fibrohistiocitna- 4 sluĉaja 3. plazmaćelijska- 2 sluĉaja
 210. 210. Inflamatorni pseudotumori pluća• najĉešće pre 40 godine• asimptomatski• ponekad kašalj, hemoptizije, bol u grudima,oteţano disanje• RTG grudnog koša: - solitarna, periferno lokalizovana, jasno ograniĉena masa, predominatno u donjim reţnjevima
 211. 211. IPT-literatura• Argons i sar. u seriji od 52 kazusa u 11 (21,2%) sluĉajeva su našli invaziju vazdušnih puteva i ekstenziju u hilarne i medijastinalne strukture
 212. 212. Makroskopske karakteristike IPT• veličina od 0,5 do 36 cm• 70% u granicama od 0,5 do 6 cm• 20% u granicama od 6 do 10 cm• 10% veći od 10 cm• jasno ograničeni, bez kapsule• boja i konzistencija zavise od predominirajuće komponente: -ćvršći i sivo-ţuti ako dominiraju fibroblasti; -gumast i ţuto-mrk ako dominiraju plazma ćelije; -mekši i zlatno-ţuti ako dominiraju histiociti penušave citoplazme• centralna nekroza se moţe naći fokalno• kalcifikacije i krvarenja opisana vrlo reko
 213. 213. IHH-fibrohistiocitne ćelije: vimentin +, citokeratin -; p 53 -;-retke Langerhansovećelije Vim S-100 protein +
 214. 214. Diferencijalna dijagnoza IPT• plazmocitom• limfom• limfocitna intersticijalna pneumonija• maligni fibrozni histiocitom• sarkomatoidni karcinom (IHH:pancitokeratin+)• primarni sarkomi pluća (IHH:p53 – kod svih IPT)
 215. 215. Prognoza IPT• spontana regresija• smanjenje veliĉine posle kortikosteroidne i zraĉne terapije• kompletna hirurška resekcija• više od 90% izleĉenje ( u odsustvu komplikacija kao što je invazija okolnih struktura)
 216. 216. Cistiĉni fibrohistiocitni tumori• Joseph G (1990):• opisao dva sluĉaja i dao ime• 65 i 30 godina stari muškarci sa multiplim cistiĉnim nodusima u plućima• veoma retki tumori pluća, nepoznate histogeneze
 217. 217. Cistiĉni fibrohistiocitni tumori• Joseph G (1990):• multipli nodusi celularne fibrohistiocitne proliferacije sa varijabilnim stepenom cistiĉnih promena• postoje neki dokazi da ove lezije predstavljaju metastaze indolentnih kutanih neoplazmi kao što su celularni fibrozni histiocitomi ili dermatofibrosarkoma protuberans
 218. 218. Cistiĉni fibrohistiocitni tumori• 4 sluĉaja, muškarci, starosti od 35 do 54 godine• dvojica su imali podatak o koţnoj fibrohistiocitnoj leziji na zidu grudnog koša, operativno odstranjenoj pre 10 i 23 godine pre pojave promene u plućima• Osbon M, Mandzs V, Beddow E, et al. Cystic fibrohistiocytic tumours presenting in the lung:primary or metastatic disease? Histopathology2003;43:556-562
 219. 219. Cistiĉni fibrohistiocitni tumori• CT:nekoliko loše ograniĉenih ĉvorića sa kavitacijom najvećeg dijametra 8 mm• Osbon M, Mandzs V, Beddow E, et al. Cystic fibrohistiocytic tumours presenting in the lung:primary or metastatic disease? Histopathology2003;43:556-562
 220. 220. Cistiĉni fibrohistiocitni tumori • multicistiĉni ĉvorići • neki prazni • neki sa saćastim makrofagima, holesterolskim kristalima, proteinskim debrisom • fibrohistiocitna proliferacija u intersticijumu
 221. 221. Cistiĉni fibrohistiocitni tumori • vretenaste ćelije sa eozinofilnom citoplazmom izmešane sa limfocitima i hemosiderofagima • TTF-1 pokazuje pneumocite tipa 2 koji oblaţu cistiĉne prostore • izvor: Osborn i sar.
 222. 222. Diferencijalna dijagnoza• plućni apscesi• kavitarna pneumocistis infekcija• druge nekrotizirajuće kavitarne infekcije• bilozni emfizem• cilindriĉne bronhiektazije• pneumatokele• kongenitalne ciste• eozinofilni granulom• limfangioleiomiomatoza• mezenhimalni cistiĉni hamartom• ekskavirani sarkomi (leiomiosarkom,sinovijalni sarkom,endometrijalni stromalni sarkom..
 223. 223. Mezenhimalni cistiĉni hamartom• opisani pojedinaĉni sluĉajevi ili do pet• starost od 18 meseci do 54 godine• cistiĉni nodusi sagraĊeni od traka primitivnih nediferentovanih mezenhimalnih ćelija obloţenih kuboidalnim respiratornim epitelom
 224. 224. Mezenhimalni cistiĉni hamartom• veliĉine 1-10 cm -manji od 5 cm: uglavnom hipocelularni i nodularni -od 5 -10 cm: cistiĉni i nodularni -preko 10 cm: uglavnom cistiĉni
 225. 225. Diferencijalna dijagnoza• cistiĉni fibrohistiocitni tumori• cistiĉne adenomatoidne malformacije• cistiĉne bronhiektazije• eozinofilni granulom• torakalna endometrioza• cistiĉni rabdomiosarkom• metastatski stromalni sarkom materice• limfangioleiomiomatoza
 226. 226. Neurogeni tumori• Neurofibromi• Neurilemomi (Švanomi)• Ganglioneuroblastomi• Ganglioneurom• Neuroblastom• Maligni tumor ovojnica perifernog ţivca
 227. 227. Sluĉaj 1.• masivni izliv levo• tegobe unazad dva meseca:slabost,malaksalost, gušenje• evakuisano 4 litre hemoragiĉnog izliva• torakoskopski: pluće na više mesta sraslo, vide se beliĉaste slaninaste promene po parijetalnoj pleuru (3.8.2011)
 228. 228. Sluĉaj 1.
 229. 229. Sluĉaj 1. S-100proteinmaligni tumor ovojnica perifernog ţivca (MPNST)
 230. 230. Sluĉaj 2.• ţena, 47 godina• bolovi u grudima, povremeno kašalj• jasno ograniĉen ĉvor u gornjem desnom reţnju
 231. 231. Sluĉaj 2.• inkapsulisan ĉvor veliĉine 6x4x3 cm
 232. 232. Sluĉaj 2.• na preseku ţućkast, sa miksoidnim i cistiĉnim zonama veliĉine do 0,5 cm
 233. 233. IHH• S-100 protein +• Švanom
 234. 234. ŠVANOMI• asimptomatski• zadnji medijastinum• zbog veliĉine su ĉeste regresivne promene:masna degeneracija, krvarenje i stvaranje cista• celularniji švanomi sa pleomorfijom i mitotskom aktivnošću se mogu zameniti sa sarkomom• prognoza odliĉna
 235. 235. Tumori hrskaviĉnog, koštanog i masnog tkiva• Hamartomi pluća• Hondrom• Hondrosarkom• Osteom• Osteosarkom• Lipom• Liposarkom
 236. 236. Sluĉaj 1.• muškarac, 43 godine• okrugla solitarna lezija 2,2 cm u S6 segmentu desno, sa mikrokalcifikacijama unutar ĉvora
 237. 237. fibrilarni miksoidni stromalni matriks, benigne epitelne ćelije i fragmenti hrskavice• TTAC• hondromatozni hamartom• TORAKOTOMIJA
 238. 238. Makroskopski• jasno ograniĉen i reţnjevit ĉvor 2 cm• sivkastoplaviĉast• konzistencije hrskavice
 239. 239. Histološki • mešavina ćelija mezenhimalnog porekla: *hrskavica, *miksoidno vezivno *masno, *glatkomišićno i *koštano tkivo
 240. 240. Hamartoma chondromatosum• oko ostrvaca hijaline hrskavice nalaze se razgranate, pukotinaste i cistiĉne tvorevine obloţene cilijarnim, necilijarnim cilindriĉnim ili peharastim ćelijama
 241. 241. adenokarcinomhamartom
 242. 242. adenofibroma-like
 243. 243. HAMARTOMI PLUĆA• Institut za plućne bolesti Vojvodine• period: 1988-1997. godine• 54578 biopsija• 62 sluĉaja HP (0,11%)• 41 muškarac (66,1%), 21 ţena (33,9%)• proseĉna starost 52,7 godina (najmlaĊi 30, najstariji 77 godina)• Stanetić M, Eri Ţ, et al. Hamartomi pluća. Pneumon,199;37(1-4):45-49
 244. 244. HAMARTOMI PLUĆA• 62 sluĉaja HP (0,11%)• preoperativna Dg. u 8 sluĉajeva• intraoperativna Dg. u 61 slučaju• “Ex tempore greška”: miksoidno cistiĉni HP interpretiran kao liposarkom• Stanetić M, Eri Ţ, et al. Hamartomi pluća. Pneumon,199;37(1-4):45-49
 245. 245. HAMARTOMI PLUĆA• veliĉine od 0,3 do 4,3 cm (proseĉno 1,6 cm)• jasno ograniĉeni, solitarni ĉvorovi• beliĉasti, konzistencije hrskavice• cistiĉan, miksoidno transformisan u jednom sluĉaju
 246. 246. HAMARTOMI PLUĆA• 7972 autopsije• 20 hamartoma (1 hamartom:400autopsija)• M:Ţ - 4:1• 30-70 godine (vrh-kasne 50-rane 60 godine)• ne javljaju se kod dojenĉadi• nisu kongenitalnog porekla• Mc Donald JR, Harrington SW, Clagett OT. Hamartoma (often called chondroma) of the lung. J Thorac Cardiovasc Surg 1945;14:128-143
 247. 247. HAMARTOMI PLUĆA• 17 sluĉajeva hondroidnog hamartoma• klonalna hromozomska aberacija u mezenhimalnim ćelijama u 10 od 17 prikazanih kazusa• hromozomska traka 12q-15 je bila rearanţirana u 4 sluĉaja i jedan je imao t(12:14) (q15;q24) translokaciju koja je identiĉna translokaciji u lejomiomu materice• Fletcher JA et al.Cytogentic and histologic findings in 17 pulmonary hamartomas. Evidence for a pathogentic relationship with lipomas and leiomyomas. Genes Chromosomes Cancer 1995; 12:22o-223
 248. 248. Hamartomi pluća• parenhimski (147/164)• endobronhijalni (17/164)• DD: HONDROM
 249. 249. Plućni hondrom• vrlo redak tumor• graĊen samo od hrskavice i ponekad kosti• nema masne, mišićne ili druge mezenhimalne komponente• integralni deo Carney trias (epiteloidni gastriĉni stromalni tumori, plućni hondrom i ekstraadrenalni paragangliomi)
 250. 250. Sluĉaj 2.muškarac, 45 godina, bravar,pušaĉTegobe - kašalj, iskašljavanje , febrilnostPonovljene upale pluća, poĉele pet godina pre aktuelne hospitalizacija, poslednja upala pluća mesec dana pre hospitalizacije
 251. 251. RADIOGRAM GRUDNOG KOŠA na prijemu Neoplastiĉni proces u donjem lingularnom segmentu gornjeg reţnja, kao i u apikalnom segmentu donjeg reţnja, sa infiltracijom pleure levo i obuhvatanjem levog glavnog bronha koga i suţava.
 252. 252. Bronhoskopski nalaz
 253. 253. Dijagnoza ? vezivno tkivo fokalno masno tkivo I biopsija
 254. 254. Fibroepitelijalni polip ? vezivno tkivo fokalno masno tkivo I biopsija
 255. 255. Uklanjanje tumora elektrokauter omĉom
 256. 256. Dijagnoza? površni epitelhrskavica masno tkivo II biopsija
 257. 257. LIPOMA površni epitelhrskavica masno tkivo II biopsija
 258. 258. LIPOMI• 1927 godine Kernan je prvi opisao endobronhijalni lipom• Retki benigni tumori sa incidencom 0,1 - 0,5% od ukupnog broja tumora pluća.• Ĉešći kod muškaraca 5:1, izmeĊu 50 i 60 godina
 259. 259. LIPOMIPrema lokalizaciji mogu biti:• endobronhijalni,• endotrahealni,• parenhimatozni,• pleuralni,• medijastinalni,• lipomi grudnog zida (potkoţno masno tkivo).
 260. 260. LIPOMI• endobronhijalna lokalizacija je najĉešća (skoro 80% svih lipoma)• najĉešće u glavnim i lobarnim bronhima,• ĉešće u levom bronhijalnom stablu• potiĉe iz masnog tkiva bronhijalne submukoze
 261. 261. LIPOMIMakroskopski: glatki, ţućkasti polipoidni tumori, meke konzistencije sa ili bez peteljke ili bez . Retko zahvataju celu cirkumferenciju zida bronha.Histološki: graĊeni od zrelog masnog tkiva pregraĊenog trabekulama veziva
 262. 262. LIPOMA• kliniĉki mogu biti asimptomatski,• prvi simptomi su posledica bronhijalne opstrukcije, suţenja lumena bronha i staze sekreta• Komplikacije: - ponovljene bronhopneumonije, - bronhiektazije
 263. 263. LIPOMATretman:• Uklanjanje endobronhijalnog lipoma moţe se izvoditi interventnim bronhološkim procedurama i hirurškim putem
 264. 264. Budućnost• Da bi se unapredilo znanje o retkim primarnim tumorima pluća neophodne su velike multicentriĉne opservacione studije koje bi: - uspostavile patološku bazu podataka, - generisale baziĉna istraţivanja i terapijske studije i, na kraju, - procenile aktuelne i najnovije preporuke za tretman.
 265. 265. HVALA NA PAŢNJIPathology- Love it and believe it!

×