Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Operacije na levom kolonu1

904 views

Published on

surgery, left colon, one operation in urgent condition

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Operacije na levom kolonu1

 1. 1. Operacije nnaa lleevvoomm kkoolloonnuu uu jjeeddnnoomm aakkttuu pprrii hhiittnniimm hhiirruurršškkiimm ssttaannjjiimmaa Momčilo Stošić, Bogdan Manasijević, Nenad Nedeljković Hirurško odeljenje Vranje M. Stosic 2000. 1
 2. 2. M. Stosic 2000. 2 CCiilljj rraaddaa Prikaz postupaka u akutnoj hirurgiji levog kolona Prednosti i mane akutnih operacija u jednom aktu na levom kolonu Prikaz sopstvenih rezultata
 3. 3. M. Stosic 2000. 3 IIssttoorriijjaatt Praxagora 400g p.n.e. Littre – 1710.g., Amussat 1839. Lembert 1826.g., Wofler 1840g. Halsted 1887.g., Hochenegdd 1895.g. Schloffer 1903.g., Mikulitz, Hartman Paul 1895.g. prva opp. u 1 aktu, Mayo Istorijat
 4. 4. NNaa kkoojjii nnaaččiinn ssmmaannjjiittii pprroocceennaatt ddeehhiisscceenncciijjee pprrii hhiittnniimm ooppeerraacciijjaammaa uu jjeeddnnoomm aakkttuu ii pprriibblliižžiittii iihh oonniimm pprrii eelleekkttiivvnniimm ooppeerraacciijjmmaa ?? Problem M. Stosic 2000. 4
 5. 5. Indikacije M. Stosic 2000. 5 IInnddiikkaacciijjee:: Ileus - Ca, diverticulitis, torsia sygmae… Perforacija kolona - traumatska?! ili patološka Krvarenja - Ca, colitis ulcerosa… Nedovoljna pročišćenost kolona pri elektivnoj operaciji – suboclusia Uvažiti kriterijume po Flintu, za traumu
 6. 6. NNeeoopphhooddnnee pprroocceedduurree Podići fiziološke rezerve bolesnika Preoperativno (tečnosti, krv, albumini; korigovati komorbititet) Antibiotska priprema – per oss, parenteralno Mehanička priprema – u hitnim indikacijama ograničene mogućnosti M. Stosic 2000. 6
 7. 7. KKoonnttrraaiinnddiikkaacciijjee Stari, iznureni bolesnici, sa komorbiditetom Hipoalbuminemični, anemični, diabetes, jetra, pulmonalna insuficijencija… (loš anesteziološki skor) Peritonitis stariji od 6-10h Prisustvo krvi, žuči, urina, pankreasnog izliva u trbuhu Veliki defekt tkiva Politrauma M. Stosic 2000. 7
 8. 8. PPrriihhvvaaććeennii ppoossttuuppccii Profilaktički antibiotik (Gerlok, Seli, 1939.) Mehaničko čišćenje kolona Procenat dehiscencije ne zavisi od: – šavnog materijala – ručnog ili mehaničkog kreiranja – tehnike šivenja – jedno ili dvoslojne, pojedinačni ili produžni šav… M. Stosic 2000. 8
 9. 9. SSaaddaaššnnjjaa lleeppeezzaa ooppeerraacciijjaa Operacije Dvo-vremenska operacija po Hartmanu – standard Tro-vremenska operacija (stari, iznureni bolesnici) Eksteriorizacija anastomoze Primarna anastomoza uz derivirajuću stomu Operacije u jednom aktu M. Stosic 2000. 9
 10. 10. OOppeerraacciijjee uu jjeeddnnoomm aakkttuu Anastomoza sa endoluminalnom protezom Intraoperativna anterogradna irigacija Subtotalna kolektomija (nomenklatura) M. Stosic 2000. 10
 11. 11. ZZaahhtteevvii ii nnaappoommeennee Ne isključuje radikalitet, limfadenektomiju, Coll-Turnbullove principe, uzimanje uzoraka za vensku invaziju Kod desne hemikolektomije nema dileme – zlatni standard je primarna ileotransverzo-anastomoza Ekstraperitonealne anstomoze su problem, jer i u elektivnim operacijama ima 69% endoskopski dokazanih dehiscencija, po Goligheru M. Stosic 2000. 11
 12. 12. Marcus Büchler: Colorectal ccaarrcciinnoommaa:: IIss llyymmpphhaaddeenneeccttoommyy uusseeffuull ?? (Dig Surg 1998:15;193-208) M. Stosic 2000. 12
 13. 13. SSttvvaarrnnii pprroobblleemm:: NNeemmoogguuććnnoosstt aaddeekkvvaattnnee pprreeooppeerraattiivvnnee mmeehhaanniiččkkee pprriipprreemmee M. Stosic 2000. 13
 14. 14. EEnnddoolluummiinnaallnnaa pprrootteezzaa Od 1984. g.- Ravo i Ger. Castrini, Krivokapić 1990 (Int J Colorect Dis 1991; 6:197-201) Princip: štiti mehanički, ne i biohemijski (Serra et all. Experimental study of the efficacy of the endoluminal prosthesis in colonic anasthomosis. Int J Colorect Dis 1992) Tehnika Manji procenat dehiscencije u odnosu na anastomozu i derivirajuću stomu; optimalno vreme ispadanja 14-18 dan; važna prva 6 dana M. Stosic 2000. 14
 15. 15. Sutura mukoze ii llaatteexx--pprrootteezzee {av Latex proteze i mukoze M. Stosic 2000. 15
 16. 16. Sa{iveni zadnji zziidd aannaassttoommoozzee M. Stosic 2000. 16
 17. 17. M. Stosic 2000. 17
 18. 18. M. Stosic 2000. 18
 19. 19. M. Stosic 2000. 19
 20. 20. IInnttrraaooppeerraattiivvnnaa aanntteerrooggrraaddnnaa iirriiggaacciijjaa Prisustvo fekalnih masa pa truljenje=gas povećan intraluminalni pritisak=visok rizik za dehiscenciju (Irvin, Goligher, 1973.) Od 1984. Dudley i Phillips vrše IO ispiranje debelog creva kroz apendektomirani cekum (Intraoperative techniques in large bowel resection. In: Fielding LP, Welch JP. Intestinal obstruction. 1987:139-52.) M. Stosic 2000. 20
 21. 21. IInnttrraaooppeerraattiivvnnaa aanntteerrooggrraaddnnaa iirriiggaacciijjaa IIII Pražnjenje creva spolja od operativnog stola kroz insertovano korugovano crevo u proksimalni kraj presečenog debelog creva Modifikacija po Pollocku U 100 operacija sa IO irigacijom Dudley-Phillips imaju 2 komplikacije M. Stosic 2000. 21
 22. 22. DDuuddlleeyy--PPhhiilllliippssoovvaa pprroocceedduurraa DDuuddddlleeyy HH,, PPhhiilllliippss RR..,, 11998877 M. Stosic 2000. 22
 23. 23. M. Stosic 2000. Najbolji izbor 23 SSuubbttoottaallnnaa kkoolleekkttoommiijjaa Početak – proširena desna hemikolektomija, Hughes 1966. – Da li je inkopetentna ileocekalna valvula isključuje? Prednosti: – Ileo-recto-anastomoza je sigurnija od colo-colo-anastomoze, fekalna masa maksimalno redukovana (samo iz tankog creva) – Isključena mogućnost razvoja metahronog Ca, ili previda sinhronih lezija Mane: – polutečna stolica, mogu}a veća učestalost, stariji
 24. 24. IIlleeoorreeccttoo--aannaassttoommoozzaa--ššeemmaa M. Stosic 2000. 24 KKeellllyy KK,, 11999922 AAmm JJ SSuurrgg..
 25. 25. NNaašš mmaatteerriijjaall Subtotalnih kolektomija – 5, (3 ileo-recto i 2 ileo-sygmo-anastomoze) – Ind: Ca- 4 subokluzivna, nepročišćena bolesnika, 1 akutna obstrukcija i sinhroni adenom (palpacija) Endoluminalne proteze - 3 – Ind: Torzije sigme –2 sa gangrenom i 1 bez Anterogradna irigacija – 3 (prvi -1994.) – Ind: Ca, 1 perforisani bez izraženog peritonitisa M. Stosic 2000. 25 Ukupno - 11
 26. 26. M. Stosic 2000. 26 RReezzuullttaattii Selekcionisani slučajevi – zadnje 5 godine Nije bilo klinički izraženih dehiscencija niti peroperativne smrtnosti Kod ileo-recto-anastomoza broj stolica u prva 2 meseca 1-3 dnevno, kasnije do 2 maksimalno; subjektivno-bez primedbi Infekcije rane i eventualne incizione hernije nisu registrovane
 27. 27. ZZaakklljjuuččaakk Skroman materijal, nema statističke obrade Rezultati ohrabrujući Traumatske perforacije (prostrelne povrede) smo radili operacijom po Hartmanu (u literaturi nije isključena mogućnost) Sigurno je ukupna cena lečenja niža, psihička trauma bolesnika manja jer nema dodatnih operacija, rizik verovatno veći Zaključak M. Stosic 2000. 27

×