SlideShare a Scribd company logo
1 of 49
Download to read offline
‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬
‫کمک‬‫ایران‬ ‫در‬ ‫غذایی‬ ‫های‬
1
‫ایران‬ ‫در‬ ‫غذایی‬ ‫های‬ ‫کمک‬
•‫همگانی‬ ‫های‬ ‫کمک‬
•‫خاص‬ ‫های‬ ‫کمک‬
‫غذایی‬‫های‬‫انه‬‫ر‬‫یا‬
‫کاال‬‫سبد‬
‫ستا‬‫و‬‫ر‬ ‫مهد‬‫ستا‬‫و‬‫ر‬ ‫طرح‬
‫سؤتغذیه‬‫دچار‬‫دار‬‫ر‬‫با‬‫ان‬‫ر‬‫ماد‬‫از‬‫حمایت‬‫طرح‬
‫یر‬‫ز‬‫کودکان‬ ‫تغذیه‬‫حمایتی‬‫برنامه‬6‫سال‬)‫سالمت‬‫مشکات‬‫طرح‬)
‫غذا‬‫جهانی‬ ‫برنامه‬(WFP)‫ان‬‫ر‬‫ای‬ ‫در‬
‫س‬‫ر‬‫مدا‬‫شیر‬ ‫برنامه‬
2
‫غذایی‬‫های‬‫انه‬‫ر‬‫یا‬
•‫سال‬ ‫از‬ ‫تقاضا‬ ‫و‬ ‫عرضه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫دولت‬ ‫دخالت‬1311
•‫سال‬ ‫در‬ ‫اسالمی‬ ‫انقالب‬ ‫از‬‫بعد‬1358‫کنندگان‬‫تولید‬ ‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫تاسیس‬
‫ی‬ ‫اساس‬ ‫غذایی‬‫مواد‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫کوپن‬ ‫یع‬‫ز‬‫تو‬ ‫سیستم‬
‫هدف‬ ‫به‬:‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫به‬ ‫فقیر‬ ‫مردم‬‫بهتر‬ ‫ی‬ ‫دسترس‬ ،‫ها‬ ‫قیمت‬ ‫صعودی‬ ‫ند‬‫و‬‫ر‬ ‫از‬ ‫ی‬‫جلوگیر‬
‫اما‬:
‫قاچاق‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫ساز‬ ‫مینه‬‫ز‬ ‫اد‬‫ز‬‫آ‬ ‫و‬‫دولتی‬ ‫نرخ‬‫بین‬ ‫تفاوت‬
‫جامعه‬ ‫اقشار‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫یکسان‬ ‫یع‬‫ز‬‫تو‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫ضایعات‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬
‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫های‬ ‫قیمت‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬‫علت‬ ‫به‬‫دولت‬ ‫به‬ ‫یاد‬‫ز‬ ‫مالی‬ ‫بار‬ ‫شدن‬ ‫د‬‫ر‬‫وا‬(5.4‫سال‬ ‫در‬ ‫یال‬‫ر‬ ‫د‬‫ر‬‫میلیا‬1352‫به‬31901.7‫سال‬ ‫در‬ ‫یال‬‫ر‬ ‫د‬‫ر‬‫میلیا‬1384)
•‫انجام‬‫ر‬‫س‬:
‫سال‬ ‫در‬1390:‫ها‬ ‫انه‬‫ر‬‫یا‬ ‫کردن‬ ‫هدفمند‬ ‫طرح‬(‫طی‬‫شیر‬ ‫و‬ ‫غن‬‫و‬‫ر‬ ،‫برنج‬ ،‫شکر‬ ،‫گندم‬ ‫انه‬‫ر‬‫یا‬ ‫حذف‬5‫سال‬)
3
‫کاال‬ ‫سبد‬
•‫شامل‬ ‫کاالیی‬ ‫سبد‬:‫مرغ‬ ‫گوشت‬ ‫و‬‫پنیر‬،‫مرغ‬‫تخم‬ ،‫غن‬‫و‬‫ر‬ ،‫برنج‬ ‫شامل‬ ‫ی‬ ‫اساس‬ ‫کاالی‬ ‫قلم‬ ‫پنج‬
•‫که‬ ‫ادی‬‫ر‬‫اف‬‫ل‬‫مشمو‬‫کاالیی‬ ‫سبد‬:۲۱‫نفر‬‫ن‬‫میلیو‬،‫من‬‫ر‬‫کا‬ ‫و‬ ‫ان‬‫ر‬‫کارگ‬ ،‫عشایر‬ ،‫ستاییان‬‫و‬‫ر‬ ،‫بهزیستی‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ،‫امداد‬ ‫کمیته‬ ‫پوشش‬ ‫تحت‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫عمدتا‬‫دان‬
•‫ل‬ّ‫او‬ ‫نوبت‬ ‫در‬:10‫مرغ‬ ‫تخم‬ ‫شانه‬ ‫یک‬ ،‫شده‬ ‫بندی‬‫بسته‬‫پنیر‬ ‫بسته‬ ‫دو‬ ،‫مایع‬ ‫غن‬‫و‬‫ر‬ ‫ی‬‫بطر‬ ‫دو‬،‫مرغ‬ ‫کیلوگرم‬ ‫چهار‬ ،‫برنج‬ ‫کیلوگرم‬24‫تایی‬
•‫دوم‬ ‫نوبت‬‫ر‬‫د‬:‫آن‬ ‫جایگزین‬ ‫شکر‬ ‫و‬ ‫قند‬ ،‫نی‬‫و‬‫ماکار‬ ،‫چای‬ ‫و‬ ‫حذف‬ ‫مرغ‬‫تخم‬ ‫و‬‫پنیر‬‫ها‬
•‫هدف‬:‫م‬‫ر‬‫تو‬ ‫لی‬‫و‬‫نز‬ ‫ند‬‫و‬‫ر‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫تقاضا‬ ‫ل‬‫کنتر‬
4
‫ستامهد‬‫و‬‫ر‬ ‫طرح‬
•‫کلی‬ ‫هدف‬:‫کودکان‬ ‫تغذیه‬ ‫وضع‬ ‫بهبود‬3‫تا‬6‫ستایی‬‫و‬‫ر‬ ‫و‬ ‫م‬‫و‬‫محر‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫مند‬‫ز‬‫نیا‬ ‫های‬ ‫خانواده‬ ‫سال‬
•‫ستامهد‬‫و‬‫ر‬ ‫از‬ ‫ر‬‫منظو‬:‫ستایی‬‫و‬‫ر‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫مهدکودک‬
•150‫پوشش‬‫تحت‬ ‫ر‬‫کشو‬ ‫اسر‬‫ر‬‫س‬ ‫در‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫کودک‬ ‫ار‬‫ز‬‫ه‬
•‫ی‬ ‫اختصاص‬ ‫اهداف‬:
•‫والدین‬ ‫مشارکت‬ ‫جلب‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫وستامهد‬‫ر‬‫مدیر‬ ‫برعهده‬ ‫غذا‬‫پخت‬‫مسئولیت‬
•‫ل‬‫مسئو‬ ‫های‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬:
‫پزشک‬ ‫ش‬‫ز‬‫وآمو‬ ‫مان‬‫ر‬‫،د‬ ‫بهداشت‬ ‫ت‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫وجمعیت‬ ‫خانواده‬‫سالمت‬ ‫دفتر‬ ‫ي‬‫باهمکار‬ ‫اجتماعی‬ ‫وتأمین‬ ‫فاه‬‫ر‬ ‫ت‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫دایی‬‫ز‬‫وفقر‬ ‫اجتماعی‬ ‫مطالعات‬‫دفتر‬‫ودف‬ ‫ی‬‫ر‬‫امو‬ ‫تر‬
‫ر‬‫کشو‬ ‫بهزیستی‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫ونوجوانان‬ ‫کودکان‬
1)‫ستامهدها‬‫و‬‫ر‬ ‫در‬‫گرم‬ ‫غذاي‬‫وعده‬ ‫یک‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫طریق‬‫از‬‫کودکان‬ ‫اي‬‫تغذیه‬‫هاي‬‫ز‬‫نیا‬‫از‬ ‫ی‬ ‫بخش‬‫تأمین‬
2)‫و‬ ‫مناسب‬‫غذایی‬ ‫هاي‬‫وعده‬‫،میان‬‫غذایی‬ ‫هاي‬‫ه‬‫و‬‫گر‬‫با‬‫آشنایی‬‫مینه‬‫ز‬‫در‬‫کودکان‬‫آگاهی‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬...
3)‫کودکان‬‫شد‬‫ر‬‫وضعیت‬ ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬3‫تا‬6‫سن‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫ن‬‫ز‬‫و‬‫شاخص‬‫اساس‬‫ر‬‫ب‬‫ستامهدها‬‫و‬‫ر‬‫سال‬(‫نی‬‫ز‬‫و‬ ‫کم‬)
4)‫کودك‬‫شد‬‫ر‬‫و‬ ‫تغذیه‬‫مینه‬‫ز‬‫هادر‬ ‫خانواده‬‫آگاهی‬‫تقاء‬‫ر‬‫ا‬
5)‫کودك‬‫وتغذیه‬‫شد‬‫ر‬‫مینه‬‫ز‬‫در‬‫ستامهدها‬‫و‬‫ر‬‫ومربیان‬ ‫ان‬‫ر‬‫مدی‬‫آگاهی‬‫تقاء‬‫ر‬‫ا‬
6)‫درکودکان‬‫صحیح‬‫اي‬‫تغذیه‬‫فتار‬‫ر‬‫وایجاد‬ ‫عادات‬‫اصالح‬
7)‫ستامهدها‬‫و‬‫ر‬‫خدمات‬‫از‬‫استفاده‬‫جهت‬‫ها‬‫خانواده‬ ‫ترغیب‬
5
‫سؤتغذیه‬‫دچار‬‫دار‬‫ر‬‫با‬ ‫ان‬‫ر‬‫ماد‬‫از‬‫حمایت‬ ‫طرح‬
•‫سال‬‫از‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫انجام‬1387‫بهداشت‬‫ت‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫ی‬‫همکار‬ ‫با‬ ‫ی‬‫علو‬ ‫بنیاد‬ ‫توسط‬
•‫يافته‬‫توسعه‬‫كمتر‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫تغذيه‬‫ـوء‬‫س‬ ‫دچار‬‫شیرده‬ ‫و‬‫دار‬‫ر‬‫با‬‫ان‬‫ر‬‫ماد‬ ‫بین‬‫غذايي‬ ‫سبد‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬‫ر‬‫كشو‬
•‫بین‬‫غذايي‬ ‫سبد‬ ‫يع‬‫ز‬‫ـو‬‫ت‬ ‫گذشته‬‫سال‬ ‫در‬15‫پوشش‬ ‫تحت‬‫ـادر‬‫م‬ ‫ار‬‫ز‬‫ه‬
•‫ـرح‬‫ط‬ ‫پوشش‬ ‫تحت‬‫شیردهي‬ ‫ـم‬‫ش‬‫ش‬‫ـاه‬‫م‬ ‫ـايان‬‫پ‬ ‫تا‬‫ي‬‫دار‬‫ر‬‫ـا‬‫ب‬ ‫م‬‫ر‬‫ـا‬‫ه‬‫چ‬‫ـاه‬‫م‬ ‫از‬ ‫و‬‫شناسايي‬ ‫استان‬‫بهداشت‬‫اكز‬‫ر‬‫م‬ ‫توسط‬ ‫ايط‬‫ر‬‫واجدش‬‫ان‬‫ر‬‫ماد‬
•‫ـ‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـن‬‫ت‬ ‫و‬‫ـر‬‫س‬‫ـن‬‫ك‬ ،‫ـرغ‬‫ـ‬‫م‬ ،‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫ـو‬‫س‬ ،‫ـر‬‫ي‬‫ـ‬‫ن‬‫ـ‬‫پ‬ ،‫ـتي‬‫ي‬‫ـ‬‫چ‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ي‬‫ـ‬‫ب‬‫ـو‬‫ل‬ ،‫ـگي‬‫ن‬‫ـر‬‫ف‬ ‫ـود‬‫خ‬‫ـ‬‫ن‬ ‫و‬‫ـسر‬‫ن‬‫ـ‬‫ك‬ ،‫ـي‬‫ن‬‫و‬‫ـار‬‫ك‬‫ـا‬‫م‬ ،‫ـج‬‫ن‬‫ـر‬‫ب‬‫ـل‬‫م‬‫ـا‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـي‬‫ي‬‫ـذا‬‫غ‬ ‫ـد‬‫ب‬‫س‬‫ـ‬‫ه‬‫ا‬‫غ‬‫و‬‫ر‬ ،‫ـا‬‫ـ‬‫م‬‫ـر‬‫خ‬ ،‫ـدس‬‫ع‬ ،‫ي‬‫ـل‬‫س‬‫ع‬ ،‫ـع‬‫ـ‬‫ي‬‫ـا‬‫م‬ ‫ـن‬
‫ـر‬‫ك‬‫ـ‬‫ش‬ ‫و‬
6
‫حمايتی‬ ‫طرح‬-‫ير‬‫ز‬ ‫کودکان‬‫تغذيه‬ ‫سوء‬ ‫کاهش‬ ‫مشارکتی‬6‫سا‬‫ل‬
“‫سالمت‬ ‫مشکات‬”
•‫خمینی‬ ‫امام‬ ‫امداد‬ ‫کميته‬ ‫و‬ ‫بهداشت‬ ‫ت‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫ی‬‫همکار‬
•‫كلي‬ ‫هدف‬:‫ير‬‫ز‬ ‫كودكان‬ ‫شد‬‫ر‬ ‫و‬ ‫تغذيه‬ ‫وضعيت‬ ‫بهبود‬6‫سال‬.
7
‫سال‬ ‫از‬ ‫بهداشت‬ ‫وزارت‬ ‫جامعه‬ ‫تغذيه‬ ‫بهبود‬ ‫دفتر‬ ‫كودكان‬ ‫تغذيه‬ ‫سوء‬ ‫بعدي‬ ‫چند‬ ‫ماهيت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬1375‫و‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫ساير‬ ‫همكاري‬ ‫با‬
‫اجر‬ ‫مورد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫برازجان‬ ‫و‬ ‫بردسير‬ ‫ايالم؛‬ ‫شهرستان‬ ‫سه‬ ‫روستايي‬ ‫مناطق‬ ‫كودكان‬ ‫در‬ ‫تغذيه‬ ‫سوء‬ ‫كاهش‬ ‫مشاركتي‬ ‫طرح‬ ‫اجتماعی‬ ‫رفاه‬‫ا‬
‫گذاشت‬.
(‫تئوری‬ ‫آموزش‬-‫بهداشتی‬ ‫مسائل‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫سواد‬ ‫کم‬ ‫زنان‬ ‫آموزش‬ ‫؛‬ ‫کودک‬ ‫تغذيه‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫مادران‬ ‫عملی‬-‫تغذيه‬‫؛‬ ‫ای‬
‫و‬ ‫کودکان‬ ‫رشد‬ ‫پايش‬ ‫خدمات‬ ‫تقويت‬ ، ‫مدارس‬ ‫و‬ ‫منازل‬ ‫در‬ ‫سبزيکاری‬ ‫های‬ ‫باغچه‬ ‫ايجاد‬)...
•‫از‬‫سال‬84‫در‬86‫ر‬‫کشو‬‫شهرستان‬
•‫خمینی‬ ‫امام‬ ‫امداد‬ ‫کمیته‬‫به‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫بهداشتی‬ ‫پرسنل‬ ‫توسط‬ ‫سؤتغذیه‬ ‫ای‬‫ر‬‫دا‬ ‫کودکان‬‫شناسایی‬
•‫تغ‬ ‫شناسان‬‫ر‬‫کا‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫ترکیبی‬ ‫با‬ ‫ایط‬‫ر‬‫ش‬ ‫واجد‬ ‫کودکان‬ ‫به‬ ‫غذایی‬ ‫سبد‬ ‫گرفتن‬ ‫تعلق‬‫ذیه‬
•‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬85000‫حمایتی‬ ‫برنامه‬ ‫پوشش‬ ‫تحت‬ ‫کودک‬(‫سال‬93)
•‫ارزش‬ ‫به‬ ‫غذايي‬ ‫سبد‬ ‫ماهانه‬600000‫كنند‬ ‫مي‬ ‫دريافت‬ ‫لاير‬
8
‫كودكان‬ ‫غذایي‬ ‫نیازهاي‬ ‫كلیه‬ ‫تامین‬ ‫جهت‬ ‫پیشنهادي‬ ‫غذایي‬ ‫سبد‬6
‫تا‬12‫ماه‬
(‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫سني‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫روزانه‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫پروتئین‬ ‫و‬ ‫انرژي‬ ‫متوسط‬850‫كیلوكالري‬
‫و‬14‫گرم‬)
9
‫كودكان‬ ‫غذايي‬ ‫هاي‬‫ز‬‫نيا‬ ‫كليه‬‫تامين‬‫جهت‬‫پيشنهادي‬ ‫غذايي‬ ‫سبد‬1‫تا‬2‫سال‬
(‫حدود‬‫در‬ ‫ترتيب‬ ‫به‬ ‫سني‬‫گروه‬ ‫اين‬‫انه‬‫ز‬‫رو‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫ـروتئين‬‫ـ‬‫ـ‬‫پ‬‫و‬ ‫ـرژي‬‫ـ‬‫ن‬‫ا‬ ‫ـط‬‫ـ‬‫س‬‫ـو‬‫ت‬‫م‬1100‫و‬ ‫ي‬‫كيلوكالر‬16‫گرم‬)
10
‫كودكان‬ ‫براي‬ ‫مكمل‬ ‫غذایي‬ ‫سبد‬2-1‫سال‬
11
‫كودكان‬ ‫نیازهاي‬ ‫كلیه‬ ‫تامین‬ ‫جهت‬ ‫پیشنهادي‬ ‫غذایي‬ ‫سبد‬3‫تا‬6‫سال‬
(‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مقادیر‬ ‫متوسط‬‫سنی‬ ‫گروه‬ ‫این‬‫حاوي‬ ‫حداقل‬1800‫و‬ ‫انرژي‬ ‫كیلوكالري‬24‫پروتئین‬ ‫گرم‬)
12
‫كودكان‬ ‫نیازهاي‬ ‫تامین‬ ‫جهت‬ ‫مکمل‬ ‫غذایي‬ ‫سبد‬6-3‫سال‬
13
‫س‬‫ر‬‫مدا‬‫در‬‫شیر‬‫برنامه‬
•‫سال‬ ‫از‬ ‫ع‬‫و‬‫شر‬1379
•‫ها‬‫ر‬‫خانوا‬ ‫در‬‫شیر‬ ‫مصرف‬ ‫فرهنگ‬ ‫تقاي‬‫ر‬‫ا‬ ‫هدف‬‫خ‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫تبع‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ان‬‫ز‬‫آمو‬‫دانش‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫مصرف‬ ‫ايش‬‫ز‬‫اف‬ ‫طريق‬ ‫از‬‫ها‬‫ر‬‫انوا‬
•‫اولیه‬ ‫هدف‬ ‫جامعه‬:‫ر‬‫كشو‬ ‫م‬‫و‬‫محر‬‫مناطق‬ ‫در‬ ‫ابتدايي‬ ‫س‬‫ر‬‫مدا‬
•‫متولی‬‫دستگاه‬:‫سال‬ ‫تا‬1384‫ش‬‫ر‬‫و‬‫پر‬ ‫و‬ ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬ ‫ت‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫ی‬‫ز‬‫ر‬‫کشاو‬ ‫جهاد‬ ‫ت‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬
•‫شیر‬ ‫انه‬‫ر‬‫س‬ ‫ان‬‫ز‬‫می‬:‫ز‬‫آمو‬‫دانش‬ ‫هر‬ ‫اي‬‫ز‬‫ا‬‫به‬14‫با‬‫شیر‬ ‫كيلوگرم‬2.5‫سال‬ ‫در‬ ‫چربي‬ ‫صد‬‫ر‬‫د‬
•60‫يزه‬‫ر‬‫پاستو‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬ ‫يعي‬‫ز‬‫تو‬‫شیر‬ ‫صد‬‫ر‬‫د‬(‫ي‬‫ماندگار‬ ‫ت‬‫ر‬‫قد‬ ‫با‬24‫ساعت‬)‫و‬40‫لیزه‬‫ر‬‫است‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬ ‫صد‬‫ر‬‫د‬(‫ت‬‫ر‬‫قد‬ ‫با‬
‫ي‬‫ماندگار‬6‫ماه‬)
•‫يعني‬ ‫جهاني‬ ‫د‬‫ر‬‫استاندا‬ ‫انه‬‫ر‬‫س‬ ‫حداقل‬164‫كيلوگرم‬(‫مصرف‬ ‫احتساب‬ ‫با‬2‫ز‬‫و‬‫ر‬ ‫در‬‫شیر‬ ‫ليوان‬)
14
15
16
17
‫غذا‬‫جهانی‬‫برنامه‬(WFP)‫ان‬‫ر‬‫ای‬‫در‬
•‫ر‬‫حضو‬ ‫علت‬ ‫به‬‫ها‬‫پناهنده‬ ‫به‬‫کمک‬950000‫افغانی‬‫پناهنده‬‫نفر‬50000‫ان‬‫ر‬‫ای‬ ‫در‬‫اقی‬‫ر‬‫ع‬ ‫پناهنده‬‫نفر‬
•‫سال‬ ‫از‬‫غذا‬‫جهانی‬ ‫برنامه‬‫حمایت‬‫د‬‫ر‬‫مو‬1980‫سال‬‫از‬ ‫و‬‫ها‬‫افغان‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬1991‫ها‬‫شهر‬‫مهمان‬‫در‬‫اقی‬‫ر‬‫ع‬‫پناهندگان‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬
•‫شامل‬‫ها‬ ‫برنامه‬:
•‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫غذایی‬ ‫کمک‬30000‫و‬‫افغانی‬‫پناهنده‬2000‫اقی‬‫ر‬‫ع‬‫پناهنده‬‫نفر‬:‫ماهانه‬ ‫شامل‬14‫ب‬‫نباتی‬‫غن‬‫و‬‫ر‬ ‫و‬‫شکر‬،‫حبوبات‬،‫برنج‬،‫گندم‬‫د‬‫ر‬‫آ‬‫جمله‬‫از‬‫مختلف‬‫اقالم‬‫گرم‬‫کیلو‬‫ا‬
‫ی‬‫ژ‬‫انر‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬1738‫نفر‬‫هر‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬‫کیلوکار‬
•‫بین‬‫تحصیلی‬‫انگیزه‬‫ایجاد‬‫ر‬‫منظو‬‫به‬‫تشویقی‬‫نباتی‬‫غن‬‫و‬‫ر‬ ‫حلب‬ ‫یک‬2400‫و‬‫اهنمایی‬‫ر‬ ‫و‬ ‫ابتدایی‬‫دختر‬100‫ماهانه‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬‫معلمین‬‫از‬‫نفر‬
18
19
World food programme
•‫غذایی‬ ‫کمک‬‫شاخه‬‫متحد‬ ‫ملل‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫است‬‫جهان‬ ‫انسانی‬‫نهاد‬ ‫گترین‬‫ر‬‫بز‬.
•‫م‬‫ر‬ ‫در‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫این‬‫ی‬‫مرکز‬ ‫ه‬‫ر‬‫ادا‬‫از‬ ‫بیش‬‫و‬۸۰‫در‬‫دفتر‬‫نیستند‬‫خود‬‫خانواده‬‫اعضای‬‫جهت‬‫کافی‬ ‫غذای‬‫تأمین‬‫به‬‫قادر‬‫که‬ ‫مردمی‬‫به‬‫کمک‬‫جهت‬،‫دیگر‬‫های‬‫ر‬‫کشو‬.
•‫از‬‫است‬‫ت‬‫ر‬‫عبا‬‫که‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫اتژیک‬‫ر‬‫است‬‫هدف‬‫پنج‬:
.1‫ی‬‫ار‬‫ر‬‫اضط‬‫مواقع‬ ‫در‬ ‫معاش‬‫ار‬‫ر‬‫ام‬‫از‬ ‫حمایت‬ ‫و‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫جان‬‫نجات‬
.2‫آن‬‫ات‬‫ر‬‫اث‬ ‫کاهش‬ ‫و‬‫طبیعی‬‫بالیای‬‫مقابل‬ ‫در‬ ‫آمادگی‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬‫گذار‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫حاد‬ ‫گرسنگی‬ ‫از‬‫ی‬‫جلوگیر‬
.3‫گذار‬‫ایط‬‫ر‬‫ش‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬‫طبیعی‬‫بالیای‬ ‫و‬‫جنگ‬‫از‬‫بعد‬ ‫ها‬‫معیشت‬‫ار‬‫ر‬‫ام‬ ‫و‬ ‫ندگی‬‫ز‬ ‫ی‬‫ساز‬‫ز‬‫با‬ ‫و‬‫بازگرداندن‬
.4‫ای‬‫تغذیه‬‫کمبود‬ ‫و‬ ‫مزمن‬ ‫گرسنگی‬ ‫کاهش‬
.5‫محل‬ ‫خرید‬ ‫و‬‫ی‬‫واگذار‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫طریق‬‫از‬ ‫گرسنگی‬ ‫مهار‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ها‬‫ملت‬‫توانائی‬‫تقویت‬
20
•‫کودکان‬ ‫و‬ ‫نان‬‫ز‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫بر‬ ‫متمرکز‬ ‫های‬‫کمک‬ ‫تر‬‫بیش‬
•‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬:
‫سال‬ ‫در‬2006‫یع‬‫ز‬‫تو‬ ،۴‫بین‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫غذا‬‫تن‬‫ن‬‫میلیو‬۸/۸۷‫در‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫نفر‬‫ن‬‫میلیو‬۷۸‫سودان‬ ‫و‬ ‫سومالی‬ ، ‫لبنان‬‫ن‬‫همچو‬ ‫های‬‫ر‬‫کشو‬ ‫در‬‫بیشتر‬ ‫ر‬‫کشو‬
‫در‬ ‫ای‬‫سه‬‫ر‬‫مد‬ ‫غذایی‬ ‫های‬‫برنامه‬۷۴،‫شان‬‫های‬‫بچه‬ ‫فرستادن‬ ‫به‬ ‫ایشان‬ ‫والدین‬ ‫ترغیب‬ ‫و‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫مطالعات‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬ ‫ان‬‫ز‬‫آمو‬‫دانش‬ ‫به‬ ‫ر‬‫کشو‬
‫سه‬‫ر‬‫مد‬ ‫به‬‫ان‬‫ر‬‫دخت‬ ‫مخصوصا‬
•‫ی‬ ‫خصوص‬ ‫اعطاکنندگان‬ ‫و‬ ‫ها‬‫شرکت‬ ،‫جهان‬‫های‬‫دولت‬ ‫از‬ ‫بالعوض‬ ‫های‬‫کمک‬ ‫توسط‬ ‫بودجه‬ ‫تامین‬
21
World food programme
World food programme
‫هدف‬‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫های‬‫ر‬‫کشو‬
‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫این‬ ‫ن‬‫اکنو‬:
‫ی‬‫مرکز‬ ‫آفریقای‬
‫سودان‬ ‫جنوب‬
‫یه‬‫ر‬‫سو‬
22
World food programme
23
World food programme
•‫اصلی‬ ‫ان‬‫ر‬‫همکا‬:
FAO(‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫ی‬‫ز‬‫ر‬‫کشاو‬‫و‬ ‫بار‬‫ر‬‫خوا‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬)
UNHCR(‫ملل‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫پناهندگان‬‫عالی‬ ‫یای‬‫ر‬‫کمیسا‬)
)UNICEF‫متحد‬‫ملل‬‫کودکان‬‫ق‬‫صندو‬(
WHO(‫بهداشت‬ ‫جهانی‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬)
World Bank(‫جهانی‬ ‫بانک‬)
24
‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫تشکر‬
25
26
27
28
29
30
31
32
33
‫فراسودمند‬ ‫غذاهای‬ ‫واردات‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مدارک‬
•‫فاکتور‬‫مؤثر‬ ‫ماده‬ ‫خرید‬
•‫فراسودمند‬ ‫غذای‬ ‫تولید‬ ‫حجم‬ ‫اعالم‬
•‫نهایی‬ ‫های‬ ‫فرآورده‬ ‫در‬ ‫آزمایش‬ ‫نتایج‬
•‫در‬ ‫مؤثر‬ ‫ماده‬ ‫وجود‬ ‫نمایانگر‬ ‫پایداری‬ ‫آزمون‬ ‫نتیجه‬
‫محصول‬ ‫مصرف‬ ‫تاریخ‬ ‫پایان‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫افزوده‬ ‫مقادیر‬
•‫گواهی‬HACCP‫یا‬ISO 22000،IFS،BRC
•‫وزارت‬ ‫تأیید‬ ‫مورد‬ ‫آزمایشگاه‬ ‫با‬ ‫قرارداد‬ ‫کپی‬ ‫ارائه‬
‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫ماده‬ ‫گیری‬ ‫انداز‬ ‫امکان‬ ‫اعالم‬ ‫یا‬ ‫بهداشت‬
‫خودکارخانه‬ ‫در‬
34
‫هاي‬ ‫فرآورده‬ ‫سازي‬ ‫غنی‬ ‫ضابطه‬
‫لبنی‬
‫غنی‬ ‫ضابطه‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫ضابطه‬ ‫این‬ ‫کلیات‬ ‫ذیل‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫به‬
‫است‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫اختیاري‬ ‫سازي‬.
‫سازي‬ ‫درغنی‬ ‫حامل‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫لبنی‬ ‫فرآورده‬ ‫نوع‬ ‫انتخاب‬
‫و‬ ‫شویر‬ ‫انوواع‬ ‫شامل‬ ‫استریل‬ ‫و‬ ‫پاستوریزه‬ ‫لبنی‬ ‫هاي‬ ‫فرآورده‬
،‫مایع‬ ‫دار‬ ‫طعم‬ ‫شیرهاي‬‫ماست‬ ،‫پنیر‬‫سایر‬ ‫و‬ ‫دوغ‬ ،
‫شوده‬ ‫توصویف‬ ‫هاي‬ ‫ویژگی‬ ‫رعایت‬ ‫با‬ ‫بستنی‬ ،‫لبنی‬ ‫هاي‬ ‫نوشیدنی‬
‫تواننود‬ ‫موی‬ ،‫سوازي‬ ‫غنی‬ ‫کلی‬ ‫ضوابط‬ ‫و‬ ‫زیر‬ ‫جدول‬ ‫در‬‫بوا‬‫مواد‬
‫شوند‬ ‫سازي‬ ‫غنی‬ ‫ها‬ ‫مغذي‬.
‫تبصره‬:‫در‬‫بعنووان‬ ‫بواب‬ ‫در‬ ‫شوده‬ ‫ذکر‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫صورتیکه‬
‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫سازي‬ ‫غنی‬ ‫شود‬ ‫محسوب‬ ‫غذایی‬ ‫صنایع‬ ‫براي‬ ‫اولیه‬ ‫ماده‬
35
•‫با‬ ،‫هستند‬ ‫سازي‬ ‫غنی‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فرآورده‬ ‫ویژگی‬‫زیر‬ ‫جدول‬‫دارد‬ ‫مطابقت‬:
36
‫آفریقا‬ ‫قاره‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ‫وضعیت‬
37
‫آفریقا‬ ‫قاره‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ‫وضعیت‬
38
‫آفریقا‬ ‫قاره‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ‫وضعیت‬
39
40
‫آمریکا‬ ‫قاره‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ‫وضعیت‬
41
‫آمریکا‬ ‫قاره‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ‫وضعیت‬
42
‫آمریکا‬ ‫قاره‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ‫وضعیت‬
43
‫آسیا‬ ‫قاره‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ‫وضعیت‬
44
‫اروپا‬ ‫قاره‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ‫وضعیت‬
45
‫اروپا‬ ‫قاره‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ‫وضعیت‬
46
‫اروپا‬ ‫قاره‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ‫وضعیت‬
47
‫میانه‬ ‫شرق‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ‫وضعیت‬
48
‫اقیانوسیه‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ‫وضعیت‬
‫منابع‬:
• http://www.ffinetwork.org/
• G.Marberly, L.Grummer-Strawn, M.E.Jeffferds, J.P.Pena-Rosas, M.K.Serdula,V.Q.Tyler,
R.J.Berry,J.Mulinare,I.Parvanta,N.J.Aburto,Trends in Wheat-flour Fortification With
Folic acid And Iran-Worldwide,2004 and 2007, Morbidity and mortality Weekly
Report,Jan11,2008.
•‫خوراکی‬ ‫مواد‬ ‫اختیاری‬ ‫سازی‬ ‫فراسودمندوغنی‬ ‫غذاهای‬ ‫اجرایی‬ ‫دستورالعمل‬ ، ‫غذا‬ ‫معاونت‬ ، ‫دارو‬ ‫و‬ ‫غذا‬ ‫سازمان‬
‫دوم‬ ‫نظر‬ ‫تجدید‬ ‫آشامیدنی‬ ‫و‬:‫خرداد‬2
• ‫یزدجردي‬‫حسین‬ ،.‫غنی‬ ‫هاي‬ ‫هزینه‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫کشور‬ ‫آرد‬ ‫صنعت‬ ‫ارزیابی‬ ، ‫ایران‬ ‫در‬ ‫آرد‬ ‫سازي‬ ‫غنی‬ ‫ملی‬ ‫برنامه‬
‫سازي‬،
• Effect of food fortification on folic acid intake in the United States, Eoin P Quinlivan and
Jesse F Gregory III, from ajcn.nutrition.org by guest on March 10, 2014.
• Nutrition stability of fortified cereal products. AACCnet.org
• The mineral fortification of foods.AACCnet.org
• Product evaluation using iron- fortified wheat flour.AACCnet.org
• Effect of food fortification on folic acid intake in the United States, Eoin P Quinlivan and
Jesse F Gregory III, from ajcn.nutrition.org by guest on March 10, 2014.49

More Related Content

Viewers also liked (10)

غذاهای عملکردی
غذاهای عملکردیغذاهای عملکردی
غذاهای عملکردی
 
اعصاب
اعصاباعصاب
اعصاب
 
CANALES DE ENSEÑANZA Y PROCESOS DE APRENDIZAJES
CANALES DE ENSEÑANZA Y PROCESOS DE APRENDIZAJES CANALES DE ENSEÑANZA Y PROCESOS DE APRENDIZAJES
CANALES DE ENSEÑANZA Y PROCESOS DE APRENDIZAJES
 
اپیدمیولوژی سرطان ریه
اپیدمیولوژی سرطان ریهاپیدمیولوژی سرطان ریه
اپیدمیولوژی سرطان ریه
 
Wwe
WweWwe
Wwe
 
تغذیه و ایمنی
تغذیه و ایمنیتغذیه و ایمنی
تغذیه و ایمنی
 
Medidas de dispersion
Medidas de dispersionMedidas de dispersion
Medidas de dispersion
 
Enery
Enery Enery
Enery
 
mAb
mAbmAb
mAb
 
AbhinavKatyayen
AbhinavKatyayenAbhinavKatyayen
AbhinavKatyayen
 

Similar to کمک رسانی غذایی

05 Food Fortification (for Nurse and Midwife).ppt
05 Food Fortification (for Nurse and Midwife).ppt05 Food Fortification (for Nurse and Midwife).ppt
05 Food Fortification (for Nurse and Midwife).pptMirAfghanGhulamiPoor
 
Agriculture development and food journal vol 6-issue 1
Agriculture development and food journal vol 6-issue 1 Agriculture development and food journal vol 6-issue 1
Agriculture development and food journal vol 6-issue 1 Naim Khalid
 
Agriculture development and food journal vol 1-issue 5
Agriculture development and food journal vol 1-issue 5Agriculture development and food journal vol 1-issue 5
Agriculture development and food journal vol 1-issue 5Naim Khalid
 
پوکی استخوان
پوکی استخوان پوکی استخوان
پوکی استخوان Oghab Halva
 
وگن برای زندگی
وگن برای زندگیوگن برای زندگی
وگن برای زندگیGiah Khari
 
New Microsoft PowerPoint Presentation
New Microsoft PowerPoint PresentationNew Microsoft PowerPoint Presentation
New Microsoft PowerPoint Presentationfarzane dehghan
 
مدیریت دوره گذر
مدیریت دوره گذرمدیریت دوره گذر
مدیریت دوره گذرmasood javanroodi
 
نحوه گام به گام شروع تغذیه طبیعی خام گیاه خواری اسماعیل فقیهی
نحوه گام به گام شروع تغذیه طبیعی خام گیاه خواری  اسماعیل فقیهینحوه گام به گام شروع تغذیه طبیعی خام گیاه خواری  اسماعیل فقیهی
نحوه گام به گام شروع تغذیه طبیعی خام گیاه خواری اسماعیل فقیهیFarid Kamali
 

Similar to کمک رسانی غذایی (10)

05 Food Fortification (for Nurse and Midwife).ppt
05 Food Fortification (for Nurse and Midwife).ppt05 Food Fortification (for Nurse and Midwife).ppt
05 Food Fortification (for Nurse and Midwife).ppt
 
urdu pco.docx
urdu pco.docxurdu pco.docx
urdu pco.docx
 
Agriculture development and food journal vol 6-issue 1
Agriculture development and food journal vol 6-issue 1 Agriculture development and food journal vol 6-issue 1
Agriculture development and food journal vol 6-issue 1
 
Agriculture development and food journal vol 1-issue 5
Agriculture development and food journal vol 1-issue 5Agriculture development and food journal vol 1-issue 5
Agriculture development and food journal vol 1-issue 5
 
پوکی استخوان
پوکی استخوان پوکی استخوان
پوکی استخوان
 
وگن برای زندگی
وگن برای زندگیوگن برای زندگی
وگن برای زندگی
 
New Microsoft PowerPoint Presentation
New Microsoft PowerPoint PresentationNew Microsoft PowerPoint Presentation
New Microsoft PowerPoint Presentation
 
مدیریت دوره گذر
مدیریت دوره گذرمدیریت دوره گذر
مدیریت دوره گذر
 
نحوه گام به گام شروع تغذیه طبیعی خام گیاه خواری اسماعیل فقیهی
نحوه گام به گام شروع تغذیه طبیعی خام گیاه خواری  اسماعیل فقیهینحوه گام به گام شروع تغذیه طبیعی خام گیاه خواری  اسماعیل فقیهی
نحوه گام به گام شروع تغذیه طبیعی خام گیاه خواری اسماعیل فقیهی
 
Onion's Nursery Establishment and Management
Onion's Nursery Establishment and Management Onion's Nursery Establishment and Management
Onion's Nursery Establishment and Management
 

کمک رسانی غذایی

 • 1. ‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫کمک‬‫ایران‬ ‫در‬ ‫غذایی‬ ‫های‬ 1
 • 2. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫غذایی‬ ‫های‬ ‫کمک‬ •‫همگانی‬ ‫های‬ ‫کمک‬ •‫خاص‬ ‫های‬ ‫کمک‬ ‫غذایی‬‫های‬‫انه‬‫ر‬‫یا‬ ‫کاال‬‫سبد‬ ‫ستا‬‫و‬‫ر‬ ‫مهد‬‫ستا‬‫و‬‫ر‬ ‫طرح‬ ‫سؤتغذیه‬‫دچار‬‫دار‬‫ر‬‫با‬‫ان‬‫ر‬‫ماد‬‫از‬‫حمایت‬‫طرح‬ ‫یر‬‫ز‬‫کودکان‬ ‫تغذیه‬‫حمایتی‬‫برنامه‬6‫سال‬)‫سالمت‬‫مشکات‬‫طرح‬) ‫غذا‬‫جهانی‬ ‫برنامه‬(WFP)‫ان‬‫ر‬‫ای‬ ‫در‬ ‫س‬‫ر‬‫مدا‬‫شیر‬ ‫برنامه‬ 2
 • 3. ‫غذایی‬‫های‬‫انه‬‫ر‬‫یا‬ •‫سال‬ ‫از‬ ‫تقاضا‬ ‫و‬ ‫عرضه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫دولت‬ ‫دخالت‬1311 •‫سال‬ ‫در‬ ‫اسالمی‬ ‫انقالب‬ ‫از‬‫بعد‬1358‫کنندگان‬‫تولید‬ ‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫تاسیس‬ ‫ی‬ ‫اساس‬ ‫غذایی‬‫مواد‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫کوپن‬ ‫یع‬‫ز‬‫تو‬ ‫سیستم‬ ‫هدف‬ ‫به‬:‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫به‬ ‫فقیر‬ ‫مردم‬‫بهتر‬ ‫ی‬ ‫دسترس‬ ،‫ها‬ ‫قیمت‬ ‫صعودی‬ ‫ند‬‫و‬‫ر‬ ‫از‬ ‫ی‬‫جلوگیر‬ ‫اما‬: ‫قاچاق‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫ساز‬ ‫مینه‬‫ز‬ ‫اد‬‫ز‬‫آ‬ ‫و‬‫دولتی‬ ‫نرخ‬‫بین‬ ‫تفاوت‬ ‫جامعه‬ ‫اقشار‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫یکسان‬ ‫یع‬‫ز‬‫تو‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫ضایعات‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫های‬ ‫قیمت‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬‫علت‬ ‫به‬‫دولت‬ ‫به‬ ‫یاد‬‫ز‬ ‫مالی‬ ‫بار‬ ‫شدن‬ ‫د‬‫ر‬‫وا‬(5.4‫سال‬ ‫در‬ ‫یال‬‫ر‬ ‫د‬‫ر‬‫میلیا‬1352‫به‬31901.7‫سال‬ ‫در‬ ‫یال‬‫ر‬ ‫د‬‫ر‬‫میلیا‬1384) •‫انجام‬‫ر‬‫س‬: ‫سال‬ ‫در‬1390:‫ها‬ ‫انه‬‫ر‬‫یا‬ ‫کردن‬ ‫هدفمند‬ ‫طرح‬(‫طی‬‫شیر‬ ‫و‬ ‫غن‬‫و‬‫ر‬ ،‫برنج‬ ،‫شکر‬ ،‫گندم‬ ‫انه‬‫ر‬‫یا‬ ‫حذف‬5‫سال‬) 3
 • 4. ‫کاال‬ ‫سبد‬ •‫شامل‬ ‫کاالیی‬ ‫سبد‬:‫مرغ‬ ‫گوشت‬ ‫و‬‫پنیر‬،‫مرغ‬‫تخم‬ ،‫غن‬‫و‬‫ر‬ ،‫برنج‬ ‫شامل‬ ‫ی‬ ‫اساس‬ ‫کاالی‬ ‫قلم‬ ‫پنج‬ •‫که‬ ‫ادی‬‫ر‬‫اف‬‫ل‬‫مشمو‬‫کاالیی‬ ‫سبد‬:۲۱‫نفر‬‫ن‬‫میلیو‬،‫من‬‫ر‬‫کا‬ ‫و‬ ‫ان‬‫ر‬‫کارگ‬ ،‫عشایر‬ ،‫ستاییان‬‫و‬‫ر‬ ،‫بهزیستی‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ،‫امداد‬ ‫کمیته‬ ‫پوشش‬ ‫تحت‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫عمدتا‬‫دان‬ •‫ل‬ّ‫او‬ ‫نوبت‬ ‫در‬:10‫مرغ‬ ‫تخم‬ ‫شانه‬ ‫یک‬ ،‫شده‬ ‫بندی‬‫بسته‬‫پنیر‬ ‫بسته‬ ‫دو‬ ،‫مایع‬ ‫غن‬‫و‬‫ر‬ ‫ی‬‫بطر‬ ‫دو‬،‫مرغ‬ ‫کیلوگرم‬ ‫چهار‬ ،‫برنج‬ ‫کیلوگرم‬24‫تایی‬ •‫دوم‬ ‫نوبت‬‫ر‬‫د‬:‫آن‬ ‫جایگزین‬ ‫شکر‬ ‫و‬ ‫قند‬ ،‫نی‬‫و‬‫ماکار‬ ،‫چای‬ ‫و‬ ‫حذف‬ ‫مرغ‬‫تخم‬ ‫و‬‫پنیر‬‫ها‬ •‫هدف‬:‫م‬‫ر‬‫تو‬ ‫لی‬‫و‬‫نز‬ ‫ند‬‫و‬‫ر‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫تقاضا‬ ‫ل‬‫کنتر‬ 4
 • 5. ‫ستامهد‬‫و‬‫ر‬ ‫طرح‬ •‫کلی‬ ‫هدف‬:‫کودکان‬ ‫تغذیه‬ ‫وضع‬ ‫بهبود‬3‫تا‬6‫ستایی‬‫و‬‫ر‬ ‫و‬ ‫م‬‫و‬‫محر‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫مند‬‫ز‬‫نیا‬ ‫های‬ ‫خانواده‬ ‫سال‬ •‫ستامهد‬‫و‬‫ر‬ ‫از‬ ‫ر‬‫منظو‬:‫ستایی‬‫و‬‫ر‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫مهدکودک‬ •150‫پوشش‬‫تحت‬ ‫ر‬‫کشو‬ ‫اسر‬‫ر‬‫س‬ ‫در‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫کودک‬ ‫ار‬‫ز‬‫ه‬ •‫ی‬ ‫اختصاص‬ ‫اهداف‬: •‫والدین‬ ‫مشارکت‬ ‫جلب‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫وستامهد‬‫ر‬‫مدیر‬ ‫برعهده‬ ‫غذا‬‫پخت‬‫مسئولیت‬ •‫ل‬‫مسئو‬ ‫های‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬: ‫پزشک‬ ‫ش‬‫ز‬‫وآمو‬ ‫مان‬‫ر‬‫،د‬ ‫بهداشت‬ ‫ت‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫وجمعیت‬ ‫خانواده‬‫سالمت‬ ‫دفتر‬ ‫ي‬‫باهمکار‬ ‫اجتماعی‬ ‫وتأمین‬ ‫فاه‬‫ر‬ ‫ت‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫دایی‬‫ز‬‫وفقر‬ ‫اجتماعی‬ ‫مطالعات‬‫دفتر‬‫ودف‬ ‫ی‬‫ر‬‫امو‬ ‫تر‬ ‫ر‬‫کشو‬ ‫بهزیستی‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫ونوجوانان‬ ‫کودکان‬ 1)‫ستامهدها‬‫و‬‫ر‬ ‫در‬‫گرم‬ ‫غذاي‬‫وعده‬ ‫یک‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫طریق‬‫از‬‫کودکان‬ ‫اي‬‫تغذیه‬‫هاي‬‫ز‬‫نیا‬‫از‬ ‫ی‬ ‫بخش‬‫تأمین‬ 2)‫و‬ ‫مناسب‬‫غذایی‬ ‫هاي‬‫وعده‬‫،میان‬‫غذایی‬ ‫هاي‬‫ه‬‫و‬‫گر‬‫با‬‫آشنایی‬‫مینه‬‫ز‬‫در‬‫کودکان‬‫آگاهی‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬... 3)‫کودکان‬‫شد‬‫ر‬‫وضعیت‬ ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬3‫تا‬6‫سن‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫ن‬‫ز‬‫و‬‫شاخص‬‫اساس‬‫ر‬‫ب‬‫ستامهدها‬‫و‬‫ر‬‫سال‬(‫نی‬‫ز‬‫و‬ ‫کم‬) 4)‫کودك‬‫شد‬‫ر‬‫و‬ ‫تغذیه‬‫مینه‬‫ز‬‫هادر‬ ‫خانواده‬‫آگاهی‬‫تقاء‬‫ر‬‫ا‬ 5)‫کودك‬‫وتغذیه‬‫شد‬‫ر‬‫مینه‬‫ز‬‫در‬‫ستامهدها‬‫و‬‫ر‬‫ومربیان‬ ‫ان‬‫ر‬‫مدی‬‫آگاهی‬‫تقاء‬‫ر‬‫ا‬ 6)‫درکودکان‬‫صحیح‬‫اي‬‫تغذیه‬‫فتار‬‫ر‬‫وایجاد‬ ‫عادات‬‫اصالح‬ 7)‫ستامهدها‬‫و‬‫ر‬‫خدمات‬‫از‬‫استفاده‬‫جهت‬‫ها‬‫خانواده‬ ‫ترغیب‬ 5
 • 6. ‫سؤتغذیه‬‫دچار‬‫دار‬‫ر‬‫با‬ ‫ان‬‫ر‬‫ماد‬‫از‬‫حمایت‬ ‫طرح‬ •‫سال‬‫از‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫انجام‬1387‫بهداشت‬‫ت‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫ی‬‫همکار‬ ‫با‬ ‫ی‬‫علو‬ ‫بنیاد‬ ‫توسط‬ •‫يافته‬‫توسعه‬‫كمتر‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫تغذيه‬‫ـوء‬‫س‬ ‫دچار‬‫شیرده‬ ‫و‬‫دار‬‫ر‬‫با‬‫ان‬‫ر‬‫ماد‬ ‫بین‬‫غذايي‬ ‫سبد‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬‫ر‬‫كشو‬ •‫بین‬‫غذايي‬ ‫سبد‬ ‫يع‬‫ز‬‫ـو‬‫ت‬ ‫گذشته‬‫سال‬ ‫در‬15‫پوشش‬ ‫تحت‬‫ـادر‬‫م‬ ‫ار‬‫ز‬‫ه‬ •‫ـرح‬‫ط‬ ‫پوشش‬ ‫تحت‬‫شیردهي‬ ‫ـم‬‫ش‬‫ش‬‫ـاه‬‫م‬ ‫ـايان‬‫پ‬ ‫تا‬‫ي‬‫دار‬‫ر‬‫ـا‬‫ب‬ ‫م‬‫ر‬‫ـا‬‫ه‬‫چ‬‫ـاه‬‫م‬ ‫از‬ ‫و‬‫شناسايي‬ ‫استان‬‫بهداشت‬‫اكز‬‫ر‬‫م‬ ‫توسط‬ ‫ايط‬‫ر‬‫واجدش‬‫ان‬‫ر‬‫ماد‬ •‫ـ‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـن‬‫ت‬ ‫و‬‫ـر‬‫س‬‫ـن‬‫ك‬ ،‫ـرغ‬‫ـ‬‫م‬ ،‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫ـو‬‫س‬ ،‫ـر‬‫ي‬‫ـ‬‫ن‬‫ـ‬‫پ‬ ،‫ـتي‬‫ي‬‫ـ‬‫چ‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ي‬‫ـ‬‫ب‬‫ـو‬‫ل‬ ،‫ـگي‬‫ن‬‫ـر‬‫ف‬ ‫ـود‬‫خ‬‫ـ‬‫ن‬ ‫و‬‫ـسر‬‫ن‬‫ـ‬‫ك‬ ،‫ـي‬‫ن‬‫و‬‫ـار‬‫ك‬‫ـا‬‫م‬ ،‫ـج‬‫ن‬‫ـر‬‫ب‬‫ـل‬‫م‬‫ـا‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـي‬‫ي‬‫ـذا‬‫غ‬ ‫ـد‬‫ب‬‫س‬‫ـ‬‫ه‬‫ا‬‫غ‬‫و‬‫ر‬ ،‫ـا‬‫ـ‬‫م‬‫ـر‬‫خ‬ ،‫ـدس‬‫ع‬ ،‫ي‬‫ـل‬‫س‬‫ع‬ ،‫ـع‬‫ـ‬‫ي‬‫ـا‬‫م‬ ‫ـن‬ ‫ـر‬‫ك‬‫ـ‬‫ش‬ ‫و‬ 6
 • 7. ‫حمايتی‬ ‫طرح‬-‫ير‬‫ز‬ ‫کودکان‬‫تغذيه‬ ‫سوء‬ ‫کاهش‬ ‫مشارکتی‬6‫سا‬‫ل‬ “‫سالمت‬ ‫مشکات‬” •‫خمینی‬ ‫امام‬ ‫امداد‬ ‫کميته‬ ‫و‬ ‫بهداشت‬ ‫ت‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫ی‬‫همکار‬ •‫كلي‬ ‫هدف‬:‫ير‬‫ز‬ ‫كودكان‬ ‫شد‬‫ر‬ ‫و‬ ‫تغذيه‬ ‫وضعيت‬ ‫بهبود‬6‫سال‬. 7 ‫سال‬ ‫از‬ ‫بهداشت‬ ‫وزارت‬ ‫جامعه‬ ‫تغذيه‬ ‫بهبود‬ ‫دفتر‬ ‫كودكان‬ ‫تغذيه‬ ‫سوء‬ ‫بعدي‬ ‫چند‬ ‫ماهيت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬1375‫و‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫ساير‬ ‫همكاري‬ ‫با‬ ‫اجر‬ ‫مورد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫برازجان‬ ‫و‬ ‫بردسير‬ ‫ايالم؛‬ ‫شهرستان‬ ‫سه‬ ‫روستايي‬ ‫مناطق‬ ‫كودكان‬ ‫در‬ ‫تغذيه‬ ‫سوء‬ ‫كاهش‬ ‫مشاركتي‬ ‫طرح‬ ‫اجتماعی‬ ‫رفاه‬‫ا‬ ‫گذاشت‬. (‫تئوری‬ ‫آموزش‬-‫بهداشتی‬ ‫مسائل‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫سواد‬ ‫کم‬ ‫زنان‬ ‫آموزش‬ ‫؛‬ ‫کودک‬ ‫تغذيه‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫مادران‬ ‫عملی‬-‫تغذيه‬‫؛‬ ‫ای‬ ‫و‬ ‫کودکان‬ ‫رشد‬ ‫پايش‬ ‫خدمات‬ ‫تقويت‬ ، ‫مدارس‬ ‫و‬ ‫منازل‬ ‫در‬ ‫سبزيکاری‬ ‫های‬ ‫باغچه‬ ‫ايجاد‬)...
 • 8. •‫از‬‫سال‬84‫در‬86‫ر‬‫کشو‬‫شهرستان‬ •‫خمینی‬ ‫امام‬ ‫امداد‬ ‫کمیته‬‫به‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫بهداشتی‬ ‫پرسنل‬ ‫توسط‬ ‫سؤتغذیه‬ ‫ای‬‫ر‬‫دا‬ ‫کودکان‬‫شناسایی‬ •‫تغ‬ ‫شناسان‬‫ر‬‫کا‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫ترکیبی‬ ‫با‬ ‫ایط‬‫ر‬‫ش‬ ‫واجد‬ ‫کودکان‬ ‫به‬ ‫غذایی‬ ‫سبد‬ ‫گرفتن‬ ‫تعلق‬‫ذیه‬ •‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬85000‫حمایتی‬ ‫برنامه‬ ‫پوشش‬ ‫تحت‬ ‫کودک‬(‫سال‬93) •‫ارزش‬ ‫به‬ ‫غذايي‬ ‫سبد‬ ‫ماهانه‬600000‫كنند‬ ‫مي‬ ‫دريافت‬ ‫لاير‬ 8
 • 9. ‫كودكان‬ ‫غذایي‬ ‫نیازهاي‬ ‫كلیه‬ ‫تامین‬ ‫جهت‬ ‫پیشنهادي‬ ‫غذایي‬ ‫سبد‬6 ‫تا‬12‫ماه‬ (‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫سني‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫روزانه‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫پروتئین‬ ‫و‬ ‫انرژي‬ ‫متوسط‬850‫كیلوكالري‬ ‫و‬14‫گرم‬) 9
 • 10. ‫كودكان‬ ‫غذايي‬ ‫هاي‬‫ز‬‫نيا‬ ‫كليه‬‫تامين‬‫جهت‬‫پيشنهادي‬ ‫غذايي‬ ‫سبد‬1‫تا‬2‫سال‬ (‫حدود‬‫در‬ ‫ترتيب‬ ‫به‬ ‫سني‬‫گروه‬ ‫اين‬‫انه‬‫ز‬‫رو‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫ـروتئين‬‫ـ‬‫ـ‬‫پ‬‫و‬ ‫ـرژي‬‫ـ‬‫ن‬‫ا‬ ‫ـط‬‫ـ‬‫س‬‫ـو‬‫ت‬‫م‬1100‫و‬ ‫ي‬‫كيلوكالر‬16‫گرم‬) 10
 • 11. ‫كودكان‬ ‫براي‬ ‫مكمل‬ ‫غذایي‬ ‫سبد‬2-1‫سال‬ 11
 • 12. ‫كودكان‬ ‫نیازهاي‬ ‫كلیه‬ ‫تامین‬ ‫جهت‬ ‫پیشنهادي‬ ‫غذایي‬ ‫سبد‬3‫تا‬6‫سال‬ (‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مقادیر‬ ‫متوسط‬‫سنی‬ ‫گروه‬ ‫این‬‫حاوي‬ ‫حداقل‬1800‫و‬ ‫انرژي‬ ‫كیلوكالري‬24‫پروتئین‬ ‫گرم‬) 12
 • 13. ‫كودكان‬ ‫نیازهاي‬ ‫تامین‬ ‫جهت‬ ‫مکمل‬ ‫غذایي‬ ‫سبد‬6-3‫سال‬ 13
 • 14. ‫س‬‫ر‬‫مدا‬‫در‬‫شیر‬‫برنامه‬ •‫سال‬ ‫از‬ ‫ع‬‫و‬‫شر‬1379 •‫ها‬‫ر‬‫خانوا‬ ‫در‬‫شیر‬ ‫مصرف‬ ‫فرهنگ‬ ‫تقاي‬‫ر‬‫ا‬ ‫هدف‬‫خ‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫تبع‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ان‬‫ز‬‫آمو‬‫دانش‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫مصرف‬ ‫ايش‬‫ز‬‫اف‬ ‫طريق‬ ‫از‬‫ها‬‫ر‬‫انوا‬ •‫اولیه‬ ‫هدف‬ ‫جامعه‬:‫ر‬‫كشو‬ ‫م‬‫و‬‫محر‬‫مناطق‬ ‫در‬ ‫ابتدايي‬ ‫س‬‫ر‬‫مدا‬ •‫متولی‬‫دستگاه‬:‫سال‬ ‫تا‬1384‫ش‬‫ر‬‫و‬‫پر‬ ‫و‬ ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬ ‫ت‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫ی‬‫ز‬‫ر‬‫کشاو‬ ‫جهاد‬ ‫ت‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ •‫شیر‬ ‫انه‬‫ر‬‫س‬ ‫ان‬‫ز‬‫می‬:‫ز‬‫آمو‬‫دانش‬ ‫هر‬ ‫اي‬‫ز‬‫ا‬‫به‬14‫با‬‫شیر‬ ‫كيلوگرم‬2.5‫سال‬ ‫در‬ ‫چربي‬ ‫صد‬‫ر‬‫د‬ •60‫يزه‬‫ر‬‫پاستو‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬ ‫يعي‬‫ز‬‫تو‬‫شیر‬ ‫صد‬‫ر‬‫د‬(‫ي‬‫ماندگار‬ ‫ت‬‫ر‬‫قد‬ ‫با‬24‫ساعت‬)‫و‬40‫لیزه‬‫ر‬‫است‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬ ‫صد‬‫ر‬‫د‬(‫ت‬‫ر‬‫قد‬ ‫با‬ ‫ي‬‫ماندگار‬6‫ماه‬) •‫يعني‬ ‫جهاني‬ ‫د‬‫ر‬‫استاندا‬ ‫انه‬‫ر‬‫س‬ ‫حداقل‬164‫كيلوگرم‬(‫مصرف‬ ‫احتساب‬ ‫با‬2‫ز‬‫و‬‫ر‬ ‫در‬‫شیر‬ ‫ليوان‬) 14
 • 15. 15
 • 16. 16
 • 17. 17
 • 18. ‫غذا‬‫جهانی‬‫برنامه‬(WFP)‫ان‬‫ر‬‫ای‬‫در‬ •‫ر‬‫حضو‬ ‫علت‬ ‫به‬‫ها‬‫پناهنده‬ ‫به‬‫کمک‬950000‫افغانی‬‫پناهنده‬‫نفر‬50000‫ان‬‫ر‬‫ای‬ ‫در‬‫اقی‬‫ر‬‫ع‬ ‫پناهنده‬‫نفر‬ •‫سال‬ ‫از‬‫غذا‬‫جهانی‬ ‫برنامه‬‫حمایت‬‫د‬‫ر‬‫مو‬1980‫سال‬‫از‬ ‫و‬‫ها‬‫افغان‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬1991‫ها‬‫شهر‬‫مهمان‬‫در‬‫اقی‬‫ر‬‫ع‬‫پناهندگان‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ •‫شامل‬‫ها‬ ‫برنامه‬: •‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫غذایی‬ ‫کمک‬30000‫و‬‫افغانی‬‫پناهنده‬2000‫اقی‬‫ر‬‫ع‬‫پناهنده‬‫نفر‬:‫ماهانه‬ ‫شامل‬14‫ب‬‫نباتی‬‫غن‬‫و‬‫ر‬ ‫و‬‫شکر‬،‫حبوبات‬،‫برنج‬،‫گندم‬‫د‬‫ر‬‫آ‬‫جمله‬‫از‬‫مختلف‬‫اقالم‬‫گرم‬‫کیلو‬‫ا‬ ‫ی‬‫ژ‬‫انر‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬1738‫نفر‬‫هر‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬‫کیلوکار‬ •‫بین‬‫تحصیلی‬‫انگیزه‬‫ایجاد‬‫ر‬‫منظو‬‫به‬‫تشویقی‬‫نباتی‬‫غن‬‫و‬‫ر‬ ‫حلب‬ ‫یک‬2400‫و‬‫اهنمایی‬‫ر‬ ‫و‬ ‫ابتدایی‬‫دختر‬100‫ماهانه‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬‫معلمین‬‫از‬‫نفر‬ 18
 • 19. 19
 • 20. World food programme •‫غذایی‬ ‫کمک‬‫شاخه‬‫متحد‬ ‫ملل‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫است‬‫جهان‬ ‫انسانی‬‫نهاد‬ ‫گترین‬‫ر‬‫بز‬. •‫م‬‫ر‬ ‫در‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫این‬‫ی‬‫مرکز‬ ‫ه‬‫ر‬‫ادا‬‫از‬ ‫بیش‬‫و‬۸۰‫در‬‫دفتر‬‫نیستند‬‫خود‬‫خانواده‬‫اعضای‬‫جهت‬‫کافی‬ ‫غذای‬‫تأمین‬‫به‬‫قادر‬‫که‬ ‫مردمی‬‫به‬‫کمک‬‫جهت‬،‫دیگر‬‫های‬‫ر‬‫کشو‬. •‫از‬‫است‬‫ت‬‫ر‬‫عبا‬‫که‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫اتژیک‬‫ر‬‫است‬‫هدف‬‫پنج‬: .1‫ی‬‫ار‬‫ر‬‫اضط‬‫مواقع‬ ‫در‬ ‫معاش‬‫ار‬‫ر‬‫ام‬‫از‬ ‫حمایت‬ ‫و‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫جان‬‫نجات‬ .2‫آن‬‫ات‬‫ر‬‫اث‬ ‫کاهش‬ ‫و‬‫طبیعی‬‫بالیای‬‫مقابل‬ ‫در‬ ‫آمادگی‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬‫گذار‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫حاد‬ ‫گرسنگی‬ ‫از‬‫ی‬‫جلوگیر‬ .3‫گذار‬‫ایط‬‫ر‬‫ش‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬‫طبیعی‬‫بالیای‬ ‫و‬‫جنگ‬‫از‬‫بعد‬ ‫ها‬‫معیشت‬‫ار‬‫ر‬‫ام‬ ‫و‬ ‫ندگی‬‫ز‬ ‫ی‬‫ساز‬‫ز‬‫با‬ ‫و‬‫بازگرداندن‬ .4‫ای‬‫تغذیه‬‫کمبود‬ ‫و‬ ‫مزمن‬ ‫گرسنگی‬ ‫کاهش‬ .5‫محل‬ ‫خرید‬ ‫و‬‫ی‬‫واگذار‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫طریق‬‫از‬ ‫گرسنگی‬ ‫مهار‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ها‬‫ملت‬‫توانائی‬‫تقویت‬ 20
 • 21. •‫کودکان‬ ‫و‬ ‫نان‬‫ز‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫بر‬ ‫متمرکز‬ ‫های‬‫کمک‬ ‫تر‬‫بیش‬ •‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬: ‫سال‬ ‫در‬2006‫یع‬‫ز‬‫تو‬ ،۴‫بین‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫غذا‬‫تن‬‫ن‬‫میلیو‬۸/۸۷‫در‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫نفر‬‫ن‬‫میلیو‬۷۸‫سودان‬ ‫و‬ ‫سومالی‬ ، ‫لبنان‬‫ن‬‫همچو‬ ‫های‬‫ر‬‫کشو‬ ‫در‬‫بیشتر‬ ‫ر‬‫کشو‬ ‫در‬ ‫ای‬‫سه‬‫ر‬‫مد‬ ‫غذایی‬ ‫های‬‫برنامه‬۷۴،‫شان‬‫های‬‫بچه‬ ‫فرستادن‬ ‫به‬ ‫ایشان‬ ‫والدین‬ ‫ترغیب‬ ‫و‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫مطالعات‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬ ‫ان‬‫ز‬‫آمو‬‫دانش‬ ‫به‬ ‫ر‬‫کشو‬ ‫سه‬‫ر‬‫مد‬ ‫به‬‫ان‬‫ر‬‫دخت‬ ‫مخصوصا‬ •‫ی‬ ‫خصوص‬ ‫اعطاکنندگان‬ ‫و‬ ‫ها‬‫شرکت‬ ،‫جهان‬‫های‬‫دولت‬ ‫از‬ ‫بالعوض‬ ‫های‬‫کمک‬ ‫توسط‬ ‫بودجه‬ ‫تامین‬ 21 World food programme
 • 22. World food programme ‫هدف‬‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫های‬‫ر‬‫کشو‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫این‬ ‫ن‬‫اکنو‬: ‫ی‬‫مرکز‬ ‫آفریقای‬ ‫سودان‬ ‫جنوب‬ ‫یه‬‫ر‬‫سو‬ 22
 • 24. World food programme •‫اصلی‬ ‫ان‬‫ر‬‫همکا‬: FAO(‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫ی‬‫ز‬‫ر‬‫کشاو‬‫و‬ ‫بار‬‫ر‬‫خوا‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬) UNHCR(‫ملل‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫پناهندگان‬‫عالی‬ ‫یای‬‫ر‬‫کمیسا‬) )UNICEF‫متحد‬‫ملل‬‫کودکان‬‫ق‬‫صندو‬( WHO(‫بهداشت‬ ‫جهانی‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬) World Bank(‫جهانی‬ ‫بانک‬) 24
 • 26. 26
 • 27. 27
 • 28. 28
 • 29. 29
 • 30. 30
 • 31. 31
 • 32. 32
 • 33. 33
 • 34. ‫فراسودمند‬ ‫غذاهای‬ ‫واردات‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مدارک‬ •‫فاکتور‬‫مؤثر‬ ‫ماده‬ ‫خرید‬ •‫فراسودمند‬ ‫غذای‬ ‫تولید‬ ‫حجم‬ ‫اعالم‬ •‫نهایی‬ ‫های‬ ‫فرآورده‬ ‫در‬ ‫آزمایش‬ ‫نتایج‬ •‫در‬ ‫مؤثر‬ ‫ماده‬ ‫وجود‬ ‫نمایانگر‬ ‫پایداری‬ ‫آزمون‬ ‫نتیجه‬ ‫محصول‬ ‫مصرف‬ ‫تاریخ‬ ‫پایان‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫افزوده‬ ‫مقادیر‬ •‫گواهی‬HACCP‫یا‬ISO 22000،IFS،BRC •‫وزارت‬ ‫تأیید‬ ‫مورد‬ ‫آزمایشگاه‬ ‫با‬ ‫قرارداد‬ ‫کپی‬ ‫ارائه‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫ماده‬ ‫گیری‬ ‫انداز‬ ‫امکان‬ ‫اعالم‬ ‫یا‬ ‫بهداشت‬ ‫خودکارخانه‬ ‫در‬ 34
 • 35. ‫هاي‬ ‫فرآورده‬ ‫سازي‬ ‫غنی‬ ‫ضابطه‬ ‫لبنی‬ ‫غنی‬ ‫ضابطه‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫ضابطه‬ ‫این‬ ‫کلیات‬ ‫ذیل‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫اختیاري‬ ‫سازي‬. ‫سازي‬ ‫درغنی‬ ‫حامل‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫لبنی‬ ‫فرآورده‬ ‫نوع‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫شویر‬ ‫انوواع‬ ‫شامل‬ ‫استریل‬ ‫و‬ ‫پاستوریزه‬ ‫لبنی‬ ‫هاي‬ ‫فرآورده‬ ،‫مایع‬ ‫دار‬ ‫طعم‬ ‫شیرهاي‬‫ماست‬ ،‫پنیر‬‫سایر‬ ‫و‬ ‫دوغ‬ ، ‫شوده‬ ‫توصویف‬ ‫هاي‬ ‫ویژگی‬ ‫رعایت‬ ‫با‬ ‫بستنی‬ ،‫لبنی‬ ‫هاي‬ ‫نوشیدنی‬ ‫تواننود‬ ‫موی‬ ،‫سوازي‬ ‫غنی‬ ‫کلی‬ ‫ضوابط‬ ‫و‬ ‫زیر‬ ‫جدول‬ ‫در‬‫بوا‬‫مواد‬ ‫شوند‬ ‫سازي‬ ‫غنی‬ ‫ها‬ ‫مغذي‬. ‫تبصره‬:‫در‬‫بعنووان‬ ‫بواب‬ ‫در‬ ‫شوده‬ ‫ذکر‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫صورتیکه‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫سازي‬ ‫غنی‬ ‫شود‬ ‫محسوب‬ ‫غذایی‬ ‫صنایع‬ ‫براي‬ ‫اولیه‬ ‫ماده‬ 35
 • 36. •‫با‬ ،‫هستند‬ ‫سازي‬ ‫غنی‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فرآورده‬ ‫ویژگی‬‫زیر‬ ‫جدول‬‫دارد‬ ‫مطابقت‬: 36
 • 37. ‫آفریقا‬ ‫قاره‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ‫وضعیت‬ 37
 • 38. ‫آفریقا‬ ‫قاره‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ‫وضعیت‬ 38
 • 39. ‫آفریقا‬ ‫قاره‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ‫وضعیت‬ 39
 • 40. 40 ‫آمریکا‬ ‫قاره‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ‫وضعیت‬
 • 41. 41 ‫آمریکا‬ ‫قاره‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ‫وضعیت‬
 • 42. 42 ‫آمریکا‬ ‫قاره‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ‫وضعیت‬
 • 43. 43 ‫آسیا‬ ‫قاره‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ‫وضعیت‬
 • 44. 44 ‫اروپا‬ ‫قاره‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ‫وضعیت‬
 • 45. 45 ‫اروپا‬ ‫قاره‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ‫وضعیت‬
 • 46. 46 ‫اروپا‬ ‫قاره‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ‫وضعیت‬
 • 47. 47 ‫میانه‬ ‫شرق‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ‫وضعیت‬
 • 48. 48 ‫اقیانوسیه‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ‫وضعیت‬
 • 49. ‫منابع‬: • http://www.ffinetwork.org/ • G.Marberly, L.Grummer-Strawn, M.E.Jeffferds, J.P.Pena-Rosas, M.K.Serdula,V.Q.Tyler, R.J.Berry,J.Mulinare,I.Parvanta,N.J.Aburto,Trends in Wheat-flour Fortification With Folic acid And Iran-Worldwide,2004 and 2007, Morbidity and mortality Weekly Report,Jan11,2008. •‫خوراکی‬ ‫مواد‬ ‫اختیاری‬ ‫سازی‬ ‫فراسودمندوغنی‬ ‫غذاهای‬ ‫اجرایی‬ ‫دستورالعمل‬ ، ‫غذا‬ ‫معاونت‬ ، ‫دارو‬ ‫و‬ ‫غذا‬ ‫سازمان‬ ‫دوم‬ ‫نظر‬ ‫تجدید‬ ‫آشامیدنی‬ ‫و‬:‫خرداد‬2 • ‫یزدجردي‬‫حسین‬ ،.‫غنی‬ ‫هاي‬ ‫هزینه‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫کشور‬ ‫آرد‬ ‫صنعت‬ ‫ارزیابی‬ ، ‫ایران‬ ‫در‬ ‫آرد‬ ‫سازي‬ ‫غنی‬ ‫ملی‬ ‫برنامه‬ ‫سازي‬، • Effect of food fortification on folic acid intake in the United States, Eoin P Quinlivan and Jesse F Gregory III, from ajcn.nutrition.org by guest on March 10, 2014. • Nutrition stability of fortified cereal products. AACCnet.org • The mineral fortification of foods.AACCnet.org • Product evaluation using iron- fortified wheat flour.AACCnet.org • Effect of food fortification on folic acid intake in the United States, Eoin P Quinlivan and Jesse F Gregory III, from ajcn.nutrition.org by guest on March 10, 2014.49