SlideShare a Scribd company logo
1 of 41
‫استاد‬:‫پیشوا‬ ‫دکتر‬
‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬:‫رحیمی‬ ‫حسین‬ ‫محمد‬
‫تغذیه‬ ‫در‬ ‫بهداشتی‬ ‫علوم‬ ‫دانشجوی‬
‫تهران‬ ‫پزشکی‬ ‫علوم‬ ‫شناسی‬ ‫ورژیم‬ ‫تغذیه‬ ‫دانشکده‬
93/10/15 M.H.Rahimi 1
‫فهرست‬
‫مقدمه‬
‫آلزایمر‬
‫اسکلروزیس‬ ‫مالتیپل‬(MS)
‫صرع‬
‫پارکینسون‬
‫میگرن‬
‫کبدی‬ ‫آنسفالوپاتی‬
93/10/15 M.H.Rahimi 2
‫مقدمه‬
‫عص‬ ‫های‬ ‫بیماری‬ ‫شناسی‬ ‫سبب‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬‫بی‬:
(1‫تغذیه‬‫ای‬
•‫کمبودهای‬‫یا‬ ‫ای‬ ‫تغذیه‬‫های‬ ‫مسمومیت‬‫تغذیه‬‫ای‬
•‫یک‬ ‫کمبود‬‫یا‬‫ویتامین‬ ‫چند‬،‫ماده‬‫معدنی‬‫چ‬ ‫اسید‬ ‫و‬ ‫آمینه‬ ‫،اسید‬ ‫،پروتئین‬‫یا‬ ‫رب‬
‫افزایش‬‫دریافت‬‫رژیم‬ ‫آنهادر‬
2)‫غیر‬‫تغذیه‬‫ای‬
•‫کنترل‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫ضروری‬ ‫بخش‬ ‫یک‬ ‫ای‬ ‫تغذیه‬ ‫درمان‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫بیماری‬
93/10/15 M.H.Rahimi 3
‫مغز‬ ‫در‬ ‫نقش‬ ‫مغذی‬ ‫ماده‬ ‫عامل‬
‫اس‬ ‫دوپامین‬ ‫و‬ ‫سرتونین‬ ‫ساز‬ ‫پیش‬ ‫که‬ ‫تریپتوفان‬ ‫مثل‬‫ت‬ ‫آمینواسیدها‬
‫ها‬ ‫پروتئین‬‫والتهاب‬ ‫ای‬ ‫تغذیه‬ ‫های‬ ‫،رفتار‬ ‫خواب‬ ‫در‬ ‫تاثیر‬ ‫ها‬ ‫سایتوکان‬
‫سلولی‬ ‫غشای‬ ‫اجزای‬ ‫از‬ Omega-6
‫ها‬ ‫چربی‬‫سلولی‬ ‫غشای‬ ‫اجزای‬ ‫از‬،‫کارکرد‬‫عصبی‬ ‫سلول‬ ‫صحیح‬ Omega-3
،‫کاهش‬‫شدن‬ ‫شکسته‬ ‫باعث‬DNA‫شود‬ ‫می‬ ‫آهن‬
‫معدنی‬ ‫مواد‬‫ریز‬ ‫مهمترین‬‫مغزی‬ ‫مناسب‬ ‫رشد‬ ‫برای‬ ‫مغذی‬ ‫ید‬
‫تخریب‬ ‫موجب‬ ،‫،کمبود‬ ‫عصبی‬ ‫های‬ ‫سلول‬ ‫مناسب‬ ‫رشد‬DNA ‫روی‬
‫اشکال‬‫ژنوتیپ‬ ‫برای‬ ‫خصوصا‬ ‫متیله‬MTHFR‫است‬ ‫الزم‬ ‫فوالت‬
‫ها‬ ‫ویتامین‬
‫مغز‬ ‫های‬ ‫سلول‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫ژن‬ ‫بیان‬ ‫تنظیم‬ D
‫کارکرد‬‫اکسیدانی‬ ‫آنتی‬ C,E
‫کمبود‬‫شود‬ ‫می‬ ‫عصبی‬ ‫تخریب‬ ‫موجب‬ B12
93/10/15 M.H.Rahimi 4
‫ای‬ ‫تغذیه‬ ‫کمبودهای‬
‫انسمیرتها‬‫ر‬‫نوروت‬
‫شامل‬ ‫اصلی‬ ‫انواع‬ ‫که‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫تغذیه‬ ‫مداخالت‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬:
93/10/15 M.H.Rahimi 5
‫نقش‬
‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مغذی‬ ‫مواد‬
‫سنتز‬
‫پیشساز‬
‫دهنده‬ ‫انتقال‬
‫عصبی‬
‫اصلی‬ ‫دهنده‬ ‫انتقال‬‫پاراسمپاتی‬‫ک‬
‫ویتامین‬C‫،پانتتونیک‬
‫اسید‬
‫کولین‬ ‫کولین‬ ‫استیل‬
‫سیستم‬ ‫تنظیم‬‫گریز‬ ‫و‬ ‫ستیز‬
، ‫،فوالت‬ ‫نیاسین‬B6،
‫ویتامین‬C
‫فن‬ ‫و‬ ‫تیروزین‬‫یل‬
‫آالنین‬
‫ها‬ ‫کاتکوالمین‬(‫دوپامین‬
‫نوراپی‬ ‫و‬ ‫نفرین‬ ‫،اپی‬
‫نفرین‬)
‫دارد‬ ‫مهاری‬ ‫نقش‬ ‫عموما‬
Vit B6 ‫گلوتامات‬ ‫گاماآمینو‬‫بوتیرات‬
‫درد‬ ‫بدن،درک‬ ‫دمای‬ ‫و‬ ‫خواب‬ ‫تنظیم‬
‫تیامین،نیلسین،فوال‬‫و‬ ‫ت‬
vit B6
‫تریپتوفان‬ ‫سرتونین‬
‫امیر‬‫ز‬‫آل‬
‫عقل‬ ‫زوال‬‫همراه‬‫شناختی‬ ‫متعدد‬ ‫اختالالت‬ ‫شامل‬ ‫حافظه‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫با‬‫،پریشا‬‫نی‬‫و‬
‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫تکلم،کردار،ادراک‬ ‫در‬ ‫اختالل‬‫روزمره‬
‫خاطرات‬‫به‬‫اسم‬ ‫اما‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫آورده‬ ‫یاد‬‫شود‬ ‫می‬ ‫فراموش‬ ‫اشیاء‬(anomia)،
‫کلمات‬‫کنند‬ ‫می‬ ‫تکرار‬ ‫را‬ ‫دیگری‬ ‫سخنان‬ ‫و‬(echolalia)‫با‬ ‫و‬‫فقدان‬
‫درک‬(agonsia)‫خواهد‬ ‫همراه‬‫بود‬
‫وزن‬ ‫تنظیم‬ ‫های‬ ‫آلزایمر،مکانیسم‬ ‫به‬ ‫مبتالیان‬ ‫در‬‫بدن‬‫شود‬ ‫می‬ ‫مختل‬.
‫باشد‬ ‫می‬ ‫آلزایمر‬ ‫مبتالیان‬ ‫در‬ ‫میر‬ ‫و‬ ‫مرگ‬ ‫وزن،شاخص‬ ‫شدید‬ ‫کاهش‬.
93/10/15 M.H.Rahimi 6
93/10/15 M.H.Rahimi 7
‫آلزایمر‬ ‫عوارض‬
‫اتصال‬APP‫غشای‬ ‫به‬
‫عصبی‬ ‫سلول‬
‫ها‬ ‫آنزیم‬APP‫به‬ ‫را‬
‫بتا‬ ‫شامل‬ ‫کوچک‬ ‫قطعات‬
‫شکنند‬ ‫می‬ ‫آمیلوئید‬
‫شک‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آمیلوئید‬ ‫بتا‬‫ل‬
‫میکنن‬ ‫تجمع‬ ‫شده‬ ‫پالک‬‫د‬
1 2 3
‫آمیلوئید‬ ‫بتا‬ ‫جتمع‬ ‫مکانیسم‬
8
APP:Amyloid precursor protein,
93/10/15 M.H.Rahimi
‫ایمر‬‫ز‬‫آل‬ ‫ی‬‫ژ‬‫اتیولو‬
‫است‬ ‫ناشناخته‬ ‫اصلی‬ ‫دلیل‬.
‫در‬ ‫ن‬‫موتاسیو‬
‫ساز‬ ‫پیش‬‫ن‬‫ژ‬
‫آمیلوئید‬
‫استرس‬
‫اکسیداتی‬‫و‬
‫تجمع‬
‫آمیلوئید‬ ‫بتا‬
(Aβ)
‫مغ‬ ‫انشیم‬‫ر‬‫پا‬‫در‬‫ز‬
•‫ها‬ ‫ن‬‫و‬‫ر‬‫نو‬‫داخل‬ ‫و‬‫خارج‬‫در‬ ‫تئینی‬‫و‬‫پر‬ ‫سوبات‬‫ر‬ ‫ایجاد‬
•‫ی‬‫یادگیر‬‫مهم‬ ‫اکز‬‫ر‬‫م‬‫ر‬‫د‬ ‫ها‬ ‫ن‬‫و‬‫ر‬‫نو‬ ‫کاهش‬(‫مخ‬ ‫قشر‬ ‫و‬ ‫هیپوکامپ‬)
•‫وترنسمیتر‬‫ر‬‫نو‬‫سیستم‬‫ات‬‫ر‬‫تغیی‬
‫عملکر‬ ‫در‬ ‫اختالل‬‫د‬
‫سیستم‬
‫کولینرژیک‬
993/10/15 M.H.Rahimi
‫دیگر‬ ‫خطر‬ ‫امل‬‫و‬‫ع‬
‫افزایش‬‫سن‬
‫بیماری‬ ‫و‬ ‫دیابت‬‫های‬‫عروقی‬ ‫قلبی‬‫خون‬ ‫فشار‬ ‫و‬ ‫سکته‬ ‫مثل‬‫باال‬
‫مادر‬ ‫زایمان‬ ‫سن‬
‫افزایش‬‫سرمی‬ ‫باالی‬ ‫کلسترول‬ ‫و‬ ‫فوالت‬ ‫هموسیستئین،کمبود‬
‫اندک‬ ‫فیزیکی‬ ‫فعالیت‬
93/10/15 M.H.Rahimi 10
‫افزایش‬‫سن‬
‫فرآیند‬‫سیگنالینگ‬ ‫مسیر‬ ‫و‬ ‫نوروژنز‬Reelin‫تغییر‬‫در‬ ‫التهابی‬ ‫مسیرهای‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬
‫دخیلند‬ ‫میان‬ ‫این‬.
Reelin‫سلولی‬ ‫خارج‬ ‫ماتریکس‬ ‫شده‬ ‫ترشح‬ ‫پروتئین‬ ‫بزرگترین‬
‫تنظیم‬‫در‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫وضعیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نورون‬ ‫مهاجرت‬ ‫فرآیند‬‫مغز‬
Beclin 1‫اتوفاژی‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫مؤثر‬ ‫پروتئین‬ ‫یک‬(‫خودخوری‬)
‫مسیر‬ ‫یک‬ ‫در‬‫که‬ ‫است‬ ‫بقا‬ ‫و‬ ‫سلولی‬ ‫تجزیه‬‫درآلزایمر‬‫ی‬ ‫می‬ ‫کاهش‬‫ابد‬
93/10/15 M.H.Rahimi 11
‫عوامل‬‫ژنتیکی‬
‫حداقل‬3‫شود‬ ‫می‬ ‫خانوادگی‬ ‫آلزایمر‬ ‫اولیه‬ ‫شروع‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫کشف‬ ‫ژن‬
‫انفرادی‬ ‫و‬ ‫سن‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫آلزایمر‬ ‫با‬ ‫ژنتیکی‬ ‫های‬ ‫جهش‬ ‫سایر‬‫هستند‬
‫آپولیپوپروتئین‬E4‫می‬ ‫باند‬ ‫را‬ ‫آمیلوئید‬ ‫بتا‬‫کند‬
‫آسیب‬‫کولین‬ ‫استیل‬ ‫حاوی‬ ‫های‬ ‫نورون‬
‫تجزیه‬ ‫کولین‬ ‫استیل‬‫پروتئین‬ ‫یک‬ ‫ی‬(APP = b-amyloid Precursor Protein)
‫طبیعی‬ ‫حالت‬ ‫در‬
93/10/15 M.H.Rahimi 12
‫ای‬ ‫تغذیه‬ ‫های‬ ‫توصیه‬
‫ویتامین‬E‫ها‬ ‫اکسیدان‬ ‫آنتی‬ ‫سایر‬ ‫یا‬ ‫،سلنیوم‬
‫ویتامین‬‫های‬B6،B12‫فوالت‬ ‫و‬‫گرفتگی‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫هموسیستئین‬ ‫کاهش‬‫عروق‬
‫مغزی‬
‫مکمل‬‫ویتامین‬D
‫کولین‬‫ک‬ ‫است‬ ‫کولین‬ ‫فسفاتیدیل‬ ‫و‬ ‫سرین‬ ‫فسفاتیدیل‬ ‫ساز‬ ‫پیش‬‫فسفولیپیدهای‬ ‫ه‬
‫می‬ ‫عصبی‬ ‫های‬ ‫سلول‬ ‫و‬ ‫سلولی‬ ‫غشاء‬‫باشند‬
‫اشباع‬ ‫های‬ ‫چربی‬ ‫مصرف‬ ‫میزان‬ ‫کاهش‬‫میزان‬ ‫افزایش‬‫در‬ ‫آمیلوئید‬ ‫بتا‬‫مغز‬
‫فنول‬ ‫پلی‬‫ها‬‫فلزی‬ ‫عناصر‬ ‫کردن‬ ‫شالته‬
‫رزوراترول‬‫سن‬ ‫افزایش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫های‬ ‫نورون‬ ‫کاهش‬‫می‬ ‫را‬‫کاهد‬
93/10/15 M.H.Rahimi 13
‫مالتیپل‬‫یس‬‫ز‬‫اسکلرو‬(MS)
‫های‬ ‫ایمپالس‬ ‫انتقال‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫میلینی‬ ‫غالف‬ ‫تخریب‬‫الکتریکی‬(‫ای‬ ‫خود‬‫منی‬)
‫اعصاب‬‫اسکلروزه‬‫اس‬ ‫بافت‬ ‫یا‬ ‫اسکلرا‬ ‫با‬ ‫میلین‬ ‫آن‬ ‫موجب‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬‫کار‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫جایگزین‬.
‫پاتوژنز‬:
‫اولیه‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫ایمنی‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫پاسخ‬ ‫تحریک‬‫زندگی‬
‫مانند‬ ‫التهاب‬ ‫مولد‬ ‫های‬ ‫سیتوکین‬TNF-alpha
‫تجمع‬‫اکسیداتیو‬ ‫استرس‬ ‫تجمع‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫آهن‬
‫وراثت‬
93/10/15 M.H.Rahimi 14
‫ای‬ ‫تغذیه‬ ‫های‬ ‫توصیه‬
‫با‬ ‫یاری‬ ‫مکمل‬‫چرب‬ ‫اسیدهای‬‫امگا‬-3،‫ویتامین‬D‫،منیزیم،ویتامین‬B6‫و‬
B12‫،روی‬‫،ویتامین‬E‫،سلنیوم‬
‫نرم‬ ‫رژیم‬‫پوره‬ ‫غذاهای‬ ‫یا‬‫ای‬‫دیسفاژی‬ ‫بروز‬ ‫صورت‬ ‫در‬
‫کافی‬ ‫مایعات‬ ‫مصرف‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫پرفیبر‬ ‫رژیم‬‫پیشگیری‬‫یبوست‬ ‫از‬
‫اخته‬ ‫زغال‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫قاط‬ ‫قره‬ ‫عصاره‬‫روزانه‬cc300
93/10/15 M.H.Rahimi 15
‫وجود‬ ‫مخصوصی‬ ‫غذایی‬ ‫رژیم‬ ‫آن‬ ‫درمان‬ ‫برای‬‫ندارد‬
‫یک‬‫چرب‬ ‫کم‬ ‫غذایی‬ ‫رژیم‬(‫از‬ ‫کمتر‬30‫چربی‬ ‫گرم‬)‫میزان‬ ،‫و‬ ‫پروتئین‬ ‫طبیعی‬
‫تنظیم‬ ‫بیمار‬ ‫انرژی‬ ‫تأمین‬ ‫جهت‬ ‫کافی‬ ‫کربوهیدرات‬‫گردد‬ ‫می‬
‫وضعیت‬ ‫بررسی‬‫ویتامین‬D‫از‬‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫طریق‬25-‫ویتامین‬ ‫هیدروکسی‬D
‫مکرر‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫وعده‬‫بهتر‬ ‫تحمل‬‫سنگین‬ ‫های‬ ‫وعده‬ ‫از‬
93/10/15 M.H.Rahimi 16
‫ع‬‫صر‬
‫یک‬‫دستگاه‬ ‫ای‬ ‫حمله‬ ‫اختالل‬‫عصبی‬
‫و‬ ‫حرکتی‬ ‫اختالالت‬ ‫و‬ ‫تشنجات‬ ‫هوشیاری،بروز‬ ‫دهی‬ ‫دست‬ ‫از‬‫رفتاری‬
‫تشدید‬ ‫عوامل‬‫كننده‬‫صرع‬:
‫مواد‬ ‫برخي‬ ‫و‬ ‫عفونت‬ ،‫استرس‬ ،‫خوابي‬ ‫كم‬‫غذایي‬
93/10/15 M.H.Rahimi 17
‫ع‬‫صر‬ ‫اجياد‬ ‫امل‬‫و‬‫ع‬
‫هاي‬‫علت‬‫اولیه‬
‫شناخته‬ ‫تشنج‬ ‫علت‬ ‫است‬ ‫ممكن‬ ،‫است‬ ‫تشنج‬ ‫كننده‬ ‫ایجاد‬ ‫عامل‬ ‫مغز‬ ‫قشر‬‫نشو‬‫د‬
‫عوامل‬‫ثانویه‬
‫عالمتي‬‫بیماري‬ ‫یك‬ ‫از‬.‫به‬‫تومور‬ ‫از‬ ‫عالمتي‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬‫مغزي‬
93/10/15 M.H.Rahimi 18
‫داروهای‬‫تشنج‬ ‫ضد‬
‫داروهای‬‫ضد‬‫تشنج‬(‫فنی‬، ‫فنوباربیتال‬ ، ‫توئین‬‫پریمیدون‬)
‫مصرف‬‫کمبودهای‬ ‫داروها‬ ‫طوالنی‬‫ویتامین‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫تغذیه‬D،
‫کلسیم‬‫،ویتامین‬B6‫و‬B12‫اسید‬ ‫و‬‫فولیک‬
‫افزایش‬‫ویتامین‬ ‫متابولیسم‬D‫در‬‫کلسیم‬ ‫جذب‬ ‫در‬ ‫تداخل‬ ‫ایجاد‬ ‫کبد‬
93/10/15 M.H.Rahimi 19
‫ای‬ ‫تغذیه‬ ‫های‬ ‫توصیه‬
‫رژیم‬‫کتوژنیک‬‫ایجاد‬‫کتوز‬‫مهار‬‫عصبی‬ ‫های‬ ‫دهنده‬ ‫انتقال‬
‫تجویز‬‫مواد‬ ‫و‬ ‫ویتامین‬ ‫مکمل‬‫به‬ ‫معدنی‬‫خصوص‬، ‫کلسیم‬ ،‫سلنیوم‬‫ویتام‬‫ین‬D،
‫ویتامین‬ ، ‫فولیک‬ ‫اسید‬B6‫و‬B12‫داروها‬ ‫اثر‬ ‫کردن‬ ‫خنثی‬
‫محرک‬ ‫حذف‬‫هایی‬‫الکل‬ ‫و‬ ‫کوال‬ ‫چای،قهوه،انواع‬ ‫مانند‬ ‫غذایی‬
‫و‬ ‫مایعات‬‫فیبر‬‫یبوست‬ ‫رفع‬
93/10/15 M.H.Rahimi 20
‫کتوژنیک‬‫رژمی‬
‫است‬ ‫درمان‬ ‫به‬ ‫مقاوم‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫صرع‬ ‫که‬ ‫کودکانی‬ ‫تشنج‬ ‫انواع‬ ‫درمان‬ ‫برای‬ ‫استفاده‬
‫کتون‬‫ها‬‫تغییر‬ ‫باعث‬‫متابولیسم‬ ‫در‬‫انتقال‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫نورونی‬‫های‬ ‫دهنده‬‫عص‬‫را‬ ‫بی‬
‫کنند‬ ‫می‬ ‫مهار‬
‫با‬ ‫کتونمی‬‫بتا‬ ‫سطح‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬-‫می‬ ‫تایید‬ ‫خون‬ ‫در‬ ‫بوتیرات‬ ‫هیدروکسی‬‫ش‬‫ود‬
‫نرمال‬ ‫میزان‬35-60 mg/L (4-7 mmol/L)
93/10/15 M.H.Rahimi 21
...‫ادامه‬
‫نسبت‬1:3‫یا‬1:4‫و‬ ‫کربوهیدرات‬ ‫به‬ ‫چربی‬‫پروتئین‬
‫به‬‫کربوهیدرات‬ ‫یا‬ ‫پروتئین‬ ‫گرم‬ ‫هر‬ ‫ازای‬4-3‫چربی‬ ‫گرم‬
‫نسبت‬1:4‫حداقل‬80%‫تأمین‬ ‫ها‬ ‫چربی‬ ‫از‬ ‫انرژی‬ ‫از‬‫شود‬ ‫می‬
‫پروتئین‬(‫تقریبا‬gr/kg/day1)‫رشد‬ ‫تأمین‬
‫مقادیر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫میوه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سبزی‬‫کم‬
‫عمده‬ ‫اجزای‬‫رژیم‬‫ها‬ ‫دانه‬ ‫ها،مغزهاو‬ ‫شده،کره،روغن‬ ‫زده‬ ‫خامه‬
، ‫تازه‬ ‫گوشت‬‫تخم‬‫ماهی‬ ‫و‬ ‫،پنیر‬ ‫مرغ‬
93/10/15 M.H.Rahimi 22
‫از‬ ‫استفاده‬MCT
MCT‫برای‬‫افزایش‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫کتوز‬‫شود‬
‫متابولیسم‬‫جذب‬ ‫و‬‫سریعتر‬
‫کتوز‬‫از‬ ‫ناشی‬MCT‫شود‬ ‫می‬ ‫تأمین‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫غذا‬ ‫در‬ ‫چربی‬ ‫کمی‬ ‫مقدار‬ ‫با‬.
‫ازغذاهای‬ ‫بیشتری‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬‫و‬ ‫ها‬ ‫ها،سبزی‬ ‫میوه‬ ‫مانند‬ ‫کتوژنیک‬ ‫غیر‬
‫نشاسته‬ ‫انواع‬ ‫ودیگر‬ ‫نان‬ ‫کمی‬ ‫مقادیر‬
‫ی‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫های‬ ‫رژیم‬MCT%60‫از‬ ‫دریافتی‬ ‫کالری‬ ‫کل‬MCT
،10%،‫دیگر‬ ‫های‬ ‫چربی‬ ‫از‬10%‫و‬ ‫پروتئین‬20%‫می‬ ‫تأمین‬ ‫کربوهیدرات‬
‫شود‬.
93/10/15 M.H.Rahimi 23
‫رژمی‬ ‫شروع‬‫کتوژنیک‬
‫معموال‬ ‫کتونمی‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬‫برای‬ ‫بیمارستان‬ ‫در‬ ‫فرد‬72-24‫نگه‬ ‫گرسنه‬ ‫ساعت‬
‫می‬ ‫داشته‬‫شود‬
‫کتونمی‬ ‫کاهش‬ ‫وزن‬ ‫افزایش‬‫رژیم‬ ‫تاثیر‬ ‫کاهش‬
‫میزان‬ ‫کمترین‬‫کربوهیدرات‬‫اضافی‬‫ها‬ ‫تشنج‬ ‫دوباره‬ ‫شروع‬ ‫به‬ ‫منجر‬‫ش‬ ‫می‬‫ود‬
‫است‬ ‫الزم‬ ‫تشنج‬ ‫کننده‬ ‫کنترل‬ ‫داروهای‬ ‫مصرف‬
‫پس‬‫از‬3-2‫کرد‬ ‫قطع‬ ‫را‬ ‫رژیم‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫سال‬
‫گذاشتن‬ ‫کنار‬ ‫با‬‫رژیم‬،‫کتوژنیک‬‫س‬ ‫یک‬ ‫تا‬ ‫ماه‬ ‫چند‬ ‫مدت‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫الزم‬‫ال‬
‫تدریج‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫کربوهیدرات‬ ‫کم‬ ‫مقادیر‬‫اضافه‬‫شوند‬.
93/10/15 M.H.Rahimi 24
93/10/15 M.H.Rahimi 25
‫کینسون‬‫پار‬
‫یک‬‫ناشی‬ ‫عضالنی‬ ‫عصبی‬ ‫اختالل‬
‫ازکاهش‬‫دوپامین‬‫ای‬ ‫قاعده‬ ‫های‬ ‫درعقده‬
‫مغز‬(‫دوپامینرژیک‬ ‫های‬ ‫نورون‬)
‫پس‬ ‫نورودژنراتیو‬ ‫رایج‬ ‫اختالل‬ ‫دومین‬‫از‬
‫آلزایمر‬
93/10/15 M.H.Rahimi 26
‫اصلی‬‫عالیم‬
‫استراحت‬ ‫در‬‫بدن‬ ‫ش‬‫ز‬‫لر‬
‫بدن‬ ‫حرکات‬ ‫فقدان‬ ‫و‬ ‫کاهش‬ ،‫شدن‬ ‫آهسته‬
‫وضعیتی‬‫های‬‫فلکس‬‫ر‬‫فقدان‬ ،‫بدن‬ ‫خمیدگی‬
‫فلج‬‫شدن‬
‫ثانویه‬‫عالیم‬
‫عصبی‬ ‫عالیم‬-‫انی‬‫و‬‫ر‬
‫اتونومیک‬‫اختالالت‬
‫خواب‬‫اختالالت‬
‫ی‬ ‫حس‬ ‫عالیم‬
‫ی‬‫ژ‬‫اتیولو‬
‫سن‬‫افزایش‬
‫های‬‫ن‬‫و‬‫ر‬‫نو‬ ‫تعداد‬ ‫کاهش‬
‫دوپامینرژیک‬
‫محیطی‬‫عوامل‬
‫سمی‬ ‫مواد‬(‫فلزات‬ ،‫ها‬ ‫کش‬‫حشره‬
‫سنگین‬)
‫نتیکی‬‫ژ‬‫عوامل‬
‫نی‬‫ژ‬‫های‬‫جهش‬
2793/10/15 M.H.Rahimi
‫بیماری‬ ‫اجياد‬ ‫امل‬‫و‬‫ع‬
93/10/15 M.H.Rahimi 28
‫دارو‬‫نورولپتیک‬ ‫داروهای‬ ‫جانبی‬ ‫اثر‬ ‫ها‬(‫ض‬ ‫و‬ ‫سایکوتیک‬ ‫آنتی‬ ‫یا‬‫د‬
‫جنون‬)‫متوکلوپرامید‬ ‫و‬
‫ها‬ ‫نورون‬ ‫تحلیل‬ ‫تحریک‬ ‫اکسیداتیو‬ ‫استرس‬
‫مصرف‬،‫اشباع‬ ‫چربی‬ ،‫کل‬ ‫چربی‬ ‫باالی‬‫کلسترول‬
‫منگنز‬ ‫و‬ ‫آهن‬ ‫باالی‬ ‫دریافت‬
‫مان‬‫ر‬‫د‬
‫عالیم‬‫مان‬‫ر‬‫د‬
‫یی‬‫و‬‫دار‬‫مان‬‫ر‬‫د‬
‫لودوپا‬L-DOPA
‫ها‬‫ن‬‫و‬‫ر‬‫نو‬‫کننده‬ ‫حفاظت‬‫عوامل‬
‫نیکوتین‬
‫آنتی‬‫ها‬ ‫اکسیدان‬
‫سلنیم‬
‫ویتامین‬C‫و‬E
2993/10/15 M.H.Rahimi
‫ای‬ ‫تغذیه‬ ‫های‬ ‫توصیه‬
93/10/15 M.H.Rahimi 30
‫و‬ ‫مرگ‬ ‫خطر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رایج‬ ‫مشکل‬ ‫یک‬ ‫بیماری‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫وزن‬ ‫عمدی‬ ‫غیر‬ ‫کاهش‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫میر‬.
‫وزن‬ ‫کاهش‬ ‫علل‬:
‫افزایش‬‫به‬ ‫انرژی‬ ‫مصرف‬‫لرزش،دیسکنزی،سفتی‬ ‫دلیل‬‫عضال‬ ‫وسختی‬‫ت‬
‫کاهش‬‫ناتوانی‬ ‫و‬ ‫بلع‬ ‫اختالل‬ ،‫بویایی‬ ‫اختالالت‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫انرژی‬ ‫دریافت‬‫و‬
‫داروها‬ ‫جانبی‬ ‫عوارض‬
‫ای‬ ‫تغذیه‬ ‫های‬ ‫توصیه‬
‫تد‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫رژیمی‬ ‫تداخالت‬ ‫روی‬ ‫باید‬ ‫بیماران‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫رژیم‬ ‫اصلی‬ ‫تمرکز‬‫اخل‬
‫و‬ ‫رژیمی‬ ‫پروتئین‬L-Dopa‫باشد‬
‫اثر‬ ‫زیاد‬ ‫پروتئین‬ ‫دریافت‬‫داروی‬ ‫بخشی‬L-Dopa‫دهد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫را‬
‫به‬، ‫بدن‬ ‫وزن‬ ‫کیلوگرم‬ ‫هر‬ ‫ازای‬0/5‫می‬ ‫توصیه‬ ‫پروتئین‬ ‫گرم‬‫شود‬
‫مقدار‬1-1/5‫کیلوگرم‬ ‫هر‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫گرم‬‫وزن‬‫کاهش‬‫ناخودآگاه‬‫وزن‬
‫توزیع‬‫غذایی‬ ‫های‬ ‫وعده‬ ‫بین‬ ‫پروتئین‬‫پروتئین‬‫صب‬ ‫هنگام‬ ‫کم‬‫و‬ ‫حانه‬
‫پروتئین‬ ‫از‬ ‫غنی‬ ‫شام‬ ‫و‬ ‫وعده‬ ‫میان‬ ‫و‬ ‫ناهار‬
93/10/15 M.H.Rahimi 31
‫ای‬ ‫تغذیه‬ ‫های‬ ‫توصیه‬
93/10/15 M.H.Rahimi 32
‫پرهیز‬‫حاوی‬ ‫غذاهای‬ ‫از‬‫ال‬-‫طبیعی‬ ‫دوپا‬‫مانند‬‫لوبیای‬‫باقال‬ ‫و‬ ‫فاوا‬
‫کافی‬ ‫مایعات‬ ‫و‬ ‫فیبر‬ ‫مصرف‬‫یبوست‬ ‫کاهش‬
‫مصرف‬‫گالوکاتچین‬ ‫اپی‬ ‫فنولی‬ ‫ترکیبات‬ ‫و‬ ‫مواد‬‫رزور‬ ‫و‬ ‫،کورکومین‬‫اترول‬
‫ویتامین‬ ‫کافی‬ ‫مقادیر‬ ‫دریافت‬D3‫امگا‬ ‫و‬-3
‫مصرف‬‫ویتامین‬ ‫از‬ ‫غنی‬ ‫غذاهای‬B6
‫عدم‬‫داروی‬ ‫مصرف‬ ‫هنگام‬ ‫پیرودوکسین‬ ‫مکمل‬ ‫مصرف‬L-dopa
‫آنزیم‬ ‫کو‬Q10
‫آنزیم‬‫کو‬Q10‫ای‬‫ز‬‫اج‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫الکتر‬ ‫انتقال‬ ‫نجیره‬‫ز‬‫اصلی‬‫ون‬
‫الکترون‬ ‫انتقال‬
‫از‬complex I,II
‫اکسیدانی‬ ‫آنتی‬ ‫عملکرد‬
‫س‬ ‫آپوپتوز‬ ‫ی‬ ‫پروسه‬‫در‬ ‫تاثیر‬‫لولی‬
‫میتوکند‬ ‫عملکرد‬ ‫بهبود‬‫ی‬‫ر‬
‫حفاظتی‬‫نقش‬CoQ10
‫دوپامینرژیک‬ ‫سیستم‬ ‫در‬
substantia nigra
‫های‬ ‫ناتوانی‬ ‫کاهش‬
‫عملکرد‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫جسمانی‬
‫پارکی‬‫به‬ ‫مبتال‬ ‫ان‬‫ر‬‫بیما‬‫ن‬‫نسو‬
33
‫مکانیسم‬‫احتمالی‬‫اثر‬‫کو‬‫آنزیم‬Q10
93/10/15 M.H.Rahimi
L-Dopa
‫با‬ ‫پیریدوکسین‬L-dopa‫دارد‬ ‫تداخل‬
‫دکربوکسیالز‬)‫به‬ ‫وابسته‬B6(‫تبدیل‬L-dopa‫دوپامین‬ ‫به‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫مقادیر‬‫حد‬‫ویتامین‬B6‫شدن‬ ‫متابولیزه‬ ‫دارو‬ ‫مصرف‬ ‫هنگام‬
L-dopa‫محیط‬ ‫در‬‫به‬‫جای‬CNS
‫دریافتی‬ ‫منگنز‬ ‫مقدار‬‫بیش‬‫از‬DRI‫اثر‬ ‫کاهش‬‫داروی‬L-dopa
93/10/15 M.H.Rahimi 34
‫میگرن‬
93/10/15 M.H.Rahimi 35
‫انعقاد‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫خونی‬ ‫عروق‬ ‫اسپاسم‬ ،‫سردرد‬ ‫ناگهانی‬ ‫حمالت‬‫خون‬
‫عمومی‬‫میگ‬ ‫بیماران‬ ‫به‬ ‫اعصاب‬ ‫درمانی‬ ‫تغذیه‬ ‫در‬ ‫رژیمی‬ ‫های‬ ‫توصیه‬ ‫ترین‬‫رن‬
‫داده‬‫شود‬ ‫می‬
‫واکنش‬ ‫بروز‬‫معموال‬ ‫ها‬24‫صرف‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫ساعت‬‫میگرن‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫غذاهای‬
‫میگرن‬
‫موثر‬ ‫عوامل‬:
•‫تیرامین‬ ‫از‬ ‫غنی‬ ‫غذاهای‬(‫اکسیداز‬ ‫آمین‬ ‫منو‬ ‫های‬ ‫مهارکننده‬ ‫و‬(MAOI))
•5-‫هیدروکسی‬‫تریپتامین‬
•‫کاهش‬‫وازودیالتورها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫استروژن‬ ‫مقادیر‬
•‫نیترات‬‫های‬ ‫آمین‬ ‫و‬ ‫گلوتامات‬ ‫سدیم‬ ‫ها،منو‬‫بیولوژیک‬
•‫هیستامین‬
•‫اختالل‬‫ژنتیک‬
•‫کمبود‬‫غذا‬‫خواب،قرار‬ ‫،کمبود‬‫در‬ ‫گرفتن‬‫خستگی‬ ، ‫استرس‬ ، ‫هیجان‬ ،‫نور‬ ‫معرض‬
93/10/15 M.H.Rahimi 36
‫تغذیه‬ ‫های‬ ‫توصیه‬‫ای‬
‫که‬ ‫غذاهایی‬ ‫حذف‬‫می‬ ‫حساس‬ ‫افراد‬ ‫در‬ ‫میگرن‬ ‫بروز‬ ‫باعث‬‫،شامل‬ ‫شوند‬:
•‫تیرامین‬‫تخمیر‬ ‫غذاهای‬‫باقال‬ ،‫ماهی‬ ‫کهنه،شاه‬ ‫شده،جگرمرغ،پنیرهای‬
•‫فنول‬‫و‬‫تیرامین‬‫الکل‬‫شراب‬ ‫و‬‫قرمز‬
•‫نیترات‬‫و‬ ‫سدیم‬‫تیرامین‬‫هات‬‫خوک‬ ‫دنده‬ ‫و‬ ‫ران‬ ‫زده‬ ‫نمک‬ ‫های‬ ‫داگ،گوشت‬
•‫فنیل‬‫اتیل‬‫آمین‬‫شکالت‬
•‫وازودیالتورها‬‫مغزها‬
•‫گزانتین‬ ‫متیل‬‫کوال‬ ‫انواع‬ ‫و‬ ‫قهوه،چای‬
•‫هیستامین‬‫ماهی‬‫گوجه‬ ‫وسس‬ ‫تن‬
93/10/15 M.H.Rahimi 37
‫تغذیه‬ ‫های‬ ‫توصیه‬‫ای‬
‫مصرف‬
‫ریبوفالوین‬
‫کوآنزیم‬Q10
‫منیزیم‬
‫ماهی‬ ‫روغن‬ ‫های‬ ‫کپسول‬
93/10/15 M.H.Rahimi 38
‫کبدی‬‫آنسفالوپاتی‬
‫کبدی‬ ‫بیماران‬ ‫در‬ ‫عصبی‬ ‫تظاهرات‬(‫هپاتیت‬‫الکلی‬‫سیروز‬ ‫یا‬)
‫کند‬ ‫شامل‬ ‫عصبی‬ ‫اختالالت‬‫و‬ ‫آلودگی‬ ‫خواب‬ ،‫شناختی‬ ‫شدن‬‫کما‬
‫پاتوژنز‬
‫افزایش‬‫آمونیاک‬ ‫سطح‬
‫تغییرات‬‫سدیمی‬ ‫های‬ ‫کانال‬–‫به‬ ‫وابسته‬ ‫پتاسیمی‬ATP
‫کمبود‬‫اوره‬ ‫سیکل‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫کوفاکتورآنزیم‬ ‫روی‬
‫منگنز‬ ‫افزایش‬‫مسمومیت‬ ‫مغز‬ ‫در‬
93/10/15 M.H.Rahimi 39
‫ای‬ ‫تغذیه‬ ‫های‬ ‫توصیه‬
‫رژیم‬‫کم‬‫پروتئین‬
‫رژیم‬‫با‬ ‫یی‬ ‫ها‬‫معمولی‬ ‫درصد‬‫سیر‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫آنسفالوپاتی‬ ‫پروتئین‬‫وز‬
‫الکتولوز‬ ‫جذب‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫ساکاریدهای‬ ‫دی‬(‫گاالکتوزیدوفروکتوز‬)‫یا‬
‫الکتیتول‬(‫گاالکتوزیدوسوربیتول‬)‫دفع‬ ‫افزایش‬‫آمونیاک‬ ‫ای‬ ‫روده‬
‫روی‬
L-‫و‬ ‫اورنیتین‬L-‫گل‬ ‫و‬ ‫اوره‬ ‫به‬ ‫آمونیاک‬ ‫تبدیل‬ ‫برای‬ ‫سوبسترا‬ ‫آسپارتات‬‫وتامین‬
93/10/15 M.H.Rahimi 40
M.H.Rahimi 41
‫توجه‬ ‫از‬ ‫تشکر‬
‫شما‬....

More Related Content

Viewers also liked

Dietary Supplements Efficacy, Safety and Regulations
Dietary Supplements Efficacy, Safety and RegulationsDietary Supplements Efficacy, Safety and Regulations
Dietary Supplements Efficacy, Safety and RegulationsAli Alhammad
 
Nutrition in Cancer Prevention and Treatment
Nutrition in Cancer Prevention and TreatmentNutrition in Cancer Prevention and Treatment
Nutrition in Cancer Prevention and TreatmentTim Crowe
 
Nutritional care in oncology.ppt
Nutritional care in oncology.pptNutritional care in oncology.ppt
Nutritional care in oncology.pptsusan villaroman
 
Vitamins and Dietary Supplements in Asia Pacific: Is the Party Over?
Vitamins and Dietary Supplements in Asia Pacific: Is the Party Over?Vitamins and Dietary Supplements in Asia Pacific: Is the Party Over?
Vitamins and Dietary Supplements in Asia Pacific: Is the Party Over?Euromonitor International
 
Medical nutrition therapy for Hemodialysis
Medical nutrition therapy for HemodialysisMedical nutrition therapy for Hemodialysis
Medical nutrition therapy for HemodialysisJakeBrandonAndal01
 
Cancer (Diet therapy, Nutritional care)
Cancer (Diet therapy, Nutritional care)Cancer (Diet therapy, Nutritional care)
Cancer (Diet therapy, Nutritional care)Supta Sarkar
 
Total parenteral nutrition
Total parenteral nutritionTotal parenteral nutrition
Total parenteral nutritionJitendra Shukla
 
Nutrition Support In Cancer
Nutrition Support In CancerNutrition Support In Cancer
Nutrition Support In Cancersajjadahmad16
 
Diet, nutrition and the prevention of cancer,ppt
Diet, nutrition and the prevention of cancer,pptDiet, nutrition and the prevention of cancer,ppt
Diet, nutrition and the prevention of cancer,pptRajeeeeeeeeeeev
 

Viewers also liked (12)

Dietary Supplements Efficacy, Safety and Regulations
Dietary Supplements Efficacy, Safety and RegulationsDietary Supplements Efficacy, Safety and Regulations
Dietary Supplements Efficacy, Safety and Regulations
 
Nutrition in Cancer Prevention and Treatment
Nutrition in Cancer Prevention and TreatmentNutrition in Cancer Prevention and Treatment
Nutrition in Cancer Prevention and Treatment
 
Diet supplement
Diet supplementDiet supplement
Diet supplement
 
Nutritional care in oncology.ppt
Nutritional care in oncology.pptNutritional care in oncology.ppt
Nutritional care in oncology.ppt
 
Vitamins and Dietary Supplements in Asia Pacific: Is the Party Over?
Vitamins and Dietary Supplements in Asia Pacific: Is the Party Over?Vitamins and Dietary Supplements in Asia Pacific: Is the Party Over?
Vitamins and Dietary Supplements in Asia Pacific: Is the Party Over?
 
Medical nutrition therapy for Hemodialysis
Medical nutrition therapy for HemodialysisMedical nutrition therapy for Hemodialysis
Medical nutrition therapy for Hemodialysis
 
Cancer & Nutrition
Cancer & NutritionCancer & Nutrition
Cancer & Nutrition
 
Nutrition in Peritoneal Dialysis
Nutrition in Peritoneal DialysisNutrition in Peritoneal Dialysis
Nutrition in Peritoneal Dialysis
 
Cancer (Diet therapy, Nutritional care)
Cancer (Diet therapy, Nutritional care)Cancer (Diet therapy, Nutritional care)
Cancer (Diet therapy, Nutritional care)
 
Total parenteral nutrition
Total parenteral nutritionTotal parenteral nutrition
Total parenteral nutrition
 
Nutrition Support In Cancer
Nutrition Support In CancerNutrition Support In Cancer
Nutrition Support In Cancer
 
Diet, nutrition and the prevention of cancer,ppt
Diet, nutrition and the prevention of cancer,pptDiet, nutrition and the prevention of cancer,ppt
Diet, nutrition and the prevention of cancer,ppt
 

Similar to اعصاب

داروهای ضد سرطان1
داروهای ضد سرطان1داروهای ضد سرطان1
داروهای ضد سرطان1jalil Javedani
 
بیومارکر های تومر ملانوما
بیومارکر های تومر ملانومابیومارکر های تومر ملانوما
بیومارکر های تومر ملانوماMohammad Baghaei
 
تغذیه ورزشی.pdf
تغذیه ورزشی.pdfتغذیه ورزشی.pdf
تغذیه ورزشی.pdfpouyahoseini44
 
ترجمه مقاله فارسی دیابت نوع 2
ترجمه مقاله فارسی دیابت نوع 2ترجمه مقاله فارسی دیابت نوع 2
ترجمه مقاله فارسی دیابت نوع 2alighobyshavi
 
سمینار فارمکولوژی.pptx
سمینار فارمکولوژی.pptxسمینار فارمکولوژی.pptx
سمینار فارمکولوژی.pptxJafarMohammadi12
 
استفاده از اسید آمینه ترئونین در طیور
استفاده از اسید آمینه ترئونین در طیوراستفاده از اسید آمینه ترئونین در طیور
استفاده از اسید آمینه ترئونین در طیورamin*
 
نقش سیر در بیماری های قلبی عروقی،دکتر محمد بقایی داروساز
نقش سیر در بیماری های قلبی عروقی،دکتر محمد بقایی داروسازنقش سیر در بیماری های قلبی عروقی،دکتر محمد بقایی داروساز
نقش سیر در بیماری های قلبی عروقی،دکتر محمد بقایی داروسازMohammad Baghaei
 
مواد موثره ضد ریزش و محرک رشد موی سر
 مواد موثره ضد ریزش و محرک رشد موی سر مواد موثره ضد ریزش و محرک رشد موی سر
مواد موثره ضد ریزش و محرک رشد موی سرMohammad Baghaei
 
The effect of lifestyle on the health and aging process
The effect of lifestyle on the health and aging processThe effect of lifestyle on the health and aging process
The effect of lifestyle on the health and aging processMohammad Baghaei
 

Similar to اعصاب (19)

داروهای ضد سرطان1
داروهای ضد سرطان1داروهای ضد سرطان1
داروهای ضد سرطان1
 
بیومارکر های تومر ملانوما
بیومارکر های تومر ملانومابیومارکر های تومر ملانوما
بیومارکر های تومر ملانوما
 
تغذیه ورزشی.pdf
تغذیه ورزشی.pdfتغذیه ورزشی.pdf
تغذیه ورزشی.pdf
 
MTT
MTTMTT
MTT
 
ترجمه مقاله فارسی دیابت نوع 2
ترجمه مقاله فارسی دیابت نوع 2ترجمه مقاله فارسی دیابت نوع 2
ترجمه مقاله فارسی دیابت نوع 2
 
سمینار فارمکولوژی.pptx
سمینار فارمکولوژی.pptxسمینار فارمکولوژی.pptx
سمینار فارمکولوژی.pptx
 
دیابت
دیابتدیابت
دیابت
 
استفاده از اسید آمینه ترئونین در طیور
استفاده از اسید آمینه ترئونین در طیوراستفاده از اسید آمینه ترئونین در طیور
استفاده از اسید آمینه ترئونین در طیور
 
نقش سیر در بیماری های قلبی عروقی،دکتر محمد بقایی داروساز
نقش سیر در بیماری های قلبی عروقی،دکتر محمد بقایی داروسازنقش سیر در بیماری های قلبی عروقی،دکتر محمد بقایی داروساز
نقش سیر در بیماری های قلبی عروقی،دکتر محمد بقایی داروساز
 
مواد موثره ضد ریزش و محرک رشد موی سر
 مواد موثره ضد ریزش و محرک رشد موی سر مواد موثره ضد ریزش و محرک رشد موی سر
مواد موثره ضد ریزش و محرک رشد موی سر
 
Mamaku
MamakuMamaku
Mamaku
 
mamaku
mamakumamaku
mamaku
 
Drug delivery
Drug deliveryDrug delivery
Drug delivery
 
Presentation1.pptx
Presentation1.pptxPresentation1.pptx
Presentation1.pptx
 
Enery
Enery Enery
Enery
 
درباره ی بلوبری
درباره ی بلوبریدرباره ی بلوبری
درباره ی بلوبری
 
poster format
poster formatposter format
poster format
 
Gout Pashto Dr Akhtar Totakhail
Gout Pashto Dr Akhtar TotakhailGout Pashto Dr Akhtar Totakhail
Gout Pashto Dr Akhtar Totakhail
 
The effect of lifestyle on the health and aging process
The effect of lifestyle on the health and aging processThe effect of lifestyle on the health and aging process
The effect of lifestyle on the health and aging process
 

اعصاب

 • 1. ‫استاد‬:‫پیشوا‬ ‫دکتر‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬:‫رحیمی‬ ‫حسین‬ ‫محمد‬ ‫تغذیه‬ ‫در‬ ‫بهداشتی‬ ‫علوم‬ ‫دانشجوی‬ ‫تهران‬ ‫پزشکی‬ ‫علوم‬ ‫شناسی‬ ‫ورژیم‬ ‫تغذیه‬ ‫دانشکده‬ 93/10/15 M.H.Rahimi 1
 • 3. ‫مقدمه‬ ‫عص‬ ‫های‬ ‫بیماری‬ ‫شناسی‬ ‫سبب‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬‫بی‬: (1‫تغذیه‬‫ای‬ •‫کمبودهای‬‫یا‬ ‫ای‬ ‫تغذیه‬‫های‬ ‫مسمومیت‬‫تغذیه‬‫ای‬ •‫یک‬ ‫کمبود‬‫یا‬‫ویتامین‬ ‫چند‬،‫ماده‬‫معدنی‬‫چ‬ ‫اسید‬ ‫و‬ ‫آمینه‬ ‫،اسید‬ ‫،پروتئین‬‫یا‬ ‫رب‬ ‫افزایش‬‫دریافت‬‫رژیم‬ ‫آنهادر‬ 2)‫غیر‬‫تغذیه‬‫ای‬ •‫کنترل‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫ضروری‬ ‫بخش‬ ‫یک‬ ‫ای‬ ‫تغذیه‬ ‫درمان‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫بیماری‬ 93/10/15 M.H.Rahimi 3
 • 4. ‫مغز‬ ‫در‬ ‫نقش‬ ‫مغذی‬ ‫ماده‬ ‫عامل‬ ‫اس‬ ‫دوپامین‬ ‫و‬ ‫سرتونین‬ ‫ساز‬ ‫پیش‬ ‫که‬ ‫تریپتوفان‬ ‫مثل‬‫ت‬ ‫آمینواسیدها‬ ‫ها‬ ‫پروتئین‬‫والتهاب‬ ‫ای‬ ‫تغذیه‬ ‫های‬ ‫،رفتار‬ ‫خواب‬ ‫در‬ ‫تاثیر‬ ‫ها‬ ‫سایتوکان‬ ‫سلولی‬ ‫غشای‬ ‫اجزای‬ ‫از‬ Omega-6 ‫ها‬ ‫چربی‬‫سلولی‬ ‫غشای‬ ‫اجزای‬ ‫از‬،‫کارکرد‬‫عصبی‬ ‫سلول‬ ‫صحیح‬ Omega-3 ،‫کاهش‬‫شدن‬ ‫شکسته‬ ‫باعث‬DNA‫شود‬ ‫می‬ ‫آهن‬ ‫معدنی‬ ‫مواد‬‫ریز‬ ‫مهمترین‬‫مغزی‬ ‫مناسب‬ ‫رشد‬ ‫برای‬ ‫مغذی‬ ‫ید‬ ‫تخریب‬ ‫موجب‬ ،‫،کمبود‬ ‫عصبی‬ ‫های‬ ‫سلول‬ ‫مناسب‬ ‫رشد‬DNA ‫روی‬ ‫اشکال‬‫ژنوتیپ‬ ‫برای‬ ‫خصوصا‬ ‫متیله‬MTHFR‫است‬ ‫الزم‬ ‫فوالت‬ ‫ها‬ ‫ویتامین‬ ‫مغز‬ ‫های‬ ‫سلول‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫ژن‬ ‫بیان‬ ‫تنظیم‬ D ‫کارکرد‬‫اکسیدانی‬ ‫آنتی‬ C,E ‫کمبود‬‫شود‬ ‫می‬ ‫عصبی‬ ‫تخریب‬ ‫موجب‬ B12 93/10/15 M.H.Rahimi 4 ‫ای‬ ‫تغذیه‬ ‫کمبودهای‬
 • 5. ‫انسمیرتها‬‫ر‬‫نوروت‬ ‫شامل‬ ‫اصلی‬ ‫انواع‬ ‫که‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫تغذیه‬ ‫مداخالت‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬: 93/10/15 M.H.Rahimi 5 ‫نقش‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مغذی‬ ‫مواد‬ ‫سنتز‬ ‫پیشساز‬ ‫دهنده‬ ‫انتقال‬ ‫عصبی‬ ‫اصلی‬ ‫دهنده‬ ‫انتقال‬‫پاراسمپاتی‬‫ک‬ ‫ویتامین‬C‫،پانتتونیک‬ ‫اسید‬ ‫کولین‬ ‫کولین‬ ‫استیل‬ ‫سیستم‬ ‫تنظیم‬‫گریز‬ ‫و‬ ‫ستیز‬ ، ‫،فوالت‬ ‫نیاسین‬B6، ‫ویتامین‬C ‫فن‬ ‫و‬ ‫تیروزین‬‫یل‬ ‫آالنین‬ ‫ها‬ ‫کاتکوالمین‬(‫دوپامین‬ ‫نوراپی‬ ‫و‬ ‫نفرین‬ ‫،اپی‬ ‫نفرین‬) ‫دارد‬ ‫مهاری‬ ‫نقش‬ ‫عموما‬ Vit B6 ‫گلوتامات‬ ‫گاماآمینو‬‫بوتیرات‬ ‫درد‬ ‫بدن،درک‬ ‫دمای‬ ‫و‬ ‫خواب‬ ‫تنظیم‬ ‫تیامین،نیلسین،فوال‬‫و‬ ‫ت‬ vit B6 ‫تریپتوفان‬ ‫سرتونین‬
 • 6. ‫امیر‬‫ز‬‫آل‬ ‫عقل‬ ‫زوال‬‫همراه‬‫شناختی‬ ‫متعدد‬ ‫اختالالت‬ ‫شامل‬ ‫حافظه‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫با‬‫،پریشا‬‫نی‬‫و‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫تکلم،کردار،ادراک‬ ‫در‬ ‫اختالل‬‫روزمره‬ ‫خاطرات‬‫به‬‫اسم‬ ‫اما‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫آورده‬ ‫یاد‬‫شود‬ ‫می‬ ‫فراموش‬ ‫اشیاء‬(anomia)، ‫کلمات‬‫کنند‬ ‫می‬ ‫تکرار‬ ‫را‬ ‫دیگری‬ ‫سخنان‬ ‫و‬(echolalia)‫با‬ ‫و‬‫فقدان‬ ‫درک‬(agonsia)‫خواهد‬ ‫همراه‬‫بود‬ ‫وزن‬ ‫تنظیم‬ ‫های‬ ‫آلزایمر،مکانیسم‬ ‫به‬ ‫مبتالیان‬ ‫در‬‫بدن‬‫شود‬ ‫می‬ ‫مختل‬. ‫باشد‬ ‫می‬ ‫آلزایمر‬ ‫مبتالیان‬ ‫در‬ ‫میر‬ ‫و‬ ‫مرگ‬ ‫وزن،شاخص‬ ‫شدید‬ ‫کاهش‬. 93/10/15 M.H.Rahimi 6
 • 8. ‫اتصال‬APP‫غشای‬ ‫به‬ ‫عصبی‬ ‫سلول‬ ‫ها‬ ‫آنزیم‬APP‫به‬ ‫را‬ ‫بتا‬ ‫شامل‬ ‫کوچک‬ ‫قطعات‬ ‫شکنند‬ ‫می‬ ‫آمیلوئید‬ ‫شک‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آمیلوئید‬ ‫بتا‬‫ل‬ ‫میکنن‬ ‫تجمع‬ ‫شده‬ ‫پالک‬‫د‬ 1 2 3 ‫آمیلوئید‬ ‫بتا‬ ‫جتمع‬ ‫مکانیسم‬ 8 APP:Amyloid precursor protein, 93/10/15 M.H.Rahimi
 • 9. ‫ایمر‬‫ز‬‫آل‬ ‫ی‬‫ژ‬‫اتیولو‬ ‫است‬ ‫ناشناخته‬ ‫اصلی‬ ‫دلیل‬. ‫در‬ ‫ن‬‫موتاسیو‬ ‫ساز‬ ‫پیش‬‫ن‬‫ژ‬ ‫آمیلوئید‬ ‫استرس‬ ‫اکسیداتی‬‫و‬ ‫تجمع‬ ‫آمیلوئید‬ ‫بتا‬ (Aβ) ‫مغ‬ ‫انشیم‬‫ر‬‫پا‬‫در‬‫ز‬ •‫ها‬ ‫ن‬‫و‬‫ر‬‫نو‬‫داخل‬ ‫و‬‫خارج‬‫در‬ ‫تئینی‬‫و‬‫پر‬ ‫سوبات‬‫ر‬ ‫ایجاد‬ •‫ی‬‫یادگیر‬‫مهم‬ ‫اکز‬‫ر‬‫م‬‫ر‬‫د‬ ‫ها‬ ‫ن‬‫و‬‫ر‬‫نو‬ ‫کاهش‬(‫مخ‬ ‫قشر‬ ‫و‬ ‫هیپوکامپ‬) •‫وترنسمیتر‬‫ر‬‫نو‬‫سیستم‬‫ات‬‫ر‬‫تغیی‬ ‫عملکر‬ ‫در‬ ‫اختالل‬‫د‬ ‫سیستم‬ ‫کولینرژیک‬ 993/10/15 M.H.Rahimi
 • 10. ‫دیگر‬ ‫خطر‬ ‫امل‬‫و‬‫ع‬ ‫افزایش‬‫سن‬ ‫بیماری‬ ‫و‬ ‫دیابت‬‫های‬‫عروقی‬ ‫قلبی‬‫خون‬ ‫فشار‬ ‫و‬ ‫سکته‬ ‫مثل‬‫باال‬ ‫مادر‬ ‫زایمان‬ ‫سن‬ ‫افزایش‬‫سرمی‬ ‫باالی‬ ‫کلسترول‬ ‫و‬ ‫فوالت‬ ‫هموسیستئین،کمبود‬ ‫اندک‬ ‫فیزیکی‬ ‫فعالیت‬ 93/10/15 M.H.Rahimi 10
 • 11. ‫افزایش‬‫سن‬ ‫فرآیند‬‫سیگنالینگ‬ ‫مسیر‬ ‫و‬ ‫نوروژنز‬Reelin‫تغییر‬‫در‬ ‫التهابی‬ ‫مسیرهای‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫دخیلند‬ ‫میان‬ ‫این‬. Reelin‫سلولی‬ ‫خارج‬ ‫ماتریکس‬ ‫شده‬ ‫ترشح‬ ‫پروتئین‬ ‫بزرگترین‬ ‫تنظیم‬‫در‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫وضعیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نورون‬ ‫مهاجرت‬ ‫فرآیند‬‫مغز‬ Beclin 1‫اتوفاژی‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫مؤثر‬ ‫پروتئین‬ ‫یک‬(‫خودخوری‬) ‫مسیر‬ ‫یک‬ ‫در‬‫که‬ ‫است‬ ‫بقا‬ ‫و‬ ‫سلولی‬ ‫تجزیه‬‫درآلزایمر‬‫ی‬ ‫می‬ ‫کاهش‬‫ابد‬ 93/10/15 M.H.Rahimi 11
 • 12. ‫عوامل‬‫ژنتیکی‬ ‫حداقل‬3‫شود‬ ‫می‬ ‫خانوادگی‬ ‫آلزایمر‬ ‫اولیه‬ ‫شروع‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫کشف‬ ‫ژن‬ ‫انفرادی‬ ‫و‬ ‫سن‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫آلزایمر‬ ‫با‬ ‫ژنتیکی‬ ‫های‬ ‫جهش‬ ‫سایر‬‫هستند‬ ‫آپولیپوپروتئین‬E4‫می‬ ‫باند‬ ‫را‬ ‫آمیلوئید‬ ‫بتا‬‫کند‬ ‫آسیب‬‫کولین‬ ‫استیل‬ ‫حاوی‬ ‫های‬ ‫نورون‬ ‫تجزیه‬ ‫کولین‬ ‫استیل‬‫پروتئین‬ ‫یک‬ ‫ی‬(APP = b-amyloid Precursor Protein) ‫طبیعی‬ ‫حالت‬ ‫در‬ 93/10/15 M.H.Rahimi 12
 • 13. ‫ای‬ ‫تغذیه‬ ‫های‬ ‫توصیه‬ ‫ویتامین‬E‫ها‬ ‫اکسیدان‬ ‫آنتی‬ ‫سایر‬ ‫یا‬ ‫،سلنیوم‬ ‫ویتامین‬‫های‬B6،B12‫فوالت‬ ‫و‬‫گرفتگی‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫هموسیستئین‬ ‫کاهش‬‫عروق‬ ‫مغزی‬ ‫مکمل‬‫ویتامین‬D ‫کولین‬‫ک‬ ‫است‬ ‫کولین‬ ‫فسفاتیدیل‬ ‫و‬ ‫سرین‬ ‫فسفاتیدیل‬ ‫ساز‬ ‫پیش‬‫فسفولیپیدهای‬ ‫ه‬ ‫می‬ ‫عصبی‬ ‫های‬ ‫سلول‬ ‫و‬ ‫سلولی‬ ‫غشاء‬‫باشند‬ ‫اشباع‬ ‫های‬ ‫چربی‬ ‫مصرف‬ ‫میزان‬ ‫کاهش‬‫میزان‬ ‫افزایش‬‫در‬ ‫آمیلوئید‬ ‫بتا‬‫مغز‬ ‫فنول‬ ‫پلی‬‫ها‬‫فلزی‬ ‫عناصر‬ ‫کردن‬ ‫شالته‬ ‫رزوراترول‬‫سن‬ ‫افزایش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫های‬ ‫نورون‬ ‫کاهش‬‫می‬ ‫را‬‫کاهد‬ 93/10/15 M.H.Rahimi 13
 • 14. ‫مالتیپل‬‫یس‬‫ز‬‫اسکلرو‬(MS) ‫های‬ ‫ایمپالس‬ ‫انتقال‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫میلینی‬ ‫غالف‬ ‫تخریب‬‫الکتریکی‬(‫ای‬ ‫خود‬‫منی‬) ‫اعصاب‬‫اسکلروزه‬‫اس‬ ‫بافت‬ ‫یا‬ ‫اسکلرا‬ ‫با‬ ‫میلین‬ ‫آن‬ ‫موجب‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬‫کار‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫جایگزین‬. ‫پاتوژنز‬: ‫اولیه‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫ایمنی‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫پاسخ‬ ‫تحریک‬‫زندگی‬ ‫مانند‬ ‫التهاب‬ ‫مولد‬ ‫های‬ ‫سیتوکین‬TNF-alpha ‫تجمع‬‫اکسیداتیو‬ ‫استرس‬ ‫تجمع‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫آهن‬ ‫وراثت‬ 93/10/15 M.H.Rahimi 14
 • 15. ‫ای‬ ‫تغذیه‬ ‫های‬ ‫توصیه‬ ‫با‬ ‫یاری‬ ‫مکمل‬‫چرب‬ ‫اسیدهای‬‫امگا‬-3،‫ویتامین‬D‫،منیزیم،ویتامین‬B6‫و‬ B12‫،روی‬‫،ویتامین‬E‫،سلنیوم‬ ‫نرم‬ ‫رژیم‬‫پوره‬ ‫غذاهای‬ ‫یا‬‫ای‬‫دیسفاژی‬ ‫بروز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫کافی‬ ‫مایعات‬ ‫مصرف‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫پرفیبر‬ ‫رژیم‬‫پیشگیری‬‫یبوست‬ ‫از‬ ‫اخته‬ ‫زغال‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫قاط‬ ‫قره‬ ‫عصاره‬‫روزانه‬cc300 93/10/15 M.H.Rahimi 15
 • 16. ‫وجود‬ ‫مخصوصی‬ ‫غذایی‬ ‫رژیم‬ ‫آن‬ ‫درمان‬ ‫برای‬‫ندارد‬ ‫یک‬‫چرب‬ ‫کم‬ ‫غذایی‬ ‫رژیم‬(‫از‬ ‫کمتر‬30‫چربی‬ ‫گرم‬)‫میزان‬ ،‫و‬ ‫پروتئین‬ ‫طبیعی‬ ‫تنظیم‬ ‫بیمار‬ ‫انرژی‬ ‫تأمین‬ ‫جهت‬ ‫کافی‬ ‫کربوهیدرات‬‫گردد‬ ‫می‬ ‫وضعیت‬ ‫بررسی‬‫ویتامین‬D‫از‬‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫طریق‬25-‫ویتامین‬ ‫هیدروکسی‬D ‫مکرر‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫وعده‬‫بهتر‬ ‫تحمل‬‫سنگین‬ ‫های‬ ‫وعده‬ ‫از‬ 93/10/15 M.H.Rahimi 16
 • 17. ‫ع‬‫صر‬ ‫یک‬‫دستگاه‬ ‫ای‬ ‫حمله‬ ‫اختالل‬‫عصبی‬ ‫و‬ ‫حرکتی‬ ‫اختالالت‬ ‫و‬ ‫تشنجات‬ ‫هوشیاری،بروز‬ ‫دهی‬ ‫دست‬ ‫از‬‫رفتاری‬ ‫تشدید‬ ‫عوامل‬‫كننده‬‫صرع‬: ‫مواد‬ ‫برخي‬ ‫و‬ ‫عفونت‬ ،‫استرس‬ ،‫خوابي‬ ‫كم‬‫غذایي‬ 93/10/15 M.H.Rahimi 17
 • 18. ‫ع‬‫صر‬ ‫اجياد‬ ‫امل‬‫و‬‫ع‬ ‫هاي‬‫علت‬‫اولیه‬ ‫شناخته‬ ‫تشنج‬ ‫علت‬ ‫است‬ ‫ممكن‬ ،‫است‬ ‫تشنج‬ ‫كننده‬ ‫ایجاد‬ ‫عامل‬ ‫مغز‬ ‫قشر‬‫نشو‬‫د‬ ‫عوامل‬‫ثانویه‬ ‫عالمتي‬‫بیماري‬ ‫یك‬ ‫از‬.‫به‬‫تومور‬ ‫از‬ ‫عالمتي‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬‫مغزي‬ 93/10/15 M.H.Rahimi 18
 • 19. ‫داروهای‬‫تشنج‬ ‫ضد‬ ‫داروهای‬‫ضد‬‫تشنج‬(‫فنی‬، ‫فنوباربیتال‬ ، ‫توئین‬‫پریمیدون‬) ‫مصرف‬‫کمبودهای‬ ‫داروها‬ ‫طوالنی‬‫ویتامین‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫تغذیه‬D، ‫کلسیم‬‫،ویتامین‬B6‫و‬B12‫اسید‬ ‫و‬‫فولیک‬ ‫افزایش‬‫ویتامین‬ ‫متابولیسم‬D‫در‬‫کلسیم‬ ‫جذب‬ ‫در‬ ‫تداخل‬ ‫ایجاد‬ ‫کبد‬ 93/10/15 M.H.Rahimi 19
 • 20. ‫ای‬ ‫تغذیه‬ ‫های‬ ‫توصیه‬ ‫رژیم‬‫کتوژنیک‬‫ایجاد‬‫کتوز‬‫مهار‬‫عصبی‬ ‫های‬ ‫دهنده‬ ‫انتقال‬ ‫تجویز‬‫مواد‬ ‫و‬ ‫ویتامین‬ ‫مکمل‬‫به‬ ‫معدنی‬‫خصوص‬، ‫کلسیم‬ ،‫سلنیوم‬‫ویتام‬‫ین‬D، ‫ویتامین‬ ، ‫فولیک‬ ‫اسید‬B6‫و‬B12‫داروها‬ ‫اثر‬ ‫کردن‬ ‫خنثی‬ ‫محرک‬ ‫حذف‬‫هایی‬‫الکل‬ ‫و‬ ‫کوال‬ ‫چای،قهوه،انواع‬ ‫مانند‬ ‫غذایی‬ ‫و‬ ‫مایعات‬‫فیبر‬‫یبوست‬ ‫رفع‬ 93/10/15 M.H.Rahimi 20
 • 21. ‫کتوژنیک‬‫رژمی‬ ‫است‬ ‫درمان‬ ‫به‬ ‫مقاوم‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫صرع‬ ‫که‬ ‫کودکانی‬ ‫تشنج‬ ‫انواع‬ ‫درمان‬ ‫برای‬ ‫استفاده‬ ‫کتون‬‫ها‬‫تغییر‬ ‫باعث‬‫متابولیسم‬ ‫در‬‫انتقال‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫نورونی‬‫های‬ ‫دهنده‬‫عص‬‫را‬ ‫بی‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫مهار‬ ‫با‬ ‫کتونمی‬‫بتا‬ ‫سطح‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬-‫می‬ ‫تایید‬ ‫خون‬ ‫در‬ ‫بوتیرات‬ ‫هیدروکسی‬‫ش‬‫ود‬ ‫نرمال‬ ‫میزان‬35-60 mg/L (4-7 mmol/L) 93/10/15 M.H.Rahimi 21
 • 22. ...‫ادامه‬ ‫نسبت‬1:3‫یا‬1:4‫و‬ ‫کربوهیدرات‬ ‫به‬ ‫چربی‬‫پروتئین‬ ‫به‬‫کربوهیدرات‬ ‫یا‬ ‫پروتئین‬ ‫گرم‬ ‫هر‬ ‫ازای‬4-3‫چربی‬ ‫گرم‬ ‫نسبت‬1:4‫حداقل‬80%‫تأمین‬ ‫ها‬ ‫چربی‬ ‫از‬ ‫انرژی‬ ‫از‬‫شود‬ ‫می‬ ‫پروتئین‬(‫تقریبا‬gr/kg/day1)‫رشد‬ ‫تأمین‬ ‫مقادیر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫میوه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سبزی‬‫کم‬ ‫عمده‬ ‫اجزای‬‫رژیم‬‫ها‬ ‫دانه‬ ‫ها،مغزهاو‬ ‫شده،کره،روغن‬ ‫زده‬ ‫خامه‬ ، ‫تازه‬ ‫گوشت‬‫تخم‬‫ماهی‬ ‫و‬ ‫،پنیر‬ ‫مرغ‬ 93/10/15 M.H.Rahimi 22
 • 23. ‫از‬ ‫استفاده‬MCT MCT‫برای‬‫افزایش‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫کتوز‬‫شود‬ ‫متابولیسم‬‫جذب‬ ‫و‬‫سریعتر‬ ‫کتوز‬‫از‬ ‫ناشی‬MCT‫شود‬ ‫می‬ ‫تأمین‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫غذا‬ ‫در‬ ‫چربی‬ ‫کمی‬ ‫مقدار‬ ‫با‬. ‫ازغذاهای‬ ‫بیشتری‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬‫و‬ ‫ها‬ ‫ها،سبزی‬ ‫میوه‬ ‫مانند‬ ‫کتوژنیک‬ ‫غیر‬ ‫نشاسته‬ ‫انواع‬ ‫ودیگر‬ ‫نان‬ ‫کمی‬ ‫مقادیر‬ ‫ی‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫های‬ ‫رژیم‬MCT%60‫از‬ ‫دریافتی‬ ‫کالری‬ ‫کل‬MCT ،10%،‫دیگر‬ ‫های‬ ‫چربی‬ ‫از‬10%‫و‬ ‫پروتئین‬20%‫می‬ ‫تأمین‬ ‫کربوهیدرات‬ ‫شود‬. 93/10/15 M.H.Rahimi 23
 • 24. ‫رژمی‬ ‫شروع‬‫کتوژنیک‬ ‫معموال‬ ‫کتونمی‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬‫برای‬ ‫بیمارستان‬ ‫در‬ ‫فرد‬72-24‫نگه‬ ‫گرسنه‬ ‫ساعت‬ ‫می‬ ‫داشته‬‫شود‬ ‫کتونمی‬ ‫کاهش‬ ‫وزن‬ ‫افزایش‬‫رژیم‬ ‫تاثیر‬ ‫کاهش‬ ‫میزان‬ ‫کمترین‬‫کربوهیدرات‬‫اضافی‬‫ها‬ ‫تشنج‬ ‫دوباره‬ ‫شروع‬ ‫به‬ ‫منجر‬‫ش‬ ‫می‬‫ود‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫تشنج‬ ‫کننده‬ ‫کنترل‬ ‫داروهای‬ ‫مصرف‬ ‫پس‬‫از‬3-2‫کرد‬ ‫قطع‬ ‫را‬ ‫رژیم‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫سال‬ ‫گذاشتن‬ ‫کنار‬ ‫با‬‫رژیم‬،‫کتوژنیک‬‫س‬ ‫یک‬ ‫تا‬ ‫ماه‬ ‫چند‬ ‫مدت‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫الزم‬‫ال‬ ‫تدریج‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫کربوهیدرات‬ ‫کم‬ ‫مقادیر‬‫اضافه‬‫شوند‬. 93/10/15 M.H.Rahimi 24
 • 25. 93/10/15 M.H.Rahimi 25 ‫کینسون‬‫پار‬ ‫یک‬‫ناشی‬ ‫عضالنی‬ ‫عصبی‬ ‫اختالل‬ ‫ازکاهش‬‫دوپامین‬‫ای‬ ‫قاعده‬ ‫های‬ ‫درعقده‬ ‫مغز‬(‫دوپامینرژیک‬ ‫های‬ ‫نورون‬) ‫پس‬ ‫نورودژنراتیو‬ ‫رایج‬ ‫اختالل‬ ‫دومین‬‫از‬ ‫آلزایمر‬
 • 26. 93/10/15 M.H.Rahimi 26 ‫اصلی‬‫عالیم‬ ‫استراحت‬ ‫در‬‫بدن‬ ‫ش‬‫ز‬‫لر‬ ‫بدن‬ ‫حرکات‬ ‫فقدان‬ ‫و‬ ‫کاهش‬ ،‫شدن‬ ‫آهسته‬ ‫وضعیتی‬‫های‬‫فلکس‬‫ر‬‫فقدان‬ ،‫بدن‬ ‫خمیدگی‬ ‫فلج‬‫شدن‬ ‫ثانویه‬‫عالیم‬ ‫عصبی‬ ‫عالیم‬-‫انی‬‫و‬‫ر‬ ‫اتونومیک‬‫اختالالت‬ ‫خواب‬‫اختالالت‬ ‫ی‬ ‫حس‬ ‫عالیم‬
 • 27. ‫ی‬‫ژ‬‫اتیولو‬ ‫سن‬‫افزایش‬ ‫های‬‫ن‬‫و‬‫ر‬‫نو‬ ‫تعداد‬ ‫کاهش‬ ‫دوپامینرژیک‬ ‫محیطی‬‫عوامل‬ ‫سمی‬ ‫مواد‬(‫فلزات‬ ،‫ها‬ ‫کش‬‫حشره‬ ‫سنگین‬) ‫نتیکی‬‫ژ‬‫عوامل‬ ‫نی‬‫ژ‬‫های‬‫جهش‬ 2793/10/15 M.H.Rahimi
 • 28. ‫بیماری‬ ‫اجياد‬ ‫امل‬‫و‬‫ع‬ 93/10/15 M.H.Rahimi 28 ‫دارو‬‫نورولپتیک‬ ‫داروهای‬ ‫جانبی‬ ‫اثر‬ ‫ها‬(‫ض‬ ‫و‬ ‫سایکوتیک‬ ‫آنتی‬ ‫یا‬‫د‬ ‫جنون‬)‫متوکلوپرامید‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نورون‬ ‫تحلیل‬ ‫تحریک‬ ‫اکسیداتیو‬ ‫استرس‬ ‫مصرف‬،‫اشباع‬ ‫چربی‬ ،‫کل‬ ‫چربی‬ ‫باالی‬‫کلسترول‬ ‫منگنز‬ ‫و‬ ‫آهن‬ ‫باالی‬ ‫دریافت‬
 • 30. ‫ای‬ ‫تغذیه‬ ‫های‬ ‫توصیه‬ 93/10/15 M.H.Rahimi 30 ‫و‬ ‫مرگ‬ ‫خطر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رایج‬ ‫مشکل‬ ‫یک‬ ‫بیماری‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫وزن‬ ‫عمدی‬ ‫غیر‬ ‫کاهش‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫میر‬. ‫وزن‬ ‫کاهش‬ ‫علل‬: ‫افزایش‬‫به‬ ‫انرژی‬ ‫مصرف‬‫لرزش،دیسکنزی،سفتی‬ ‫دلیل‬‫عضال‬ ‫وسختی‬‫ت‬ ‫کاهش‬‫ناتوانی‬ ‫و‬ ‫بلع‬ ‫اختالل‬ ،‫بویایی‬ ‫اختالالت‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫انرژی‬ ‫دریافت‬‫و‬ ‫داروها‬ ‫جانبی‬ ‫عوارض‬
 • 31. ‫ای‬ ‫تغذیه‬ ‫های‬ ‫توصیه‬ ‫تد‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫رژیمی‬ ‫تداخالت‬ ‫روی‬ ‫باید‬ ‫بیماران‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫رژیم‬ ‫اصلی‬ ‫تمرکز‬‫اخل‬ ‫و‬ ‫رژیمی‬ ‫پروتئین‬L-Dopa‫باشد‬ ‫اثر‬ ‫زیاد‬ ‫پروتئین‬ ‫دریافت‬‫داروی‬ ‫بخشی‬L-Dopa‫دهد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫به‬، ‫بدن‬ ‫وزن‬ ‫کیلوگرم‬ ‫هر‬ ‫ازای‬0/5‫می‬ ‫توصیه‬ ‫پروتئین‬ ‫گرم‬‫شود‬ ‫مقدار‬1-1/5‫کیلوگرم‬ ‫هر‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫گرم‬‫وزن‬‫کاهش‬‫ناخودآگاه‬‫وزن‬ ‫توزیع‬‫غذایی‬ ‫های‬ ‫وعده‬ ‫بین‬ ‫پروتئین‬‫پروتئین‬‫صب‬ ‫هنگام‬ ‫کم‬‫و‬ ‫حانه‬ ‫پروتئین‬ ‫از‬ ‫غنی‬ ‫شام‬ ‫و‬ ‫وعده‬ ‫میان‬ ‫و‬ ‫ناهار‬ 93/10/15 M.H.Rahimi 31
 • 32. ‫ای‬ ‫تغذیه‬ ‫های‬ ‫توصیه‬ 93/10/15 M.H.Rahimi 32 ‫پرهیز‬‫حاوی‬ ‫غذاهای‬ ‫از‬‫ال‬-‫طبیعی‬ ‫دوپا‬‫مانند‬‫لوبیای‬‫باقال‬ ‫و‬ ‫فاوا‬ ‫کافی‬ ‫مایعات‬ ‫و‬ ‫فیبر‬ ‫مصرف‬‫یبوست‬ ‫کاهش‬ ‫مصرف‬‫گالوکاتچین‬ ‫اپی‬ ‫فنولی‬ ‫ترکیبات‬ ‫و‬ ‫مواد‬‫رزور‬ ‫و‬ ‫،کورکومین‬‫اترول‬ ‫ویتامین‬ ‫کافی‬ ‫مقادیر‬ ‫دریافت‬D3‫امگا‬ ‫و‬-3 ‫مصرف‬‫ویتامین‬ ‫از‬ ‫غنی‬ ‫غذاهای‬B6 ‫عدم‬‫داروی‬ ‫مصرف‬ ‫هنگام‬ ‫پیرودوکسین‬ ‫مکمل‬ ‫مصرف‬L-dopa ‫آنزیم‬ ‫کو‬Q10
 • 33. ‫آنزیم‬‫کو‬Q10‫ای‬‫ز‬‫اج‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫الکتر‬ ‫انتقال‬ ‫نجیره‬‫ز‬‫اصلی‬‫ون‬ ‫الکترون‬ ‫انتقال‬ ‫از‬complex I,II ‫اکسیدانی‬ ‫آنتی‬ ‫عملکرد‬ ‫س‬ ‫آپوپتوز‬ ‫ی‬ ‫پروسه‬‫در‬ ‫تاثیر‬‫لولی‬ ‫میتوکند‬ ‫عملکرد‬ ‫بهبود‬‫ی‬‫ر‬ ‫حفاظتی‬‫نقش‬CoQ10 ‫دوپامینرژیک‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ substantia nigra ‫های‬ ‫ناتوانی‬ ‫کاهش‬ ‫عملکرد‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫جسمانی‬ ‫پارکی‬‫به‬ ‫مبتال‬ ‫ان‬‫ر‬‫بیما‬‫ن‬‫نسو‬ 33 ‫مکانیسم‬‫احتمالی‬‫اثر‬‫کو‬‫آنزیم‬Q10 93/10/15 M.H.Rahimi
 • 34. L-Dopa ‫با‬ ‫پیریدوکسین‬L-dopa‫دارد‬ ‫تداخل‬ ‫دکربوکسیالز‬)‫به‬ ‫وابسته‬B6(‫تبدیل‬L-dopa‫دوپامین‬ ‫به‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫مقادیر‬‫حد‬‫ویتامین‬B6‫شدن‬ ‫متابولیزه‬ ‫دارو‬ ‫مصرف‬ ‫هنگام‬ L-dopa‫محیط‬ ‫در‬‫به‬‫جای‬CNS ‫دریافتی‬ ‫منگنز‬ ‫مقدار‬‫بیش‬‫از‬DRI‫اثر‬ ‫کاهش‬‫داروی‬L-dopa 93/10/15 M.H.Rahimi 34
 • 35. ‫میگرن‬ 93/10/15 M.H.Rahimi 35 ‫انعقاد‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫خونی‬ ‫عروق‬ ‫اسپاسم‬ ،‫سردرد‬ ‫ناگهانی‬ ‫حمالت‬‫خون‬ ‫عمومی‬‫میگ‬ ‫بیماران‬ ‫به‬ ‫اعصاب‬ ‫درمانی‬ ‫تغذیه‬ ‫در‬ ‫رژیمی‬ ‫های‬ ‫توصیه‬ ‫ترین‬‫رن‬ ‫داده‬‫شود‬ ‫می‬ ‫واکنش‬ ‫بروز‬‫معموال‬ ‫ها‬24‫صرف‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫ساعت‬‫میگرن‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫غذاهای‬
 • 36. ‫میگرن‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬: •‫تیرامین‬ ‫از‬ ‫غنی‬ ‫غذاهای‬(‫اکسیداز‬ ‫آمین‬ ‫منو‬ ‫های‬ ‫مهارکننده‬ ‫و‬(MAOI)) •5-‫هیدروکسی‬‫تریپتامین‬ •‫کاهش‬‫وازودیالتورها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫استروژن‬ ‫مقادیر‬ •‫نیترات‬‫های‬ ‫آمین‬ ‫و‬ ‫گلوتامات‬ ‫سدیم‬ ‫ها،منو‬‫بیولوژیک‬ •‫هیستامین‬ •‫اختالل‬‫ژنتیک‬ •‫کمبود‬‫غذا‬‫خواب،قرار‬ ‫،کمبود‬‫در‬ ‫گرفتن‬‫خستگی‬ ، ‫استرس‬ ، ‫هیجان‬ ،‫نور‬ ‫معرض‬ 93/10/15 M.H.Rahimi 36
 • 37. ‫تغذیه‬ ‫های‬ ‫توصیه‬‫ای‬ ‫که‬ ‫غذاهایی‬ ‫حذف‬‫می‬ ‫حساس‬ ‫افراد‬ ‫در‬ ‫میگرن‬ ‫بروز‬ ‫باعث‬‫،شامل‬ ‫شوند‬: •‫تیرامین‬‫تخمیر‬ ‫غذاهای‬‫باقال‬ ،‫ماهی‬ ‫کهنه،شاه‬ ‫شده،جگرمرغ،پنیرهای‬ •‫فنول‬‫و‬‫تیرامین‬‫الکل‬‫شراب‬ ‫و‬‫قرمز‬ •‫نیترات‬‫و‬ ‫سدیم‬‫تیرامین‬‫هات‬‫خوک‬ ‫دنده‬ ‫و‬ ‫ران‬ ‫زده‬ ‫نمک‬ ‫های‬ ‫داگ،گوشت‬ •‫فنیل‬‫اتیل‬‫آمین‬‫شکالت‬ •‫وازودیالتورها‬‫مغزها‬ •‫گزانتین‬ ‫متیل‬‫کوال‬ ‫انواع‬ ‫و‬ ‫قهوه،چای‬ •‫هیستامین‬‫ماهی‬‫گوجه‬ ‫وسس‬ ‫تن‬ 93/10/15 M.H.Rahimi 37
 • 39. ‫کبدی‬‫آنسفالوپاتی‬ ‫کبدی‬ ‫بیماران‬ ‫در‬ ‫عصبی‬ ‫تظاهرات‬(‫هپاتیت‬‫الکلی‬‫سیروز‬ ‫یا‬) ‫کند‬ ‫شامل‬ ‫عصبی‬ ‫اختالالت‬‫و‬ ‫آلودگی‬ ‫خواب‬ ،‫شناختی‬ ‫شدن‬‫کما‬ ‫پاتوژنز‬ ‫افزایش‬‫آمونیاک‬ ‫سطح‬ ‫تغییرات‬‫سدیمی‬ ‫های‬ ‫کانال‬–‫به‬ ‫وابسته‬ ‫پتاسیمی‬ATP ‫کمبود‬‫اوره‬ ‫سیکل‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫کوفاکتورآنزیم‬ ‫روی‬ ‫منگنز‬ ‫افزایش‬‫مسمومیت‬ ‫مغز‬ ‫در‬ 93/10/15 M.H.Rahimi 39
 • 40. ‫ای‬ ‫تغذیه‬ ‫های‬ ‫توصیه‬ ‫رژیم‬‫کم‬‫پروتئین‬ ‫رژیم‬‫با‬ ‫یی‬ ‫ها‬‫معمولی‬ ‫درصد‬‫سیر‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫آنسفالوپاتی‬ ‫پروتئین‬‫وز‬ ‫الکتولوز‬ ‫جذب‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫ساکاریدهای‬ ‫دی‬(‫گاالکتوزیدوفروکتوز‬)‫یا‬ ‫الکتیتول‬(‫گاالکتوزیدوسوربیتول‬)‫دفع‬ ‫افزایش‬‫آمونیاک‬ ‫ای‬ ‫روده‬ ‫روی‬ L-‫و‬ ‫اورنیتین‬L-‫گل‬ ‫و‬ ‫اوره‬ ‫به‬ ‫آمونیاک‬ ‫تبدیل‬ ‫برای‬ ‫سوبسترا‬ ‫آسپارتات‬‫وتامین‬ 93/10/15 M.H.Rahimi 40
 • 41. M.H.Rahimi 41 ‫توجه‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫شما‬....