Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Regulamin wypożyczania gry

1,190 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Regulamin wypożyczania gry

  1. 1. „Regulamin wypożyczeń gier w Bibliotece SztukiMałopolskiego Instytutu Kultury”Niniejszy regulamin określa zasady wypożyczania gier przez osoby fizycznei organizacje w Bibliotece Sztuki Małopolskiego Instytutu Kultury.A. OSOBY FIZYCZNE1. Grę może wypożyczyć nieodpłatnie każda osoba fizyczna osobiście w siedzibie Biblioteki Sztuki MIK na podstawie dowodu osobistego.2. Maksymalny okres wypożyczenia gry wynosi dwa tygodnie (14 dni kalendarzowych liczonych od dnia wypożyczenia).3. Istnieje możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia o kolejne dwa tygodnie, o ile nie została złożona rezerwacja przez innego wypożyczającego.4. Przedłużenie wypożyczenia należy zgłosić nie później niż na dzień przed upływem terminu zwrotu telefonicznie (+4812 422 18 84 w. 26) lub osobiście w siedzibie Biblioteki Sztuki MIK, w godzinach jej otwarcia.5. Wypożyczający w dniu wypożyczenia zobowiązani są do podpisania Protokołu wypożyczeń gry (załącznik nr 1 do Regulaminu) i wpłacenia kaucji pracownikowi Biblioteki Sztuki MIK w wysokości: a. 100 zł za grę „Chłopska Szkoła Biznesu” b. 50 zł za grę „Pierścień św. Kingi”6. Za każdy dzień zwłoki wypożyczający uiści opłatę w wysokości 1,00 zł. Kwota ta zostanie potrącona z wpłaconej kaucji, o której mowa w punkcie 5. Regulaminu.7. Wypożyczający zobowiązani są używać gry w sposób zgodny z jej przeznaczeniem.8. Grę należy zwrócić osobiście, w wyznaczonym terminie, w stanie niepogorszonym i ze wszystkimi jej elementami składowymi opisanymi w instrukcji gry.9. Kaucja, o której mowa w punkcie 5. Regulaminu, zostaje zwrócona niezwłocznie po spełnieniu warunków z punktu 8.10. W wypadku stwierdzenia uszkodzenia gry niewynikającego z jej naturalnego zużycia lub zagubienia elementów, fakt ten wpisany zostaje do Protokołu wypożyczeń gry (załącznik nr 1 do Regulaminu), a wpłacona kaucja nie podlega zwrotowi. 1
  2. 2. B. ORGANIZACJE1. Grę może wypożyczyć nieodpłatnie każda organizacja (instytucja edukacyjna, kulturalna, organizacja pozarządowa, koło naukowe, firma i inne organizacje) w siedzibie Biblioteki Sztuki MIK poprzez uprawnionego przedstawiciela organizacji.2. Osoba upoważniona zobowiązana jest do przekazania pracownikowi Biblioteki Sztuki MIK wypełnionego wcześniej „Formularza dla organizacji wypożyczającej grę” z pieczęcią i podpisem osoby reprezentującej (formularz stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu). Formularz jest dostępny na stronie www Biblioteki Sztuki MIK.3. Maksymalny okres wypożyczenia gry wynosi 2 tygodnie (14 dni kalendarzowych liczonych od dnia wypożyczenia).4. Istnieje możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia o kolejne dwa tygodnie, o ile nie została złożona rezerwacja przez innego wypożyczającego.5. Przedłużenie wypożyczenia należy zgłosić nie później niż na dzień przed upływem terminu zwrotu telefonicznie (+4812 422 18 84 w. 26) lub osobiście w siedzibie Biblioteki Sztuki MIK, w godzinach jej otwarcia.6. Za każdy dzień zwłoki wypożyczający uiści opłatę w wysokości 1,00 zł.7. Wypożyczający zobowiązani są używać gry w sposób zgodny z jej przeznaczeniem.8. Grę należy zwrócić osobiście poprzez osobę upoważnioną, w wyznaczonym terminie, w stanie niepogorszonym i ze wszystkimi jej elementami składowymi opisanymi w instrukcji gry.9. W wypadku stwierdzenia uszkodzenia gry niewynikającego z jej naturalnego zużycia lub zagubienia elementów, fakt ten wpisany zostaje do Protokołu wypożyczeń gry (załącznik nr 3 do Regulaminu), a wypożyczająca organizacja zobowiązana jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł za grę „Chłopska Szkoła Biznesu” i 50 zł za grę „Pierścień św. Kingi”, jako rekompensaty za powstałą szkodę.10. Wpłacenie opłaty wymienionej w punkcie 6. i 9. Regulaminu powinno nastąpić w terminie do 3 dni kalendarzowych po dniu zwrócenia gry – osobiście na ręce pracowników Biblioteki Sztuki MIK lub na konto bankowe MIK (nr konta: 17 1060 0076 0000 3210 0016 2355). 2
  3. 3. Formularz dla organizacji wypożyczającej grę – załącznik nr 2 do „Regulaminuwypożyczeń gier w Bibliotece Sztuki Małopolskiego Instytutu Kultury”Nazwa organizacji:Adres organizacji (ulica, miasto, kod pocztowy):NIP:Przewidywany zakres wykorzystania gry:Przewidywani uczestnicy zajęć:Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się i akceptuję „Regulamin wypożyczeń gierw Bibliotece Sztuki Małopolskiego Instytutu Kultury”.Podpis i pieczęć osoby reprezentującej organizację:Imię i nazwisko osoby pożyczającej (upoważnionej przez osobę reprezentującąorganizację):Kontakt do osoby pożyczającej (adres e-mail, telefon):Data i podpis osoby pożyczającej: 3
  4. 4. Protokół wypożyczeń gry – załącznik nr 1 do „Regulaminu wypożyczeń gier w Bibliotece SztukiMałopolskiego Instytutu Kultury”Liczba elementów zapisana Liczba Liczba Liczba Liczbaw instrukcji gry wydanych zwróconych brakujących uszkodzonych„Chłopska Szkoła Biznesu”: elementów: elementów: elementów: elementów:33 rzemykiKarty postaci:33 karty kowala33 karty piekarza33 karty tkaczaKarty czasu:120 kart czasu kowala120 kart czasu piekarza120 kart czasu tkaczaKarty złotych górskich:150 kart o nominale 1 złoty górski250 kart o nominale 5 złotychgórskichKarty wypraw handlowych:12 kart o nominałach 11-14 złotychgórskich12 kart o nominałach 13-18 złotychgórskich12 kart o nominałach 19-26 złotychgórskichKarty towarów:64 karty chlebów64 karty płócien64 karty bryk27 kart pomocnikówLiczba elementów zapisana Liczba Liczba Liczba Liczbaw instrukcji gry wydanych zwróconych brakujących uszkodzonych„Pierścień św. Kingi”: elementów: elementów: elementów: elementów:1 duża plansza przygód1 mała plansza książęca8 pionków (po 2 w kolorze każdego zgraczy)54 karty: 12 żółtych, 12 czerwonych,21 fioletowych, 9 zielonychlokacyjnych66 elementów lokacyjnych: 36herbów (po 9 herbów w kolorachkażdego z graczy),9 makiet rynku miejskiego,3 makiety kopalni, 9 makiet kościoła,4 makiety komory celnej, 3 makietymurów obronnych, 1 makietaSukiennic, 1 makieta klasztoruFranciszkanów1 kostka do gry80 grudek soli80 rycerzy4 siedziby rodowe w kształcie zamkuInne uwagi:Data, podpis:Zgodnie z punktem 10. Regulaminu wpłacona kaucja wysokości 50 zł/100 zł1 nie podlega zwrotowi.1 Niepotrzebne skreślić. 4
  5. 5. Protokół wypożyczeń gry – załącznik nr 3 do „Regulaminu wypożyczeń gier w Bibliotece Sztuki MałopolskiegoInstytutu Kultury”Liczba elementów zapisana Liczba wydanych Liczba Liczba Liczbaw instrukcji gry elementów: zwróconych brakującyc uszkodzonych„Chłopska Szkoła Biznesu”: elementów: h elementów: elementów:33 rzemykiKarty postaci:33 karty kowala33 karty piekarza33 karty tkaczaKarty czasu:120 kart czasu kowala120 kart czasu piekarza120 kart czasu tkaczaKarty złotych górskich:150 kart o nominale 1 złoty górski250 kart o nominale 5 złotych górskichKarty wypraw handlowych:12 kart o nominałach 11-14 złotychgórskich12 kart o nominałach 13-18 złotychgórskich12 kart o nominałach 19-26 złotychgórskichKarty towarów:64 karty chlebów64 karty płócien64 karty bryk27 kart pomocnikówLiczba elementów zapisana Liczba wydanych Liczba Liczba Liczbaw instrukcji gry elementów: zwróconych brakującyc uszkodzonych„Pierścień św. Kingi”: elementów: h elementów: elementów:1 duża plansza przygód1 mała plansza książęca8 pionków (po 2 w kolorze każdego zgraczy)54 karty: 12 żółtych, 12 czerwonych,21 fioletowych, 9 zielonych lokacyjnych66 elementów lokacyjnych: 36 herbów(po 9 herbów w kolorach każdego zgraczy),9 makiet rynku miejskiego,3 makiety kopalni, 9 makiet kościoła,4 makiety komory celnej, 3 makietymurów obronnych, 1 makietaSukiennic, 1 makieta klasztoruFranciszkanów1 kostka do gry80 grudek soli80 rycerzy4 siedziby rodowe w kształcie zamkuInne uwagi:Data, podpis:Oświadczam, że zgodnie z punktem 9. i 10. Regulaminu uiszczę opłatę w wysokości 50 zł/100 zł2 w terminiedo 3 dni kalendarzowych po dniu dzisiejszym.2 Niepotrzebne skreślić. 5

×