Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ANPEPANPEP
(National Association of Psychology and Prenatal Education)(National Association of Psychology and Prenatal Edu...
‘‘‫לידה‬ ‫טרום‬ ‫חינוך‬‫לידה‬ ‫טרום‬ ‫חינוך‬’’
‫חיים‬ ‫ששווה‬ ‫השקעה‬‫חיים‬ ‫ששווה‬ ‫השקעה‬
Prenatal EducationPrenatal Edu...
‫פרוייקט‬ ‫של‬ ‫יסוד‬ ‫מושגי‬‫פרוייקט‬ ‫של‬ ‫יסוד‬ ‫מושגי‬
” “‫לידה‬ ‫טרום‬ ‫חינוך‬” “‫לידה‬ ‫טרום‬ ‫חינוך‬
‫לחיים‬ ‫ששווה...
‫חדשה‬ ‫פילוסופית‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫הקורס‬‫חדשה‬ ‫פילוסופית‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫הקורס‬
‫האדם‬ ‫לבריאות‬‫האדם‬ ‫לבריאות...
‫ההיריון‬ ‫בתקופת‬ ‫ובריאות‬‫ההיריון‬ ‫בתקופת‬ ‫ובריאות‬ wellbeingwellbeing
‫טבעי‬ ‫כתהליך‬ ‫ההיריון‬ ‫תקופת‬ ‫את‬ ‫רגשית‬...
‫מובנית‬ ‫תוכנית‬‫מובנית‬ ‫תוכנית‬
‫לידה‬ ‫טרום‬ ‫חינוך‬‫לידה‬ ‫טרום‬ ‫חינוך‬
‫יעד‬ ‫קהל‬‫יעד‬ ‫קהל‬
‫של‬ ‫שלב‬ ‫בכל‬ ‫ההיריון‬ ‫בתקופת‬ ‫יחידים‬ ‫או‬ ‫זוגות‬
‫ההיריון‬
‫להרות‬ ‫המתכננים‬ ‫יחידים‬ ‫או...
‫הקורס‬ ‫מטרות‬‫הקורס‬ ‫מטרות‬
‫לעצמה‬ ‫מודעת‬ ‫להיות‬ ‫ההרה‬ ‫לאישה‬ ‫ולעזור‬ ‫לתמוך‬
‫הפנימיים‬ ‫במשאביה‬ ‫מלא‬ ‫ולשימוש...
‫התוכנית‬ ‫מבנה‬‫התוכנית‬ ‫מבנה‬
‫השיעור‬ ‫של‬ ‫האינפורמציה‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫שיעור‬ ‫כל‬
‫הקודם‬
‫שעתיים‬ ‫של‬ ‫מפגשים‬ ‫עשר...
‫התוכנית‬ ‫מבנה‬‫התוכנית‬ ‫מבנה‬
‫אישיות‬ ‫למסקנות‬ ‫להגיע‬ ‫מאפשר‬
‫ולהורות‬ ‫להיריון‬ ‫הקשורה‬ ‫עצמית‬ ‫בהתבוננות‬ ‫להתמ...
‫בתוכנית‬ ‫חדשניים‬ ‫אספקטים‬‫בתוכנית‬ ‫חדשניים‬ ‫אספקטים‬
‫הקורס‬‫הקורס‬
‫ההיריון‬ ‫תקופת‬ ‫של‬ ‫השונים‬ ‫בהיבטים‬ ‫העמקה...
‫הקורס‬ ‫תוכן‬‫הקורס‬ ‫תוכן‬
‫הבאים‬ ‫הגורמים‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫לוקח‬
‫שלושת‬ ‫בתקופת‬ ‫ההורים‬ ‫של‬ ‫טיפוסיות‬ ‫חוויות‬
‫הה...
‫ההיריון‬ ‫של‬ ‫ראשון‬ ‫טרימסטר‬‫ההיריון‬ ‫של‬ ‫ראשון‬ ‫טרימסטר‬
‫הפנים‬ ‫קבלת‬‫הפנים‬ ‫קבלת‬
[ –‫הפנים‬ ‫קבלת‬ ‫ראשון‬ ‫]טרימסטר‬
‫הקורס‬ ‫למשתתפי‬ ‫פנים‬ ‫קבלת‬
‫משתתף‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫וקשיים‬ ‫רגשות‬ ‫שיתוף‬
‫בקבוצה‬ ‫...
[ –‫הפנים‬ ‫קבלת‬ ‫ראשון‬ ‫טרימסטר‬]
‫צרכי‬ ‫את‬ ‫להכיל‬ ‫בכדי‬ ‫יחדיו‬ ‫ואבא‬ ‫אמא‬ ‫להרגיש‬
‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬ ...
‫ההיריון‬ ‫של‬ ‫שני‬ ‫טרימסטר‬‫ההיריון‬ ‫של‬ ‫שני‬ ‫טרימסטר‬
‫פרהנטאלים‬ ‫חיים‬‫פרהנטאלים‬ ‫חיים‬
‫חברתיים‬ ‫כחיים‬‫חברתיי...
–‫העובר‬ ‫של‬ ‫חברתיים‬ ‫חיים‬ ‫ההיריון‬ ‫של‬ ‫שני‬ ‫טרימסטר‬
‫העובר‬ ‫של‬ ‫הקיימת‬ ‫הנוכחות‬
‫חיצוני‬ ‫באופן‬ ‫גם‬ ‫מורגש...
‫ההיריון‬ ‫של‬ ‫שלישי‬ ‫טרימסטר‬‫ההיריון‬ ‫של‬ ‫שלישי‬ ‫טרימסטר‬
‫להיפרד‬ ‫בכדי‬ ‫יחד‬ ‫להיות‬‫להיפרד‬ ‫בכדי‬ ‫יחד‬ ‫להיות‬
–‫להיפרד‬ ‫בכדי‬ ‫יחד‬ ‫להיות‬ ‫שלישי‬ ‫טרימסטר‬
‫הקשר‬ ‫ממקור‬ ‫כנובעת‬ ‫הלידה‬
- -‫ילד‬ ‫אם‬ ‫אב‬
‫ההורים‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ...
‫ב‬ ‫נעזר‬ ‫בקורס‬‫ב‬ ‫נעזר‬ ‫בקורס‬
‫כתיבה‬ ‫באמצעות‬ ‫אישית‬ ‫התבוננות‬
‫מודרך‬ ‫דימיון‬
‫ועיסוי‬ ‫נשימה‬ ‫מגע‬ ‫כגון‬ ‫...
‫רבים‬ ‫יתרונות‬ ‫בעלת‬ ‫טווח‬ ‫ארוכת‬ ‫השקעה‬ ‫הינה‬ ‫התוכנית‬
‫במימד‬‫הפיסי‬
‫והבנת‬ ‫מודעותם‬ ‫מהרחבת‬ ‫כתוצאה‬ ‫בריאים...
‫המשך‬ ‫מסקנות‬
‫במימד‬‫מניעתי‬ ‫הבריאותי‬
‫חולה‬ ‫אדם‬ ‫לרפא‬ ‫מאשר‬ ‫בריא‬ ‫ילד‬ ‫להרות‬ ‫עדיף‬
‫חינוכיות‬ ‫התערבויות‬ ‫...
‫נטועים‬ ‫ששורשיו‬ ‫שלום‬ ‫רק‬‫נטועים‬ ‫ששורשיו‬ ‫שלום‬ ‫רק‬
‫אל‬ ‫להתרחב‬ ‫יכול‬ ‫בתוכנו‬‫אל‬ ‫להתרחב‬ ‫יכול‬ ‫בתוכנו‬
‫ה...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

מצגת חינוך טרום לידה

Download to read offline

הקורס חינוך טרום לידה מכין את ההורים כבר מרגע ההתעברות ומאפשר את התנאים הטובים ביותר להתפתחות האדם החל מרגע היווצרו. הקורס מוגש מטעם העמותה לחינוך ופסיכולוגית טרום לידה איטליה.

 • Be the first to like this

מצגת חינוך טרום לידה

 1. 1. ANPEPANPEP (National Association of Psychology and Prenatal Education)(National Association of Psychology and Prenatal Education) Dott. Prof. Gino SolderaDott. Prof. Gino Soldera ‫פרהנטאל‬ ‫ופסיכולוגיית‬ ‫לחינוך‬ ‫האיטלקית‬ ‫העמותה‬ ‫מטרת‬ ‫ולכן‬ ‫ההתעברות‬ ‫מרגע‬ ‫כבר‬ ‫מלאה‬ ‫כישות‬ ‫האדם‬ ‫את‬ ‫רואה‬ ‫ותקופת‬ ‫ההתעברות‬ ‫תקופת‬ ‫משפיעה‬ ‫כיצד‬ ‫לגלות‬ ‫הינה‬ ‫הקמתה‬ ‫יחידים‬ ‫של‬ ‫אישיותם‬ ‫בהתפתחות‬ ‫קושי‬ ‫או‬ ‫רווחה‬ ‫על‬ ‫ההיריון‬ ‫בחברה‬
 2. 2. ‘‘‫לידה‬ ‫טרום‬ ‫חינוך‬‫לידה‬ ‫טרום‬ ‫חינוך‬’’ ‫חיים‬ ‫ששווה‬ ‫השקעה‬‫חיים‬ ‫ששווה‬ ‫השקעה‬ Prenatal EducationPrenatal Education An investment that is worthAn investment that is worth a lifea life Dott. Prof. Gino Soldera - AnpepDott. Prof. Gino Soldera - Anpep
 3. 3. ‫פרוייקט‬ ‫של‬ ‫יסוד‬ ‫מושגי‬‫פרוייקט‬ ‫של‬ ‫יסוד‬ ‫מושגי‬ ” “‫לידה‬ ‫טרום‬ ‫חינוך‬” “‫לידה‬ ‫טרום‬ ‫חינוך‬ ‫לחיים‬ ‫ששווה‬ ‫השקעה‬ ‫היא‬ ‫בהיריון‬ ‫השקעה‬‫לחיים‬ ‫ששווה‬ ‫השקעה‬ ‫היא‬ ‫בהיריון‬ ‫השקעה‬ ‫סויציאלית‬ ‫לרווחה‬ ‫כבסיס‬ ‫לשמש‬ ‫יכול‬ ‫אשר‬ ‫מודל‬ ‫הינו‬ ‫הפרוייקט‬ ‫להיריון‬ ‫בנוגע‬ ‫מדיניות‬ ‫ושינוי‬ ‫ההיריון‬ ‫תקופת‬ ‫בכל‬ ‫ותומכת‬ ‫בינלאומית‬ ‫ברמה‬ ‫ייחודית‬ ‫זו‬ ‫תוכנית‬ ‫בנושאי‬ ‫ביותר‬ ‫העדכניים‬ ‫המחקרים‬ ‫בכל‬ ‫נתמכת‬ ‫היא‬ ‫כאשר‬ ‫המוח‬ ‫ומדעי‬ ‫פרהנטאל‬ ‫פסיכולוגיית‬
 4. 4. ‫חדשה‬ ‫פילוסופית‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫הקורס‬‫חדשה‬ ‫פילוסופית‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫הקורס‬ ‫האדם‬ ‫לבריאות‬‫האדם‬ ‫לבריאות‬ ‫באיכות‬ ‫וצמיחה‬ ‫לשיפור‬ ‫עיקרית‬ ‫כמטרה‬ ‫הבריאות‬ ‫קידום‬ ‫ומטרתה‬ ‫האוכלוסיה‬ ‫בקרב‬ ‫וברווחה‬ ‫החיים‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫את‬ ‫לאור‬ ‫להוציא‬ ‫בהורים‬ ‫קיימים‬ ‫משאבים‬ ‫לחזק‬ ‫ונוירולוגיות‬ ‫פסיכולוגיות‬ ‫להפרעות‬ ‫הסיכוי‬ ‫את‬ ‫לצמצם‬ ‫חדשות‬ ‫ויכולות‬ ‫מיומנויות‬ ‫פיתוח‬ ‫לעודד‬ ‫משפחה‬ ‫בהקמת‬ ‫עצמי‬ ‫מימוש‬ ‫תחושת‬ ‫העצמת‬ ‫רפואיות‬ ‫ובהתערבויות‬ ‫בטיפולים‬ ‫בתרופות‬ ‫שימוש‬ ‫הפחתת‬
 5. 5. ‫ההיריון‬ ‫בתקופת‬ ‫ובריאות‬‫ההיריון‬ ‫בתקופת‬ ‫ובריאות‬ wellbeingwellbeing ‫טבעי‬ ‫כתהליך‬ ‫ההיריון‬ ‫תקופת‬ ‫את‬ ‫רגשית‬ ‫לחוות‬ ‫ובעובר‬ ‫בהורים‬ ‫החבויים‬ ‫האישיים‬ ‫המשאבים‬ ‫את‬ ‫לגלות‬ ‫הנוגעים‬ ‫ההיריון‬ ‫בתקופת‬ ‫וההזדמנויות‬ ‫הסיכונים‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫לאדם‬ ‫הגדל‬ ‫בעובר‬ ‫ובעיקר‬ ‫באב‬ ‫באם‬ ‫ומתבסס‬ ‫בהתעברות‬ ‫מתחיל‬ ‫החדשה‬ ‫המשפחה‬ ‫שמבנה‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫הילד‬ ‫של‬ ‫והלידה‬ ‫ההיריון‬ ‫בתקופת‬
 6. 6. ‫מובנית‬ ‫תוכנית‬‫מובנית‬ ‫תוכנית‬ ‫לידה‬ ‫טרום‬ ‫חינוך‬‫לידה‬ ‫טרום‬ ‫חינוך‬
 7. 7. ‫יעד‬ ‫קהל‬‫יעד‬ ‫קהל‬ ‫של‬ ‫שלב‬ ‫בכל‬ ‫ההיריון‬ ‫בתקופת‬ ‫יחידים‬ ‫או‬ ‫זוגות‬ ‫ההיריון‬ ‫להרות‬ ‫המתכננים‬ ‫יחידים‬ ‫או‬ ‫זוגות‬
 8. 8. ‫הקורס‬ ‫מטרות‬‫הקורס‬ ‫מטרות‬ ‫לעצמה‬ ‫מודעת‬ ‫להיות‬ ‫ההרה‬ ‫לאישה‬ ‫ולעזור‬ ‫לתמוך‬ ‫הפנימיים‬ ‫במשאביה‬ ‫מלא‬ ‫ולשימוש‬ ‫האב‬ ‫תפקיד‬ ‫את‬ ‫ולהעצים‬ ‫להעריך‬ ‫הורות‬ ‫כישורי‬ ‫שיפור‬ ‫בילד‬ ‫וקוגניטיבים‬ ‫חברתיים‬ ‫כישורים‬ ‫פיתוח‬ ‫הילד‬ ‫ורווחת‬ ‫המשפחה‬ ‫של‬ ‫בריא‬ ‫חיים‬ ‫אורח‬ ‫שיפור‬
 9. 9. ‫התוכנית‬ ‫מבנה‬‫התוכנית‬ ‫מבנה‬ ‫השיעור‬ ‫של‬ ‫האינפורמציה‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫שיעור‬ ‫כל‬ ‫הקודם‬ ‫שעתיים‬ ‫של‬ ‫מפגשים‬ ‫עשרה‬ ‫ולמונחים‬ ‫למנחים‬ ‫מפורט‬ ‫מדריך‬
 10. 10. ‫התוכנית‬ ‫מבנה‬‫התוכנית‬ ‫מבנה‬ ‫אישיות‬ ‫למסקנות‬ ‫להגיע‬ ‫מאפשר‬ ‫ולהורות‬ ‫להיריון‬ ‫הקשורה‬ ‫עצמית‬ ‫בהתבוננות‬ ‫להתמקד‬ ‫מאפשר‬ ‫באדם‬ ‫חדשים‬ ‫מודעות‬ ‫אופקי‬ ‫פותח‬ ‫פעילה‬ ‫השתתפות‬ ‫מעודד‬ ‫הלידה‬ ‫ולאחר‬ ‫הקורס‬ ‫בסיום‬ ‫גם‬ ‫המשתתפים‬ ‫בין‬ ‫קשרים‬ ‫מקדם‬ ‫מחשבה‬ ‫להבהיר‬ ‫ברורות‬ ‫ולהגדרות‬ ‫אישיות‬ ‫לתצפיות‬ ‫בכתיבה‬ ‫שימוש‬ ‫ורגש‬
 11. 11. ‫בתוכנית‬ ‫חדשניים‬ ‫אספקטים‬‫בתוכנית‬ ‫חדשניים‬ ‫אספקטים‬ ‫הקורס‬‫הקורס‬ ‫ההיריון‬ ‫תקופת‬ ‫של‬ ‫השונים‬ ‫בהיבטים‬ ‫העמקה‬ ‫במשפחה‬ ‫האב‬ ‫תפקיד‬ ‫והעצמת‬ ‫הגדרת‬ ‫ההורים‬ ‫של‬ ‫העצמית‬ ‫המודעות‬ ‫העצמת‬ ‫הורה‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ‫למידה‬ ‫מהי‬ ‫להבנה‬ ‫פתוח‬ ‫מרחב‬ ‫ההיריון‬ ‫במהלך‬ ‫בריא‬ ‫חיים‬ ‫לאורח‬ ‫לב‬ ‫תשומת‬
 12. 12. ‫הקורס‬ ‫תוכן‬‫הקורס‬ ‫תוכן‬ ‫הבאים‬ ‫הגורמים‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫לוקח‬ ‫שלושת‬ ‫בתקופת‬ ‫ההורים‬ ‫של‬ ‫טיפוסיות‬ ‫חוויות‬ ‫ההיריון‬ ‫של‬ ‫הטרימסטרים‬ ‫ההיריון‬ ‫של‬ ‫פיזיולוגים‬ ‫היבטים‬ ‫העובר‬ ‫מיומנויות‬ ‫התפתחות‬
 13. 13. ‫ההיריון‬ ‫של‬ ‫ראשון‬ ‫טרימסטר‬‫ההיריון‬ ‫של‬ ‫ראשון‬ ‫טרימסטר‬ ‫הפנים‬ ‫קבלת‬‫הפנים‬ ‫קבלת‬
 14. 14. [ –‫הפנים‬ ‫קבלת‬ ‫ראשון‬ ‫]טרימסטר‬ ‫הקורס‬ ‫למשתתפי‬ ‫פנים‬ ‫קבלת‬ ‫משתתף‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫וקשיים‬ ‫רגשות‬ ‫שיתוף‬ ‫בקבוצה‬ ‫תומכת‬ ‫אווירה‬ ‫יצירת‬
 15. 15. [ –‫הפנים‬ ‫קבלת‬ ‫ראשון‬ ‫טרימסטר‬] ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫להכיל‬ ‫בכדי‬ ‫יחדיו‬ ‫ואבא‬ ‫אמא‬ ‫להרגיש‬ ‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬ ‫התינוק‬ ‫ההורים‬ ‫שחוו‬ ‫ההורות‬ ‫על‬ ‫התבוננות‬ ‫הזוג‬ ‫של‬ ‫הקשר‬ ‫על‬ ‫התבוננות‬ ‫אינטימיות‬ ,‫תקשורת‬ ,‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ,‫הדדי‬ ‫אמון‬ ‫ברווחתו‬ ‫שתומכת‬ ‫לתינוק‬ ‫נוחה‬ ‫התפתחותית‬ ‫סביבה‬ ‫יצירת‬ ‫ההורים‬ ‫וברווחת‬ ‫ההורים‬ ‫של‬ ‫חיים‬ ‫סגנון‬
 16. 16. ‫ההיריון‬ ‫של‬ ‫שני‬ ‫טרימסטר‬‫ההיריון‬ ‫של‬ ‫שני‬ ‫טרימסטר‬ ‫פרהנטאלים‬ ‫חיים‬‫פרהנטאלים‬ ‫חיים‬ ‫חברתיים‬ ‫כחיים‬‫חברתיים‬ ‫כחיים‬
 17. 17. –‫העובר‬ ‫של‬ ‫חברתיים‬ ‫חיים‬ ‫ההיריון‬ ‫של‬ ‫שני‬ ‫טרימסטר‬ ‫העובר‬ ‫של‬ ‫הקיימת‬ ‫הנוכחות‬ ‫חיצוני‬ ‫באופן‬ ‫גם‬ ‫מורגש‬ ‫וההיריון‬ ‫בולטת‬ ‫הבטן‬ ‫העובר‬ ‫תנועת‬ ‫של‬ ‫ראשוניות‬ ‫תחושות‬ ‫עם‬ ‫היחסים‬ ‫במערכת‬ ‫הילד‬ ‫של‬ ‫האקטיבי‬ ‫התפקיד‬ ‫סביבתו‬ ‫לתינוק‬ ‫המודעות‬ ‫את‬ ‫להעלות‬ ‫שמטרתן‬ ‫תובנות‬ ‫קוגניטיביות‬ ‫מיומנויות‬ ,‫מוטוריות‬ ,‫חושיות‬ ‫התנסויות‬ ‫ההיריון‬ ‫בזמן‬ ‫העובר‬ ‫עם‬ ‫התקשורת‬ ‫ואפשרויות‬
 18. 18. ‫ההיריון‬ ‫של‬ ‫שלישי‬ ‫טרימסטר‬‫ההיריון‬ ‫של‬ ‫שלישי‬ ‫טרימסטר‬ ‫להיפרד‬ ‫בכדי‬ ‫יחד‬ ‫להיות‬‫להיפרד‬ ‫בכדי‬ ‫יחד‬ ‫להיות‬
 19. 19. –‫להיפרד‬ ‫בכדי‬ ‫יחד‬ ‫להיות‬ ‫שלישי‬ ‫טרימסטר‬ ‫הקשר‬ ‫ממקור‬ ‫כנובעת‬ ‫הלידה‬ - -‫ילד‬ ‫אם‬ ‫אב‬ ‫ההורים‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫לחיזוק‬ ‫כמקור‬ ‫הדדית‬ ‫ערכים‬ ‫הגדרת‬ ‫ההורים‬ ‫של‬ ‫הפנימית‬ ‫היצירתיות‬ ‫טיפוח‬ ‫אינדיבידואציה‬ ‫ספרציה‬ ‫תהליך‬ ‫שיתוף‬ ‫תוך‬ ‫הלידה‬ ‫בתהליך‬ ‫משלו‬ ‫תפקיד‬ ‫יש‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫האחר‬ ‫עם‬ ‫אינטימי‬ ‫פעולה‬ ‫הדדי‬ ‫ואמון‬ ‫לחופש‬ ‫מקור‬ ‫הנו‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬
 20. 20. ‫ב‬ ‫נעזר‬ ‫בקורס‬‫ב‬ ‫נעזר‬ ‫בקורס‬ ‫כתיבה‬ ‫באמצעות‬ ‫אישית‬ ‫התבוננות‬ ‫מודרך‬ ‫דימיון‬ ‫ועיסוי‬ ‫נשימה‬ ‫מגע‬ ‫כגון‬ ‫גופנפש‬ ‫התנסויות‬ ‫כגון‬ ‫ויצירה‬ ‫בהבעה‬ ‫התנסויות‬ ‫מוסיקה‬ ‫תנועה‬ ‫ציור‬ ‫משחק‬ ‫מילולי‬ ‫ושיתוף‬
 21. 21. ‫רבים‬ ‫יתרונות‬ ‫בעלת‬ ‫טווח‬ ‫ארוכת‬ ‫השקעה‬ ‫הינה‬ ‫התוכנית‬ ‫במימד‬‫הפיסי‬ ‫והבנת‬ ‫מודעותם‬ ‫מהרחבת‬ ‫כתוצאה‬ ‫בריאים‬ ‫ילדים‬ ‫יולדים‬ ‫ההורים‬ ‫ילדם‬ ‫לרווחת‬ ‫בריא‬ ‫חיים‬ ‫סגנון‬ ‫של‬ ‫החשיבות‬ ‫במימד‬‫הפסיכולוגי‬ ‫יכולת‬ ‫בעלי‬ ‫לחיים‬ ‫ופתוחים‬ ‫חברתית‬ ‫מאוזנים‬ ‫ילדים‬ ‫נולדים‬ ‫הוריהם‬ ‫עם‬ ‫שחוו‬ ‫היחסים‬ ‫מערכת‬ ‫בזכות‬ ‫טובה‬ ‫הסתגלות‬ ‫ואהבה‬ ‫כבוד‬ ‫אמון‬ ‫על‬ ‫המבוססת‬ ‫ההיריון‬ ‫בתקופת‬ ‫מסקנות‬‫מסקנות‬
 22. 22. ‫המשך‬ ‫מסקנות‬ ‫במימד‬‫מניעתי‬ ‫הבריאותי‬ ‫חולה‬ ‫אדם‬ ‫לרפא‬ ‫מאשר‬ ‫בריא‬ ‫ילד‬ ‫להרות‬ ‫עדיף‬ ‫חינוכיות‬ ‫התערבויות‬ ‫של‬ ‫במניעה‬ ‫גם‬ ‫מסייע‬ ‫הקורס‬ ‫הפרעות‬ ‫של‬ ‫להתפתחות‬ ‫לגרום‬ ‫עשויות‬ ‫אשר‬ ‫שליליות‬ ‫אישיות‬ ‫במימד‬‫הכלכלי‬ ‫הכללית‬ ‫הרווחה‬ ‫רמת‬ ‫שיפור‬ ‫שמטרתן‬ ‫המנע‬ ‫צעדי‬ ‫בזכות‬ ‫כך‬ ‫ובעקבות‬ ‫נפש‬ ‫תשושי‬ ‫ביחידים‬ ‫ירידה‬ ‫ישנה‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫וסיוע‬ ‫טיפול‬ ‫של‬ ‫במשאבים‬ ‫וחיסכון‬ ‫צמצום‬
 23. 23. ‫נטועים‬ ‫ששורשיו‬ ‫שלום‬ ‫רק‬‫נטועים‬ ‫ששורשיו‬ ‫שלום‬ ‫רק‬ ‫אל‬ ‫להתרחב‬ ‫יכול‬ ‫בתוכנו‬‫אל‬ ‫להתרחב‬ ‫יכול‬ ‫בתוכנו‬ ‫העולם‬‫העולם‬ ‫שלום‬ ‫ליצור‬ ‫היכולת‬ ‫מקור‬‫שלום‬ ‫ליצור‬ ‫היכולת‬ ‫מקור‬ ‫בסיסו‬ ‫וסביבנו‬ ‫בתוכנו‬‫בסיסו‬ ‫וסביבנו‬ ‫בתוכנו‬ ‫הפרהנטאל‬ ‫בתקופת‬‫הפרהנטאל‬ ‫בתקופת‬ ‫והפרינטאל‬‫והפרינטאל‬ ‫אודנט‬ ‫מייקל‬ ‫דר‬‫אודנט‬ ‫מייקל‬ ‫דר‬

הקורס חינוך טרום לידה מכין את ההורים כבר מרגע ההתעברות ומאפשר את התנאים הטובים ביותר להתפתחות האדם החל מרגע היווצרו. הקורס מוגש מטעם העמותה לחינוך ופסיכולוגית טרום לידה איטליה.

Views

Total views

2,041

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,526

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×