Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Paikot na daloy ng ekonomiya

57,993 views

Published on

lesson in economics for 3rd grading.

Published in: Education, News & Politics

Paikot na daloy ng ekonomiya

 1. 1. Paikot na daloy ngEkonomiyaMrs. Maricar C. CaitorTeacher IIIMuntinlupa National High School
 2. 2. Magbabalita
 3. 3. Piliin ang titik ng tamang sagot.1.Ginagawa ng mamimili kapag inaasahan ang pagtaas ng presyo ng bilihin. a. artificial shortage b. collusion c. hoarding d. panic buying
 4. 4. 2. Produkto na bibilhin ng consumer kapag tumaas ang presyo ng bilihin. a. complimentary goods b. normal goods c. substitute goods d. utility goods
 5. 5. 3. Tumutukoy sa bilang ng produktong handang ipagbili sa takdang lugar, panahon at presyo. a. elastisidad b. demand c. pamilihan d. suplay
 6. 6. 4. Ang ugnayan o relasyon ng suplay at presyo. a. di magkatugma b. di tuwiran c. magkapareho d. tuwiran
 7. 7. 5. Ang grapikong paglalarawan ng direktang relasyon ng presyo at dami ng ipinagbibiling produkto habang ang ibang salik ay di nagbabago. a. Disekwilibriyo b. Ekwilibriyo c. Kurba ng demand d. Kurba ng suplay
 8. 8. Anu – ano ang mga layunin at instrumento ng makroekonomiks?
 9. 9. Ano ito?
 10. 10. Paksa: Paikot na daloy ng ekonomiyaBalangkas ng aralin:1.Kahulugan ng sambahayan at kompanya2.Modelo ng paikot na daloy ng ekonomiya
 11. 11. SambahayanAng may-ari ng mga salik ng produksyon.Mga salik ng produksyon: lupa, paggawa, entreprenyur at kapital.
 12. 12. KompanyaBumibili ng mga salik ng produksyon.Nagpoproseso ng mga yaring produkto.
 13. 13. 7M + 2M + 1M 10M 10M 2M 8M + Kompanya Subsidy Pamahalaan Pamilihan ng Pamilihan mga yaring ng salik ng produkto produksyon Transfer of Lupa, paggawa, Buwis payment Kapital, entreprenyur 8M 7M Sambahayan 10M 10MPamilihan ng 2M Pamilihan ngdayuhan kapital 2M pamumuhunanprodukto
 14. 14. Paano ka makakatulong sa pagpapanatili ng balanseng ikot ng ekonomiya?
 15. 15. Ibigay ang hinihingi ng mga sumusunod. 8. _______ 1. 9. ________ 3. 4.2. 10. ________ 5. 6. 7.
 16. 16. Takda:1. Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod.a. GNP f. NFIFAb. GDP g. Potential GNPc. Market value h. Actual GNPd. Final goods i. Real GNPe. Intermediate goods j. Nominal GNP2. Bakit mahalaga na malaman kunglumalago ang GNP?

×