Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Paikot na Daloy ng Ekonomiya-Modelo ng Pambansang Ekonomiya-Activity

28,348 views

Published on

This slide can be used as supplement for teachers in Araling Panlipunan Grade 10 in teaching the subject "Modelo ng Pambasang Ekonomiya" in Unit III of the Module in Economics, if they want to engage their learner in learning the subject.

Published in: Education

Paikot na Daloy ng Ekonomiya-Modelo ng Pambansang Ekonomiya-Activity

  1. 1. MODELO NG PAMBANSANG EKONOMIYA ACTIVITY AP GRADE 10
  2. 2. BAHAYKALAKAL Panuto: Piliin alin sa apat na kahon ang dapat ilagay sa unang modelo ng paikot na daloy ng ekonomiya at ipaliwanag ang ugnayan SAMBAHAYAN PAMILIHANNG KALAKAL AT PAGLILINGKOD PAMILIHANNG NGSALIKNG PRODUKSYON-LUPA,PAGGAWA, KAPITAL PAIKOTNADALOYNGEKONOMIYA- Unang Modelo Gawain1:DAGDAG-BAWAS Kokonsumo ngmga produkto Lilikhang mgaprodukto
  3. 3. Panuto: Pumili ng mga larawan o picture na para sa sambahayan at sa bahay kalakal SAMBAHAYAN PAMILIHANNG KALAKAL AT PAGLILINGKOD PAMILIHANNG NGSALIKNG PRODUKSYON-LUPA,PAGGAWA, KAPITAL PAIKOTNADALOYNGEKONOMIYA- UNANGMODELO Kokonsumo ngmga produkto Lilikhang mgaprodukto BAHAYKALAKAL
  4. 4. Panuto: Pumili ng mga larawan o picture na para sa sambahayan at sa bahay kalakal SAMBAHAYAN PAMILIHANNG KALAKAL AT PAGLILINGKOD PAMILIHANNG NGSALIKNG PRODUKSYON-LUPA,PAGGAWA, KAPITAL PAIKOTNADALOYNGEKONOMIYA- UNANGMODELO Kokonsumo ngmga produkto Lilikhang mgaprodukto BAHAYKALAKAL
  5. 5. SAMBAHAYAN PAMILIHANNG KALAKAL AT PAGLILINGKOD PAMILIHANNG NGSALIKNG PRODUKSYON-LUPA,PAGGAWA, KAPITAL PAIKOTNADALOYNGEKONOMIYA- Ikalawang Modelo BAHAYKALAKAL Panuto: Piliin alin sa apat na kahon ang dapat ilagay sa ikalawang modelo ng paikot na daloy ng ekonomiya at ipaliwanag ang ugnayan PAMILIHANGPINANSYALPAMAHALAAN
  6. 6. SAMBAHAYAN PAMILIHANNG KALAKALAT PAGLILINGKOD PAMILIHANNG NGSALIKNG PRODUKSYON-LUPA,PAGGAWA, KAPITAL BAHAYKALAKAL PAMILIHANGPINANSYAL PAMAHALAAN Panuto: Pumili ng mga larawan o picture na para sa pamilihan ng kalakal at paglilingkod at pamilihan ng salik na produksyon
  7. 7. SAMBAHAYAN PAMILIHANNG KALAKALAT PAGLILINGKOD PAMILIHANNG NGSALIKNG PRODUKSYON-LUPA,PAGGAWA, KAPITAL BAHAYKALAKAL PAMILIHANGPINANSYALPAMAHALAAN Panuto: Pumili ng mga larawan o picture na para sa pamilihan ng kalakal at paglilingkod at pamilihan ng salik na produksyon PANLABAS NA SEKTOR
  8. 8. PAMILIHANGPINANSYAL PAMAHALAAN PANLABAS NA SEKTOR Panuto: Punan ng salitang hinihingi sa paikot na daloy ng ekonomiya PAIKOTNADALOYNGEKONOMIYA- Ikatlo-ikalimangModelo IPALIWANAG ANG NAPILING SAGOT!
  9. 9. MGA AKTOR SA PAIKOT NA DALOY NG EKONOMIYA BAHAGING GINANGAMPANAN 1. SAMBAHAYAN 2. BAHAY-KALAKAL 3. PAMAHALAAN PANLABAS NA SEKTOR MGA URI NG PAMILIHAN BAHAGING GINAGAMPANAN 1. PRODUCT MARKET 2. FACTOR MARKET 3. FINANCIAL MARKET 4. WORLD MARKET Gawain2:FillitRight
  10. 10. Gawain2: Babalikan Muli PANUTO: TINGNAN ANG PAIKOT NA DALOY NA ITO AT GUMAWA NG 4 NA MODELO BASI DITO. MAGSIMULA SA IKA APAT NA MODELO HANGANG SA UNA. PAIKOTNADALOYNGEKONOMIYA- Ikatlo-ikalimangModelo

×