Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Data driven decision making by @mahdinasseri

Ad

‫‌محور‬‫ه‬‫‌سازی‌داد‬‫م‬‫تصمی‬
‫‌‌به‌اقدام‌برسیم؟‬‫ه‬‫چگونه‌از‌داد‬
‫مهدی‌ناصری‬‫اندیشکده‌شفافیت‌برای‌ایران‬‌‫پاییز‬۱۳۹۸
P...

Ad

mahdi.nasseri@gmail.com
virgool.io/@mahdi
@mahdinasseri
‫مهدی‌ناصری‬
‫ویرگول‬ ‫‌ضایعات‬‫ن‬‫ایرا‬

Ad

‫ـــ‬‫داده‬‫‌ـــــ‬‫ی‬‫‌گیر‬‫م‬‫ـــــتصمی‬‫داده‬‫ـــ‬

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Check these out next

1 of 51 Ad
1 of 51 Ad

Data driven decision making by @mahdinasseri

Download to read offline

تصمیم‌سازی داده‌محور؛ چگونه از داده به اقدام برسیم؟
با استفاده از داده‌ها می‌توان فهمید چه اتفاقی در حال رخ دادن است ولی آیا می‌توان از آنها برای تصمیم‌سازی استفاده کرد؟ امروزه داده‌ها به ما می‌گویند مردم چگونه و کی جابجا می‌شوند،‌ مصرف می‌کنند، ارتباط برقرار می‌کنند، درباره چه چیزی حرف می‌زنند و چه چیزی برای‌شان مهم و چه چیزی جذاب است. پس زمان آن فرا رسیده تا یاد بگیرم چگونه باید از این داده‌های کلان در تصمیم‌سازی‌ها استفاده کنیم.
در این ارائه اصول، روش‌ها و مدل‌های تصمیم‌سازی داده‌محور معرفی شده و با ارائه مثال‌هایی از داده‌های واقعی سعی خواهیم کرد از داده‌های خام به بینش، از بینش به تصمیم و از تصمیم به اقدام برسیم.

تصمیم‌سازی داده‌محور؛ چگونه از داده به اقدام برسیم؟
با استفاده از داده‌ها می‌توان فهمید چه اتفاقی در حال رخ دادن است ولی آیا می‌توان از آنها برای تصمیم‌سازی استفاده کرد؟ امروزه داده‌ها به ما می‌گویند مردم چگونه و کی جابجا می‌شوند،‌ مصرف می‌کنند، ارتباط برقرار می‌کنند، درباره چه چیزی حرف می‌زنند و چه چیزی برای‌شان مهم و چه چیزی جذاب است. پس زمان آن فرا رسیده تا یاد بگیرم چگونه باید از این داده‌های کلان در تصمیم‌سازی‌ها استفاده کنیم.
در این ارائه اصول، روش‌ها و مدل‌های تصمیم‌سازی داده‌محور معرفی شده و با ارائه مثال‌هایی از داده‌های واقعی سعی خواهیم کرد از داده‌های خام به بینش، از بینش به تصمیم و از تصمیم به اقدام برسیم.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Mahdi Nasseri (20)

Advertisement

Data driven decision making by @mahdinasseri

 1. 1. ‫‌محور‬‫ه‬‫‌سازی‌داد‬‫م‬‫تصمی‬ ‫‌‌به‌اقدام‌برسیم؟‬‫ه‬‫چگونه‌از‌داد‬ ‫مهدی‌ناصری‬‫اندیشکده‌شفافیت‌برای‌ایران‬‌‫پاییز‬۱۳۹۸ Photo by Franki Chamaki on Unsplash
 2. 2. mahdi.nasseri@gmail.com virgool.io/@mahdi @mahdinasseri ‫مهدی‌ناصری‬ ‫ویرگول‬ ‫‌ضایعات‬‫ن‬‫ایرا‬
 3. 3. ‫ـــ‬‫داده‬‫‌ـــــ‬‫ی‬‫‌گیر‬‫م‬‫ـــــتصمی‬‫داده‬‫ـــ‬
 4. 4. ‌‫خطای‬‫شناختی‬ ‫حقایق‬ ‫و‬ ‫تغییرات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫عدم‬ ‫اطمینان‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫عینی‬ ‫به‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫درونی‬ ّ‫م‬‫ش‬ ‫من‬‫با‬‫درونی‬ ‫حس‬ ‫و‬ ‫شهود‬‫عمل‬ ‫خودم‬‫کنم‬‫می‬
 5. 5. ‫راحتی‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫متاسفانه‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫همه‬‫دروغگو‬‫ییم‬
 6. 6. ‫شدنی‬‫فهم‬ ‫شدنی‬‫مقایسه‬ ‫نسبت‬ ‫یا‬ ‫نرخ‬ ‫رف‬ ‫تغییردهنده‬‫تار‬
 7. 7. ‫‌های‌کیفی‬‫ه‬‫سنج‬ ‫چرا؟‬ ‫ی‬ ّ‫‌های‌کم‬‫ه‬‫سنج‬ ‫چگونه؟‬ ‫حسی‬ ‫توصیفی‬‫شخصی‬ ‫زبانی‬ ‫چه‬ ‫چیزی؟‬‫چقدر؟‬ ‫عددی‬‫غیرشخصی‬ ‫منطقی‬ ‫عملیاتی‬ ،‫‌یافته‬‫ت‬‫غیرساخ‬،‫روایی‬،‫آشکار‬‫و‬‫اغلب‬‫بسیار‬ ‫‌بخش‬‫ن‬‫اطمینا‬‫و‬‫مثبت‬‫بوده‬‫و‬‫به‬‫سختی‬‫یکپا‬‫رچه‬ ‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬. ‫اعداد‬‫و‬‫آمار‬.‫حقایق‬،‫صریح‬‫بینش‬،‫کم‬‫تحلیل‬‫آس‬،‫ان‬ ‫اغلب‬‫تلخ‬‫و‬‫ناامیدکننده‬
 8. 8. ‫‌های‌فریبنده‬‫ه‬‫سنج‬ ‌‫‌کند‌بدون‌آنکه‬‫ی‬‫در‌شما‌حس‌خوبی‌ایجاد‌م‬ ‫‌های‌شما‌را‌به‌طور‌ملموسی‌تغییر‌دهد‬‫ت‬‫فعالی‬. ‫تعداد‬ ‫نمایش‌صفحه‬ ‫تعداد‬ ‫الیک‬/‫کامنت‬ ‫تعداد‬ ‫‌کنند‬‫ل‬‫دنبا‬‫ه‬ ‌‫تعداد‬ ‫بازدید‬ ‫تعداد‬ ‫دانلود‌اپ‬ ‫تعداد‬ ‫فیچر‌محصول‬ ‫‌های‌کاربردی‬‫ه‬‫سنج‬ ‫نرخ‌تبدیل‬ ‌‫ضریب‬ ‫ویروسی‬ ‫نرخ‌رشد‬ ‫نرخ‌برگشت‬ ‫نرخ‌پرش‬ ‌‫درآمد‌به‌ازای‬ ‫مشتری‬ ‫‌کند‌جهت‌خود‌را‌مشخص‌کرده‌و‌رفتارتا‬‫ی‬‫کمک‌م‬‌‫ن‬ ‫را‌تغییر‌دهید‬
 9. 9. ‫اکتشافی‬ ‫حدسی‬.‫تالش‬‫برای‬‫پیدا‬‫کردن‬ ‫‌های‬‫ش‬‫بین‬‫جالب‬‫و‬‫غیرمنتظره‬. ‫بعضا‬‫منشا‬‫نتایج‬‫نادرست‬ ‫‌بینی‬‫ش‬‫‌پی‬‫ل‬‫قاب‬.‫شما‬‫در‬‫جری‬‫ان‬ ‫عملیات‬‫روزانه‬‫و‬‫نرمال‬‫قرار‬ ‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬.‫امکان‬‫مدیریت‬ ‫استثناها‬‫را‬‫ایجاد‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫گزارشی‬ ‫سنجه‬
 10. 10. ‫همبسته‬ ‫دو‬‫متغیر‬‫که‬‫با‬‫هم‬‫اتفاق‬ ‫‌افتند‬‫ی‬‫م‬‫ولی‬‫ممکن‬‫است‬‫علت‬ ‫مشترک‬‫دیگری‬‫داشته‬‫باشن‬‫د‬ ‫یک‬‫متغیر‬‫مستقل‬‫که‬‫به‬‫طور‬ ‫مستقیم‬‫علت‬‫یک‬‫متغیر‬‫دی‬‫گر‬ (‫وابسته‬)‫است‬ ‫ی‬ّ‫عل‬ ‫سنجه‬
 11. 11. ‫فروش‌بستنی‌و‌آمار‌غرق‌شدن‌در‌دریا‬
 12. 12. https://www.tylervigen.com/spurious-correlations
 13. 13. ‫تغییر‌آینده‬‫‌بینی‌آین‬‫ش‬‫پی‬‫ده‬ ‫‌های‌همبسته‬‫ه‬‫سنج‬ ‫ی‬ّ‫‌های‌عل‬‫ه‬‫سنج‬ ‫اگر‬‫کاربران‬‫جدید‬‫را‬‫بیش‬‫از‬۱7‫دقیقه‬‫در‬ ‫سایت‬‫فعال‬،‫‌داریم‬‫ه‬‫نگ‬‫‌مان‬‫ش‬‫فرو‬‫در‬۹0‫روز‬ ‫آینده‬۳0‫درصد‬‫افزایش‬‫خواهد‬‫داشت‬. ‫در‬‫ماه‬‫آینده‬240‫مشتری‬‫فعال‬‫و‬ 72‫مشتری‬‫پرداختی‬‫خواهیم‬ ‫داشت‬.
 14. 14. ‫تجمیعی‬ ‫جمع‬‫مقادیر‬‫مربوط‬‫به‬‫یک‬‫سنجه‬‫در‬ ‫طول‬‫زمان‬‫که‬‫در‬‫اثر‬‫‌های‬‫ت‬‫فعالی‬ ‫متنوع‬‫ایجاد‬‫شده‬‫است‬. ‫‌بندی‬‫ش‬‫بخ‬‫مقادیر‬‫سنجه‬‫بر‬ ‫اساس‬‫‌های‬‫ه‬‫دست‬‫مختلف‬ ،‫‌ها‬‫ت‬‫فعالی‬،‫کاربران‬‫‌ها‬‫ل‬‫کانا‬‫و‬... ‫‌بندی‬‫ش‬‫بخ‬ ‫سنجه‬
 15. 15. ‫از‬‫داده‬‫تا‬‫بینش‬‫از‬‫بینش‬‫تا‬‫اقدام‬ ‫وب‬ ‫سوشال‬‫باز‬ ‫فیزیکی‬ETL ‫استخراج‬ ‫انتقال‬ ‫بارگذاری‬ DWH ‫‌داده‬‫ه‬‫پایگا‬ ‫‌داده‬‫ن‬‫مخز‬ ‫انبار‌داده‬ ‌‫ابزارهای‬ ‌،‫بازیابی‬ ‌‫پردازش‌و‬ ‫‌سازی‬‫ی‬‫بصر‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫پیشخا‬ ‫‌ها‬‫ش‬‫گزار‬ ‌‫ر‬‫‌گی‬‫م‬‫تصمی‬‌‫ی‬ ‫‌محور‬‫ه‬‫داد‬ ‫اقدام‬ ‫توزیع‬ ‫تحلیل‬ ‫‌سازی‬‫ه‬‫ذخیر‬ ‫‌سازی‬‫ه‬‫یکپارچ‬ ‌‫‌آوری‬‫ع‬‫جم‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫داد‬
 16. 16. ‫سایب‬‫ر‬ ‫‌ها‬‫گ‬‫وبال‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫سای‬ ‫ویکیپدیا‬ ‫جستجوها‬ ‌‫‌های‬‫ه‬‫شبک‬ ‫اجتماعی‬ ‫توییتر‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫‌رسا‬‫م‬‫پیا‬ ‫لینکدین‬ ‫پینترست‬ ‌‫‌های‬‫ه‬‫داد‬ ‫فیزیکی‬ ‫‌های‌هواشناسی‬‫ه‬‫داد‬ ‫‌های‌ترافیک‬‫ه‬‫داد‬ ‫‌های‌شبکه‬‫ه‬‫داد‬ ‫حسگرهای‌اینترنت‌اشیا‬ ‌‫‌های‬‫ه‬‫داد‬ ‫باز‬ ‫حکمرانی‬ ‫‌وکارها‬‫ب‬‫کس‬ ‫جهانی‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫‌داد‬‫ن‬‫جریا‬‫حجم‌باال‬‫شتاب‌باال‬‫تنوع‌باال‬ ،‫‌زنیم‬‫ی‬‫وقتی‌در‌مورد‌داده‌حرف‌م‬ ‫‌زنیم؟‬‫ی‬‫‌ی‌چه‌چیزی‌حرف‌م‬‫ه‬‫‌دربار‬ً‫دقیقا‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫منابع‌داد‬
 17. 17. ourworldindata.orgdata.worldbank.org data.gov.ir shafaf.tehran.ir
 18. 18. ‫جستجو‌برای‌یافتن‌علت‌و‌عوامل‌تاثیرگذار‌در‌روندها‬ ‫‌های‌هشداردهنده‬‫ه‬‫تحلیل‌سنج‬ ‫‌های‌اصالحی‌و‌راهبردی‬‫ی‬‫‌گیر‬‫م‬‫تصمی‬ ‫‌گیری‌تجمیعی‌از‌رخدادها‬‫ش‬‫توصیف‌روندها‌و‌گزار‬ ‫‌های‌ارزیابی‌تصمیمات‌و‌اقدامات‬‫ه‬‫تحلیل‌سنج‬ ‫‌مدت‬‫ن‬‫‌گیری‌عملیاتی‌میا‬‫م‬‫تصمی‬ ‫‌گیری‌غیر‌تجمیعی‌از‌رخدادها‬‫ش‬‫گزار‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫نمایش‌وضعیت‌و‌عملکرد‌فعالی‬ ‫‌مدت‬‫ه‬‫‌های‌عملیاتی‌و‌اقدامات‌کوتا‬‫ی‬‫‌گیر‬‫م‬‫تصمی‬ ‫تحلیل‬ ‫توصیفی‬ ‫تحلیل‬ ‫تشخیصی‬ ‫تحلیل‬ ‫‌بینی‬‫ش‬‫پی‬ ‫‌لیل‬‫ح‬‫ت‬ ‫تجویزی‬ ‫‌گیری‬‫ش‬‫گزار‬ ‫عملیاتی‬ Operational Reporting Descriptive Analytics Diagnostic Analytics Predictive Analytics Prescriptive Analytics ‫‌بینی‌آینده‌بر‌اساس‌روندهای‌گذشته‬‫ش‬‫پی‬ ‫‌های‌همبستگی‌بین‌روندها‬‫ل‬‫تحلیل‌مد‬ ‫‌های‌راهبردی‌و‌رقابتی‬‫ی‬‫‌گیر‬‫م‬‫تصمی‬ ‫طراحی‌اقدامات‌برای‌بهبود‬ ‫‌سازی‬‫م‬‫ی‌و‌تصمی‬ّ‫‌های‌عل‬‫ل‬‫تحلیل‌مد‬ ‫‌های‌راهبردی‬‫ی‬‫‌گیر‬‫م‬‫تصمی‬ ‫آنچه‬‫داده‬ ‫رخ‬ ‫داده‬ ‫رخ‬ ‫چگونه‬ ‫چرا‬‫داده‬ ‫رخ‬ ‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫رخ‬ ‫چه‬ ‫دهد‬ ‫رخ‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫چه‬ ‫‌مراتب‬‫ه‬‫سلسل‬ ‫تحلیل‌داده‬ ‫‌گیری‬‫م‬‫در‌تصمی‬
 19. 19. ‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌رفتار‬ ‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫تحلیل‌احساسات‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫شناسایی‌تقلب‬ ‫‌گیری‬‫م‬‫انواع‌تحلیل‌داده‌برای‌تصمی‬
 20. 20. ‫مورد‌مطالعه‬‌:‌‫‌های‌شهرداری‌تهران‌از‬‫ه‬‫درآمد‌و‌هزین‬۹۶‌‫تا‬۹۸ ‫‌ها‬‫ه‬‫هزین‬ ‫درآمدها‬
 21. 21. ‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫‌سازی‌خصوصیات‌اصلی‌داد‬‫ه‬‫خالص‬ ‫‌سازی‬‫ی‬‫‌های‌آماری‌و‌بصر‬‫ک‬‫تکنی‬ ‫‌های‌تحلیلی‬‫ل‬‫‌ها‌فارغ‌از‌مد‬‫ه‬‫تماشای‌خود‌داد‬ Exploratory Data Analysis (EDA) ‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬
 22. 22. ‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫‌سازی‌خصوصیات‌اصلی‌داد‬‫ه‬‫خالص‬ ‫‌سازی‬‫ی‬‫‌های‌آماری‌و‌بصر‬‫ک‬‫تکنی‬ ‫‌های‌تحلیلی‬‫ل‬‫‌ها‌فارغ‌از‌مد‬‫ه‬‫تماشای‌خود‌داد‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ 0 1E+12 2E+12 3E+12 4E+12 5E+12 6E+12 7E+12 -5E+11 0 5E+11 1E+12 1/5E+12 2E+12
 23. 23. ‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬ ‫‌ها‌از‌گذشته‌به‌آینده‬‫ه‬‫روایت‌دینامیک‌سنج‬ ‫‌سازی،‌تحلیل‌سری‌زمانی‬‫ی‬‫‌های‌بصر‬‫ک‬‫تکنی‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫ی‌و‌همبستگی‌بین‌سنج‬ّ‫‌ی‌عل‬‫ه‬‫یافتن‌رابط‬ ‫خط‌روند‬ ‫تحلیل‌میانگین‌در‌حال‌حرکتی‬ ‫تحلیل‌فصلی‬ ‫تحلیل‌روندها‬
 24. 24. ‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬ ‫تحلیل‌روندها‬ 0 1E+12 2E+12 3E+12 4E+12 5E+12 6E+12 ‫درآمد‬ ‫هزینه‬
 25. 25. ‌‫تحلیلی‌از‌خیزش‌و‌افول‬ ‫وبالگستان‌فارسی‌با‌تعیین‬‌‫تاریخ‬ ‫مرگ‌وبالگستان‬ virgool.io/irantrends
 26. 26. ‌‫تحلیلی‌از‌خیزش‌و‌افول‬ ‫وبالگستان‌فارسی‌با‌تعیین‬‌‫تاریخ‬ ‫مرگ‌وبالگستان‬ virgool.io/irantrends
 27. 27. ‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬ ‫‌کننده‌و‌هشداردهنده‬‫ی‬‫‌های‌ارزیاب‬‫ه‬‫سنج‬ ‫لختی‌متناسب،‌نرخ‌رشد‌و‌نسبت‌سهم‬ ‫فاصله‌تا‌اهداف‌و‌کارایی‌عملیات‌و‌تصمیمات‬‫دشبوردهای‌عملیاتی‬ ‫تحلیل‌عملکرد‬
 28. 28. ‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬ ‫تحلیل‌عملکرد‬ -100/00% -50/00% 0/00% 50/00% 100/00% 150/00% -500/00% 0/00% 500/00% 1000/00% 1500/00% 2000/00% ‫‌ها‬‫ه‬‫نرخ‌رشد‌هزین‬ ‌‫نرخ‬‫رشد‌درآمد‬
 29. 29. ‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬ ‫تحلیل‌عملکرد‬ 0 0/2 0/4 0/6 0/8 1 1/2 1/4 0 1E+12 2E+12 3E+12 4E+12 5E+12 6E+12 ‫درآمد‌به‌هزینه‬ ‫درآمد‬ ‫هزینه‬
 30. 30. ‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬ ‫‌کننده‌و‌هشداردهنده‬‫ی‬‫‌های‌ارزیاب‬‫ه‬‫سنج‬ ‫لختی‌متناسب،‌نرخ‌رشد‌و‌نسبت‌سهم‬ ‫فاصله‌تا‌اهداف‌و‌کارایی‌عملیات‌و‌تصمیمات‬ ‫جریان‌رفتاری‬ ‫تحلیل‌رفتار‬ ‫چرخه‌عمر‬ ‫قیف‌تبدیل‬ ‫تحلیل‌پرسونا‬
 31. 31. ‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬ ‫‌کننده‌و‌هشداردهنده‬‫ی‬‫‌های‌ارزیاب‬‫ه‬‫سنج‬ ‫لختی‌متناسب،‌نرخ‌رشد‌و‌نسبت‌سهم‬ ‫فاصله‌تا‌اهداف‌و‌کارایی‌عملیات‌و‌تصمیمات‬ ‫تحلیل‌رفتار‬‌:‫چرخه‌عمر‬
 32. 32. ‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬ ‫‌کننده‌و‌هشداردهنده‬‫ی‬‫‌های‌ارزیاب‬‫ه‬‫سنج‬ ‫لختی‌متناسب،‌نرخ‌رشد‌و‌نسبت‌سهم‬ ‫فاصله‌تا‌اهداف‌و‌کارایی‌عملیات‌و‌تصمیمات‬ ‫تحلیل‌رفتار‬‌:‌‫‌بندی‬‫ش‬‫بخ‬
 33. 33. ‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬ ‫‌کننده‌و‌هشداردهنده‬‫ی‬‫‌های‌ارزیاب‬‫ه‬‫سنج‬ ‫لختی‌متناسب،‌نرخ‌رشد‌و‌نسبت‌سهم‬ ‫فاصله‌تا‌اهداف‌و‌کارایی‌عملیات‌و‌تصمیمات‬ ‫تحلیل‌رفتار‬‌:‌‫‌بندی‬‫ش‬‫بخ‬
 34. 34. ‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬ ‫تحلیل‌رفتار‬‌:‌‫‌بندی‬‫ش‬‫بخ‬
 35. 35. ‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬ ‫تحلیل‌رفتار‬‌:‌‫‌بندی‬‫ش‬‫بخ‬
 36. 36. ‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬ ‫‌کننده‌و‌هشداردهنده‬‫ی‬‫‌های‌ارزیاب‬‫ه‬‫سنج‬ ‫لختی‌متناسب،‌نرخ‌رشد‌و‌نسبت‌سهم‬ ‫فاصله‌تا‌اهداف‌و‌کارایی‌عملیات‌و‌تصمیمات‬ ‫تحلیل‌رفتار‬‌:‫کوهورت‬
 37. 37. ‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬ ‫‌کننده‌و‌هشداردهنده‬‫ی‬‫‌های‌ارزیاب‬‫ه‬‫سنج‬ ‫لختی‌متناسب،‌نرخ‌رشد‌و‌نسبت‌سهم‬ ‫فاصله‌تا‌اهداف‌و‌کارایی‌عملیات‌و‌تصمیمات‬ ‫تحلیل‌رفتار‬‌:‫دموگرافی‬
 38. 38. ‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬ ‫تحلیل‌افکار‌و‌اعتقادات‌مردم‬ ‌‫‌کاوی‌و‬‫ن‬‫‌های‌هوش‌مصنوعی،‌مت‬‫ک‬‫تکنی‬... ‫ارزیابی‌افکار‌عمومی‌و‌واکنش‌آنها‌به‌رخدادها‬ ‫تحلیل‌احساسات‬Sentiment Analysis
 39. 39. ‫‌ترندز‬‫ل‬‫افزایش‌قیمت‌بنزین‌و‌تحلیل‌افکار‌عمومی‌با‌گوگ‬ virgool.io/irantrends
 40. 40. ‫‌ترندز‬‫ل‬‫افزایش‌قیمت‌بنزین‌و‌تحلیل‌افکار‌عمومی‌با‌گوگ‬ virgool.io/irantrends
 41. 41. ‫‌ترندز‌از‌نتیجه‌آرای‌فینال‌عصر‌جدید‌پیش‌از‌اعالم‌نت‬‫ل‬‫‌بینی‌دقیق‌گوگ‬‫ش‬‫پی‬‫ایج‬ virgool.io/irantrends
 42. 42. ‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬ ‫‌ای‌رخدادها‬‫ه‬‫تحلیل‌تاثیرات‌شبک‬ ‫‌های‌ارتباطی‬‫ه‬‫تحلیل‌دینامیک‌شبک‬ ‫ارزیابی‌روند‌زایش‌و‌افول‌رویدادها‌در‌جامعه‬ ‌‫ه‬‫تحلیل‌شبک‬Network Analysis
 43. 43. ‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬ ‫‌ای‌رخدادها‬‫ه‬‫تحلیل‌تاثیرات‌شبک‬ ‫‌های‌ارتباطی‬‫ه‬‫تحلیل‌دینامیک‌شبک‬ ‫ارزیابی‌روند‌زایش‌و‌افول‌رویدادها‌در‌جامعه‬ ‌‫ه‬‫تحلیل‌شبک‬Network Analysis
 44. 44. ‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫شناسایی‌تقلب‌از‌طریق‌داد‬ ‫‌های‌یادگیری‌ماشین‬‫ک‬‫تکنی‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫شناسایی‌سریع‌و‌جلوگیری‌از‌سؤاستفاد‬ ‫شناسایی‌تقلب‬ Fraud Detection ‫بیمه‬ ‫‌های‌اجتماعی‬‫ه‬‫شبک‬‫شهروندی‬
 45. 45. ‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫شناسایی‌تقلب‌از‌طریق‌داد‬ ‫‌های‌یادگیری‌ماشین‬‫ک‬‫تکنی‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫شناسایی‌سریع‌و‌جلوگیری‌از‌سؤاستفاد‬ ‫شناسایی‌تقلب‬ Fraud Detection
 46. 46. ‫‌ها‬‫ش‬‫نق‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫مهار‬
 47. 47. ‫ابزارها‬
 48. 48. ‌‫‌ها‌را‌به‬‫ش‬‫‌ها‌و‌بین‬‫ه‬‫‌داد‬‫ـ‬‫ـــــ‬‫اشتراک‬‫‌ــــــــ‬‫م‬‫بگذاری‬

×