Successfully reported this slideshow.

เรื่องระบบสมการ

10,077 views

Published on

เรื่องระบบสมการ

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

เรื่องระบบสมการ

  1. 1. 1. จงหาคาตอบของระบบสมการ 5x y  3 2 3 และ 0.5x  0.2 y  2.22. จงหาคาตอบระบบสมการ 3x  5 y  0 และ 0.4 x  y  2ข้ อความใดต่ อไปนีถูกต้ อง ้3 . ที่ดนรู ปสี่ เหลียมผืนผ้ าแปลงหนึ่ง มีด้านยาว ยาวกว่ าด้ านกว้ าง 10 เมตร ิ ่และความยาวโดยรอบ 62 เมตร ที่ดินแปลงนีมีพนที่กี่ตารางเมตร ้ ื้

×