การวัด ใบงานที่ 3

24,194 views

Published on

การวัด

การวัด ใบงานที่ 3

  1. 1. ใบงานที่ 3ทบทวนความรู้เดิม เรื่องการวัด การหาพื้นที่ และการหาปริมาตรคาชี้แจง ให้นักเรียนนาสายวัดมาวัดความยาวต่อไปนี้1.วัดความยาวรอบเอว ..............................ซม. (ให้เพื่อนช่วย)2.วัดความยาวของเสื้อ ..............................ซม. (ให้เพื่อนช่วย)3.หน้าต่างห้องเรียนกว้าง..................ซม. ยาว....................ซม. หาพื้นที่ได้....................ตร.ซม.4.ประตูห้องเรียนกว้าง..................ซม. ยาว....................ซม. หาพื้นที่ได้....................ตร.ซม.5.กระดานดากว้าง.......................ซม. ยาว....................ซม. หาพื้นที่ได้....................ตร.ซม.6.กล่องสบู่ กว้าง.......................ซม. ยาว....................ซม. สูง..................ซม. หาปริมาตรได้ ....................ลูกบาศก์เซนติเมตร7.ตู้ใส่เอกสารกว้าง.......................ซม. ยาว....................ซม. สูง..................ซม. หาปริมาตรได้ ....................ลูกบาศก์เซนติเมตร8.หนังสือเรียนคณิตศาสตร์กว้าง.......................ซม. ยาว....................ซม. สูง..................ซม. หาปริมาตรได้ ....................ลูกบาศก์เซนติเมตร9.กล่องยาสีฟันกว้าง.......................ซม. ยาว....................ซม. สูง..................ซม. หาปริมาตรได้ ....................ลูกบาศก์เซนติเมตร10.สิ่งอื่นๆ ที่ต้องการวัดภายในห้องเรียน.................................................................................. ......................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  2. 2. ใบความรู้ที่ 1เรื่อง หน่วยการวัดความยาวในมาตราต่าง ๆ การเปรียบเทียบหน่วยความยาวและมาตราส่วนคาชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาหน่วยความยาวในมาตราเมตริก มาตราอังกฤษ มาตราไทย การเปรียบเทียบหน่วยความยาว และมาตราส่วน แล้วทาใบงานการวัดความยาวหน่วยการวัดความยาวที่นิยมใช้กันในประเทศไทยหน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษ หน่วยการวัดความยาวในระบบเมตริก 12 นิ้ว เท่ากับ 1 ฟุต 10 มิลลิเมตร เท่ากับ 1 เซนติเมตร 3 ฟุต เท่ากับ 1 หลา 100 เซนติเมตร เท่ากับ 1 เมตร1,760 หลา เท่ากับ 1 ไมล์ 1,000 เมตร เท่ากับ 1 กิโลเมตร หน่วยการวัดความยาวในมาตรไทย 12 นิ้ว เท่ากับ 1 คืบ หน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษ 2 คืบ เท่ากับ 1 ศอก เทียบกับระบบเมตริก ( โดยประมาณ ) 4 ศอก เท่ากับ 1 วา 1 นิ้ว เท่ากับ 2.54 เซนติเมตร 20 วา เท่ากับ 1 เส้น 1 หลา เท่ากับ 0.9144 เมตร 400 เส้น เท่ากับ 1 โยชน์ 1 ไมล์ เท่ากับ 1.6093 กิโลเมตร กาหนดการเทียบ 1วา เท่ากับ 2 เมตรมาตราส่วน ความยาวจากของจริงเราไม่สามารถนามาเขียนลงในกระดาษหรือส่วนที่เป็นระนาบเล็ก ๆ ได้ จาเป็นต้องมีการย่อส่วนโดยการเขียนรูปให้มีขนาดเล็กกว่าของจริงโดยใช้มาตราส่วน การใช้มาตราส่วนนี้ควรบอกขนาดจริงหรือเขียนมาตราส่วนกากับไว้การเขียนมาตราส่วน 1. แบบที่มีหน่วยต่างกัน มาตราส่วน 1 ซม. : 1 เมตร อ่านว่า 1 เซนติเมตร ต่อ 1 เมตร หมายถึง ถ้าความยาวในแผนผังเป็น 1 เซนติเมตร ความยาวจริงเป็น 1 เมตร 2.แบบที่มีหน่วยเหมือนกัน มาตรา 1 : 100 อ่านว่า 1 หน่วยต่อ 100 หน่วยหมายถึงถ้าความยาวในแผนผังเป็น 1 หน่วย ความยาวจริงเป็น 100 หน่วย หรือถ้าความยาวในแผนผังเป็น 1 เซนติเมตร ความยาวจริงเป็น 100 เซนติเมตร
  3. 3. ใบความรู้ที่ 2เรื่อง การเปรียบเทียบหน่วยความยาว และมาตราส่วนคาชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างการเปรียบเทียบหน่วยความยาวในระบบต่าง ๆ แล้วทาใบงานที่ 4ตัวอย่าง การเปรียบเทียบหน่วยการวัดในระบบเดียวกันและต่างระบบกัน1. แก้วสูง 160 เซนติเมตร อยากทราบว่าแก้วสูงกี่เมตร เนื่องจาก 100 เซนติเมตร เท่ากับ 1 เมตร และแก้วสูง 160 เซนติเมตร ดังนั้น แก้วสูง 160 = 1.60 เมตร 100 2. ความกว้างของรั้วบ้านด้านติดถนนเป็น 1.05 กิโลเมตร อยากทราบว่าความกว้างของรั้วบ้านด้านติดกับถนนเป็นกี่เมตร เนื่องจาก 1 กิโลเมตร เท่ากับ 1 ,000 เมตร และรั้วบ้านกว้าง 1.05 กิโลเมตร ดังนั้น ความกว้างของรั้วบ้านเป็น 1.05 x 1,000 = 1,050 เมตร ตัวอย่าง ที่นารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 200 เมตร ยาว 320 เมตร จงเขียนแผนผังโดยใช้มาตรา ส่วน 1 เซนติเมตร : 40 เมตร 8 ซม. กาหนดมาตราส่วน 1 ซม. : 40 ม. หมายความว่า ระยะทางใน แผนที่ 1 ซม.แทนระยะทางจริง 40 ม. 5 ซม. แผนผังที่นา นั่นคือ ที่นากว้าง 200 ม. แสดงว่าในแผนที่ อัตราส่วน 1: 40 ที่นากว้าง 200 = 5 ซม. และ 40 320 ที่นายาว 320 ม. แสดงว่าในแผนที่ที่นายาว = 8 ซม. 40
  4. 4. ใบงานที่ 41. ไม้ท่อนหนึ่งยาว 250 เซนติเมตร คิดเป็นกี่เมตร ................................................................................................................................ ................................................................................................................................2) ปากกาด้ามหนึ่งยาว 140 มิลลิเมตร คิดเป็นกี่เซนติเมตร ................................................................................................................................ ...............................................................................................................................3) สมศรีซื้อผ้าตัดเสื้อมา 2.75 เมตร คิดเป็นผากี่เซนติเมตร ................................................................................................................................ ................................................................................................................................4) กีรติวิ่งรอบสนามเป็นระยะทาง 3.77 กิโลเมตร เขาวิ่งได้ระยะทางกี่เมตร ................................................................................................................................ ................................................................................................................................5) ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนเท่ากับ 7,200 เมตร คิดเป็นระยะทางกี่กิโลเมตร ................................................................................................................................ ................................................................................................................................6) ต้นมาขามต้นหนึ่งสูง 396 นิ้ว คิดเป็นกี่ฟุต ................................................................................................................................ ................................................................................................................................7) ถ้าที่ดินแปลงหนึ่งมีด้านกว้างติดแม่น้ายาว 161 วา ที่ดินแปลงนี้จะมีด้านกว้างติดแม่น้ายาว กี่เมตร ................................................................................................................................ ................................................................................................................................8) ถนนสายหนึ่งยาว 8,400 วา คิดเป็นถนนยาวกี่กิโลเมตร ................................................................................................................................ ................................................................................................................................9) พ่อค้าซื้อผ้ามาขายยาว 18 หลา คิดเป็นผ้ายาวกี่นิ้ว ................................................................................................................................ ................................................................................................................................
  5. 5. 10) วิษณุขับรถจากกรุงเทพฯไปเชียงใหม่เป็นระยะทาง 69,600,000 เซนติเมตร เขาขับรถคิดเป็น ระยะทางกี่กิโลเมตร ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ให้นักเรียนเขียนแผนผัง จากบ้านมาโรงเรียนโดยผ่านโรงพยาบาล ผ่านอาเภอสามโก้ ผ่านตลาดกาหนดมาตราส่วน 1 ซม : 1 กม วาดรูปจุดที่ผ่านประกอบแผนผัง
  6. 6. แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การวัดคาชี้แจง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้อง1) 4.4 กิโลเมตร ยาวกี่เมตร 6) พื้นที่ 3 งาน 75 ตารางวา คิดเป็นกี่ตารางเมตร ก.4.4 เซนติเมตร ก. 1,500 ตารางเมตร ข. 44.0 เซนติเมตร ข. 1,600 ตารางเมตร ค. 440 เซนติเมตร ค. 1,725 ตารางเมตร ง. 4,400 เซนติเมตร ง. 1,875 ตารางเมตร2) ระยะในข้อใดมีความยาวมากที่สุด 7) จงหาพื้นที่ส่วนที่แรเงา ก. 1 ศอก 12 ม. ก. 72 ต.ร.ม. ข. 1 เมตร ข. 36 ต.ร.ม. ค. 1 หลา 6 ม. ค.18 ต.ร.ม. ง. 1 วา ง. 9 ต.ร.ม.3) พื้นที่ในข้อใดมีความแตกต่างไปจากข้ออื่น ก. 3 ไร่ 8) รูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีพื้นที่ 9 ตาราง ข. 15 งาน เซนติเมตร มีฐานยาว 6 เซนติเมตร รูป ค. 1,200 ตารางวา สามเหลี่ยมนี้มีความสูงเท่าไร ง. 4,800 ตารางเมตร ก. 2 เซนติเมตร4) ถ้า 1 นิ้ว เท่ากับ 2.54 เซนติเมตร ดังนั้น 5 ข. 3 เซนติเมตรตารางนิ้วเท่ากับกี่ตารางเซนติเมตร ค. 4 เซนติเมตร ก. 2.54  5 ตารางเซนติเมตร ง. 5 เซนติเมตร ข. 2.54  2.54  5 ตารางเซนติเมตร 9) กระดาษรูปสี่เหลี่ยมคางหมูแผ่นหนึ่งมีด้าน ค. 2.54  5  5 ตารางเซนติเมตร คู่ขนานยาว 14 และ 18 เซนติเมตร และ ด้าน ง. 2.54  2.54  5  5 ตารางเซนติเมตร คู่ขนานทั้งสองห่างกัน 15 เซนติเมตร5) พื้นที่ 1.2 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่กี่ไร่ กระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่เท่าไร ก. 675 ไร่ ก. 210 ต.ร.ซม. ข. 700 ไร่ ข. 225 ต.ร.ซม. ค. 725 ไร่ ค. 240 ต.ร.ซม. ง. 750 ไร่ ง. 255 ต.ร.ซม.
  7. 7. 10) การคาดคะเนในข้อใดมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด ก. บิลลี่กะความยาวของสนามไว้ 50 เมตร แต่ความยาวจริงของสนามเป็น 52 เมตร ข. แฮรี่ประมาณน้าหนักของลูกบอลเป็น 250 กรัม แต่เมื่อชั่งน้าหนักของลูกบอลแล้วหนัก 300 กรัม ค. จอนนี่คิดว่าเมื่อปล่อยลูกปิงปองให้กระดอนกับพื้นจนกระทั่งหยุดนิ่งน่าจะใช้เวลา 2 นาที แต่เมื่อจับเวลาจริงลูกปิงปองหยุดนิ่งภายในเวลา 1 นาที ง. ทอมมี่เดาว่ากล่อง ใบหนึ่งมีความกว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร และสูง 10 เซนติเมตร ขณะที่ความจริงกล่องใบนี้กว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร และสูง 8 เซนติเมตรเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 คาตอบ ง ง ข ข ง ก ข ข ค กเฉลยใบงานที่ 4 1. 2.5 เมตร 2. 14 เซนติเมตร 3. 275 เซนติเมตร 4. 3,770 เมตร 5. 7.2 กิโลเมตร 6. 33 ฟุต 7. 322 เมตร 8. 16.8 กิโลเมตร 9. 648 นิว ้ 10. 696 กิโลเมตร

×