Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strategijsko planiranje

4,690 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Strategijsko planiranje

 1. 1. Dinamičan razvoj tehnoloških proizvodnih mogućnosti i sve veća diverzificiranost potreba i zahtjeva potrošača razvija potrebu strategijskog planiranja (druga polovica 20. st.).Proizvodnja sama sebi osigurava tržište (J.B. Say)?Uspješno poslovanje suvremenog poduzeća pretpostavlja djelovanje menadžmenta ne samo temeljem spoznaja o internim snagama i slabostima, nego i o eksternim prilikama i prijetnjama koje mu pruža eksterna okolina.
 2. 2. Strategijsko planiranje – uključuje racionalan pristup:definiranje određivanje koncepcije odabir resursadugoročnih poslovnih aktivnosticiljeva Omogućuje menadžmentu proaktivno suočavanje s diskontinuiranim promjenama okoline.
 3. 3. Svrha strategijskog planiranja - osigurati opstanak i razvoj poduzeća u budućnosti / stalne promjene i porast konkurencije.Definiranje i realizacija strategije /vrhovni menadžment > neizvjesnost/rizik.Strategijsko planiranje – proces razvijanja i održavanja vitalnosti ciljeva i proizvodnih mogućnosti poduzeća u skladu s razvojnim potrebama i uvjetima njegove okoline.
 4. 4. Strategijsko razmišljanje zasnovano na dugoročnom vremenskom horizontu > rizik netočnosti predviđanja – taktika/strategija.Upravljanje poslovanjem poduzeća – dinamičko usklađivanje internih snaga i slabosti s prilikama i prijetnjama koje stvara okolina.
 5. 5. Faze strategijskog planiranja1. analiza okoline2. formuliranje strategije3. implementacija strategije4. evaluacija i kontrola strategije
 6. 6. 1. ANALIZA OKOLINE• Dijagnosticiranje ključnih čimbenika koji utječu na uspješnost sadašnjeg i budućeg djelovanja poduzeća.• Predmet analize - svi relevantni čimbenici koji djeluju na poduzeća iz njegove interne i eksterne okoline.• SWOT – tehnika strategijskog planiranja / dinamičan odnos /: STRENGHTS-snage WEAKNESSES-slabosti OPPORTUNITIES-prilike THREATS-prijetnje  Sugerira alternativne strategijske položaje i strategijske pravce djelovanja poduzeća.
 7. 7. Primjer SWOT matrice UNUTARNJI ČIMBENICISnage (s) slabosti(w) SO WO strategija strategija ST WT strategija strategija
 8. 8. 2.Formuliranje strategije Proces razvoja dugoročnih planova za efektivno sučeljavanje s prilikama i prijetnjama okoline sukladno razvojnim mogućnostima upravljanja snagama i slabostima poduzeća. Sustav – hijerarhijski strukturiran:1. Razina poduzeća – korporacijska strategija2. Razina poslovnih jedinica – poslovne strategije3. Razina funkcijskih područja – funkcijske strategije
 9. 9. Korporacijska strategijaNaglašava razinu poduzeća kao cjeline, te daje odgovor na pitanje područja poslovanja i alociranja resursa koji moraju biti sukladni s prioritetima poduzeća.Oblikovanje misije, postavljanje ciljeva i strateških ambicija.S obzirom na smjer razvoja poduzeća može se formulirati kao: Strategija rasta / razvoja Strategija stabilizacije Strategija redukcije /dezinvestiranja
 10. 10. Poslovne strategijeUsmjerene na određivanje puta do konkurentske prednosti poduzeća.Obuhvaćaju ciljeve s obzirom na proizvode i tržišta SPJ – upućuju na aktivnosti poduzeća u pojedinim poslovnim područjima.Formuliraju se korištenjem tehnika strategijskog planiranja: Poslovne strategije na osnovi portfelj matrice (BCG) Porterov model generičkih strategija Poslovne strategije životnog ciklusa proizvoda
 11. 11. Poslovne strategije na osnovi portfelj matrice ZVIJEZDE UPITNICI 20% 20% (PROBLEMATIČNA DJECA)INDUSTRIJSKI RAST (u stalnim cijenama) 10% KRAVE MUZARE PSI 10X 4.0X 2.0X 1.0X 0.5X 0.25X RELATIVNI TRŽIŠNI UDJEL (prema najvećem konkurentu)
 12. 12. BCG matrica tvrtke Levis
 13. 13. Porterov model generičkih strategijaStrategija diferencijacije – razvoj konkurentnosti putem unikatnih proizvoda na cjelokupnom tržištu.Strategija troškovnog vodstva – razvoj konkurentnosti putem niskih troškova/cijena na cjelokupnom tržištu.Strategija fokusiranja – razvoj konkurentnosti usmjerenjem na određeni tržišni segment (unikatni proizvodi ili niski troškovi).
 14. 14. Poslovne strategije životnog ciklusa proizvoda Faza uvođenja na tržište – strategija koja će dopuštati relativno visoke prodajne cijene (visoki proizvodni troškovi/male serije, nema konkurencije, veliki troškovi promocije) > poslovanje bez dobiti. Faza rasta – ulazi konkurencija, snižavaju se cijene > diferencijacija i razvoj distribucije /profitabilnost. Faza zrelosti – jaka konkurencija, pad cijena > racionalizacija troškova/razvoj učinkovitosti proizvodno-distribucijskih procesa i standardizacija proizvoda. Faza opadanja – opadanje profita > strategijsko povlačenje
 15. 15. Funkcijske strategije Usredotočuju se na maksimaliziranje učinkovitosti resursa, odnosno organizacije djelatnosti za realizaciju korporacijske i poslovnih strategija:Strategija proizvodnjeStrategija istraživanja i razvojaStrategija marketingaStrategija logistikeStrategija prodajeFinancijska strategijaStrategija razvoja ljudskih potencijala…
 16. 16.  Scenario analiza Tehnika za izbor odgovarajuće strategije > SWOT Formuliranje strategije menadžment izvodi primjenom odgovarajućih metoda:Portfelj matrica industrijskog rasta i tržišnog udjela (BCG matrica)Portfelj matrica industrijske privlačnosti i poslovne snage (GE matrica)Portfelj matrica životnog ciklusa industrije i konkurentskog položaja (ADL matrica)
 17. 17. Pozicioniranje na GE matrici i strategijske implikacije za PC Valvita
 18. 18. ADL matrica Faza životnog ciklusa industrije Uvođenje Rast Zrelost Starost Brzi rast Držanje položaja Držanje položaja K Dominantan Držanje položaja o Držanje položaja Držanje udjela Rast s industrijom n k u Poboljšanje položaja Poboljšanje položaja Držanje položaja Držanje položaja ili Jak r Brzi rast Brzi rast Rast s industrijom žetva e n t Brzi rast ili selektivan s Poboljšanje položaja k razvoj Poboljšanje položaja ili pronalazak Žetva ili fazno i Povoljan Selektivno Selektivni razvoj strateškog povlačenje poboljšanje p segmenta položaja o l o ž Oslonac na Pronalazak i zaštita a zaštićenom Fazno povlačenje ili j Održiv Selektivan razvoj strateškog tržištu ili fazno napuštanje segmenta povlačenje Agresivno Preobrazba, poboljšanje Preokret ili Slab restrukturiranje Napuštanje položaja ili napuštanje ili gašenje povlačenje19
 19. 19. 3. Implementacija strategijeProces kojim se aktivira formulirana strategija, tj. strategijski plan - kroz razvoj politika, procedura, pravila, programa i budžeta.Bit implementacije je strateška promjenazamjena stare strategije novom – organizacijski razvoj / uspješnije poslovanje.Uspješnost strategijskog planiranja = efektivna formulacija + efikasna implementacija strategije.STRATEGIJSKI PLANrezultat strategijskog planiranja (VIZIJA) PLAN AKCIJA za realiz. strategijskih ciljeva.
 20. 20. Uspješno provođenje strategije ovisi o brojnim čimbenicima: Prilagodba:ORGANIZACIJSKA STRUKTURA – treba biti kompatibilna s planiranim strategijskim ciljevima i novim pristupima menadžmenta ili je valja promijeniti.LJUDSKI POTENCIJALI – moraju posjedovati potrebna znanja i vještine za realizaciju formulirane strategije ili ih treba podvrgnuti procesu izobrazbe i treninga.KONTROLNI SUSTAV – treba omogućavati menadžmentu praćenje i usmjeravanje procesa i implementaciju strategije .
 21. 21. 4. EVALUACIJA I KONTROLA PRIMJENE STRATEGIJEZavršna faza i povratna veza cjelokupnog procesa strategijskog planiranja poduzeća.Zatvaraju kariku procesa strategijskog planiranja tvoreći sustav strategijskog menadžmenta.Mnogobrojne promjene u poduzeću i izvan njega primoravaju menadžment da u fazi realizacije često revidira i korigira prije donesene odluke.
 22. 22. PROCES STRATEGIJSKOG PLANIRANJA ANALIZA OKOLINE STRATEGIJSKOFORMULIRANJE STRATEGIJEIMPLEMENTACIJA STRATEGIJE PLANIRANJEEVALUACIJA I KONTROLA PRIMJENE STRATEGIJE
 23. 23. Umrežavanje faza strategijskog planiranja > paralelno provođenje: analiza okoline – formuliranje strategije – implementiranje strategije – kontrola i evaluacija.Poslovanje poduzeća - kontinuirana dinamična aktivnost (nema zaustavljanja za planiranje).Osnovica - evaluacija i kontrola.
 24. 24. Procesom strategijskog planiranja planiraju se i kontrolne aktivnosti:definiraju se postupci i rezultati koji će se mjeriti,postavljaju se standardi - kriteriji koji se žele ispuniti i ciljne veličine.
 25. 25.  PROCES KONTROLE:MJERENJE OSTVARENIH REZULTATAUSPOREĐIVANJE S POSTAVLJENIM STANDARDIMAUTVRĐIVANJE ODSTUPANJA I UZROKAPODUZIMANJE KOREKTIVNIH AKCIJA
 26. 26.  Informacijska podloga za sustavno transformiranje poduzeća iz jednog u drugo strateško poslovno ponašanje…ORGANIZACIJSKA KONTROLA/kombinirani pristup – razvojem programa, pravila, procedura i politika / stvara se osnovica za oblikovanje nove strategije (evaluacija i kontrola=povratna veza).IZVANORGANIZACIJSKA KONTROLA - tržišna vrijednost dionica i stopa povrata kapitala / eksterni indikatori uspješnosti strategijskog razvoja.

×