Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Planiranje

3,632 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Planiranje

 1. 1. - Prva funkcija i osnova procesa menadžmenta – kreativan proces izabiranja smjera budućeg djelovanja poduzeća u promjenljivoj okolini /odlučivanje /.- Kako od postojećeg stići u buduće željeno, realno moguće stanje - putokaz / podloga za sve ostale menadžerske funkcije > učinkovito ciljno djelovanje.- Neizvjesnost okoline i ograničenost resursa čimbenici su koji presudno utječu na potrebu i sadržaj planiranja / plan – instrument upravljanja /.- Početni i najvažniji koraci planiranja vezani su za okolinu, njezine promjene i utjecaje na budući dugoročni položaj
 2. 2.  Rezultat procesa planiranja / učinkovito ciljno djelovanje pojedinaca koji zajednički rade / je plan kojim se preciziraju: - ciljevi koje se namjerava ostvariti u određenom razdoblju, - resursi i aktivnosti koje se trebaju poduzimati da bi se planirani ciljevi ostvarili / metode /, - kriteriji za evaluaciju ostvarenih rezultata, što ga čini temeljem za donošenje operativnih odluka / odlučivanje /. Plan mora dokazati tko, što, zašto, čime, kada i uz koje pretpostavke treba postići. Pravilo kojega se treba pridržavati u planiranju jest da svaki plan i svi prateći planovi trebaju pridonositi ostvarivanju svrhe i ciljeva poduzeća / hijerarhijska povezanost planova /.
 3. 3.  Pouzdanost planova određena je pouzdanošću predviđanja budućih uvjeta okoline - početna točka planiranja. Temeljna pretpostavka za uspješno predviđanje je posjedovanje znanja za dugoročne prognoze /međuzavisnost događaja od utjecaja na poslovanje/. Kao alat za pomoć menadžmentu u predviđanju budućih uvjeta okoline razvijene su brojne metode koje se mogu klasificirati u tri skupine: - metode ekstrapolacije - metode procjene eksperata - metode simulacije
 4. 4.  Pouzdanost predviđanja /obrnuto proporcionalna vremenskom horizontu / rezultanta je sposobnosti menadžmenta da osigura kvalitetno prikupljanje , obradu i prijenos informacija iz eksterne u internu okolinu poduzeća i stvori odgovarajuću informacijsku podlogu za planiranje. Vremenski horizont planiranja obično se segmentira na: - dugoročno razdoblje planiranja / predviđanje tehnološkog razvoja, razvoja tržišnih potreba, proizvodnih resursa i sl. - srednjoročno razdoblje planiranja / razrada dugoročnih planova s preciznijim određenjem sredstava i načina ostvarivanja postavljenih ciljeva. - kratkoročno razdoblje planiranja /poslovni i operativni planovi.- Dugoročni i srednjoročni planovi su strategijski, a kratkoročni planovi su taktički / hijerarhija i u njoj međusobna povezanost /.- Planiranje budućeg odraza sadašnjih odluka.
 5. 5. strategijska dugoročnihorizont razina planiranja menadžmenta koordinativna razina srednjoročnihorizont menadžmenta planiranja operativna kratkoročni horizont razina planiranja menadžmenta
 6. 6.  Strategijska razina započinje proces planiranja definiranjem vizije, misije, ciljeva i strategije poduzeća /situacijska analiza/. Koordinativna razina transformira strategijske ciljeve poduzeća u specifične ciljeve funkcionalnih organizacijskih jedinica /definiranje i usklađivanje aktivnosti i resursa>ciljevi /. Operativna razina usmjerena je na planiranje procedura i postupaka aktivnosti za realizaciju funkcionalnih zadataka.- Menadžment poduzeća mora dobro poznavati faze postupka planiranja da bi sustav odlučivanja djelotvorno funkcionirao.- Zaokružen proces planiranja od vrha do dna hijerarhijske piramide zahtjeva racionalan pristup planiranju i njegovo odvijanje po fazama kojih se menadžeri moraju pridržavati.
 7. 7. SITUACIJSKA ANALIZA FORMULIRANJE PLANOVA POSTAVLJANE CILJEVA BUDŽETIRANJE IDENTIFICIRANJE ALTERNATIVE PUŠTANJE PLANA U U IZVOĐENJE IZABIRANJE NAJBOLJE ALTERNATIVEShema: faze procesa menadžerskog planiranja
 8. 8.  Faze procesa menadžerskog planiranja:1.Situacijska analiza - stvarna početna točka planiranja. - alati: • sustavan pristup • multivarijantna analiza • metode predviđanja- Nakon situacijske analize, menadžment je u stanju postavljati ciljeve poduzeća.2.Postavljanje ciljeva - ciljevi formiraju hijerarhiju / prema njihovom ostvarenju mjeri se djelotvornost menadžmenta.
 9. 9. 3. Identificiranje alternativa – smjerova akcija za ostvarivanje ciljeva.4. Izabiranje najbolje alternative – odlučivanje.5. Formuliranje planova – stvarno planiranje.6. Budžetiranje – kvantifikacije /financijski plan/.7. Puštanje plana u izvođenje – realizacija planskih akcija u stvarnoj okolini (+/- ).- Planiranje podrazumijeva obvezivanje na određeni smjer akcije, ali i racionalni pristup ostvarivanju ciljeva / promjene /.- Potreba za suradnjom i skladom među planovima treba se poštivati kako u procesu planiranja tako i u procesu realizacije planova.
 10. 10.  Najpoznatija i općeprihvaćena hijerarhija planova je ona koja dijeli planiranje na strategijsko i taktičko ili operativno.- Strategijski planovi usredotočeni su na provedbu osnovne strategije; oni su dugoročni i uključuju utvrđivanje misije, postavljanje ciljeva i određivanje strategije, a polaze od predviđanja budućih kretanja okoline.- Taktički ili operativni planovi obuhvaćaju uže područje u poduzeću; njihov se utjecaj svodi na djelovanje pojedinih funkcija, odnosno organizacijskih jedinica - kratkoročni su i uključuju politike, procedure, postupke, pravila i programe.
 11. 11. SVRHA ILI MISIJA CILJEVI STRATEGIJE POLITIKEPROCEDURE PROGRAMI PRAVILA PRORAČUNIShema: hijerarhija planova u poduzeću
 12. 12. 1. Svrha ili misija - predstavlja temeljnu svrhu poduzeća, razlog njegova postojanja i djelovanja /? tržišne potrebe /. - Misija pruža smjernice za postavljanje ciljeva i razradu strategije na različitim organizacijskim razinama / proizvodne mogućnosti i sposobnosti /.2. Ciljevi - predstavljaju krajnje rezultate koje valja postići da bi se ispunila misija poduzeća / hijerarhija /.3. Strategije - krajnji rezultat strategijskoga planiranja i može se definirati kao glavni, sveobuhvatni plan kojim se trebaju postići dugoročni ciljevi poduzeća.
 13. 13. - obuhvaća određivanje osnovnih dugoročnih ciljeva poduzeća, usvajanje pravaca akcije i alokaciju resursa nužnih za njihovo ostvarenje.4. Politike - općenite izjave ili sporazumi koji usmjeravaju proces odlučivanja, - predstavljaju unaprijed zauzete stavove u vezi s pitanjima koja će se pojaviti u poslovanju poduzeća i zahtijevati da se o njima donese odluka. Usmjeravaju akcije prema ciljevima.5. Procedure - detaljno propisuju najbolji način obavljanja, posebno rutinskih i repetitivnih poslova. - Smjernice za akcije, a ne za razmišljanje.6. Pravila - označavaju točno propisane, specifične akcije /direktivne naravi/.
 14. 14. 7. Programi - Kompleks ciljeva, politika, pravila i procedura kojima se utvrđuje zadatak te potrebni resursi za njegovu realizaciju. - Odnose se na realizaciju jednokratnih ciljeva nekog većeg pothvata, koji se može sastojati od jednog ili više projekata.8. Proračuni - definiraju se kao numerički prikaz očekivanih rezultata, a tretiraju kao temeljni planski dokument koji dovodi u vezu financijske mogućnosti poduzeća s planiranim aktivnostima. - Instrument kontrole koji pokazuje stupanj izvršenja planiranoga.

×