รายชื่อกลุ่ม Global Marketing 3/2554

857 views

Published on

รายชื่อกลุ่ม Global Marketing 3/2554

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
857
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายชื่อกลุ่ม Global Marketing 3/2554

  1. 1. รำยชื่ อเรียงตำมกลุ่มลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ สกุล กลุ่มที่ ภูมภำค ิ ประเทศ Case Study Scribe Book 1 54010970251 นางสาวกุสุมา กรกันต์ 1 America Argentina 2 54010970258 นางสาวนันทพร แสงจันทร์ 1 America Peru 3 54010971481 นายกัญย์ณภัธฌ์ บุดสิ มมา 1 America Maxico Case#1 Case#3 4 54010971487 นางสาวธิดารัตน์ เบ็ญจคุม ้ 1 America USA Case#6 Case#8 5 51010914136 นางสาวจุฑาพร อ่อนฉวี 1 America 6 52010914569 นางสาวนวพร เก่งปรี ชา 1 America 1 54010970255 นางสาวโชติกา ภวัตชยะกุล 2 EU Norway 2 54010971483 นางสาวจินริ ณ ลาบุญ 2 EU Sweden Case#2 Case#4 3 54010971490 นางสาวสุ นิสา เจริ ญรัมย์ 2 EU UK Case#7 Case#9 4 52010910012 นางสาวพัสน์นนท์ เหล็กสี ั 2 EU 5 52010918089 นางสาวขนิ ษฐา พลสัสดี 2 EU 1 53010971316 นางสาวสุ พตรา แสนสุข ั 3 Afarica 2 54010970254 นางสาวจุฑารัตน์ บุญหล้า 3 Australia New Zealand 3 54010970256 นางสาวทองใหม่ พระเจริ ญ 3 Afarica Egypt Case#3 Case#5 4 54010970264 นางสาวสิ ริลกษณ์ นวนภูมีวน ั ั 3 Afarica South Afarica Case#8 Case#10 5 54010971484 นางสาวชัชรี ย ์ ภูกาบ 3 Afarica Nigeria 6 52010913779 นางสาวณัฐกานต์ เมืองโคตร 3 Afarica
  2. 2. ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ สกุล กลุ่มที่ ภูมภำค ิ ประเทศ Case Study Scribe Book 1 54010970257 นางสาวนฤมล โชคชัย 4 Middle East Qatar 2 54010970266 นางสาวเสาวลักษณ์ นามมะ 4 Middle East UAE (Dubai) Case#4 Case#2 3 54010971485 นางสาวณัฏฐณิ ชา ปราณี วฒน์ ั 4 Middle East Saudi Arabia Case#9 Case#7 4 54010971491 นางสาวสุ พรรณี เชื่อมเป็ น 4 Asia India 5 52010913787 นางสาวทัศนีย ์ เรื องอาไพสกุล 4 Middle East 1 54010970253 นางสาวจิราพร พลขันธ์ 5 Asia China 2 54010970260 นางสาวปวีณา แสงโสดา 5 Australia Australia 3 54010971482 นางสาวเกวริ นทร์ ม่วงเจริ ญ 5 Asia Japan Case#5 Case#1 4 54010971488 นางสาวภรณ์ภิมลย์ อามาตพล 5 Asia Vietnam Case#10 Case#6 5 51010917147 นางสาวกนกวรรณ ศรี สมพร 5 Asia 6 52010917073 นางสาวภคอร เจริ ญมิตร 5 Asiaหมำยเหตุ ห้ามไม่ให้นิสิตทาการเปลี่ยนแปลงกลุ่มกันเอง โดยที่อาจารย์ไม่ได้อนุญาต หากเปลี่ยนแปลงกลุ่มกันเองและเกิดมีขอผิดพลาดในเรื่ องของคะแนน ้ อาจารย์จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

×