Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ugnayan ng Kita, Pagkonsumo at pag-iimpok

51,581 views

Published on

Ekonomiks

Published in: Education
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Ugnayan ng Kita, Pagkonsumo at pag-iimpok

 1. 1. MAKROEKONOMIKS UGNAYAN ng Pangkalahatang Kita, Pag-iimpok at Pagkonsumo
 2. 2. Suriin ang nasa larawan. Ano ang ipinahihiwatig ng larawan? Kung ikaw ay may trabaho at kita, saan mo iyon gagastusin?
 3. 3. Kita, Gastos, Ipon
 4. 4. Kita, Gastos, Ipon  Ano ang may pinakamataas at pinakamababang bar sa graph? Ano ang ibig ipahiwatig nito?  Ano ang dapat na pinakamataas sa mga bar ng graph? Bakit?  Batay sa kahalagahan, ayusin ang sumusunod: kumita, gumastos o mag- ipon?
 5. 5. Papaano nagkakaugnay ang kita, pag-iimpok at pagkonsumo?
 6. 6. Nakahawak ka na ba ng malaking halaga ng pera?  Paano mo iyon pinamahalaan?  Ano para sa iyo ang pera at paano ito dapat gamitin?
 7. 7. KITA- halagang natatanggap ng tao kapalit ng produkto o serbisyong kanilang ibinibigay. (nagtratrabaho- suweldo) PAGKONSUMO- ang pagbili at paggamit ng produkto o serbisyo na magbibigay ng kapakinabangan sa tao. KITA, PAGKONSUMO, PAG-IIMPOK
 8. 8.  Paraan ng pagpapaliban ng paggastos. (Macroeconomics ni Roger E.A. Farmer, 2002)  Kitang hindi ginamit sa pagkonsumo o hindi ginastos sa pangangailangan. ( Meek, Morton at Schug, 2008) PAG-IIMPOK/ SAVINGS
 9. 9. Maaari ka bang kumita kapag ikaw ay mag-iipon?
 10. 10. Investment- ipon na ginamit upang kumita. Economic Investment- paglalagak ng pera sa negosyo. Personal Investment- paglalagay ng isang indibidwal ng kaniyang ipon sa mga financial asset katulad ng stocks, bonds o mutual funds. Sagot: OO
 11. 11. Bangko at Financial intermediaries- nagsisilbing tagapamagitan sa nag-iipon ng pera at sa nais umutang o mag- loan.
 12. 12.  Ano ang pagkakaiba ng kita, pagkonsumo at pag-iimpok?  Papaano nagkakaugnay ang kita, pagkonsumo at pag-iimpok?  Kung ikaw ay mag-iimpok, ano ang maaaring pakinabang mo dito?
 13. 13.  Kilalanin ang iyong bangko.  Alamin ang produkto ng iyong bangko  Alamin ang serbisyo at mga bayarin sa iyong bangko  Ingatan ang iyong bank records at siguruhing up to date.  Makipagtransaksiyon lamang sa loob ng bangko at sa awtorisadong tauhan  Alamin ang tungkol sa PDIC deposit insurance  Maging maingat. 7 habits of a wise saver
 14. 14.  a share in the ownership of a company. As you acquire more stock- becomes greater. STOCKS
 15. 15.  an instrument of indebtedness of the bond issuer to the holders under which the issuer owes the holders a debt and, depending on the terms of the bond, is obliged to pay them interest (the coupon) and/or to repay the principal at a later date, termed the maturity date BONDS
 16. 16.  an investment that pools together money from different investors and invest them in various securities depending on the market. Mutual funds
 17. 17. Alamin kung sino ang may-ari ng iyong bangko – ang taong nasa likod at mga taong namamamahala nito. Magsaliksik at magtanong tungkol sa katayuang pinansiyal at ang kalakasan at kahinaan ng bangko. Ang Philippine Deposit Insurance Corporation (PDIC), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Securities and Exchange Commission (SEC), at ang website ng bangko, dyaryo, magasin, telebisyon, at radyo ay makapagbibigay ng mga impormasyong kailangan mong malaman.
 18. 18. Unawain kung saan mo inilalagay ang iyong perang iniimpok. Huwag malito sa investment at regular na deposito. Basahin at unawain ang kopya ng term and conditions, huwag mag-atubiling linawin sa mga tauhan ng bangko ang hindi nauunawaan.
 19. 19. Piliin ang angkop na bangko para sa iyo sa pamamagitan ng iyong pangangailangan at itugma ito sa serbisyong iniaalok ng bangko. Alamin ang sinisingil at bayarin sa iyong bangko.
 20. 20. Ingatan ang iyong passbook, automated teller machine (ATM), certificate of time deposit (CTD), checkbook at iba pang bank record sa lahat ng oras. Palaging i-update ang iyong passbook at CTDs sa tuwing ikaw ay gagawa ng transaksiyon sa bangko. Ipaalam sa bangko kung may pagbabago sa iyong contact details upang maiwasang maipadala ang sensitibong impormasyon sa iba.
 21. 21. Huwag mag-alinlangang magtanong sa tauhan ng bangko na magpakita ng identification card at palaging humingi ng katibayan ng iyong naging transaksiyon.
 22. 22. Ang PDIC ay gumagarantiya ng hanggang Php500,000 sa deposito ng bawat depositor. Ang investment product, fraudulent account (dinayang account), laundered money, at depositong produkto na nagmula sa hindi ligtas at unsound banking practices ay hindi kabilang sa segurong (insurance) ibinibigay ng PDIC.
 23. 23. Lumayo sa mga alok na masyadong maganda para paniwalaan. Sa pangkalahatan, ang sobra-sobrang interes ay maaaring mapanganib. Basahin ang Circular 640 ng Bangko Sentral para sa iba pang impormasyon tungkol dito.
 24. 24. Pinagmumulan ng Kita bawat Buwan Halaga 1. Suweldo 1. Iba pang kita Kabuuang Kita Gastos bawat buwan Halaga 1. Pagkain 1. Kuryente 1. Tubig 1. Matrikula/ Baon sa paaralan 1. Upa sa bahay 1. Iba pang gastusin Kabuuang Gastos:

×