1999 3ο παχυσαρκίας3

206 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
206
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1999 3ο παχυσαρκίας3

  1. 1. Ψσξίαζε ζηελ παρπζαξθία: Σπρλόηεηα - Eπηπηώζεηο Kαλδειώξνο X. Kαπάληαεο E. Bελάθε E. Γεσξγηάδνπ E. Δεβεηδάθε O. Mόξηνγινπ A.Tνκέαο Eλδνθξηλνινγίαο, Δηαβήηνπ, Mεηαβνιηζκνύ Iαηξηθνύ Aζελώλ. 3ν Παλειιήλην Σπλέδξην Παρπζαξθίαο, Aζήλα 25 - 27 Φεβξνπαξίνπ 1999
  2. 2. EIΣAΓΩΓHH ςσξίαζε είλαη απηνάλνζν λόζεκα κε επηπνιαζκό ζηνγεληθό πιεζπζκό 0.5-1.5%.Aζζελείο κε ςσξίαζε παξνπζηάδνπλ ζε κεγαιύηεξνπνζνζηό Σαθραξώδε δηαβήηε Kαξδηναγγεηαθέο λόζνπο Παρπζαξθία Aγθπινπνηεηηθή ζπνλδπιίηηδαΣθνπόο1. Nα κειεηήζνπκε ηελ ζπρλόηεηα ςσξίαζεο ζεπαρύζαξθα άηνκα2. Nα κειεηήζνπκε ηνλ επηπνιαζκό ησλ εθ ηεοπαρπζαξθίαο απνξξεόλησλ πξνβιεκάησλ ζηνποςσξηαζηθνύο παρύζαξθνπο αζζελείο 3ν Παλειιήλην Σπλέδξην Παρπζαξθίαο, Aζήλα 25 - 27 Φεβξνπαξίνπ 1999
  3. 3. 3ν Παλειιήλην Σπλέδξην Παρπζαξθίαο, Aζήλα 25 - 27 Φεβξνπαξίνπ 1999
  4. 4. 3836 άηνκα MEΘOΔOΣ19.6% άλδξεο θαη 80.4% γπλαίθεοHιηθία: 21-65 εηώλΔMΣ 35.5±6.7kg/m2Eμέηαζε ζην Eλδνθξηλνινγηθό ηαηξείν γηα έιεγρν βάξνποΣπζηεκαηηθή αλαδήηεζε ςσξίαζεο - είηε σο θιηληθό εύξεκα - είηε σο ζηνηρείν ηνπ αλακλεζηηθνύΠνζνζηό ζσκαηηθνύ ιίπνποκε βηνειεθηξηθή αγσγηκόηεηακε ηελ κέζνδν ησλ 4 πηπρώλKαηαλνκή ηνπ ιίπνποΛόγνο πεξηκέηξνπ κέζεο/ηζρίσλ (WHR)Πξνζζηνπηζζία δηάκεηξνο θνηιίαοΣάθραξν, ρνιεζηεξίλε, ηξηγιπθεξίδηα, νπξηθό νμύ, ηλζνπιίλε, ηξαλζακηλάζεοMειέηε ύπλνπ ζε πεξίπησζε ζπκπησκαηνινγίαο ζπλδξόκνπ απνθξαθηηθήοάπλνηαοKαηαγξαθή πξνϋπάξρνπζαο ύπαξμεο δηαβήηε, ζηεθαληαίαο λόζνπ &αξζξίηηδνο 3ν Παλειιήλην Σπλέδξην Παρπζαξθίαο, Aζήλα 25 - 27 Φεβξνπαξίνπ 1999
  5. 5. AΠOTEΛEΣMATAΨσξίαζε είραλ 61 άηνκα (1.59%)άλδξεο 34.4%γπλαίθεο 66.6%Kακκία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά απόηνπο ινηπνύο παρπζάξθνπο σο πξνοηελ ειηθίαηνλ ΔMΣην % ιηπώδνπο ηζηνύηελ παξνπζία ππέξηαζεο / δπζιηπηδαηκίαο 3ν Παλειιήλην Σπλέδξην Παρπζαξθίαο, Aζήλα 25 - 27 Φεβξνπαξίνπ 1999
  6. 6. Παρπζαξθία Παρπζαξθία p +ςσξίαζεΠεξίκεηξνο κέζεο 111.6 116.2 0.021Λόγνο κέζεο/ηζρίσλ 0.974 1.009 0.020Δηάκεηξνο θνηιίαο 25.5 26.9 0.015 3ν Παλειιήλην Σπλέδξην Παρπζαξθίαο, Aζήλα 25 - 27 Φεβξνπαξίνπ 1999
  7. 7. p AÔÐÔ›ÖȘ NS A¾ÑÒÈ· ÖÒ× ‡¾ÑÒ× 0.007 ™ÖÂÊ·ÑÈ·›· ѼÕÒ˜ NS Y¾ÂÔÈÑÕÒ×ÏÈÑ·ÈЛ· 0.080 Y¾ÂÔÒ×Ôȯ·ÈЛ· 0.049™·Î¯·ÔӉ˘ ¢È·‚‹Ö˘ 0.043 0 5 10 15 20 25 ¶·¯×Õ·ÔΛ· ¶·¯×Õ·ÔΛ· +„ˆÔ›·ÕË 3ν Παλειιήλην Σπλέδξην Παρπζαξθίαο, Aζήλα 25 - 27 Φεβξνπαξίνπ 1999
  8. 8. ΣYMΠEPAΣMAH ζπρλόηεηα ςσξίαζεο ζε κεγάιν αξηζκό Eιιήλσλ παρύζαξθσλ δελ είλαη κεγαιύηεξε από ηελ αλαθεξόκελε ζηνλ γεληθό πιεζπζκό άιισλ ρσξώλ.Tα παρύζαξθα άηνκα κε ςσξίαζε ζπγθξηηηθά κε ηα κε ςσξηαζηθά:  εκθαλίδνπλ θεληξηθόηεξε θαηαλνκή ηνπ ζσκαηηθνύ ιίπνπο  έρνπλ ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο  έρνπλ ζεκαληηθά πςειή ζπρλόηεηα ζπλδξόκνπ απνθξαθηηθήο άπλνηαο ηνπ ύπλνπ. 3ν Παλειιήλην Σπλέδξην Παρπζαξθίαο, Aζήλα 25 - 27 Φεβξνπαξίνπ 1999

×