1999 3ο παχυσαρκίας2

183 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
183
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1999 3ο παχυσαρκίας2

  1. 1. Aίηηα πνιπθαγίαο θαη παρπζαξθίαο:Πξνζσπηθή εθηίκεζε από 4350 άηνκα Bελάθε E. Kαλδειώξνο X. Kαπάληαεο E. Γεσξγηάδνπ E. Δεβεηδάθε O. Mόξηνγινπ A.Tνκέαο Eλδνθξηλνινγίαο, Δηαβήηνπ, Mεηαβνιηζκνύ Iαηξηθνύ Aζελώλ. 3ν Παλειιήλην Σπλέδξην Παρπζαξθίαο, Aζήλα 25 - 27 Φεβξνπαξίνπ 1999
  2. 2. ΣKOΠOΣ THΣ MEΛETHΣ H θαηαγξαθή αηηίσλ πνπ ηα παρύζαξθα άηνκα ζεσξνύλ ππεύζπλα γηά ηελ αύμεζε ηνπ βάξνπο ηνπο. H αλεύξεζε ζπζρέηηζεο κεηαμύ εμσγελώλ παξαγόλησλ θαη πξόζιεςεο ηξνθήο. 3ν Παλειιήλην Σπλέδξην Παρπζαξθίαο, Aζήλα 25 - 27 Φεβξνπαξίνπ 1999
  3. 3. MEΘOΔOΣ4350 παρύζαξθα άηνκαΔMΣ 35,6±6,6Hιηθία 39,3±13,4 έηε873 άλδξεο, 3477 γπλαίθεοEξσηεκαηνιόγην:α) αηηία ηνπ απμεκέλνπ βάξνπο θαηά ηε γλώκε ηνποβ) θαηαζηάζεηο  ζπλαηζζεκαηηθέο  θνηλσληθέο  επαγγεικαηηθέοπνπ απμάλνπλ ή κεηώλνπλ ηελ επηζπκία γηα πξόζιεςεηξνθήο. 3ν Παλειιήλην Σπλέδξην Παρπζαξθίαο, Aζήλα 25 - 27 Φεβξνπαξίνπ 1999
  4. 4. Kαηαζηάζεηο πνπ απμάλνπλ ηελ πξόζιεςε ηξνθήο Γπλαίθεο Aλδξεο3ν Παλειιήλην Σπλέδξην Παρπζαξθίαο, Aζήλα 25 - 27 Φεβξνπαξίνπ 1999
  5. 5. AΠOTEΛEΣMATA Πξνζσπηθή εθηίκεζε αηηίσλ παρπζαξθίαο Δηαθνπή θαπλίζκαηνο¢È·ÎÒ¾‹ η¾Ñ›ÕзÖÒ˜ Οηλνπλεπκαηώδε OÈÑÒ¾ÑÂ×зÖÓ‰Ë Κιεξνλνκηθόηεηα KÏËÚÔÓÔÌÈμÙËÙ· Φάξκαθα º¿Ú̷η K·ÐÈÕÖÈ΋ ݈‹δσή Καζηζηηθή Μεηαβνιηθνί ιόγνη MÂÖ·‚ÒÏÈÎÒ› ϼÁÒÈ Καθή δηαηξνθή K·Î‹ ‰È·ÖÔÒÊ‹ Πνιπθαγία ¶ÒÏ×Ê·Á›· 0 10 20 30 40 50 60 70 3ν Παλειιήλην Σπλέδξην Παρπζαξθίαο, Aζήλα 25 - 27 Φεβξνπαξίνπ 1999
  6. 6. Kαηαζηάζεηο πνπ κεηώλνπλ ηελ πξόζιεςε ηξνθήο Γπλαίθεο Aλδξεο 3ν Παλειιήλην Σπλέδξην Παρπζαξθίαο, Aζήλα 25 - 27 Φεβξνπαξίνπ 1999
  7. 7. ΣYMΠEPAΣMA H πιεηνςεθία ησλ παρπζάξθσλ απνδέρεηαη σο θύξηα αηηία ηεο αύμεζεο ηνπ βάξνπο ηελ πνιπθαγία. Tα αξλεηηθά γεληθώο ζπλαηζζήκαηα απνηεινύλ ζπρλή αηηία πνιπθαγίαο, όηαλ όκσο ε έληαζή ηνπο απμεζεί κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζην αληίζεην απνηέιεζκα. Oη ζπρλόηεξεο θαηαζηάζεηο πνπ κεηώλνπλ ηελ πνιπθαγία είλαη ε ‘ραξά’ θαη ε ‘απαζρόιεζε’ θαη απηό ζπκβαίλεη πεξηζζόηεξν ζηηο γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο. 3ν Παλειιήλην Σπλέδξην Παρπζαξθίαο, Aζήλα 25 - 27 Φεβξνπαξίνπ 1999

×