១៤ ខេត្តព្រៃវែង

333 views

Published on

Published in: Travel, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
333
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

១៤ ខេត្តព្រៃវែង

  1. 1. Map 14. Administrative Areas in Prey Veng Province by District and Commune 07 04 03 10 05 02 05 08 1412 09 09 01 11 08 05 04 02 06 07 02 11 03 1404 01 01 1408 01 10 07 05 06 08 08 04 08 03 02 03 04 10 07 06 06 1411 07 03 02 04 05 01 05 08 1402 02 04 1413 03 06 07 06 011410 09 06 08 07 1407 11 1405 01 09 04 02 04 03 05 04 01 05 06 02 1401 05 08 08 07 07 01 03 02 03 06 Legend 06 05 07 05 10 07 11 National Boundary 01 Provincial / Municipal Boundary 06 07 09 10 09 04 01 10 District Boundary 1403 Commune Boundary 01 11 13 03 03 04 06 1409 12 Water Area 08 02 08 02 03 0000 District Code 02 The last two digits of 09 08 00 1406 Commune Code* 04 05 * Commune Code consists of District Code and two digits. 0 5 10 20 kmCode of Province / Municipality,District, and Commune 1410 Prey Veng 141001 Baray14 PREY VENG 141002 Cheung Tuek 141003 Kampong Leav1401 Ba Phnum 1404 Kanhchriech 1407 Peam Ro 1411 Kampong Leav140101 Boeng Preah 140401 Chong Ampil 140701 Ba Baong 141104 Pou Rieng140102 Cheung Phnum 140402 Kanhchriech 140702 Banlich Prasat 141105 Preaek Anteah140103 Chheu Kach 140403 Kdoeang Reay 140703 Neak Loeang 141106 Preaek Chrey140104 Reaks Chey 140404 Kouk Kong Kaeut 140704 Peam Mean Chey 141107 Prey Kanlaong140105 Roung Damrei 140405 Kouk Kong Lech 140705 Peam Ro 141108 Ta Kao140106 Sdau Kaong 140406 Preal 140706 Preaek Khsay Ka140107 Spueu Ka 140407 Thma Pun 140707 Preaek Khsay Kha 1412 Sithor Kandal140108 Spueu Kha 140408 Tnaot 140708 Prey Kandieng 141201 Ampil Krau140109 Theay 141202 Chrey Khmum 1405 Me Sang 1408 Pea Reang 141203 Lve1402 Kamchay Mear 140501 Angkor Sar 140801 Kampong Popil 141204 Pnov Ti Muoy140201 Cheach 140502 Chres 140802 Kanhcham 141205 Pnov Ti Pir140202 Doun Koeng 140503 Chi Phoch 140803 Kampong Prang 141206 Pou Ti140203 Kranhung 140504 Prey Khnes 140804 Kampong Ruessei 141207 Preaek Changkran140204 Krabau 140505 Prey Rumdeng 140805 Mesa Prachan 141208 Prey Daeum Thnoeng140205 Seang Khveang 140506 Prey Totueng 140806 Preaek Ta Sar 141209 Prey Tueng140206 Smaong Khang Cheung 140507 Svay Chrum 140807 Prey Pnov 141210 Rumlech140207 Smaong Khang Tboung 140508 Trapeang Srae 140808 Prey Sniet 141211 Ruessei Sanh140208 Trabaek 140809 Prey Sralet 1406 Peam Chor 140810 Reab 1413 Svay Antor1403 Kampong Trabaek 140601 Angkor Angk 140811 Roka 141301 Angkor Tret140301 Ansaong 140602 Kampong Prasat 141302 Chea Khlang140302 Cham 140603 Kaoh Chek 1409 Preah Sdach 141303 Chrey140303 Cheang Daek 140604 Kaoh Roka 140901 Angkor Reach 141304 Damrei Puon140304 Chrey 140605 Kaoh Sampov 140902 Banteay Chakrei 141305 Me Bon140305 Kansoam Ak 140606 Krang Ta Yang 140903 Boeng Daol 141306 Pean Roung140306 Kou Khchak 140607 Preaek Krabau 140904 Chey Kampok 141307 Popueus140307 Kampong Trabaek 140608 Preaek Sambuor 140905 Kampong Soeng 141308 Prey Khla140308 Peam Montear 140609 Ruessei Srok 140906 Krang Svay 141309 Samraong140309 Prasat 140610 Svay Phluoh 140907 Lvea 141310 Svay Antor140310 Pratheat 140908 Preah Sdach 141311 Tuek Thla140311 Prey Chhor 140909 Reathor140312 Prey Poun 140910 Rumchek * Codes and boundaries are as of140313 Thkov 140911 Sena Reach Otdam September 7, 2009. II - 16

×