១៦ ខេត្តរតនៈគីរី

267 views

Published on

Published in: Travel, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

១៦ ខេត្តរតនៈគីរី

  1. 1. Map 16. Administrative Areas in Ratanak Kiri Province by District and Commune 01 1608 02 05 10 07 1609 06 04 03 08 04 02 1601 01 09 07 04 01 03 1606 06 05 02 05 01 03 06 03 02 03 06 03 01 02 03 04 1602 01 1603 04 05 04 03 1607 06 05 05 07 1604 1605 06 01 02 04 02 01 010 10 20 40 km Legend National Boundary Water Area Provincial / Municipal Boundary 0000 District Code District Boundary The last two digits of Commune Boundary Commune Code* 00Code of Province / Municipality, District, * Commune Code consists of District Code and two digits.and Commune16 RATANAK KIRI1601 Andoung Meas 1604 Koun Mom 1606 Ou Chum 1608 Ta Veaeng160101 Malik 160401 Serei Mongkol 160601 Cha Ung 160801 Ta Veaeng Leu160103 Nhang 160402 Srae Angkrorng 160602 Pouy 160802 Ta Veaeng Kraom160104 Ta Lav 160403 Ta Ang 160603 Aekakpheap 160404 Teun 160604 Kalai 1609 Veun Sai1602 Ban Lung 160405 Trapeang Chres 160605 Ou Chum 160901 Pong160201 Kachanh 160406 Trapeang Kraham 160606 Sameakki 160903 Hat Pak160202 Labansiek 160607 Lak 160904 Ka Choun160203 Yeak Laom 1605 Lumphat 160905 Kaoh Pang 160501 Chey Otdam 1607 Ou Ya Dav 160906 Kaoh Peak1603 Bar Kaev 160502 Ka Laeng 160701 Bar Kham 160907 Kok Lak160301 Kak 160503 Lbang Muoy 160702 Lum Choar 160908 Pa Kalan160302 Keh Chong 160504 Lbang Pir 160703 Pak Nhai 160909 Phnum Kok160303 La Minh 160505 Ba Tang 160704 Pa Te 160910 Veun Sai160304 Lung Khung 160506 Seda 160705 Sesan160305 Saeng 160706 Saom Thum160306 Ting Chak 160707 Ya Tung * Codes and boundaries are as of September 7, 2009. II - 18

×