២១ ខេត្តតាកែវ

486 views

Published on

Published in: Travel, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
486
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

២១ ខេត្តតាកែវ

  1. 1. Map 21. Administrative Areas in Takeo Province by District and Commune 07 12 08 10 04 11 02 15 05 2102 09 03 14 01 06 13 04 07 13 07 12 05 04 10 10 03 06 08 11 2106 01 2107 03 02 08 07 09 05 09 02 06 01 14 08 11 09 02 02 06 04 15 12 01 06 2109 02 01 04 2108 10 01 2101 03 12 03 05 11 09 08 05 03 13 13 07 04 05 2110 01 02 03 2103 06 01 05 14 Legend 03 06 10 11 05 National Boundary Provincial / Municipal Boundary 03 2105 04 01 District Boundary 06 02 01 02 Commune Boundary 10 04 0000 District Code 02 The last two digits of 04 03 0 5 10 20 km 2104 00 08 Commune Code* 05 07 * Commune Code consists of District Code and two digits. 09 12 11 2109 Tram KakCode of Province / Municipality, District, 210901 Ang Ta Saom 2106 Prey Kabbas 210902 Cheang Tongand Commune 210601 Angkanh 210903 Kus 210602 Ban Kam 210904 Leay Bour 210603 Champa 210905 Nhaeng Nhang21 TAKEO 210604 Char 210906 Ou Saray 210605 Kampeaeng 210907 Trapeang Kranhoung2101 Angkor Borei 2103 Borei Cholsar 210606 Kampong Reab 210908 Otdam Soriya210101 Angkor Borei 210301 Borei Cholsar 210607 Kdanh 210909 Popel210102 Ba Srae 210302 Chey Chouk 210608 Pou Rumchak 210910 Samraong210103 Kouk Thlok 210303 Doung Khpos 210609 Prey Kabbas 210911 Srae Ronoung210104 Ponley 210304 Kampong Krasang 210610 Prey Lvea 210912 Ta Phem210105 Preaek Phtoul 210305 Kouk Pou 210611 Prey Phdau 210913 Tram Kak210106 Prey Phkoam 210612 Snao 210914 Trapeang Thum Khang Cheung 2104 Kiri Vong 210613 Tang Yab 210915 Trapeang Thum Khang Tboung2102 Bati 210401 Angk Prasat210201 Chambak 210402 Preah Bat Choan Chum 2107 Samraong 2110 Treang210202 Champei 210403 Kamnab 210701 Boeng Tranh Khang Cheung 211001 Angkanh210203 Doung 210404 Kampeaeng 210702 Boeng Tranh Khang Tboung 211002 Angk Khnor210204 Kandoeng 210405 Kiri Chong Kaoh 210703 Cheung Kuon 211003 Chi Khna210205 Komar Reachea 210406 Kouk Prech 210704 Chumreah Pen 211004 Khvav210206 Krang Leav 210407 Phnum Den 210705 Khvav 211005 Prambei Mum210207 Krang Thnong 210408 Prey Ampok 210706 Lumchang 211006 Angk Kaev210208 Lumpong 210409 Prey Rumdeng 210707 Rovieng 211007 Prey Sloek210209 Pea Ream 210410 Ream Andaeuk 210708 Samraong 211008 Roneam210210 Pot Sar 210411 Saom 210709 Soengh 211009 Sambuor210211 Sour Phi 210412 Ta Ou 210710 Sla 211010 Sanlung210212 Tang Doung 210711 Trea 211011 Smaong210213 Tnaot 2105 Kaoh Andaet 211012 Srangae210214 Trapeang Krasang 210501 Krapum Chhuk 2108 Doun Kaev 211013 Thlok210215 Trapeang Sab 210502 Pech Sar 210801 Baray 211014 Tralach 210503 Prey Khla 210802 Roka Khnong 210504 Prey Yuthka 210803 Roka Krau * Codes and boundaries are as of 210505 Romenh September 7, 2009. 210506 Thlea Prachum II - 23

×