០៥ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

294 views

Published on

Published in: Travel, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
294
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

០៥ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

  1. 1. Map 5. Administrative Areas in Kampong Speu Province by District and Commune 03 11 01 10 07 07 05 02 09 0504 04 05 06 04 04 0508 01 12 08 02 13 0505 06 08 05 14 15 01 03 02 14 03 05 07 08 0507 15 11 0502 13 01 03 04 05 02 05 01 06 11 02 10 10 08 05 06 09 01 08 01 04 12 04 13 07 04 12 06 0506 02 09 11 0503 10 10 13 12 03 02 14 09 15 07 03 02 13 05 04 0501 11 06 01 0 5 10 20 km 09 03 08 07 Legend National Boundary Provincial / Municipal Boundary 0000 District Code District Boundary The last two digits ofCode of Province / Municipality, District, Commune Boundary 00 Commune Code*and Commune * Commune Code consists of District Code and two digits.05 KAMPONG SPEU 0505 Odongk 0507 Samraong Tong 050501 Chant Saen 050701 Roleang Chak0501 Basedth 0503 Kong Pisei 050502 Cheung Roas 050702 Kahaeng050101 Basedth 050301 Angk Popel 050503 Chumpu Proeks 050703 Khtum Krang050102 Kat Phluk 050302 Chongruk 050504 Khsem Khsant 050704 Krang Ampil050103 Nitean 050303 Moha Ruessei 050505 Krang Chek 050705 Pneay050104 Pheakdei 050304 Pechr Muni 050506 Mean Chey 050706 Roleang Kreul050105 Pheari Mean Chey 050305 Preah Nipean 050507 Preah Srae 050707 Samraong Tong050106 Phong 050306 Prey Nheat 050508 Prey Krasang 050708 Sambour050107 Pou Angkrang 050307 Prey Vihear 050509 Trach Tong 050709 Saen Dei050108 Pou Chamraeun 050308 Roka Kaoh 050510 Veal Pong 050710 Skuh050109 Pou Mreal 050309 Sdok 050511 Veang Chas 050711 Tang Krouch050110 Svay Chacheb 050310 Snam Krapeu 050512 Yutth Sameakki 050712 Thummoda Ar050111 Tuol Ampil 050311 Srang 050513 Damnak Reang 050713 Trapeang Kong050112 Tuol Sala 050312 Tuek Lak 050514 Peang Lvea 050714 Tumpoar Meas050113 Kak 050313 Veal 050515 Phnum Touch 050715 Voa Sa050114 Svay Rumpear050115 Preah Khae 0504 Aoral 0506 Phnum Sruoch 0508 Thpong 050401 Haong Samnam 050601 Chambak 050801 Amleang0502 Chbar Mon 050402 Reaksmei Sameakki 050602 Choam Sangkae 050802 Monourom050201 Chbar Mon 050403 Trapeang Chour 050603 Dambouk Rung 050804 Prambei Mum050202 Kandaol Dom 050404 Sangkae Satob 050604 Kiri Voan 050805 Rung Roeang050203 Roka Thum 050405 Ta Sal 050605 Krang Dei Vay 050806 Toap Mean050204 Sopoar Tep 050606 Moha Sang 050807 Veal Pon050205 Svay Kravan 050607 Ou 050808 Yea Angk 050608 Prey Rumduol 050609 Prey Kmeng 050610 Tang Samraong * Codes and boundaries are as of 050611 Tang Sya September 7, 2009. 050613 Traeng Trayueng II - 7

×