០៧ ខេត្តកំពត

557 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
557
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

០៧ ខេត្តកំពត

  1. 1. Map 7. Administrative Areas in Kampot Province by District and Commune 04 02 0704 05 09 03 0703 06 07 01 02 03 11 07 10 04 10 09 14 05 0707 08 12 02 01 03 06 0701 11 13 05 01 04 07 09 15 14 08 01 13 10 05 16 07 05 08 15 04 0705 02 11 10 06 09 12 06 03 05 03 13 07 12 19 04 17 07 01 04 0702 11 0708 02 02 03 03 01 07 06 04 18 08 04 01 02 09 09 05 06 08 08 03 05 01 0706 12 15 16 02 0 5 10 20 km 14 13 Legend National Boundary Coast Line Provincial / Municipal BoundaryCode of Province / Municipality, District, District Codeand Commune 0000 District Boundary 00 The last two digits of Commune Boundary Commune Code*07 KAMPOT * Commune Code consists of District Code and two digits.0701 Angkor Chey070101 Angk Phnum Touch 0703 Chhuk 0705 Dang Tong 0707 Tuek Chhou070102 Ankor Chey 070301 Baniev 070501 Damnak Sokram 070701 Boeng Tuk070103 Champei 070302 Takaen 070502 Dang Tong 070702 Chum Kriel070104 Dambouk Khpos 070303 Boeng Nimol 070503 Khcheay Khang Cheung 070703 Kampong Kraeng070105 Dan Koum 070304 Chhuk 070504 Khcheay Khang Tboung 070704 Kampong Samraong070106 Daeum Doung 070305 Doun Yay 070505 Mean Ritth 070705 Kandaol070107 Mroum 070306 Krang Sbov 070506 Srae Chea Khang Cheung 070707 Kaoh Touch070108 Phnum Kong 070307 Krang Snay 070507 Srae Chea Khang Tboung 070708 Koun Satv070109 Praphnum 070308 Lbaeuk 070508 Totung 070709 Makprang070110 Samlanh 070309 Trapeang Phleang 070509 Angk Romeas 070711 Preaek Tnoat070111 Tani 070310 Mean Chey 070510 Lang 070712 Prey Khmum 070311 Neareay 070713 Prey Thnang0702 Banteay Meas 070312 Satr Pong 0706 Kampong Trach 070715 Stueng Kaev070201 Banteay Meas Khang Kaeut 070313 Trapeang Bei 070601 Boeng Sala Khang Cheung 070716 Thmei070202 Banteay Meas Khang Lech 070314 Tramaeng 070602 Boeng Sala Khang Tboung 070717 Trapeang Pring070203 Prey Tonle 070603 Damnak Kantuot Khang Cheung 070718 Trapeang Sangkae070204 Samraong Kraom 0704 Chum Kiri 070604 Damnak Kantuot Khang Tboung 070719 Trapeang Thum070205 Samraong Leu 070401 Chres 070605 Kampong Trach Khang Kaeut070206 Sdach Kong Khang Cheung 070402 Chumpu Voan 070606 Kampong Trach Khang Lech 0708 Kampot070207 Sdach Kong Khang Lech 070403 Snay Anhchit 070607 Kanthaor Khang Cheung 070801 Kampong Kandal070208 Sdach Kong Khang Tboung 070404 Srae Chaeng 070608 Kanthaor Khang Kaeut 070802 Krang Ampil070209 Tnoat Chong Srang 070405 Srae Knong 070609 Kanthaor Khang Lech 070803 Kampong Bay070210 Trapeang Sala Khang Kaeut 070406 Srae Samraong 070612 Preaek Kroes 070804 Andoung Khmer070211 Trapeang Sala Khang Lech 070407 Trapeang Reang 070613 Ruessei Srok Khang Kaeut 070805 Traeuy Kaoh070212 Tuk Meas Khang Kaeut 070614 Ruessei Srok Khang Lech070213 Tuk Meas Khang Lech 070615 Svay Tong Khang Cheung070214 Voat Angk Khang Cheung * Codes and boundaries are as of 070616 Svay Tong Khang Tboung070215 Voat Angk Khang Tboung September 7, 2009. II - 9

×