១៧ ខេត្តសៀមរាប

395 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
395
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

១៧ ខេត្តសៀមរាប

  1. 1. Map 17. Administrative Areas in Siem Reap Province by District and Commune 05 06 02 02 05 01 1714 03 02 1712 01 06 04 03 04 04 02 03 07 04 1701 1713 1706 01 07 02 10 05 01 08 05 01 03 03 02 05 1702 1703 16 15 01 03 06 09 03 04 12 04 11 01 02 04 02 05 03 06 1707 01 08 10 03 05 04 07 13 07 05 03 11 08 09 13 01 01 12 04 02 05 04 02 09 06 08 06 08 07 09 09 10 10 06 1709 09 071710 06 02 10 04 1711 05 1704 03 11 08 05 03 02 04 07 12 01 0 10 20 40 kmCode of Province / Municipality, District,and Commune Legend National Boundary17 SIEM REAP Water Area Provincial / Municipal Boundary 0000 District Code1701 Angkor Chum 1706 Kralanh District Boundary170101 Char Chhuk 170601 Chanleas Dai The last two digits of170102 Doun Peng 170602 Kampong Thkov Commune Boundary Commune Code* 00170103 Kouk Doung 170603 Kralanh170104 Koul 170604 Krouch Kor * Commune Code consists of District Code and two digits.170105 Norkor Pheas 170605 Roung Kou170106 Srae Khvar 170606 Sambuor170107 Ta Saom 170607 Saen Sokh 170608 Snuol1702 Angkor Thum 170609 Sranal170201 Chob Ta Trav 170610 Ta An 1710 Siem Reab 1712 Srei Snam170202 Leang Dai 171001 Sla Kram 171201 Chrouy Neang Nguon170203 Peak Snaeng 1707 Puok 171002 Svay Dankum 171202 Klang Hay170204 Svay Chek 170701 Sasar Sdam 171003 Kouk Chak 171203 Tram Sasar 170702 Doun Kaev 171004 Sala Kamraeuk 171204 Moung1703 Banteay Srei 170703 Kdei Run 171005 Nokor Thum 171205 Prei170301 Khnar Sanday 170704 Kaev Poar 171006 Chreav 171206 Slaeng Spean170302 Khun Ream 170705 Khnat 171007 Chong Knies170303 Preah Dak 170707 Lvea 171008 Sambuor 1713 Svay Leu170304 Rumchek 170708 Mukh Paen 171009 Siem Reab 171301 Boeng Mealea170305 Run Ta Aek 170709 Pou Treay 171010 Srangae 171302 Kantuot170306 Tbaeng 170710 Puok 171011 Ampil 171303 Khnang Phnum 170711 Prey Chruk 171012 Krabei Riel 171304 Svay Leu1704 Chi Kraeng 170712 Reul 171013 Tuek Vil 171305 Ta Siem170401 Anlong Samnar 170713 Samraong Yea170402 Chi Kraeng 170715 Trei Nhoar 1711 Soutr Nikom 1714 Varin170403 Kampong Kdei 170716 Yeang 171101 Chan Sa 171401 Prasat170404 Khvav 171102 Dam Daek 171402 Lvea Krang170405 Kouk Thlok Kraom 1709 Prasat Bakong 171103 Dan Run 171403 Srae Nouy170406 Kouk Thlok Leu 170902 Bakong 171104 Kampong Khleang 171404 Svay Sa170407 Lveaeng Ruessei 170903 Ballangk 171105 Kien Sangkae 171405 Varin170408 Pongro Kraom 170904 Kampong Phluk 171106 Khchas170409 Pongro Leu 170905 Kantreang 171107 Khnar Pou170410 Ruessei Lok 170906 Kandaek 171108 Popel170411 Sangvaeuy 170907 Mean Chey * Codes and boundaries are as of 171109 Samraong170412 Spean Thnot 170908 Roluos September 7, 2009. 171110 Ta Yaek 170909 Trapeang Thum II - 19

×