Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Noves tendències en el consum de drogues juvenil

Noves tendències en el consum de drogues juvenil». Jornades. «Quines visions tenim els professionals dels joves que atenem». Organitza: CAS de la Garrotxa. Olot, 25 d’abril de 2008.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Noves tendències en el consum de drogues juvenil

 1. 1. NOVES TENDÈNCIES EN EL CONSUMNOVES TENDÈNCIES EN EL CONSUM DE DROGUESDE DROGUES David Pere Martínez OróDavid Pere Martínez Oró Observatori de Nous Consums de Drogues en l’Àmbit JuvenilObservatori de Nous Consums de Drogues en l’Àmbit Juvenil Institut GenusInstitut Genus
 2. 2. OBJECTIUSOBJECTIUS Entendre el consum de drogues de la poblacióEntendre el consum de drogues de la població juvenil en els contexts en que es produeixenjuvenil en els contexts en que es produeixen Proposar intervencions des de la perspectivaProposar intervencions des de la perspectiva de Salut Pública ajustades al context i alsde Salut Pública ajustades al context i als possibles riscspossibles riscs Sistema d’alerta ràpida. Detecció amb suficientSistema d’alerta ràpida. Detecció amb suficient antelació de nous patrons de consumantelació de nous patrons de consum emergentsemergents
 3. 3. METODOLOGIAMETODOLOGIA Complementarietat de mètodes i tècniquesComplementarietat de mètodes i tècniques
 4. 4. MÈTODESMÈTODES AnalíticAnalític EtnogràficEtnogràfic LingüísticLingüístic
 5. 5. TÈCNIQUESTÈCNIQUES Observació participantObservació participant XarxesXarxes EntrevistesEntrevistes Enquestes a discotequesEnquestes a discoteques ItinerarisItineraris
 6. 6. ANÀLISI DE LA INFORMACIÓANÀLISI DE LA INFORMACIÓ Anàlisi del discursAnàlisi del discurs Anàlisi estadísticAnàlisi estadístic
 7. 7. RESULTATS. 2007RESULTATS. 2007
 8. 8. QUINS JOVES?QUINS JOVES?
 9. 9. CONDICCIONS SOCIALS DELS JOVESCONDICCIONS SOCIALS DELS JOVES ACTUALSACTUALS  Emmarcats en la lògica de la societat deEmmarcats en la lògica de la societat de consumconsum  Alt preu de l'habitatgeAlt preu de l'habitatge  Precarietat laboralPrecarietat laboral  Llargs itineraris educatiusLlargs itineraris educatius  Discurs sobre els joves que generen jovesDiscurs sobre els joves que generen joves
 10. 10. CONSEQÜÈNCIESCONSEQÜÈNCIES  La joventut ja no és un ritual de pas cap aLa joventut ja no és un ritual de pas cap a l’època adulta sinó que és un èpocal’època adulta sinó que és un època “d’estada”“d’estada”  Aparcament socialAparcament social  Desajustos estructurals amb conseqüènciesDesajustos estructurals amb conseqüències emocionalsemocionals  ““Pianistes postmoderns”Pianistes postmoderns”
 11. 11. EN QUINS CONTEXTS?EN QUINS CONTEXTS?
 12. 12. ESPAIS, TEMPS I ACTIVITATSESPAIS, TEMPS I ACTIVITATS  ““de dilluns a divendres fas el deus i el cap dede dilluns a divendres fas el deus i el cap de setmana fas el que vols”setmana fas el que vols”  ““em pel llevo pel mati i ja ho tinc tot fet”em pel llevo pel mati i ja ho tinc tot fet”  ““welcome to catolonia”welcome to catolonia”  ““el dijous ja t’ho demana el cos”el dijous ja t’ho demana el cos”  L’estiuL’estiu
 13. 13. ESPAIS PÚBLICSESPAIS PÚBLICS  Utilitzats per adolescentsUtilitzats per adolescents  Espai vital de socialitzacióEspai vital de socialització  Queixes veïnalsQueixes veïnals  Pugna per l’espaiPugna per l’espai
 14. 14. CONTEXTS DE FESTACONTEXTS DE FESTA  Espais gestionats per empresesEspais gestionats per empreses ““crisis del sector”crisis del sector” ““lògica de la societat de consum”lògica de la societat de consum”  Espais gestionats per jovesEspais gestionats per joves ““apreciats i en difusió”apreciats i en difusió” ““seguretat,”seguretat,” ““llibertat”llibertat” ““factors econòmics”factors econòmics”
 15. 15. QUINES DROGUES?QUINES DROGUES?
 16. 16. CONSUMSCONSUMS  Consums recreatiusConsums recreatius  Diferencies generacionals. Pares/JovesDiferencies generacionals. Pares/Joves  Avorriment/EconomiaAvorriment/Economia  Els que més es droguen són els que menysEls que més es droguen són els que menys lliguenlliguen
 17. 17. TABACTABAC  Més dones que homesMés dones que homes  El patró de consum es similar entre els diesEl patró de consum es similar entre els dies feiners i laborablesfeiners i laborables  Tabac de liarTabac de liar  ““A sobre no col·loca”A sobre no col·loca”
 18. 18. ALCOHOLALCOHOL  Difusió absoluta en el contextDifusió absoluta en el context  Centralitat en els context de celebracióCentralitat en els context de celebració  Estratègies per a beure més baratEstratègies per a beure més barat  Abstèmia vs desbarrarAbstèmia vs desbarrar  A les restriccions legals: imaginacióA les restriccions legals: imaginació
 19. 19. BEGUDES ENERGÈTIQUESBEGUDES ENERGÈTIQUES  En difusióEn difusió  Substitutes de estimulantsSubstitutes de estimulants  Consum en context laboralsConsum en context laborals
 20. 20. CÁNNABISCÁNNABIS  Tendència a l’estancamentTendència a l’estancament  Pèrdua de centralitatPèrdua de centralitat  Els menors de 20 anys són els que fumenEls menors de 20 anys són els que fumen més impetuosamentmés impetuosament  Normalització socialNormalització social
 21. 21. COCAÏNACOCAÏNA  Continuar la difusió de la cocaïnaContinuar la difusió de la cocaïna  PopularitzacióPopularització  Apareix abans de la festaApareix abans de la festa  No només per anar de festaNo només per anar de festa  Intensificació de les sortidesIntensificació de les sortides  AdolescentsAdolescents  EconomiaEconomia
 22. 22. COCAÏNACOCAÏNA  Pèrdua de l'aura de droga d'èxitPèrdua de l'aura de droga d'èxit  Baixada dels preusBaixada dels preus  La qualitat està en relació amb el venedorLa qualitat està en relació amb el venedor  Fumar-la amb tabacFumar-la amb tabac  Augment de consum en l’àmbit laboralAugment de consum en l’àmbit laboral  Referències a cocaïna baseReferències a cocaïna base
 23. 23. SPEEDSPEED  Apreciat pels “alternatius”Apreciat pels “alternatius”  Relativament baratRelativament barat  Raves, festivals i concertsRaves, festivals i concerts
 24. 24. MDMAMDMA  Difusió de la presentació del pols i cristallDifusió de la presentació del pols i cristall  Apreciada pels més jovesApreciada pels més joves  Estancament de les pastilles(festivals/raves)Estancament de les pastilles(festivals/raves)  Preus disparsPreus dispars
 25. 25. M-CPPM-CPP  Apareix el 2005. Venuda com a MDMAApareix el 2005. Venuda com a MDMA  Experiències negativesExperiències negatives  2007. Consums recreatius de m-CPP2007. Consums recreatius de m-CPP
 26. 26. 2CB O NEXUS2CB O NEXUS  Consum experimentalConsum experimental  Poca difusióPoca difusió  Oferta intermitentOferta intermitent  Consumidors per part de iniciatsConsumidors per part de iniciats  presentació en pastillespresentació en pastilles
 27. 27. BOLETS AL·LUCINÒGENSBOLETS AL·LUCINÒGENS  Tendència a l’estancamentTendència a l’estancament  Perden l’aura de droga naturalPerden l’aura de droga natural  Consums en context determinatsConsums en context determinats  AutocultiuAutocultiu
 28. 28. LSDLSD  Augment durant el 2007Augment durant el 2007  Presentació líquidPresentació líquid  Finalitats lúdiquesFinalitats lúdiques  Minoria amb finalitats psiconàutiquesMinoria amb finalitats psiconàutiques
 29. 29. KETAMINAKETAMINA  Augment del consumAugment del consum  Especialment en raves hard-teckEspecialment en raves hard-teck  Apareix en altres contextsApareix en altres contexts  Consum intramuscularConsum intramuscular  ““Koketa” / “Trifàsics”Koketa” / “Trifàsics”  Es presenta com a droga principalEs presenta com a droga principal  Primers casos de tractamentPrimers casos de tractament
 30. 30. OPIACISOPIACIS  El consum d’opi guarda relació amb l’estacióEl consum d’opi guarda relació amb l’estació anualanual  Heroïna fumada per a controlar els efectesHeroïna fumada per a controlar els efectes estimulantsestimulants  Pèrdua del imaginari?Pèrdua del imaginari?
 31. 31. ALTRES SUBSTÀNCIESALTRES SUBSTÀNCIES  GHBGHB  Òxid nitrósÒxid nitrós  Substàncies volàtilsSubstàncies volàtils  RC’sRC’s  Smarts DrugsSmarts Drugs
 32. 32. ELS RECURSOS ASSITENCIALS ENELS RECURSOS ASSITENCIALS EN DROGODEPENDÈNCIES A CATALUNYADROGODEPENDÈNCIES A CATALUNYA
 33. 33. IMPLICACIONS PSICOSOCIALSIMPLICACIONS PSICOSOCIALS  Frontera consum recreatiu iFrontera consum recreatiu i problemàticproblemàtic Estructurats socialmentEstructurats socialment Desvinculats del món de la heroïnaDesvinculats del món de la heroïna Assumir el problema és una derrotaAssumir el problema és una derrota psicosocialpsicosocial
 34. 34. DIFICULTATSDIFICULTATS Recurs estigmatitzatRecurs estigmatitzat  EdatEdat HorarisHoraris  Imatge mèdicaImatge mèdica
 35. 35. ABANS D’ANAR AL CASABANS D’ANAR AL CAS Estratègies pròpies. No sortir de festaEstratègies pròpies. No sortir de festa Recórrer “a la privada”Recórrer “a la privada”
 36. 36. MOTIVACIONSMOTIVACIONS IntrínsequesIntrínseques ExtrínsequesExtrínseques
 37. 37. NOUS USUARIS, NOUS RECURSOS?NOUS USUARIS, NOUS RECURSOS? Serveis específics per a familiarsServeis específics per a familiars Més formació als professionalsMés formació als professionals Integració a la xarxa sanitàriaIntegració a la xarxa sanitària Població immigrantPoblació immigrant
 38. 38. www.fund-igenus.orgwww.fund-igenus.org GràciesGràcies

×