Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Treball amb entitats

565 views

Published on

Published in: Travel, Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Treball amb entitats

  1. 1. TREBALL AMB ENTITATS • Ponents: Equip del CCJP • EMMARCAMENT: • CCP amb model de gestió participatiu. • Relació amb territori pròxim i a la vegada en xarxa. • Acolliment temporal o permanent de projectes associatius • Les entitats residents en els CCP participen de la seva gestió: òrgans de govern i producció d’activitats. • Infraestructures orientades a la promoció de projectes culturals i a la participació ciutadana.
  2. 2. TREBALL AMB ENTITATS • DEFINICIÓ DE L’EXPERIÈNCIA: • Participació d’entitats en les diferents línies del centre: ball, fotografia, territori i arts escèniques. • Difusió conjunta per promoure el consum cultural. • Punt de suport i potenciació per a la creació i la producció de projectes culturals per part de les entitats. • Agent dinamitzador del territori conjuntament amb les entitats.
  3. 3. TREBALL AMB ENTITATS • DESCRIPCIÓ: • Recursos: – La infraestructura que significa el CCP i els tipus d’espais que conté. – L’encàrrec del CCP, els programes i serveis. – Tipus de gestió, mixta i en xarxa. – Pressupost. • Públic: – Més aviat adult, degut a la despesa d’hores que suposa estar al darrera de l’entitat. • Objectius: – Posar a l’abast de les entitats els mitjans i la infraestructura. – Generar espais de trobada. – Estimular l’hàbit de consum cultural.
  4. 4. TREBALL AMB ENTITATS • EINES: • Físiques: – Infraestructura i espais necessaris per dur a terme els projectes. – Documentals per una gestió eficient: Fitxa d’entitats, Pactes de funcionament, acords, convocatòries i actes de les comissions d’activitats i consells de centre. • Estratègiques: – Hotel d’entitats, accions conjuntes, assessorament i informació, calendari festiu.
  5. 5. TREBALL AMB ENTITATS • PUNTS FORTS: • Espais de coordinació formal entre entitats a través dels CCP. • Associacions i entitats amb un paper important a nivell de territori. • Facilitar el desenvolupament del projectes d’entitats i grups. • Relació directe amb les entitats a partir de l’Hotel d’Entitats.
  6. 6. TREBALL AMB ENTITATS • PUNTS DÈBILS: • Poca coordinació entre entitats per fer projectes comuns. • Poca representativitat dels diferents segments de població. • Falta de relleu generacional. • Ritmes de treball diferents. • Entitats poc relacionades amb les línies de centre o amb el territori.
  7. 7. TREBALL AMB ENTITATS • RECEPTARI: • Coneixement proper del tarannà de cada entitat • Temps suficient per la interlocució amb les entitats • Donar suport, que no dirigir, la creació de propostes culturals.
  8. 8. TREBALL AMB ENTITATS • TENDÈNCIES DE FUTUR: • Potenciar els espais de participació en els projectes per implicar a les entitats. • Millorar i legitimar els canals de comunicació amb les entitats. • Avantatges del treball amb xarxa amb altres entitats per dur a terme projectes comuns. • Donar noves eines a les entitats.

×