Shall we continue in sin

532 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
532
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Shall we continue in sin

 1. 1. Romans 6:1,21 Ano nga ang ating sasabihin?Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasalaupang ang biyaya ay makapanagana?2 Huwag nawang mangyari. Tayong mgapatay na sa pagkakasala, paano ngatayong mabubuhay pa riyan?
 2. 2. Romans 8:9 “Datapuwat kayoy wala sa laman kundinasa sa Espiritu, kung gayoy tumitira sainyo ang Espiritu ng Dios. Datapuwatkung ang sinomay walang Espiritu niCristo, siyay hindi sa kaniya.”
 3. 3. Romans 8:14 “Sapagkat ang lahat ng mgapinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, aysila ang mga anak ng Dios.”
 4. 4. Romans 3:10“Gaya ng nasusulat, Walang matuwid,wala, wala kahit isa;”
 5. 5. Psalms 14:1-31 Ang mangmang ay nagsabi sakaniyang puso, walang Dios: silaynangapapahamak, silay nagsigawa ngkasuklamsuklam na mga gawa; walanggumagawa ng mabuti,
 6. 6. 2 Tinutunghan ng Panginoon ang mgaanak ng mga tao mula sa langit, upangtingnan, kung may sinomangnakakaunawa, na hinahanap ng Dios.3 Silang lahat ay nagsihiwalay; silaymagkakasama na naging kahalayhalay;walang gumagawa ng mabuti, wala, walakahit isa.
 7. 7. Psalms 15:2 “Siyang lumalakad na matuwid, atgumagawa ng katuwiran, at nagsasalitang katotohanan sa kaniyang puso.”
 8. 8. Genesis 7:1 “At sinabi ng Panginoon kay Noe,Lumulan ka at ang iyong buongsangbahayan sa sasakyan; sapagkat ikaway aking nakitang matuwid sa harap ko sapanahong ito.”
 9. 9. 2Peter 2:7,8 7 At iniligtas ang matuwid na si Lot, nalubhang nahahapis sa mahahalay napamumuhay ng masasama: 8 (Sapagkat ang matuwid na ito nanamamayang kasama nila, ay lubhangnahapis araw-araw ang kaniyang matuwidna kaluluwa sa pagkakita at pagkarinigniya, ng mga gawa nilang laban sakautusan):
 10. 10. Job 1:8 “At sinabi ng Panginoon kay Satanas, Iyobang pinansin ang aking lingkod na siJob? sapagkat walang gaya niya sa lupa,na sakdal at matuwid na lalake, nanatatakot sa Dios at humihiwalay sakasamaan.”
 11. 11. Job 1:5 “At nangyari, nang makaraan ang mgakaarawan ng kanilang pagpipista, na siJob ay nagsugo, at pinapagbanal sila, atbumangong maaga sa kinaumagahan, atnaghandog ng mga handog na susunuginayon sa bilang nilang lahat: sapagkatsinabi ni Job, Marahil ang aking mga anakay nangagkasala, at itinakuwil ang Dios sakanilang mga puso. Ganito ang ginawa niJob na palagi.”
 12. 12. Ezekiel 18:21,22,3021 Ngunit kung ang masama ay humiwalaysa kaniyang lahat na kasalanan na kaniyangnagawa, at ingatan ang lahat na aking mgapalatuntunan, at gumawa ng tapat atmatuwid, siyay walang pagsalangmabubuhay, siyay hindi mamamatay.22 Wala sa kaniyang mga pagsalangsangna nagawa niya na aalalahanin laban sakaniya: sa kaniyang katuwiran na kaniyangginawa ay mabubuhay siya.
 13. 13. 30 Kayat hahatulan ko kayo, Ohsangbahayan ni Israel, bawat isay ayonsa kaniyang mga lakad, sabi ngPanginoong Dios. Kayoy mangagbalik-loob, at magsihiwalay kayo sa lahatninyong pagsalangsang; sa gayoy angkasamaan ay hindi magiging inyongkapahamakan.
 14. 14. Ecclesiastes 7:20 “Tunay na walang matuwid sa lupa, nagumagawa ng mabuti, at hindinagkakasala.”
 15. 15. Ecclesiastes 12:13 “Ito ang wakas ng bagay; lahat aynarinig: ikaw ay matakot sa Dios, atsundin mo ang kaniyang mga utos;sapagkat ito ang buong katungkulan ngtao.”
 16. 16. 1John 1:5 “At ito ang pasabing aming narinig sakaniya at sa inyoy aming ibinabalita, naang Dios ay ilaw, at sa kaniyay walanganomang kadiliman.”
 17. 17. Matthew 1:21 “At siyay manganganak ng isang lalake;at ang pangalang itatawag mo sa kaniyayJESUS; sapagkat ililigtas niya angkaniyang bayan sa kanilang mgakasalanan.”
 18. 18. John 8:34“Sinagot sila ni Jesus, Katotohanan,katotohanang sinasabi ko sa inyo, Angbawat nagkakasala ay alipin ngkasalanan.”
 19. 19. 1John 3:7-10 7 Mumunti kong mga anak, huwagkayong padaya kanino man: anggumagawa ng katuwiran ay matuwid,gaya niya na matuwid: 8 Ang gumagawa ng kasalanan ay sadiablo; sapagkat buhat pa nang pasimulaay nagkakasala ang diablo. Sa bagay naitoy nahayag ang Anak ng Dios, upangiwasak ang mga gawa ng diablo.
 20. 20. 9 Ang sinomang ipinanganak ng Dios ayhindi nagkakasala, sapagkat ang kaniyangbinhi ay nananahan sa kaniya: at siyay hindimaaaring magkasala, sapagkat siyayipinanganak ng Dios.10 Dito nahahayag ang mga anak ng Dios,at ang mga anak ng diablo: ang sinomanghindi gumagawa ng katuwiran ay hindi saDios, ni ang hindi umiibig sa kaniyangkapatid.
 21. 21. God bless

×