Same faith marriage

287 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
287
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Same faith marriage

 1. 1. SAME-FAITH MARRIAGE(SAME=IDENTICAL) A CALL FOR A BAPTIST TO BAPTIST MARRIAGE
 2. 2. ANG KASAPATANNG BANAL NA KASULATAN
 3. 3. 2 Timoteo 3:16 Ang lahatng mga kasulatan nakinasihan ng Dios aymapapakinabangan sapagtuturo, sa pagsansala,sa pagsaway, sa ikatututona nasa katuwiran.
 4. 4. John 8:47 Ang sa Dios ay nakikinig ng mga salita ng Dios: dahil ditoy hindi ninyo dinirinig, sapagkat kayoy hindi sa Dios.
 5. 5. Psalms 1:1 Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak.
 6. 6. Psalms 1:2 Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon; at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi.
 7. 7. 2Corinto 5:17 Kayat kung ang sinoman ay na kay Cristo, siyay bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, silay pawang naging mga bago.
 8. 8. 1Corinto 10:31 Kaya kung kayoy nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios.
 9. 9. ANGPAG-AASAWA
 10. 10. I. ANG NAGTAYO NITO ANG DIOS
 11. 11. I. ANG NAGTAYO NITO• Gen 2:18 At sinabi ng Panginoong Dios, Hindi mabuti na ang lalake ay magisa; siyay ilalalang ko ng isang katulong niya.
 12. 12. I. ANG NAGTAYO NITO• Gen 2:21 At hinulugan ng Panginoong Dios ng di kawasang himbing ang lalake, at siyay natulog: at kinuha ang isa sa kaniyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon:
 13. 13. I. ANG NAGTAYO NITO• Gen 2:22 At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Dios sa lalake ay ginawang isang babae, at itoy dinala niya sa lalake.
 14. 14. I. ANG NAGTAYO NITO• Gen 2:23 At sinabi ng lalake, Ito ngay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman: siyay tatawaging Babae, sapagkat sa Lalake siya kinuha.
 15. 15. I. ANG NAGTAYO NITO• Gen 2:24 Kayat iiwan ng lalake ang kaniyang ama at ang kaniyang ina, at makikipisan sa kaniyang asawa: at silay magiging isang laman.
 16. 16. I. ANG NAGTAYO NITO• Gen 1:28 At silay binasbasan ng Dios, at sa kanilay sinabi ng Dios, Kayoy magpalaanakin, at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at inyong supilin; at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa.
 17. 17. I. ANG NAGTAYO NITO• Gen 1:29 At sinabi ng Dios, Narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi, na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi; sa inyoy magiging pagkain:
 18. 18. I. ANG NAGTAYO NITO• Mat 19:5 At sinabi, Dahil ditoy iiwan ng lalake ang kaniyang ama at ina, at makikisama sa kaniyang asawa; at ang dalawa ay magiging isang laman?
 19. 19. I. ANG NAGTAYO NITO• Mat 19:6 Kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Dios, ay huwag papaghiwalayin ng tao.
 20. 20. I. ANG NAGTAYO NITO• Psa 127:1 Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo: malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay.
 21. 21. I. ANG NAGTAYO NITO• Pro 18:22 Sinomang lalaking nakakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay, at nagtatamo ng lingap ng Panginoon
 22. 22. II. ANG PAGKASIRA NITO• Gen 6:5 At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa, at ang buong haka ng mga pagiisip ng kaniyang puso ay pawang masama lamang na parati.
 23. 23. II. ANG PAGKASIRA NITO• Gen 6:6 At nagsisi ang Panginoon na kaniyang nilalang ang tao sa lupa, at nalumbay sa kaniyang puso.
 24. 24. II. ANG PAGKASIRA NITO• Gen 6:7 At sinabi ng Panginoon, Lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa; ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid; sapagkat pinagsisisihan ko na aking nilalang sila.
 25. 25. II. ANG PAGKASIRA NITO• Gen 6:7 At sinabi ng Panginoon, Lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa; ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid; sapagkat pinagsisisihan ko na aking nilalang sila.
 26. 26. II. ANG PAGKASIRA NITO• Gen 6:8 Datapuwat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon
 27. 27. II. ANG PAGKASIRA NITO• Gen 7:1 At sinabi ng Panginoon kay Noe, Lumulan ka at ang iyong buong sangbahayan sa sasakyan; sapagkat ikaw ay aking nakitang matuwid sa harap ko sa panahong ito.
 28. 28. II. ANG PAGKASIRA NITO• Mat 19:4 At siyay sumagot at sinabi, Hindi baga ninyo nabasa, na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula, ay silay nilalang niya na lalake at babae,
 29. 29. II. ANG PAGKASIRA NITO• Mat 19:5 At sinabi, Dahil ditoy iiwan ng lalake ang kaniyang ama at ina, at makikisama sa kaniyang asawa; at ang dalawa ay magiging isang laman?
 30. 30. II. ANG PAGKASIRA NITO• Mat 19:6 Kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Dios, ay huwag papaghiwalayin ng tao.
 31. 31. II. ANG PAGKASIRA NITO• Mat 19:7 Sinabi nila sa kaniya, Bakit nga ipinagutos ni Moises na magbigay ng kasulatan sa paghihiwalay, at ihiwalay ang babae?
 32. 32. II. ANG PAGKASIRA NITO• Mat 19:8 Sinabi niya sa kanila, Dahil sa katigasan ng inyong puso ay ipinaubaya sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawa: datapuwat buhat sa pasimula ay hindi gayon.
 33. 33. II. ANG PAGKASIRA NITO• Lev 18:3 Huwag kayong gagawa ng gaya ng ginawa sa lupain ng Egipto na inyong tinahanan: at huwag din kayong gagawa ng gaya ng ginagawa sa lupain ng Canaan, na pinagdadalhan ko sa inyo: ni huwag kayong lalakad ng ayon sa mga palatuntunan nila.
 34. 34. II. ANG PAGKASIRA NITO1. PAG-AASAWA NG MALAPIT NA MAGKAMAG-ANAK2. PAG-AASAWA NG MAGULANG AT ANAKLev. 18: 6, 7, 11
 35. 35. II. ANG PAGKASIRA NITO1. PAG-AASAWA NG MAG- LOLO O MAGLOLA2. PAG-AASAWA NG MAGTIYAHIN AT MAGTIYUHINLev. 18: 10, 12 – 14
 36. 36. II. ANG PAGKASIRA NITO1. PAG-AASAWA NG MAG- BIYENAN2. PAG-AASAWA NG MAGHIPAG O MAGBAYAWLev. 18: 15, 16
 37. 37. II. ANG PAGKASIRA NITO1. PAG-AASAWA NG MAY- ASAWA2. PAG-AASAWA NG KAPAREHONG LALAKE O BABAELev. 18: 20, 22
 38. 38. II. ANG PAGKASIRA NITO1. PAG-AASAWA NG HAYOP2. PAG-AASAWA NG KAPAREHONG LALAKE O BABAELev. 18: 23
 39. 39. III. ANG PAGTUTURO NGDIOS NG “ISRAEL TOISRAEL MARRIAGE”(PEOPLE OF IDENTICALFAITH)
 40. 40. Exo 11:7 Datapuwat sa lahat ng anak ng Israel mula sa tao hanggang sa hayop, ay walang maggagalaw kahit isang aso ng kaniyang dila laban sa tao o sa hayop: upang inyong makilala kung paano ang pagkakalagay ng pagkakaiba ng Panginoon sa mga Egipcio at sa Israel.
 41. 41. Exo 34:10 At kaniyang sinabi, Narito, akoy nakikipagtipan sa harap ng iyong buong bayan at gagawa ako ng mga kababalaghan, na kailan may hindi ginawa sa buong lupa, o sa alin mang bansa: at ang buong bayan sa gitna ng iyong kinaroroonan ay makakakita ng gawa ng Panginoon, sapagkat kakilakilabot na bagay ang aking gagawin sa pamamagitan mo.
 42. 42. Exo 34:11 Tuparin mo ang mga iniutos ko sa iyo sa araw na ito: narito, aking pinalalayas sa harap mo ang Amorrheo, at ang Cananeo, at ang Hetheo, at ang Pherezeo, at ang Jebuseo.
 43. 43. Exo 34:12 Magingat ka, na huwag kang makipagtipan sa mga tumatahan sa lupain na iyong pinaroroonan, baka maging isang silo sa gitna mo:
 44. 44. Exo 34:16 At iyong papag- asawahin ang iyong mga anak na lalake at kanilang mga anak na babae, at ang kanilang mga anak na babae ay sumunod sa kanilang mga dios at pasunurin ang inyong mga anak na sumunod sa kanilang mga dios.
 45. 45. • Deu 7:2 At pagka silay ibibigay sa harap mo ng Panginoon mong Dios, at iyong sasaktan sila; ay lubos mo ngang lilipulin sila; huwag kang makikipagtipan sa kanila, ni huwag mong pagpakitaan ng kaawaan sila:
 46. 46. • Deu 7:3 Ni magaasawa sa kanila; ang iyong anak na babae ay huwag mong papag- aasawahin sa kaniyang anak na lalake, ni ang kaniyang anak na babae, ay huwag mong papag-aasawahin sa iyong anak na lalake.
 47. 47. • Deu 7:4 Sapagkat kaniyang ihihiwalay ang iyong anak na lalake sa pagsunod sa akin, upang silay maglingkod sa ibang mga dios: sa gayoy magaalab ang galit ng Panginoon laban sa iyo, at kaniyang lilipulin kang madali.
 48. 48. • Deu 7:6 Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Dios; pinili ka ng Panginoon mong Dios upang maging bayan sa kaniyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa.
 49. 49. • Jos 23:11 Magpakaingat nga kayong mabuti sa inyong sarili, na inyong ibigin ang Panginoon ninyong Dios.
 50. 50. • Jos 23:12 Kung inyo ngang tatalikuran sa anomang paraan at lalakip sa nangalabi sa mga bansang ito, sa mga ito na nangalabi sa gitna ninyo, at kayoy magaasawa sa kanila, at kayoy lalakip sa kanila, at sila sa inyo:
 51. 51. • Jos 23:13 Ay tatalastasin ninyong lubos na hindi pa palalayasin ng Panginoon ninyong Dios ang mga bansang ito sa inyong paningin: kundi silay magiging silo at lalang sa inyo, at panghampas sa inyong tagiliran at mga tinik sa inyong mga mata hanggang sa kayoy malipol dito sa mabuting lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon ninyong Dios.
 52. 52. ANG PAGSUWAY NG MGAISRAELITA
 53. 53. • Jdg 3:5 At ang mga anak ni Israel ay tumahan sa gitna ng mga Cananeo, ng Hetheo, at ng Amorrheo, at ng Pherezeo, at ng Heveo, at ng Jebuseo:
 54. 54. • Jdg 3:6 At kinuha nila ang kanilang mga anak na babae upang maging mga asawa nila, at ibinigay ang kanilang sariling mga anak na babae sa kanilang mga anak na lalake, at naglingkod sa kanilang mga dios.
 55. 55. • Jdg 3:7 At ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon, at nilimot ang Panginoon nilang Dios, at naglingkod sa mga Baal at sa mga Aseroth.
 56. 56. • Jdg 3:8 Kayat ang galit ng Panginoon ay nagalab laban sa Israel, at kaniyang ipinagbili sila sa kamay ni Chusan- risathaim, na hari sa Mesopotamia: at ang mga anak ni Israel ay naglingkod kay Chusan-risathaim na walong taon.
 57. 57. DALAWANG HALIMBAWANG MALING PAG-AASAWASA ISRAEL
 58. 58. 1. SAMSONJudges 16:1-6,162. SOLOMONI Kings 11: 1 – 12
 59. 59. IV. ANG PAGTUTURO NGDIOS NG KAPAREHONGPRINSIPYO NG“ISRAEL TOISRAEL MARRIAGE” OR“SAME FAITH MARRIAGE”SA BAGONG TIPAN
 60. 60. • Rom 15:4 Sapagkat ang anomang mga bagay na isinulat nang una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pagasa.
 61. 61. • 1Co 10:6 Ang mga bagay na ito ngay pawang naging mga halimbawa sa atin, upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa.
 62. 62. Act 7:38 Itoy yaong naroon sa iglesia sa ilang na kasama ang anghel na nagsalita sa kaniya sa bundok ng Sinai, at kasama ang ating mga magulang: na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin:
 63. 63. Act 7:38Iglesia sa ilang = ISRAEL
 64. 64. 1Pe 2:9 Datapuwat kayoy isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Dios, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman, hanggang sa kaniyang kagilagilalas na kaliwanagan:
 65. 65. I Peter 2:9ANG IGLESIA SANG-AYON SA TALATANG ITO AY:1.BANSANG BANAL2.BAYANG PAG-AARI NG DIOS
 66. 66. Act 2:47 Na nangagpupuri sa Dios, at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan. At idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas.
 67. 67. Acts 2:47HINDI IKAW ANG PUMILI NG IGLESIANG KINABIBILANGAN MO NGAYON, ANG DIOS! ANG DIOS ANG NAGLAGAY SA IYO RITO!!!
 68. 68. V. ANO ANG IPINAKIKITANG PAGLABAG SAPRINSIPYO NG “SAME-FAITH MARRIAGE”
 69. 69. 2Co 6:14 Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya: sapagkat anong pakikisama mayroon ang katuwiran at kalikuan? o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman?
 70. 70. 1. Fellowship: PAKIKISAMA NG KATWIRAN SA KALIKUAN
 71. 71. 2. Communion: PAKIKISAMA NG KALIWANAGAN SA KADILIMAN
 72. 72. 2Co 6:15 At anong pakikipagkasundo mayroon si Cristo kay Belial? o anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya?
 73. 73. 3. ConcordPAGKAKASUNDO NIBELIAL (SATANAS)AT NG PANGINOONGHESUKRISTO
 74. 74. 3. ConcordPAGKAKAPAREHO NIBELIAL (WORTHLESS)AT NG PANGINOONGHESUKRISTO(WORTHY, WORTHFUL)
 75. 75. 4. PartMAY BAHAGI ANGSUMASAMPALATAYASA HINDISUMASAMPALATAYA
 76. 76. 2Co 6:16 At anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Dios sa mga diosdiosan? sapagkat tayoy templo ng Dios na buhay; gaya ng sabi ng Dios, Mananahan ako sa kanila, at lalakad ako sa kanila; at akoy magiging kanilang Dios, at silay magiging aking bayan.
 77. 77. 5. AGREEMENTMAY PAGKAKAISA ANGTEMPLO NG DIOS ATANG MGA DIOSDIOSAN
 78. 78. 2Co 6:17 Kaya nga, Magsialis kayo sa kanila, at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, At kayoy aking tatanggapin,
 79. 79. • 2Co 6:18 At ako sa inyoy magiging ama, At sa akin kayoy magiging mga anak na lalake at babae, sabi ng Panginoong Makapangyarihan sa lahat.
 80. 80. 5. UNION – Noboundary, no limitation,no exclusionMAY PAGSASAMA NGMALINIS AT MARUMI
 81. 81. 5. WHOREDOM –PAGPAPATUTOTEXEKIEL 23: 1- 5
 82. 82. VI. KUNG MAG-AASAWAKA NG HINDI TUNAYMANANAMPALATAYA,SINO ANG INASAWA MO?
 83. 83. 1. ANAK NG DIABLO•Joh 8:44 Kayoy sa inyong amang diablo,at ang mga nais ng inyong ama ang ibigninyong gawin. Siyay isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sakatotohanan, sapagkat walang katotohanansa kaniya. Pagka nagsasalita siya ngkasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kaniya: sapagkat siyay isangsinungaling, at ama nito.
 84. 84. 1. ANAK NG DIABLO•1Jn 3:10 Dito nahahayagang mga anak ng Dios, atang mga anak ng diablo: angsinomang hindi gumagawang katuwiran ay hindi saDios, ni ang hindi umiibig sakaniyang kapatid.
 85. 85. 2. ANAK NG PAGSUWAY•Eph 2:2 Na inyong nilakarannoong una ayon sa lakad ngsanglibutang ito, ayon sapangulo ng mga kapangyarihanng hangin, ng espiritu nangayon ay gumagawa sa mgaanak ng pagsuway;
 86. 86. 3. ANAK NG PAGSUWAY•Eph 2:3 Sa gitna ng mga yaon, tayorin naman, ng ibang panahon aynangabubuhay sa mga kahalayan ngating laman, na ating ginagawa angmga pita ng laman at ng pagiisip, attayo nooy katutubong mga anak ngkagalitan, gaya naman ng mga iba
 87. 87. 4. MASAMA•Mat 13:49 Gayon din angmangyayari sa katapusan ngsanglibutan: lalabas ang mgaanghel, at ihihiwalay angmasasama sa matutuwid,
 88. 88. 5. Manggagawa ng Katampalasanan.•Mat 7:23 At kungmagkagayoy ipahahayag kosa kanila, Kailan may hindiko kayo nangakilala:magsilayo kayo sa akin,kayong manggagawa ngkatampalasanan.
 89. 89. 6. ANAK NG MASAMA.•Mat 13:38 At ang bukid ayang sanglibutan; at angmabuting binhi, ay ito angmga anak ng kaharian: atang mga pangsirang damoay ang mga anak ngmasama;
 90. 90. 7. ANAK NG SANGLIBUTAN.•Luk 16:8 At pinuri ng kaniyangpanginoon ang lilong katiwala,sapagkat siyay gumawang maykatalinuhan: sapagkat ang mgaanak ng sanglibutang ito, sakanilang sariling lahi, aymatatalino kay sa mga anak ngilaw.
 91. 91. 8. ANAK NG KADILIMAN.•1Th 5:5 Sapagkat kayonglahat ay pawang mga anak ngkaliwanagan, at mga anak ngaraw: tayoy hindi ng gabi, ni ngkadiliman man;
 92. 92. 8. ANAK NG PAGLAIT.•2Pe 2:14 Na may mga matangpuspos ng pangangalunya, at hindimaaaring maglikat sa pagkakasala;na umaakit sa mga kaluluwangwalang tiyaga; na may pusongsanay sa kasakiman; mga anak ngpaglait,
 93. 93. 8. ASO AT BABOY.•2Pe 2:22 Nangyari sa kanila angayon sa kawikaang tunay,Nagbabalik na muli ang aso sakaniyang sariling suka, at sapaglulubalob sa pusali ang babaingbaboy na nahugasan.
 94. 94. 8. ALIPIN NG KASALANAN.•Joh 8:34 Sinagot sila ni Jesus,Katotohanan, katotohanangsinasabi ko sa inyo, Ang bawatnagkakasala ay alipin ngkasalanan.
 95. 95. 8. HINDI KALUGOD-LUGOD SA DIOS.•Heb 11:6 At kung walangpananampalataya ay hindimaaaring maging kalugodlugod sakaniya; sapagkat ang lumalapit saDios ay dapat sumampalatayangmay Dios, at siya ang tagapagbigayganti sa mga sa kaniyaynagsisihanap.
 96. 96. VII. BAKIT BAPTIST?
 97. 97. Because…BAPTISTS ARE THEONLY PEOPLE AS ACHURCH WHO CANTRACE THEIR ORIGINBACK TO CHRIST
 98. 98. CATHOLIC CHURCH- Constantine TheGreat, 313 AD
 99. 99. ANGLICAN CHURCH-Came out of the CatholicChurch under the leadership ofKing Henry VIII, became theChurch of England-Now, known as the EpiscopalChurch-A daughter of the CatholicChurch
 100. 100. PRESBYTERIAN CHURCH-Came out of the Church ofEngland under theleadership of John Calvin-Granddaughter of theCatholic Church
 101. 101. METHODIST CHURCH-Came out of the Church ofEngland under theleadership of John andCharles Wesley, 1520-Granddaughter of theCatholic Church
 102. 102. METHODIST CHURCH-When they came to thePhilipines, they were split intofragments.-La Iglesia EvangelicaMetodista en las IslasFilipinas, the Filipino branchof Methodist Church
 103. 103. PENTECOSTAL CHURCH-A daughter of MethodistChurch-A granddaughter of theEpiscoplian Church-A great granddaughter of theCatholic Church
 104. 104. PENTECOSTAL CHURCH-It split into 41.The regular PentecostalChurch2.Church of God whereJimmy Swaggart is a member
 105. 105. PENTECOSTAL CHURCH-It split into 43. Assemblies of God by OralRoberts4. Charismatic Movement
 106. 106. Offshoot of the PresbyterianChurch in the PhilippinesEvangelical Church of thePhilippines, or the UnitedEvangelical Church in thePhilippines
 107. 107. Church of Christ Disciple or knownas Campbellites- Always fighting against theBaptists- Founded by a former Baptist,Alexander Campbell. But he wasnever a genuine Baptist. One day hegot offended and he started hisCampbellite Religion
 108. 108. SEE….NOT ONE OF THEM CANTRACE THEIR ORIGINBACK TO THE TIME OFJESUS CHRIST INJERUSALEM.
 109. 109. The Baptist as aChurch can be tracedback to the Lord JesusChrist because that iswhere the Baptist Faithcame from!!!
 110. 110. BAPTIST TRAIL FROM JERUSALEM TO THE PHILIPPINESJERUSALEM ---------------- ROME -------------ENGLAND ------------UNITED STATES--------PHILIPPINES
 111. 111. VIII. BANAL NA LAYUNINNG “ISRAEL TO ISRAELMARRIAGE” (A PEOPLEOF IDENTICAL FAITH) ORBAPTIST TO BATISTMARRIAGE”
 112. 112. • Sa ating saligang batas ng iglesia, Artikulo VII, Pangkat 7, Sugnay B, Letra H at I, dapat kaparehong BAPTIST lamang ang iyong liligawan, dapat sa kaparehong BAPTIST ka lamang magpapaligaw, na ito nama’y sinasang-ayunan ng Bibliya. Kung iginagalang mo at minamahal mo ang iglesiang kinaaaniban mo, susunod ka!. Higit na mahalaga ang pananampalataya kaysa sa panlabas ng anyo, pera o kahit ano pa man.
 113. 113. • Heb 13:4 Maging marangal nawa sa lahat ang pagaasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan: sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Dios.
 114. 114. 1. MARANGAL = may magandang reputasyon, kagalang-galang, pinapahalagahan2. PAG-AASAWA = pagpapakasal, pag-aasawa3. KAHALAYAN = masamang pita, pagnanasa sa isang ipinagbabawal na bagay.
 115. 115. 1. UPANG MATIYAK ANG ISANG MAG- ASAWANG UMIIBIG SA DIOS NG BUONG PUSO, BUONG KALULUWA, BUONG LAKAS
 116. 116. • Deu 6:4 Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon:• Deu 6:5 At iyong iibigin ang Panginoon mong Dios ng iyong buong puso, at ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas.
 117. 117. 2. UPANG MATIYAK ANGPAGPAPANATILI ATPAGDAMI NG SALIN NGLAHI NG MGA TAONGIIBIG SA DIOS NG BUONGPUSO, BUONG KALULUWAAT BUONG LAKAS
 118. 118. • Deu 6:7 At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak, at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon.• Deu 6:8 At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo.• Deu 6:9 At iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuan-daan.
 119. 119. • Deu 4:9 Magingat ka lamang sa iyong sarili, at ingatan mo ang iyong kaluluwa ng buong sikap, baka iyong malimutan ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata, at baka mangahiwalay sa iyong puso ang lahat ng araw ng iyong buhay; kundi iyong ipakilala sa iyong mga anak at sa mga anak ng iyong mga anak;
 120. 120. • Deu 4:10 Yaong araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Dios sa Horeb, nang sabihin sa akin ng Panginoon, Papagpisanin mo sa akin ang bayan, at aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita, upang silay magaral na matakot sa akin sa lahat ng araw na kanilang ikabubuhay sa ibabaw ng lupa, at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak
 121. 121. • Deu 11:19 At inyong ituturo sa inyong mga anak, na inyong sasalitain sa kanila, pagka ikaw ay nauupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumalakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon.
 122. 122. • 2Ti 1:5 Na inaalaala ko ang pananampalatayang hindi pakunwari na nasa iyo; na namalagi muna kay Loida na iyong lelang, at kay Eunice na iyong ina; at, akoy naniniwalang lubos, na nasa iyo rin naman.
 123. 123. • Jdg. 2:10 At ang buong lahing yaon ay nalakip din sa kanilang mga magulang; at dooy may ibang lahing bumangon pagkamatay nila, na hindi nakilala ang Panginoon, ni ang mga gawa na kaniyang ginawa sa Israel.
 124. 124. 4. UPANG HUWAGMASALAULA ANGDISENYO NG DIOSSA PAG-AASAWA
 125. 125. • Mat 19:3 At nagsilapit sa kaniya ang mga Fariseo, na siyay tinutukso nila, at kanilang sinasabi, Naaayon baga sa kautusan na ihiwalay ng isang lalake ang kaniyang asawa sa bawat kadahilanan?
 126. 126. • Mat 19:4 At siyay sumagot at sinabi, Hindi baga ninyo nabasa, na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula, ay silay nilalang niya na lalake at babae,
 127. 127. • Mat 19:5 At sinabi, Dahil ditoy iiwan ng lalake ang kaniyang ama at ina, at makikisama sa kaniyang asawa; at ang dalawa ay magiging isang laman?
 128. 128. • Mat 19:6 Kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Dios, ay huwag papaghiwalayin ng tao.
 129. 129. • Mat 19:7 Sinabi nila sa kaniya, Bakit nga ipinagutos ni Moises na magbigay ng kasulatan sa paghihiwalay, at ihiwalay ang babae?
 130. 130. • Mat 19:8 Sinabi niya sa kanila, Dahil sa katigasan ng inyong puso ay ipinaubaya sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawa: datapuwat buhat sa pasimula ay hindi gayon.
 131. 131. 3. UPANG MAGINGLARAWAN NGRELASYON NIKRISTO AT NGKANIYANG IGLESIA.
 132. 132. • Eph 5:21 Na pasakop kayo sa isat isa sa takot kay Cristo.• Eph 5:22 Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong sariling asawa, na gaya ng sa Panginoon.• Eph 5:23 Sapagkat ang lalake ay pangulo ng kaniyang asawa, gaya naman ni Cristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan.
 133. 133. • Eph 5:24 Datapuwat kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Cristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kaniyang asawa sa lahat ng mga bagay.• Eph 5:25 Mga lalake, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni Cristo na umibig sa iglesia, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa kaniya;• Eph 5:26 Upang kaniyang pakabanalin ito, na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita,
 134. 134. • Eph 5:27 Upang ang iglesia ay maiharap sa kaniyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anomang gayong bagay; kundi itoy nararapat maging banal at walang kapintasan.• Eph 5:28 Gayon din naman nararapat ibigin ng mga lalake ang kani-kaniyang sariling asawa, na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kaniyang sariling asawa ay umiibig sa kaniyang sarili:
 135. 135. • Eph 5:29 Sapagkat walang sinoman na napoot kailan man sa kaniyang sariling katawan; kundi kinakandili at minamahal, gaya naman ni Cristo sa iglesia;• Eph 5:30 Sapagkat tayo ay mga sangkap ng kaniyang katawan.• Eph 5:31 Dahil ditoy iiwan ng lalake ang kaniyang ama at ina, at makikisama sa kaniyang asawa; at ang dalawa ay magiging isang laman.
 136. 136. • Eph 5:32 Ang hiwagang ito ay dakila: datapuwat sinasalita ko ang tungkol kay Cristo at tungkol sa iglesia.• Eph 5:33 Gayon man ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kani-kaniyang sariling asawa gaya ng sa kaniyang sarili; at ang babae ay gumalang sa kaniyang asawa.
 137. 137. BAKIT SA PAGKABUHAY NA MAG-ULI AY WALA NANG PAG-AASAWA?• Mat 22:29 Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Nangagkakamali kayo, sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan, ni ng kapangyarihan man ng Dios.• Mat 22:30 Sapagkat sa pagkabuhay na maguli ay hindi na mangagaasawa, ni mga papagaasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit.
 138. 138. BAKIT SA PAGKABUHAY NA MAG-ULI AY WALA NANG PAG-AASAWA?• SAPAGKAT ITO ANG TEMPORARYONG LARAWAN NG RELASYON NG PANGINOONG HESUS AT NG KANIYANG IGLESIA. HINDI NA KAILANGAN NG LARAWAN KUNG MAKITA NA NATIN NG MUKHAAN!!!
 139. 139. KUNG GAANO KAHALAGASA IYO ANG PANGINOONG HESUS AY MAKIKITA SA ASAL MO SA PAG- AASAWA!!!

×