Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hellän Dynaamista - Tulenkantajat 2015 seminaari by Esa Saarinen, seminaarimuistiinpanot by Camilla Tuominen

Camilla Tuomisen seminaarimuistiinpanot Tulenkantajat 2015 seminarista @Pafos 7.-14.7.2015 by Esa Saarinen.

Hellän Dynaamista - Tulenkantajat 2015 seminaari by Esa Saarinen, seminaarimuistiinpanot by Camilla Tuominen

 1. 1.   I   a m   s o   e x c i t e d   t h a t   I   a m     B u b l i n g
 2. 2. O n k o   s i n u l l a   a i k a a   a j a t e l l a   m i t ä   a j a 0 e l e t ?     M i t e n   h y v i n   a j a t u s r a t a s i   p a l v e l e e   s i n u a ?   M i t e n   v o i t   o p p i a   a j a 0 e l e m a a n   e n e m m ä n   n i i n   k u i n   o i k e a s 8   a j a 0 e l e t ?     U s k a l l a t k o   l ö y t ä ä   o i k e a n   a j a 0 e l u s i   k e h ä n   j a   s a n o a   ä ä n e e n   s e n   m i t ä   s i e l t ä   l ö y d ä t ?                  
 3. 3. A j a t t e l u n   3   t a s o a  
 4. 4. L e i f S e g e r s t a m j a   S i b e l i u s    
 5. 5. V i n c e n t V e g a  j a   i t s e ä ä n t u k e v a   k e h ä    
 6. 6. V a p a a     p u l s a t i i v i s u u s   p u l p a u : a a   m u u t o k s e n   i h m i s e s s a  
 7. 7. K e t k ä   p e l a a   1 . K e t j u s s a s i ?   T u n n e t k o   k a i k k i   k e t j u s i ?   P e l u u t a t k o   p e l a a j i a s i   t a s a p u o l i s e s 8 ?   O n k o   h u o l t o   k u n n o s s a ?   A n n a t k o   u u s i l l e   p e l a a j i l l e   m a h d o l l i s u u k s i a ?   Y l i   p e l u u t a t k o   s t a r o j a s i ?   P e l a a t k o   p u o l u s t u s -­‐   v a i   h y ö k k a y s p e l i ä ?   K u k a   o n   v a l m e n t a s i ?   M Y   T E A M     –   S t r e n g t h s   &   s t r a t e g y  
 8. 8. T ä h < t u o : a v u u d e n   n ä k y v i n   t a s o   T ä h < t u o : a v u u d e n   2 .   n ä k y v i n   t a s o     A v a r u u d e l l i n e n ä i t i b r i l j a n s s i t a s o   ” L u o d a   < l a a ,   j o : a   t o i s e t   v o i v a t   l o i s t a a   j a   t e h d ä   u p e a n   m a a l i n   u p e a s t a   s y ö t ö s t ä . ”  
 9. 9. Oma  tyyli.     Omat  sanat.   Omat  kicksit.   Omat  tarinat.     Oma ääni.
 10. 10. M ä   e n   o l e   k a h t e e n   p ä i v ä ä n   a j a t e l l u t .   M ä   o l e n   v a i n   t ä ä l l ä   v a p a a n a .   E n   y r i t ä   m i t ä ä n .   E n   e t s i   r a t k a i s u j a   e n k ä   fi x e j ä .   J o t a i n   s a a 0 a a   l ö y t y ä   t a i   s i 0 e n   e i .     # P A F O S   # D A Y 2   # T U L E N K A N T A J A T 2 0 1 5   # P O W E R P A F O S    
 11. 11. Mitä  nappeja  sinä  painat?  
 12. 12. M e   t a r v i t s e m m e   r a k k a u d e l l i s i a   p l u s   k u u n t e l u p a l v e l u i t a :   t o i s t a   j o k a   k y s y y   o n n i s t u m i s i s t a m m e ,   k e h u u     ” G o o d J o b ” .   P i s t e .       N ä i n   v o i m i s t u m m e ,   v a h v i s t u m m e   s u u r t e n   t u n t e i d e n   m u k a n a ,     M e   t a r v i t s e m m e   r a k k a u d e l l i s i a   m i i n u s   k u u n t e l u p a l v e l u i t a ,   j o 0 a   p i e n e t   ( j a   i s o t )   m i i n u k s e t   m e i d ä n   s i s ä l t ä   v o i   p u r k a u t u a   j a   h a i h t u a   t a i v a a n   t u u l i i n .  
 13. 13. S Y S T E E M I Ä L Y  
 14. 14. R A J A P I S T E   S U U R E M P A A N     R o h k e u t e e n  
 15. 15. M i t ä   u s k o t ?   M i k s i ?   M i k ä   o n   s i n u n   t o t u u s ?   M i k s i ?   M i t ä   s y ö 0 e i t ä   s a a t   l ä h i p i i r i l t ä s i ?   M i t ä   m i e l t ä   o l e t   i s o m m a s t a   s y s t e e m i s t ä ?   O n k o   s i s ä i n e n   m a a i l m a s i   h a r m o n i a s s a   u l k o i s e n   m a a i l m a s i   k a n s s a ?   M i t e n   s i n ä   l u e t   e l ä m ä ä ?   U s k o t k o   e l ä m ä ä n   v a i   o l e t k o   k y y n i n e n ?   M i k ä   o n   s i n u l l e   h o h d o k a s t a ?   P a n o s t a t k o   s i n u l l e   t ä r k e i s i i n   a s i o i h i n ?   E l ä t k ö   a r v o j e s i   m u k a a n ?   U s k a l l a t k o   k a t s o a   t o t u u 0 a   s i l m i i n ?   P u o l u s t a t k o   s i t ä   m i h i n   u s k o t ?   K u i n k a   s i n ä   v o i t   o m a s s a   a r j e s s a s i   t o i m i a   k o h o 0 a v a m m i n ?   A n n a t k o   ” k e p p i h y y p i ö d e n ”   s a m m u 0 a a   t u l e s i ?   U s k o t k o   s i n ä   i h m e i s i i n ?   M i k ä   s a a   s i n u n   ” k i e k k o s i   y l ö s ” ?     (Kysymykset  pulppusi  seminaarin  viimeisen  1h  aikana)  
 16. 16. Elämä  on  täynnä  muutosta,  kiertoa.   Se  ei  mene  loogises<,  ra<onaalises<  tai   järjestelmällises<.  Ei  ole  absoluuPsia  totuuksia,    ei  autuu:a  eikä  täydellisyy:ä.   Samoin  kuin  aja:elu,  elämä  on      j a t k u v a a , m u u t t u v a a , j o u s t a v a a j a t ä y d e n t y v ä ä .       Saa:aa  löytyä  vahvoja  yhteyksiä  mu:a  sieltä  löytyy   myös  paljon  <laa:     t i l a a a j a t e l l a v a p a a s t i , t i l a a y h d i s t e l l ä j a l e i j u a .   Irrota  kuvitelma  hallinnasta.     On  vain  nyt,  virtaus  ja  kohina,  elämän  suonissa.         (piirre:y  &  kirjoite:u  lentokoneessa  paluumatkalla  Pafokselta   14.7.2015)  
 17. 17. K a i k e l l e   e i   o l e   s a n o j a , T e e s i l t i . L U O T A   O M A A N   Ä Ä N E E N .  
 18. 18. K i i t o s i n s p i r a a t i o s t a E s a   S a a r i n e n !   T u l e n k a n t a j a t   2 0 1 5 ! C a m i l l a   T u o m i n e n   c a m i l l a @ e m o 8 o n t r a c k e r . fi    

×