Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacja Ekonomia W Praktyce 03 09

1,843 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentacja Ekonomia W Praktyce 03 09

 1. 1. Przygotował: Zbyszko Siewkowski Centrum Integracji Społecznej Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP w Poznaniu
 2. 2. <ul><li>1. Historia. </li></ul><ul><li>2. Centrum Integracji Społecznej (CIS). </li></ul><ul><li>3. Działania partnerskie. </li></ul><ul><li>4. Spółdzielnie socjalne. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>1. Powstanie Centrum Integracji Społecznej Piątkowo jako filii Stowarzyszenia Szkoły Barki: </li></ul><ul><li>P roblem dłużników Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – dzielnicy Piątkowo i Winogrady . </li></ul><ul><li>Odpowiedź Barki. </li></ul><ul><li>Powstanie Centrum Integracji Społecznej. </li></ul><ul><li>Filia jako lokalna instytucja. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>2. Listopad 2007 – powstanie Stowarzyszenia ETAP. </li></ul><ul><li>3. Kwiecień 2008 – uzyskanie statusu Centrum Integracji Społecznej. </li></ul><ul><li>4. Lipiec 2008 – działalność Centrum Integracji Społecznej Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP (objęcie zasięgiem całego miasta). </li></ul>
 5. 5. <ul><li>1. Czym jest CIS? </li></ul><ul><li>- Organizacja powołana do realizacji reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. </li></ul><ul><li>- Podstawa prawna – ustawa o zatrudnieniu socjalnym. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>- Bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności. </li></ul><ul><li>- Uzależnieni od alkoholu , po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego. </li></ul><ul><li>- Uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej. </li></ul><ul><li>- Chorzy psychicznie , w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego. </li></ul><ul><li>- Bezrobotni , w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. </li></ul><ul><li>- Zwalniani z zakładów karnych , mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. </li></ul><ul><li>- Uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>- Kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról </li></ul><ul><li>społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych </li></ul><ul><li>osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu. </li></ul><ul><li>- Kształcenie umiejętności zawodowych oraz </li></ul><ul><li>przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub </li></ul><ul><li>podwyższanie kwalifikacji zawodowych. </li></ul><ul><li>- Uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania </li></ul><ul><li>posiadanymi środkami pieniężnymi. </li></ul>Indywidualne podejście.
 8. 8. <ul><li>1. Charakter edukacyjny -> zawodowy. </li></ul><ul><li>2. 5 dni w tygodniu – 6 godzin dziennie. </li></ul><ul><li>3. Zajęcia edukacyjne (przedsiębiorczość, etyka w pracy, metody aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty psychologiczne, integracja społeczna). </li></ul>
 9. 9. <ul><li>4. Indywidualne Szkolenie z Zakresu Obsługi Komputera: </li></ul><ul><li>- łagodne wejście w program, </li></ul><ul><li>- poznanie uczestników. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>5. Warsztaty zawodowe ( zewnętrzne ): </li></ul><ul><li>- opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną, </li></ul>
 11. 11. <ul><li>- ogrodnictwo, </li></ul>
 12. 12. <ul><li>- rękodzieło, </li></ul>
 13. 13. <ul><li>- budowlanka. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>6. Finansowanie: </li></ul><ul><li>- Urząd Marszałkowski – dotacja na pierwsze wyposażenie, </li></ul><ul><li>- Urząd Miasta, </li></ul><ul><li>- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, </li></ul><ul><li>- działania Przedsiębiorcze (!). </li></ul>
 15. 15. <ul><li>1. Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa (PSM): </li></ul><ul><li>- zrozumienie działań na polu Ekonomii Społecznej, </li></ul><ul><li>- pomoc w realizacji przedsięwzięć, </li></ul><ul><li>- miejsce pracy warsztatu. </li></ul><ul><li>2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR): </li></ul><ul><li>- filia Piątkowo, pozostałe dzielnice, </li></ul><ul><li>- miejsce pracy warsztatu. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>3. Caritas przy parafii Miłosierdzia Bożego. </li></ul><ul><li>4. Szkoła Podstawowa nr 15. </li></ul><ul><li>5. Powiatowy Urząd Pracy. </li></ul><ul><li>6. Urząd Miasta. </li></ul><ul><li>7. Spółdzielnia socjalna ART SMAK. </li></ul><ul><li>8. Centrum Ekonomii Społecznej (CES). </li></ul>
 17. 17. CIS MOPR PSM CES Spółdzielnie socjalne Caritas Urząd Miasta PUP Szkoła Podstawowa nr 15 ???
 18. 18. <ul><li>Dostrzeżenie działań przez Fundację Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych (FISE) – Atlas Dobrych Praktyk. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>1. Spółdzielnie socjalne działają w oparciu o ustawę o spółdzielniach socjalnych. </li></ul><ul><li>2. Spółdzielnia socjalna jest podmiotem prawnym funkcjonującym na pograniczu działalności gospodarczej i organizacji pozarządowej. Jej celem jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków na rzecz ich zawodowej i społecznej reintegracji. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>3. Cele założenia: </li></ul><ul><li>- społeczna reintegracja jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, </li></ul><ul><li>- zawodowa reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>4. Pomoc spółdzielniom: </li></ul><ul><li>- CIS, </li></ul><ul><li>- CES. </li></ul><ul><li>5. Problemy funkcjonowania spółdzielni: </li></ul><ul><li>- procedura zakładania, </li></ul><ul><li>- zaufanie i poznanie, </li></ul><ul><li>- nieumiejętna współpraca członków założycieli. </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Spółdzielnia socjalna ART SMAK: </li></ul><ul><li>- obsługa cateringowa uczestników CIS, </li></ul><ul><li>- obsługa imprez okolicznościowych, pikników itp. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Spółdzielnia socjalna Tajemniczy Ogród : </li></ul><ul><li>Uczestnicy CIS Piątkowo – warsztat ogrodniczy. </li></ul><ul><li>Prace na terenie PSM. </li></ul><ul><li>Założenie spółdzielni. </li></ul><ul><li>Konkurencyjność. </li></ul><ul><li>Pomoc nowo powstającym spółdzielniom. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Spółdzielnia socjalna rękodzielnicza: </li></ul><ul><li>- planowana rejestracja - kwiecień 2009, </li></ul><ul><li>- poszukiwanie rynku zbytu (11 Listopada – Święto Ulicy, wystawy, imprezy okolicznościowe, festyny, sprzedaż wysyłkowa), </li></ul><ul><li>- poznanie i zaufanie. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Dziękuję za uwagę ! </li></ul><ul><li>Zbyszko Siewkowski </li></ul><ul><li>Centrum Integracji Społecznej Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP </li></ul><ul><li>Os. Jana III Sobieskiego 105, 60-688 Poznań </li></ul><ul><li>Tel. (061) 823-45-02 </li></ul><ul><li>E-mail: stowarzyszenie.etap@o2.pl </li></ul>

×