Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sprawozdanie ze stażu   „Centrum Integracji Społecznej”.    W związku z budowaniem partnerstw lokalnych przez Fundac...
dokumentacji, pozyskiwanie środków z funduszy unijnych, współpraca z partnerstwemlokalnym, CIS; Szkolenie prowadziła Pani ...
wspomaganie osób fizycznych, długotrwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniemspołecznym w ich powrocie do aktywności za...
- Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka w Chudobczycach zapewnia kompleksowąofertę wsparcia skierowana do osób przyb...
zapewnieniu osobom godnych warunków życia poprzez włączenie ich we Wspólnotęhostelową i zapewnienie całodobowego wsparcia ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sprawozdanie ze stażu

5,803 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sprawozdanie ze stażu

 1. 1. Sprawozdanie ze stażu „Centrum Integracji Społecznej”. W związku z budowaniem partnerstw lokalnych przez Fundację Pomocy WzajemnejBarka w ramach projektu Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej,uczestniczyłam w stażu krajowym, który odbył się w Poznań-Czarków, zorganizowanymprzez wyżej wymienioną fundację. Miał on miejsce w dniach 05-09 marzec 2012 r. Staż rozpoczął się spotkaniem z Kierownikiem Centrum Integracji SpołecznejPoznań Zawady Panem Marcinem Sadowskim w kawiarni” Stara piekarnia”. Przywitanoprzybyłych gości, po czym, zapoznałyśmy się z zasadami funkcjonowania CIS. Następnego dnia tj.06.03.2012 odbyło się spotkanie z Kierownikiem CentrumIntegracji Społecznej w Dobiegniewie Panem Michałem Nierodą; Celem spotkania byłoszkolenie na temat funkcjonowania biura CIS oraz warsztatów, przedstawienie dokumentacji.Podczas kolacji miało miejsce się też spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia IntegracyjnegoWspólnoty Barka Panem Tomaszem Flinikiem i były przeprowadzane rozmowy z członkamiSIW oraz uczestnikami Centrum Integracji Społecznej w Chudobczycach. Dnia 07.03.2012 odbyło się spotkanie z Kierownikiem Gminnego Ośrodka PomocySpołecznej w Czarnkowie Panią Moniką Piotrowską oraz pracownikami socjalnymi;Zwiedzałyśmy tez Gospodarstwo Ekologiczne Fundacji Barka.Podczas wizyty w Centrum Ekonomii Społecznej Gajewie zdobyłyśmy wiedzę na tematzawiązania Partnerstwa czarnkowsko-trzcianeckiego, które postawiło sobie za celzainicjowanie, ukierunkowanie oraz skoordynowanie działań, zmierzających do zbudowaniatrwałej płaszczyzny współpracy podmiotów funkcjonujących w obszarze rynku pracy iekonomii społecznej na terenie Miasta i Gminy Czarnków tj. administracji samorządowej,organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na rzecz przeciw działaniawykluczeniu społecznemu, ograniczenia bezrobocia i poprawy na rynku pracy. Dnia 08-03-2012 odbyła się wizyta w Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie ispotkanie z Kierownikiem CIS panem Stefanem Wawrzyniakiem Następnie odbyło sięszkolenie w GOPS Czarnków – jak funkcjonuje ośrodek, przepływ informacji, prowadzenie
 2. 2. dokumentacji, pozyskiwanie środków z funduszy unijnych, współpraca z partnerstwemlokalnym, CIS; Szkolenie prowadziła Pani Monika Piotrowska – Kierownik GOPS Dnia 09-03-2012 miało miejsce spotkanie z pracownikami administracyjnymiCentrum Integracji Społecznej Zawady. Celem tego spotkania było omówieniefunkcjonowania CIS, dokumentacji oraz współpracy z urzędami; Efektem odbywania stażu było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania:- Centrum Ekonomii Społecznej Gajewo- Centrum Integracji Społecznej Gębiczyn- Centrum Integracji Społecznej Poznań Zawady- Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie- Spółdzielnia socjalna „Słoneczko”- Spółdzielnia socjalna” Świt”- Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka w Chudobczycach Celem działalności Centrum Integracji Społecznej jest aktywizacja osóbbezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Trudności ze znalezieniem pracy napotyka dziświele grup społecznych. Do grup tych należą m. in.: osoby niepełnosprawne, uzależnione,bezdomne, opuszczające zakłady karne czy też ofiary przemocy w rodzinie. Specyfika tychgrup jest bardzo różna, jednakże w każdej z nich występują osoby z silną motywacją dopodjęcia pracy. Pracownicy Centrum Integracji Społecznej starają się podtrzymać motywacjętych osób poprzez reintegrację społeczną i zawodową. Działania Centrum Ekonomii Społecznej nakierowane są na:udzielanie wsparcia organom samorządowym oraz instytucjom rynku pracy i integracjispołecznej w zakresie promocji przedsiębiorczości społecznej i budowy lokalnegopartnerstwa na rzecz jej rozwoju;przygotowanie i przeszkolenie organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych(szczególnie wiejskich) w zakresie tworzenia stowarzyszeń obywatelskich i podejmowaniaprzez nie społecznej przedsiębiorczości;
 3. 3. wspomaganie osób fizycznych, długotrwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniemspołecznym w ich powrocie do aktywności zawodowej i reintegracji środowiskowej.- Centrum Ekonomii Społecznej Gajewo. Zainteresowani problematyką przedsiębiorczościspołecznej mogą korzystać z doradztwa, świadczonego przez specjalistów w tej dziedzinie wsiedzibie CES. Zakres doradztwa obejmuje: ogólną wiedzę o ekonomii społecznej,zagadnienia prawne, marketingu, finansów i księgowości oraz tworzenia podmiotówgospodarczych przedsiębiorczości społecznej i pozyskiwania środków finansowych na ichfunkcjonowanie. CES zapewnia również dyżury doradcze.- Centrum Integracji Społecznej Gębiczyn- funkcjonuje od 2009 roku, jego uczestnicyotrzymują wsparcie w zakładaniu spółdzielni socjalnych oraz w uzyskiwaniu zatrudnienia wprzedsiębiorstwach społecznych.- Centrum Integracji Społecznej Poznań Zawady, – omówienie funkcjonowania CIS,dokumentacji oraz współpracy z urzędami;- Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie- Spółdzielnia socjalna „Słoneczko” Powstanie spółdzielni o profilu opiekuńczo-sprzątającymjest jednym z efektów pracy "Centrum Ekonomii Społecznej w Powiecie Czarnkowsko -Trzcianeckim". Dzięki spółdzielni grupa długotrwale bezrobotnych kobiet znalazła źródłozatrudnienia i satysfakcji.- Spółdzielnia socjalna” Świt” Spółdzielnia ma swoją siedzibę w Chudobczycach, zajmuje siętam prowadzeniem Centrum Konferencyjnego, prowadzi również produkcje ekologicznychmakaronów. Spółdzielnia dzierżawi schronisko z 45 miejscami noclegowymi oraz WiejskiDworek z jadalnią oraz salami konferencyjnymi. Spółdzielnia może pochwalić się pierwszymisukcesami na tym polu - otóż w grudniu 2006 r. obsługiwała ogólnopolską konferencję dlaok. 100 osób. Drugim rodzajem działalności, którą będzie się zajmować spółdzielnia, jestprodukcja makaronu ekologicznego, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i naktóry już dziś spółdzielnia ma zamówienia. 29 grudnia 2006 Spółdzielnia Socjalna „Świt”otrzymała grant na rozwój działalności. Grant pochodzi ze środków Projektu EQUAL, akonkurs grantowy zorganizowany został przez Centrum Ekonomii Społecznej w Kwilczu.
 4. 4. - Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka w Chudobczycach zapewnia kompleksowąofertę wsparcia skierowana do osób przybyłych do wspólnoty oraz Centrum IntegracjiSpołecznej. Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest, szeroko pojęta działalność prowadzącado integracji i reintegracji ze społeczeństwem osób wykluczonych w warunkach gospodarkirynkowej: Niesienie pomocy osobom i rodzinom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym,zagrożonych wykluczeniem społecznym, aktywizacja społeczna i zawodowa osóbbezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym,Samokształcenie indywidualne a także grupowe w zakresie norm moralno-etycznych.Animowanie społeczności lokalnej wokół problemów wykluczenia społecznego,bezdomności w tym również długotrwałego bezrobocia, upowszechnianie działańwspomagających rozwój animacji społeczeństwa obywatelskiego, działanie na rzecz rozwojukultury, ochrony dóbr kultury i tradycji. Uzupełnianie i podnoszenie kwalifikacjizawodowych. Wdrażanie i kreowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.Aktywny udział w tworzeniu tradycyjnych, a przede wszystkim nowych form zatrudnienia,oraz nowych podmiotów gospodarczych takich jak na przykład spółdzielni socjalnych,przedsiębiorstw i przedsięwzięć wspieranych, innych przedsiębiorstw społecznych w tzn.„trzecim sektorze”.Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:- Pozyskiwanie funduszy do realizacji celów statutowych.- Gromadzenie i upowszechnienie informacji z zakresu problemów wykluczenia społecznego,bezdomności, przeciwdziałania bezrobociu.- Współpracę z organizacjami o podobnych celach.- Współpracę z władzami samorządowymi.- Współpracę ze społecznością lokalną.- Organizowanie wypoczynku i zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.- Udostępnianie bazy jaką dysponuje Stowarzyszenie, w szerokim zakresie.- Organizowanie szkoleń z zakresu animacji społecznej i obywatelskiej w tym udostępnianiezasobów informacyjnych najsłabszym kręgom społecznym.- Organizowanie imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym i sportowym.- Podejmowanie wielorakich czynności zmierzających do realizacji celów statusowych.Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka w Chudobczycach prowadzi Dom WspólnotyBarka, w którym przebywa obecnie 70 osób. Istotę zadania stanowi wsparcie osóbbezdomnych mieszkających we wspólnocie hostelowej w ich reintegracji społeczno -zawodowej poprzez działania osłonowe i profilaktyczne. Działania osłonowe polegają na
 5. 5. zapewnieniu osobom godnych warunków życia poprzez włączenie ich we Wspólnotęhostelową i zapewnienie całodobowego wsparcia w postaci schronienia, odzieży, środkówczystości, wyżywienia, lekarstw. W ramach działań osłonowych osobom bezdomnymudzielane będzie tez wsparcie w postaci pomocy w wyrobieniu niezbędnych dokumentów,pozyskania świadczeń opieki społecznej, pomoc prawna, podjęcie prób nawiązania kontaktu zrodziną a w konsekwencji prób powrotu do rodziny. Działania aktywizacyjne polegają nawspieraniu aktywności osób będących członkami wspólnoty w ich działaniach na rzeczwychodzenia z bezdomności.Wsparcie to realizowane jest poprzez:- sporządzenie z osobami bezdomnymi Indywidualnego Planu Wychodzenia z Bezdomności- udostępnienie wsparcia terapeutycznego- umożliwienie udziału w grupie wsparcia dla osób bezdomnych- zajęcia motywujące do podjęcia aktywności zawodowej, czy to w Centrum IntegracjiSpołecznej, czy też poprzez podjęcie zatrudnienia subsydiowanego, bądź zatrudnienia nawolnym rynku pracy- umożliwienie spędzania wolnego czasu w sposób alternatywny do dotychczasowego- uruchomienie świetlicy dla członków Wspólnoty, w której będą się oni mogli spotkać,wspólnie omawiać swoje problemy jak również wspólnie spędzić wolny czas.- Zapewnienie członkom wspólnoty dostępu do Internetu, co pozwoli im na bieżącoposzukiwać oferty pracy.- Organizowanie warsztatów z zakresu ekonomi społecznej. Wszyscy uczestnicy stażu zgodnie uznali, że było to wydarzenie godne uwagi i dziękiodbyciu stażu zdobyłyśmy dużo wiedzy i informacji. Edyta Dołęga Młodów, dn.12.03.2012

×