Sprawozdanie ze stażu

4,226 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,226
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sprawozdanie ze stażu

  1. 1. Sprawozdanie ze stażu „Centrum Integracji Społecznej”. W związku z budowaniem partnerstw lokalnych przez Fundację Pomocy WzajemnejBarka w ramach projektu Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej,uczestniczyłam w stażu krajowym, który odbył się w Poznań-Czarków, zorganizowanymprzez wyżej wymienioną fundację. Miał on miejsce w dniach 05-09 marzec 2012 r. Staż rozpoczął się spotkaniem z Kierownikiem Centrum Integracji SpołecznejPoznań Zawady Panem Marcinem Sadowskim w kawiarni” Stara piekarnia”. Przywitanoprzybyłych gości, po czym, zapoznałyśmy się z zasadami funkcjonowania CIS. Następnego dnia tj.06.03.2012 odbyło się spotkanie z Kierownikiem CentrumIntegracji Społecznej w Dobiegniewie Panem Michałem Nierodą; Celem spotkania byłoszkolenie na temat funkcjonowania biura CIS oraz warsztatów, przedstawienie dokumentacji.Podczas kolacji miało miejsce się też spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia IntegracyjnegoWspólnoty Barka Panem Tomaszem Flinikiem i były przeprowadzane rozmowy z członkamiSIW oraz uczestnikami Centrum Integracji Społecznej w Chudobczycach. Dnia 07.03.2012 odbyło się spotkanie z Kierownikiem Gminnego Ośrodka PomocySpołecznej w Czarnkowie Panią Moniką Piotrowską oraz pracownikami socjalnymi;Zwiedzałyśmy tez Gospodarstwo Ekologiczne Fundacji Barka.Podczas wizyty w Centrum Ekonomii Społecznej Gajewie zdobyłyśmy wiedzę na tematzawiązania Partnerstwa czarnkowsko-trzcianeckiego, które postawiło sobie za celzainicjowanie, ukierunkowanie oraz skoordynowanie działań, zmierzających do zbudowaniatrwałej płaszczyzny współpracy podmiotów funkcjonujących w obszarze rynku pracy iekonomii społecznej na terenie Miasta i Gminy Czarnków tj. administracji samorządowej,organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na rzecz przeciw działaniawykluczeniu społecznemu, ograniczenia bezrobocia i poprawy na rynku pracy. Dnia 08-03-2012 odbyła się wizyta w Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie ispotkanie z Kierownikiem CIS panem Stefanem Wawrzyniakiem Następnie odbyło sięszkolenie w GOPS Czarnków – jak funkcjonuje ośrodek, przepływ informacji, prowadzenie
  2. 2. dokumentacji, pozyskiwanie środków z funduszy unijnych, współpraca z partnerstwemlokalnym, CIS; Szkolenie prowadziła Pani Monika Piotrowska – Kierownik GOPS Dnia 09-03-2012 miało miejsce spotkanie z pracownikami administracyjnymiCentrum Integracji Społecznej Zawady. Celem tego spotkania było omówieniefunkcjonowania CIS, dokumentacji oraz współpracy z urzędami; Efektem odbywania stażu było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania:- Centrum Ekonomii Społecznej Gajewo- Centrum Integracji Społecznej Gębiczyn- Centrum Integracji Społecznej Poznań Zawady- Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie- Spółdzielnia socjalna „Słoneczko”- Spółdzielnia socjalna” Świt”- Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka w Chudobczycach Celem działalności Centrum Integracji Społecznej jest aktywizacja osóbbezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Trudności ze znalezieniem pracy napotyka dziświele grup społecznych. Do grup tych należą m. in.: osoby niepełnosprawne, uzależnione,bezdomne, opuszczające zakłady karne czy też ofiary przemocy w rodzinie. Specyfika tychgrup jest bardzo różna, jednakże w każdej z nich występują osoby z silną motywacją dopodjęcia pracy. Pracownicy Centrum Integracji Społecznej starają się podtrzymać motywacjętych osób poprzez reintegrację społeczną i zawodową. Działania Centrum Ekonomii Społecznej nakierowane są na:udzielanie wsparcia organom samorządowym oraz instytucjom rynku pracy i integracjispołecznej w zakresie promocji przedsiębiorczości społecznej i budowy lokalnegopartnerstwa na rzecz jej rozwoju;przygotowanie i przeszkolenie organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych(szczególnie wiejskich) w zakresie tworzenia stowarzyszeń obywatelskich i podejmowaniaprzez nie społecznej przedsiębiorczości;
  3. 3. wspomaganie osób fizycznych, długotrwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniemspołecznym w ich powrocie do aktywności zawodowej i reintegracji środowiskowej.- Centrum Ekonomii Społecznej Gajewo. Zainteresowani problematyką przedsiębiorczościspołecznej mogą korzystać z doradztwa, świadczonego przez specjalistów w tej dziedzinie wsiedzibie CES. Zakres doradztwa obejmuje: ogólną wiedzę o ekonomii społecznej,zagadnienia prawne, marketingu, finansów i księgowości oraz tworzenia podmiotówgospodarczych przedsiębiorczości społecznej i pozyskiwania środków finansowych na ichfunkcjonowanie. CES zapewnia również dyżury doradcze.- Centrum Integracji Społecznej Gębiczyn- funkcjonuje od 2009 roku, jego uczestnicyotrzymują wsparcie w zakładaniu spółdzielni socjalnych oraz w uzyskiwaniu zatrudnienia wprzedsiębiorstwach społecznych.- Centrum Integracji Społecznej Poznań Zawady, – omówienie funkcjonowania CIS,dokumentacji oraz współpracy z urzędami;- Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie- Spółdzielnia socjalna „Słoneczko” Powstanie spółdzielni o profilu opiekuńczo-sprzątającymjest jednym z efektów pracy "Centrum Ekonomii Społecznej w Powiecie Czarnkowsko -Trzcianeckim". Dzięki spółdzielni grupa długotrwale bezrobotnych kobiet znalazła źródłozatrudnienia i satysfakcji.- Spółdzielnia socjalna” Świt” Spółdzielnia ma swoją siedzibę w Chudobczycach, zajmuje siętam prowadzeniem Centrum Konferencyjnego, prowadzi również produkcje ekologicznychmakaronów. Spółdzielnia dzierżawi schronisko z 45 miejscami noclegowymi oraz WiejskiDworek z jadalnią oraz salami konferencyjnymi. Spółdzielnia może pochwalić się pierwszymisukcesami na tym polu - otóż w grudniu 2006 r. obsługiwała ogólnopolską konferencję dlaok. 100 osób. Drugim rodzajem działalności, którą będzie się zajmować spółdzielnia, jestprodukcja makaronu ekologicznego, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i naktóry już dziś spółdzielnia ma zamówienia. 29 grudnia 2006 Spółdzielnia Socjalna „Świt”otrzymała grant na rozwój działalności. Grant pochodzi ze środków Projektu EQUAL, akonkurs grantowy zorganizowany został przez Centrum Ekonomii Społecznej w Kwilczu.
  4. 4. - Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka w Chudobczycach zapewnia kompleksowąofertę wsparcia skierowana do osób przybyłych do wspólnoty oraz Centrum IntegracjiSpołecznej. Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest, szeroko pojęta działalność prowadzącado integracji i reintegracji ze społeczeństwem osób wykluczonych w warunkach gospodarkirynkowej: Niesienie pomocy osobom i rodzinom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym,zagrożonych wykluczeniem społecznym, aktywizacja społeczna i zawodowa osóbbezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym,Samokształcenie indywidualne a także grupowe w zakresie norm moralno-etycznych.Animowanie społeczności lokalnej wokół problemów wykluczenia społecznego,bezdomności w tym również długotrwałego bezrobocia, upowszechnianie działańwspomagających rozwój animacji społeczeństwa obywatelskiego, działanie na rzecz rozwojukultury, ochrony dóbr kultury i tradycji. Uzupełnianie i podnoszenie kwalifikacjizawodowych. Wdrażanie i kreowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.Aktywny udział w tworzeniu tradycyjnych, a przede wszystkim nowych form zatrudnienia,oraz nowych podmiotów gospodarczych takich jak na przykład spółdzielni socjalnych,przedsiębiorstw i przedsięwzięć wspieranych, innych przedsiębiorstw społecznych w tzn.„trzecim sektorze”.Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:- Pozyskiwanie funduszy do realizacji celów statutowych.- Gromadzenie i upowszechnienie informacji z zakresu problemów wykluczenia społecznego,bezdomności, przeciwdziałania bezrobociu.- Współpracę z organizacjami o podobnych celach.- Współpracę z władzami samorządowymi.- Współpracę ze społecznością lokalną.- Organizowanie wypoczynku i zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.- Udostępnianie bazy jaką dysponuje Stowarzyszenie, w szerokim zakresie.- Organizowanie szkoleń z zakresu animacji społecznej i obywatelskiej w tym udostępnianiezasobów informacyjnych najsłabszym kręgom społecznym.- Organizowanie imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym i sportowym.- Podejmowanie wielorakich czynności zmierzających do realizacji celów statusowych.Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka w Chudobczycach prowadzi Dom WspólnotyBarka, w którym przebywa obecnie 70 osób. Istotę zadania stanowi wsparcie osóbbezdomnych mieszkających we wspólnocie hostelowej w ich reintegracji społeczno -zawodowej poprzez działania osłonowe i profilaktyczne. Działania osłonowe polegają na
  5. 5. zapewnieniu osobom godnych warunków życia poprzez włączenie ich we Wspólnotęhostelową i zapewnienie całodobowego wsparcia w postaci schronienia, odzieży, środkówczystości, wyżywienia, lekarstw. W ramach działań osłonowych osobom bezdomnymudzielane będzie tez wsparcie w postaci pomocy w wyrobieniu niezbędnych dokumentów,pozyskania świadczeń opieki społecznej, pomoc prawna, podjęcie prób nawiązania kontaktu zrodziną a w konsekwencji prób powrotu do rodziny. Działania aktywizacyjne polegają nawspieraniu aktywności osób będących członkami wspólnoty w ich działaniach na rzeczwychodzenia z bezdomności.Wsparcie to realizowane jest poprzez:- sporządzenie z osobami bezdomnymi Indywidualnego Planu Wychodzenia z Bezdomności- udostępnienie wsparcia terapeutycznego- umożliwienie udziału w grupie wsparcia dla osób bezdomnych- zajęcia motywujące do podjęcia aktywności zawodowej, czy to w Centrum IntegracjiSpołecznej, czy też poprzez podjęcie zatrudnienia subsydiowanego, bądź zatrudnienia nawolnym rynku pracy- umożliwienie spędzania wolnego czasu w sposób alternatywny do dotychczasowego- uruchomienie świetlicy dla członków Wspólnoty, w której będą się oni mogli spotkać,wspólnie omawiać swoje problemy jak również wspólnie spędzić wolny czas.- Zapewnienie członkom wspólnoty dostępu do Internetu, co pozwoli im na bieżącoposzukiwać oferty pracy.- Organizowanie warsztatów z zakresu ekonomi społecznej. Wszyscy uczestnicy stażu zgodnie uznali, że było to wydarzenie godne uwagi i dziękiodbyciu stażu zdobyłyśmy dużo wiedzy i informacji. Edyta Dołęga Młodów, dn.12.03.2012

×