Successfully reported this slideshow.

ميزگرد نقش فن آوري اطلاعات در حمل ونقل ريلي و چالشهاي پيش رو

1,899 views

Published on

این میزگرد در آذر ماه سال 89 با حضور تعدادی از متخصصین حوزه فن آوری اطلاعات از صنعت ریلی و دانشگاه در انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی برگزار گردیده و در نشریه انجمن نیز چاپ گردیده است

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ميزگرد نقش فن آوري اطلاعات در حمل ونقل ريلي و چالشهاي پيش رو

 1. 1. ‫رسید‬ ‫ریلی‬ ‫بخش‬ ‫تازه‬ ‫فرصت‬‫درمان‬ ‫از‬ ‫‌تر‬‫ه‬‫‌صرف‬‫ه‬‫ب‬ ‫پيشگيري‬‫اينترنت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ميزان‬ ‫نه‬ ‫است‬ ‫توسعه‬ ‫شاخص‬ IT‫است‬ ‫مدیریت‬ ‫نیازمند‬ ،‌‌‫ل‬‫پو‬ ‫خالق‬ ‫‌های‬‫ت‬‫ظرفی‬
 2. 2. 11389‫دي‬/41‫شماره‬‫درمان‬‫از‬‫‌تر‬‫ه‬‫‌صرف‬‫ه‬‫ب‬‫پيشگيري‬/12‫اينترنت‬‫از‬‫استفاده‬‫ميزان‬‫نه‬‫است‬‫توسعه‬‫شاخص‬IT/8‫خبری‬ ،‫آموزشی‬ ،‫فنی‬ ،‫علمی‬1389 ‫دي‬ - 41 ‫شمارة‬:‫‌امتیاز‬‫ب‬‫صاح‬‫ایران‬ ‫ریلی‬ ‫‌نقل‬‫و‬‌‫ل‬‫حم‬ ‫مهندسی‬ ‫انجمن‬:‫مسؤول‬ ‫مدیر‬‫‌دار‬‫ه‬‫بهر‬ ‫دابوالفضل‬ّ‫سی‬:‫تحریریه‬ ‫دبیر‬‫‌پور‬‫ی‬‫طهماسب‬ ‫حمیدرضا‬:‫شماره‬‫این‬‫تحریریه‬‫همكاران‬‫همازاد‬،‫فروزنده‬‫كاظم‬،‫خبازنیا‬‫محمود‬،‫ابوطالبی‬‫احسان‬‫هادي‬،‫بندرچيان‬‫فرهاد‬،‫بكتاش‬‫آذين‬،‫شيروانيها‬‫بهناز‬،‫آقاحسني‬‫خداداد‬‫فرهاد‬،‫ساقيان‬‫زهرا‬،‫براتي‬‫الهه‬،‫يقيني‬‫مسعود‬،‫چاوشي‬،‫فراهاني‬‫يكتا‬،‫موشيدي‬‫فرزانه‬،‫تاش‬‫شهيكي‬‫محمدنبي‬،‫كاشي‬‫اميرشاهي‬‫آميتيس‬،‫‌پور‬‫ي‬‫رنج‬‫علي‬،KotBecker:‫آرا‬ ‫صفحه‬ ‫و‬ ‫طراح‬‫شیرازی‬ ‫بهشتی‬ ‫الدین‬ ‫حسام‬ ‫سید‬:‫عكس‬‫‌پورحیدری‬‫ی‬‫غالمعل‬ ‫امیر‬:‫چاپ‬‫‌نگار‬‫ش‬‫خو‬ ‫شمسه‬ ‫چاپ‬ ‫شركت‬:‫ها‬‫آگهی‬‫سازمان‬‫انصاری‬‫عباس‬:‫ویراستار‬‫عبدالهیان‬‫سعید‬:‫كارشناسی‬ ‫هیأت‬‫پژویان‬ ‫جمشید‬ ‫دكتر‬ ،‫بهبهانی‬ ‫حمید‬ ‫،دكتر‬‫جوالی‬ ‫فریبرز‬ ‫دكتر‬ ،‫ترابی‬ ‫دعلی‬ّ‫سی‬ ‫،دكتر‬‫ربانی‬ ‫مسعود‬ ‫دكتر‬ ،‫موحدی‬ ‫مهدی‬ ‫محمد‬ ‫،دكتر‬‫عامری‬ ‫محمود‬ ‫دكتر‬ ،‫شفاهی‬ ‫یوسف‬ ‫،دكتر‬‫منطقی‬ ‫خسرو‬ ‫دكتر‬ ،‫منتظری‬ ‫محمد‬ ‫،دكتر‬‫جهانگیریان‬ ‫علیرضا‬ ‫دکتر‬ ،‫ذاکری‬ ‫جبارعلی‬ ‫دکتر‬:‫انجمن‬ ‫دبیرخانه‬،‫زند‬ ‫‌خان‬‫م‬‫كری‬ ‫خیابان‬ ،‫تهران‬،‫‌تیر‬‫ت‬‫هف‬ ‫میدان‬ ‫به‬ ‫نرسیده‬،‫‌خان‬‫م‬‫كری‬ ‫اداری‬ ‫تجاری‬ ‫ساختمان‬A53 ‫واحد‬ ،5 ‫طبقه‬ ،A ‫بلوك‬ ،62 ‫پالك‬1584854691 :‫کدپستی‬14155-8334 :‫پستی‬ ‫صندوق‬88312272 :‫تماس‬ ‫شماره‬88312273 :‫نمابر‬Website: www.railassociation.irE-mail: info@railassociation.ir:‫سردبیر‬‫احمدزاده‬ ‫اردشیر‬:‫داخلي‬ ‫مدیر‬‫عبدالهیان‬ ‫سعید‬‫نیست‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫‌نقل‬‫و‬‌‫ل‬‫حم‬ ‫نظر‬ ً‫ا‬‫لزوم‬ ‫نویسندگان‬ ‫دیدگاه‬‫است‬ ‫نویسنده‬ ‫عهدة‬ ‫بر‬ ‫مقاالت‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫مسؤولیت‬‫است‬ ‫بالمانع‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫مطالب‬ ‫نقل‬‫فهرست‬11388‫ﻣﺎﻩ‬‫ﺩﻯ‬/29‫ﺷﻤﺎﺭﻩ‬NewsUITPA TRAIN IN COPENHAGENTRAFFICANDINTERLOCKINGSIMULATIONINRAILWAYOPERATION:THEORYANDPRACTICALSOLUTIONS‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬‫ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ‬٢‫ﺍﻧﺠﻤﻦ‬٦‫ﻣﺘﺮﻭ‬‫ﺳﺎﺯﻯ‬‫ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ‬‫ﻫﺎﻯ‬‫ﭼﺎﻟﺶ‬‫ﻭ‬‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺎﻳﺪ‬‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ‬‫ﺣﻴﺎﺕ‬‫ﺗﺪﺍﻭﻡ‬‫ﺗﻀﻤﻴﻦ‬‫ﻭ‬‫ﺑﺤﺮﺍﻥ‬‫ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ‬‫ﻫﺎ‬‫ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ‬‫ﺳﺎﺯﻱ‬‫ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ‬‫ﺑﺴﺘﺮ‬،‫ﺳﺒﺰ‬‫ﻧﻘﻞ‬‫ﻭ‬‫ﺣﻤﻞ‬‫ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ‬‫ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻱ‬‫ﻭ‬‫ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ‬‫ﻫﻮﺵ‬‫ﺭﻳﻠﻲ‬‫ﻧﻘﻞ‬‫ﻭ‬‫ﺣﻤﻞ‬‫ﺻﻨﻌﺖ‬‫ﺩﺭ‬‫ﻋﺎﻣﻞ‬‫ﻏﻴﺮ‬‫ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ‬‫ﺧﺒﺮﻯ‬ ،‫ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ‬ ،‫ﻓﻨﻰ‬ ،‫ﻋﻠﻤﻰ‬1388 ‫ﻣﺎﻩ‬‫ﺩﻯ‬ - 29 ‫ﺷﻤﺎﺭﺓ‬:‫ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ‬‫ﺻﺎﺣﺐ‬‫ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺭﻳﻠﻰ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ‬ ‫ﺍﻧﺠﻤﻦ‬:‫ﻣﺴﺆﻭﻝ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ‬‫ﺩﺍﺭ‬‫ﺑﻬﺮﻩ‬ ‫ﺪﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ‬ّ‫ﻴ‬‫ﺳ‬:‫ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ‬ ‫ﺩﺑﻴﺮ‬‫ﭘﻮﺭ‬‫ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻰ‬ ‫ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ‬:‫ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ‬ ‫ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ‬،‫ﺻﺎﺭﻣﻰ‬‫ﺳﻜﻴﻨﻪ‬،‫ﺧﺒﺎﺯﻧﻴﺎ‬‫ﻣﺤﻤﻮﺩ‬،‫ﻋﺒﺪﺍﻟﻬﻴﺎﻥ‬‫ﺳﻌﻴﺪ‬،‫ﻧﺼﻴﺮﻧﮋﺍﺩ‬‫ﺣﻤﻴﺪ‬،‫ﮔﻠﺒﺮﻯ‬‫ﺣﺴﺎﻡ‬،‫ﻣﻬﺮﺯﺍﺩ‬‫ﺣﺴﻴﻦ‬‫ﻫﺎ،ﻣﺤﻤﺪ‬‫ﺷﻴﺮﻭﺍﻧﻰ‬‫ﺑﻬﻨﺎﺯ‬،‫ﺩﺍﻧﺸﮕﺮ‬‫ﺩﺍﻭﻭﺩ‬،‫ﺣﺒﻴﺒﺎ،ﻑ.ﻗﺸﻘﺎﻳﻰ‬‫ﺭﺑﺎﺑﻪ‬،‫ﺫﺍﻛﺮﻯ‬‫ﺟﺒﺎﺭﻋﻠﻰ‬،‫ﮔﻠﻤﻜﺎﻧﻰ‬‫ﺁﺑﺎﺩﻯ،ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ‬‫ﻗﺎﺳﻢ‬‫ﺍﺣﻤﺪﺯﺍﺩﻩ‬‫ﻣﺤﻤﺪ‬،‫ﮔﻮﺩﺭﺯﻯ‬‫ﺍﻟﻬﺎﻡ‬،‫ﻗﻨﺒﺮﺯﺍﺩﻩ‬‫ﻋﻠﻰ‬،‫ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺯﺍﻕ‬‫ﺣﺎﺟﻰ‬‫ﭘﺮﻳﺴﺎ‬‫ﻣﻮﺷﻴﺪﻯ‬‫ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ‬،‫ﺑﻼﻏﻰ‬‫ﻛﺎﻇﻢ‬‫ﻧﺎﺩﺭﻯ،ﺷﺒﻨﻢ‬‫ﺷﻔﻴﻊ‬‫ﺍﺻﻐﺮ‬‫ﻋﻠﻰ‬:‫ﺁﺭﺍ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻃﺮﺍﺡ‬‫ﻣﻘﺪﻡ‬ ‫ﻗﺎﻣﻮﺱ‬ ‫ﺳﺎﺭﺍ‬:‫ﻋﻜﺲ‬‫ﺣﻴﺪﺭﻯ‬ ‫ﭘﻮﺭ‬‫ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ‬ ‫ﺍﻣﻴﺮ‬:‫ﭼﺎپ‬‫ﻧﮕﺎﺭ‬‫ﺧﻮﺵ‬ ‫ﺷﻤﺴﻪ‬ ‫ﭼﺎپ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ‬:‫ﻫﺎ‬‫ﺁﮔﻬﻰ‬‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬‫ﺍﻧﺼﺎﺭﻯ‬‫ﻋﺒﺎﺱ‬:‫ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ‬‫ﺣﺒﻴﺒﻰ‬‫ﻣﺤﻤﻮﺩ‬:‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ‬ ‫ﻫﻴﺄﺕ‬‫ﺪﻋﻠﻰ‬ّ‫ﺳﻴ‬ ‫ﺩﻛﺘﺮ‬ ،‫ﭘﮋﻭﻳﺎﻥ‬ ‫ﺟﻤﺸﻴﺪ‬ ‫ﺩﻛﺘﺮ‬ ،‫ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻰ‬ ‫ﺣﻤﻴﺪ‬ ‫ﺩﻛﺘﺮ‬،‫ﺟﻮﻻﻯ‬ ‫ﻓﺮﻳﺒﺮﺯ‬ ‫ﺩﻛﺘﺮ‬ ،‫ﺗﺮﺍﺑﻰ‬،‫ﺭﺑﺎﻧﻰ‬ ‫ﻣﺴﻌﻮﺩ‬ ‫ﺩﻛﺘﺮ‬ ،‫ﻣﻮﺣﺪﻯ‬ ‫ﻣﻬﺪﻯ‬ ‫ﺩﻛﺘﺮ‬،‫ﻋﺎﻣﺮﻯ‬ ‫ﻣﺤﻤﻮﺩ‬ ‫ﺩﻛﺘﺮ‬ ،‫ﺷﻔﺎﻫﻰ‬ ‫ﻳﻮﺳﻒ‬ ‫ﺩﻛﺘﺮ‬،‫ﻣﻨﻄﻘﻰ‬ ‫ﺧﺴﺮﻭ‬ ‫ﺩﻛﺘﺮ‬ ،‫ﻣﻨﺘﻈﺮﻯ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺩﻛﺘﺮ‬‫ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻳﺎﻥ‬ ‫ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ‬ ‫ﺩﻛﺘﺮ‬ ،‫ﺫﺍﻛﺮﻯ‬ ‫ﺟﺒﺎﺭﻋﻠﻰ‬ ‫ﺩﻛﺘﺮ‬:‫ﺍﻧﺠﻤﻦ‬ ‫ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ‬،‫ﺯﻧﺪ‬ ‫ﺧﺎﻥ‬‫ﻛﺮﻳﻢ‬ ‫ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ‬ ،‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬،‫ﺗﻴﺮ‬‫ﻫﻔﺖ‬ ‫ﻣﻴﺪﺍﻥ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ‬،‫ﺧﺎﻥ‬‫ﻛﺮﻳﻢ‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﻯ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ‬A53 ‫ﻭﺍﺣﺪ‬ ،5 ‫ﻃﺒﻘﻪ‬ ،A ‫ﺑﻠﻮﻙ‬ ،64 ‫ﭘﻼﻙ‬1584854691 :‫ﭘﺴﺘﻰ‬ ‫ﻛﺪ‬14155-8334 :‫ﭘﺴﺘﻰ‬ ‫ﺻﻨﺪﻭﻕ‬88312273 :‫ﺗﻤﺎﺱ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ‬88312272 :‫ﻧﻤﺎﺑﺮ‬Website :www .Railassociation .ire-mail :info@railassociation .ir:‫ﺳﺮﺩﺑﻴﺮ‬‫ﻭﻃﻨﻰ‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ‬:‫ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ‬‫ﻣﻘﺪﻡ‬ ‫ﻗﺎﻣﻮﺱ‬ ‫ﺣﺎﻣﺪ‬v‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬١٣‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‬‫ﺑﻪ‬‫ﺭﻭ‬‫ﮔﺎﻣﻰ‬‫ﺣﻘﺎﻳﻖ؛‬‫ﺩﺭﻙ‬‫ﻧﻴﺴﺖ‬‫ﺑﻴﺶ‬‫ﺳﺮﺍﺑﻰ‬‫ﺧﺎﺭﺟﻰ‬‫ﮔﺬﺍﺭﻯ‬‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬‫ﺍﺯ‬‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬‫ﺷﻮﺩ‬‫ﻣﻰ‬‫ﻣﺤﻘﻖ‬‫ﺭﻳﻠﻰ‬‫ﺧﻄﻮﻁ‬‫ﺗﻮﺳﻌﺔ‬‫ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ‬‫ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ‬‫ﻗﺎﻧﻮﻥ‬‫ﺍﻳﻔﻞ‬‫ﻣﺪﻳﻮﻥ‬،‫ﺳﻮﺍﺭﻯ‬‫ﺍﻕ‬ُِ‫ﻮ‬‫ﺍﻗ‬ِِ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ‬‫ﻋﻤﻮﻣﻰ‬‫ﺧﺪﻣﺎﺕ‬‫ﺍﺭﺍﻳﺔ‬‫ﻭ‬‫ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ‬‫؛ﺗﻮﺳﻌﻪ‬‫ﺭﻳﻠﻰ‬‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‬‫ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬٢٨٣٢٣٥٣٨٤١٤٦٥٠٥٢٥٧٧١٦٣٢١٢٦‫ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻭﻧﻘﻞ‬‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻧﻈﺮ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻟﺰﻭﻣ‬ ‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ‬‫ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ‬ ‫ﻋﻬﺪﺓ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﻘﺎﻻﺕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ‬‫ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺫﻛﺮ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬١٢٣١٢٧١٣٠١٣٥‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ‬‫ﻫﺎﻱ‬‫ﺭﻳﺰﻱ‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬‫ﻫﻤﻴﺎﺭ‬‫ﺩﺍﻧﺶ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬‫ﺑﺎ‬‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ‬‫ﺭﻓﺘﺎﺭ‬‫ﺗﻐﻴﻴﺮ‬‫ﺗﻠﻔﺎﺕ‬‫ﻭ‬‫ﺳﻮﺧﺖ‬‫ﺩﺭ‬‫ﺟﻮﻳﻲ‬‫ﺻﺮﻓﻪ‬‫ﺩﻻﺭ‬‫ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻫﺎ‬‫ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﻳﻢ‬‫ﺭﺍ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬‫ﻋﻠﻢ‬‫ﺩﺭ‬‫ﺳﺎﺯﻯ‬‫ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ‬‫ﺭﻳﻠﻲ‬‫ﻧﺎﻭﮔﺎﻥ‬‫ﻭ‬‫ﻫﺎ‬‫ﺳﺎﺧﺖ‬‫ﺯﻳﺮ‬‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‬‫ﻭﺿﺮﻭﺭﺕ‬‫ﺳﻮﺧﺖ‬‫ﻣﺼﺮﻑ‬‫ﻣﻴﺰﺍﻥ‬‫ﺑﺮ‬‫ﺭﻳﻠﻲ‬‫ﻧﻘﻞ‬‫ﻭ‬‫ﺣﻤﻞ‬‫ﺳﻴﺴﺘﻢ‬‫ﺗﺎﺛﻴﺮ‬‫ﺯﻳﺴﺖ‬ ‫ﻣﺤﻴﻂ‬٧٤٧٩‫ﺭﻳﻠﻰ‬‫ﻫﺎﻯ‬‫ﺷﺒﻜﻪ‬‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‬‫ﺿﺮﻭﺭﺕ‬‫ﻭ‬‫ﻭﻧﻘﻞ‬‫ﺣﻤﻞ‬‫ﻣﺤﻴﻄﻰ‬‫ﺯﻳﺴﺖ‬‫ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ‬‫ﺧﺎﻧﮕﻰ‬‫ﺯﺍﺋﺪﺍﺕ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬‫ﻓﻨﻰ‬‫ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻯ‬‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ‬٨٤٩٥٩٨‫ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ‬‫ﺍﻯ‬‫ﭘﺮﻭژﻩ‬ ‫ﺧﺎﺹ‬‫ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ‬‫ﺍﻯ‬‫ﺟﺎﺩﻩ‬‫ﻭﻧﻘﻞ‬‫ﺣﻤﻞ‬‫ﺳﺎﺯﻯ‬‫ﺑﻬﻴﻨﻪ‬‫ﭼﺮﺥ‬‫ﭘﺮﻭﻓﻴﻞ‬‫ﻣﺎﻧﻴﺘﻮﺭﻳﻨﮓ‬‫ﺁﻧﻼﻳﻦ‬‫ﮔﻴﺮﻯ‬‫ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ‬‫ﺳﻴﺴﺘﻢ‬‫ﺭﻳﻠﻰ‬‫ﻧﻘﻞ‬‫ﻭ‬‫ﺣﻤﻞ‬‫ﺻﻨﻌﺖ‬‫ﺩﺭ‬‫ﻓﻮﻻﺩﻯ‬-‫ﺧﺎﻛﻰ‬‫ﻫﺎﻯ‬‫ﺳﺎﺯﻩ‬‫ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ‬١٠٨١١١١١٤‫ﺭﻳﻠﻰ‬‫ﺍﺧﺒﺎﺭ‬‫ﻣﺘﺮﻭ‬‫ﺍﺧﺒﺎﺭ‬‫ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ‬‫ﺑﻴﻦ‬‫ﺍﺧﺒﺎﺭ‬‫ﺍﺧﺒﺎﺭ‬‫ﺷﻬﺮﻯ‬‫ﺑﺮﻭﻥ‬‫ﺭﻳﻠﻰ‬‫ﻧﻘﻞ‬‫ﻭ‬‫ﺣﻤﻞ‬‫ﺳﻴﺴﺘﻢ‬‫ﺍﺻﻠﻰ‬‫ﻣﺰﺍﻳﺎﻯ‬‫ﺑﺮﺭﺳﻰ‬‫سرمقاله‬‫رسيد‬‫ريلي‬‫بخش‬‫تازه‬‫/فرصت‬2‫المللي‬‫بين‬‫اخبار‬ -‫داخلي‬‫اخبار‬ /104‫انجمن‬‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫اقتصاد‬‫خاطرات‬‫برتر‬ ‫مقاالت‬‫زيست‬ ‫محيط‬‫اجتماعي‬ ‫و‬ ‫فرهنگي‬1/UITP5/Electro - Hydraulic Brake Systems for LRV21/NEWS‫اخبار‬‫خاطرات‬‫تونل‬‫در‬‫تجربه‬‫قطار‬/34‫پرونده‬‫گزارش‬‫‌هاي‬‫ت‬‫ظرفي‬/21 ‫مجلس‬‫نمايندگان‬‫نگاه‬‫از‬‫پنجم‬‫برنامه‬‫در‬‫ريلي‬‫‌ونقل‬‫ل‬‫حم‬‫‌انداز‬‫م‬‫چش‬‫بررسي‬ /16‫بشكنيم‬‫را‬‫تحريم‬‫كمر‬‫خود‬‫عملكرد‬‫با‬‫توانستيم‬/24 ‫است‬‫مديريت‬‫نيازمند‬،‫پول‬‫خالق‬‫‌اي‬‫ه‬‫رسان‬‫جامعه‬‫بر‬‫دوباره‬‫داغي‬/26‫خصوصي‬‫بخش‬‫به‬‫را‬‫ملي‬‫توسعه‬‫صندوق‬‫منابع‬‫درصد‬80‫مجلس‬/30 ...!!‫كجا؟‬‫تا‬‫كجا‬‫از‬‫رجاء‬ /28‫و‬‫نبرد‬‫ايستگاه‬،)‫(عج‬‫وليعصر‬‫تقاطعي‬‫ايستگاه‬‫رسمي‬‫افتتاح‬/32 ‫داد‬‫اختصاص‬‫واقعي‬‫تعاوني‬‫و‬‫صادقيه‬‫پليس‬‫ساختمان‬‫از‬‫رسمي‬‫‌برداري‬‫ه‬‫بهر‬‫ممنوعه‬‫جستجوي‬‫الگوريتم‬‫از‬‫استفاده‬‫با‬‫باري‬‫‌هاي‬‫ن‬‫واگ‬‫‌بندي‬‫ه‬‫گرو‬‫مسئله‬‫حل‬/42‫سامانه‬‫طراحي‬‫آغاز‬‫از‬‫امنيتي‬‫مفاهيم‬‫‌سازي‬‫ه‬‫يكپارچ‬/60‫شهري‬‫مناطق‬‫در‬‫بهتر‬‫‌جايي‬‫ه‬‫جاب‬/52‫اطالعات‬‫فناوري‬‫با‬‫توسعه‬‫حال‬‫در‬‫كشورهاي‬‫عملكرد‬‫به‬‫نگاهي‬/62‫ابوظبي‬:‫عمومي‬‫‌ونقل‬‫ل‬‫حم‬‫اطالعات‬‫مديريت‬‫در‬‫آن‬‫نقش‬‫و‬‫سازماني‬‫منابع‬‫‌ريزي‬‫ه‬‫برنام‬‫سيستم‬/64‫عمومي‬‫‌ونقل‬‫ل‬‫حم‬‫‌هاي‬‫ه‬‫شبك‬‫در‬‫ريسك‬‫ارزيابي‬ /79 ‫‌پذير‬‫ب‬‫آسي‬‫اقشار‬‫شناسايي‬‫‌هاي‬‫ش‬‫رو‬/69CSD‫در‬‫شيميايي‬‫مواد‬‫بررسي‬/84‫‌ها‬‫ي‬‫فناور‬‫و‬‫استانداردها‬،‫‌ها‬‫ت‬‫سياس‬،‫زيستي‬‫‌هاي‬‫ت‬‫سوخ‬/87‫دنيا‬‫در‬‫پل‬‫مهندس‬‫و‬‫طراح‬‫معروفترين‬/97 ‫ناخوشايند‬‫احساسات‬‫مهار‬‫براي‬‫‌هايي‬‫ه‬‫را‬/94‫جواديه‬‫پل‬/102 ‫‌اند‬‫ه‬‫ايستاد‬‫سرپا‬‫هم‬‫هنوز‬‫ايران‬‫‌هاي‬‫ل‬‫پ‬‫معروفترين‬/100
 3. 3. 2‫رسمی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ 1389 ‫آذر‬ 28 ‫سرانجام‬‫عنوان‬ ‫به‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫ياران‬ ‫‌كردن‬‫د‬‫هدفمن‬ ‫اجراي‬‫اقتصاد‬ ‫بر‬ ‫تاثيرگذار‬ ‫ملي‬ ‫موضوع‬ ‫يك‬‫تا‬ ‫شد‬ ‫آغاز‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫اجتماعي‬ ‫امور‬ ‫و‬‫به‬ ‫گام‬ ‫یک‬ ‫قانون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مطرح‬ ‫اهداف‬‫که‬ ‫اهدافی‬ .‌‫د‬‫شو‬ ‫نزدیک‌تر‬ ‫شدن‬ ‫نهایی‬‫تالش‬ ‫آنها‬ ‫استنتاج‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫سالهاست‬‫در‬ ‫بستری‬ ‫مشکالت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫کرد‬‫اجرا‬ ‫جهت‬ ‫بوديم‬ ‫نتوانسته‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫یاران‬ ‫بخش‬‫‌ها‬‫ش‬‫بخ‬ ‫همین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‌‫م‬‫شوی‬ ‫نائل‬ ‫بدان‬‫و‬ ‫‌نقل‬‫و‬‌‫ل‬‫حم‬ ‫بخش‬ ‫‌ساختهای‬‫ر‬‫زی‬ ‫توسعه‬ً‫ا‬‫عمدت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مردم‬ ‫مصرفی‬ ‫الگوی‬ ‫تغییر‬‫به‬ ‫خاصی‬ ‫تمایل‬ ‫سوخت‬ ‫ارزانی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫خودروهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫بداليل‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫هوایی‬ ‫و‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫جاد‬ ‫بخش‬‫بدون‬ ‫‌توانستیم‬‫ی‬‫نم‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫زيرساخ‬ ‫كمبود‬‫تغییری‬ ‫انرژی‬ ‫‌های‬‫ل‬‫حام‬ ‫قیمت‬ ‫در‬ ‫تغییر‬‫نخستين‬ ‫راستا‬ ‫این‬ ‫در‬ .‌‫م‬‫کنی‬ ‫ایجاد‬ ‫آن‬ ‫در‬‫هدفمندی‬ ‫قانون‬ ‫اجراي‬ ‫با‬ ‫كه‬ ‫موضوعي‬‫هم‬ ‫باالخره‬ ‫و‬ ‫‌بود‬‫مطرح‬ ‫هميشه‬ ،‌‌‫‌ها‬‫ه‬‫یاران‬‫‌‌های‬‫حامل‬ ‫نرخ‬ ‫‌شدن‬‫ي‬‫واقع‬ ،‌‫د‬‫ش‬ ‫اجرایی‬‫خواست‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫‌‌نقل‬‫‌و‬‫ل‬‫حم‬ ‫در‬ ‫انرژي‬‫درآمدی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‌‫ن‬‫‌توا‬‫ی‬‫م‬ ‫مجلس‬ ‫و‬ ‫دولت‬‫توسعه‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫سهمي‬ ‫طرح‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫حاصل‬‫مردم‬ ‫رويكرد‬ ‫تا‬ ‫كرد‬ ‫فراهم‬ ‫ريلي‬ ‫شبكه‬‫در‬ ‫شده‬ ‫مصرف‬ ‫‌يي‬‫ه‬‫هزين‬ ‫سبد‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫هواپيما‬ ‫سمت‬ ‫از‬ ‫‌نقل‬‫و‬‌‫ل‬‫حم‬‫سمت‬ ‫به‬ ‫شخصي‬ ‫‌هاي‬‫ه‬‫وسيل‬ ‫جاري‬ ‫خدمات‬‫سوق‬ ‫شهري‬ ‫برون‬ ‫و‬ ‫درون‬ ‫ريلي‬ ‫‌نقل‬‫و‬‌‫ل‬‫حم‬‫قیمت‬ ‫رشد‬ ‫خصوص‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫داده‬‫انرژی‬ ‫‌های‬‫ل‬‫حام‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫گازوئیل‬ ،‌‫ن‬‫بنزی‬‫سرمنشا‬ ‫‌نقل‬‫و‬‌‫ل‬‫حم‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫کم‬ ‫دست‬‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫مهمی‬ ‫تغییرات‬‫ریلی‬ ‫بخش‬ ‫چون‬ ‫مهمی‬ ‫بخشهای‬ ‫به‬ ‫توجه‬‫فراهم‬ ‫را‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫ساز‬ ‫زمینه‬ ‫‌توان‬‫ی‬‫م‬‫برهه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ ‫آورد‬‫زيرساختها‬ ‫تقويت‬ ‫ضرورت‬ ‫كه‬ ‫حساس‬‫غفلتی‬ ،‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫ويژ‬ ‫اهميت‬ ‫از‬‫اين‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫مالي‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫انجام‬‫يا‬ ‫و‬ ‫دليلي‬ ‫بهر‬ ‫ريلي‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫طرح‬‫با‬ ‫بخش‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫نشود‬ ‫تزريق‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫بهان‬‫كه‬ ‫مردمي‬ ‫تقاضاي‬ ‫حجم‬ ‫انباشت‬ ‫يك‬‫مواجه‬ ‫هستند‬ ‫هم‬ ‫‌پذير‬‫ب‬‫آسي‬ ‫اقشار‬ ً‫ا‬‫عموم‬‫از‬ ‫حجم‬ ‫اين‬ ‫پاسخگوي‬ ‫كه‬ ‫شد‬ ‫خواهيم‬‫مسئول‬ ‫‌هاي‬‫ه‬‫دستگا‬ ‫را‬ ‫مسافر‬ ‫تقاضاي‬‫ناوگان‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫زیرا‬ .‫داشت‬ ‫نخواهند‬‫فرسوده‬ ‫ناوگان‬ ‫يك‬ ‫كشور‬ ‫ريلي‬ ‫‌نقل‬‫و‬‌‫ل‬‫حم‬‫ريلي‬ ‫شبكه‬ ‫خطوط‬ ‫صنعتي‬ ‫عمر‬ ‫و‬ ‫است‬‫آن‬ ‫صنعتي‬ ‫عمر‬ ‫از‬ ‫‌بيش‬‫كشور‬ ‫‌شهري‬‫ن‬‫برو‬‫بازسازي‬ ‫متاسفانه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫سال‬ 25 ‫باالي‬ ‫و‬‫طول‬ ‫كنوني‬ ‫شرايط‬ ‫با‬ ‫سال‬ 35 ‫حدود‬ ‫آنها‬،‫بازسازي‬ ‫در‬ ‫‌ايم‬‫ه‬‫نتوانست‬ ‫لذا‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫اقدام‬‫بيشتر‬ ‫كاري‬ ‫خطوط‬ ‫اين‬ ‫نوسازي‬ ‫و‬ ‫تجهيز‬‌‫ه‬‫ک‬ ‫چند‬ ‫هر‬ .‫دهيم‬ ‫انجام‬ ‫فعلي‬ ‫ممكن‬ ‫حد‬ ‫از‬‫قانون‬ ‫اجراي‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫بايد‬ ‫مجلس‬ ‫و‬ ‫دولت‬‫زودتر‬ ‫را‬ ‫ريلي‬ ‫بخش‬ ،‫‌ها‬‫ه‬‫ياران‬ ‫‌كردن‬‫د‬‫هدفمن‬‫ميزاني‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ناوگان‬ ‫و‬ ‫تجهيز‬ ‫اينها‬ ‫از‬‫به‬ ‫اما‬ ،‌‫د‬‫‌كردن‬‫ی‬‫م‬ ‫تامین‬ ‫است‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫كه‬‫مرحله‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫قانون‬ ‫این‬ ‫دولت‬ ‫امروز‬ ‫سو‬ ‫هر‬‫سريع‬ ‫توسعه‬ ‫‌براي‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫در‬ ‫اجرا‬‫رسید‬ ‫ریلی‬ ‫بخش‬ ‫تازه‬ ‫فرصت‬‫مسئول‬ ‫مدیر‬ ‫قلم‬ ‫به‬
 4. 4. 31389‫دي‬/41‫شماره‬‫اجرایی‬ ‫و‬ ‫عملی‬ ‫‌های‬‫ر‬‫‌کا‬‫ه‬‫را‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫زيرساخ‬‫بيشتر‬ ‫منابع‬ ‫ارايه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫را‬‫بخش‬ ‫فرآيند‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫كافي‬ ‫تسهيالت‬ ‫و‬،‫فكري‬ ‫توان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫يكسو‬ ‫از‬ ‫دولتي‬‫از‬ ‫خصوصي‬ ‫بخش‬ ‫‌هاي‬‫ه‬‫سرماي‬ ‫و‬ ‫مديريتي‬‫ظرفيت‬ ‫و‬ ‫ابعاد‬ ‫تمام‬ ‫‌با‬‫‌‌واقع‬‫در‬ ‫ديگر‬ ‫سوي‬‫‌ونقل‬‫ل‬‫حم‬ ‫صنعت‬ ‫حوزه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫ابعاد‬ ‫همه‬‫موجود‬ ‫منابع‬ ‫كه‬ ‫چرا‬ .‫كنيم‬ ‫فعال‬ ‫را‬ ‫ريلي‬‫و‬ ‫نبود‬ ‫كافي‬ ‌‫ن‬‫قانو‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫تا‬‫فكر‬ ‫مساله‬ ‫اين‬ ‫براي‬ ‫بايد‬ ‫اکنون‬ ‫هم‬ ‫دولت‬‫بگوييم‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫چقدر‬ ‫هر‬ ‫زیرا‬ ‫‌‌كند‬‫اساسي‬‫بسيار‬ ‫مزاياي‬ ‫داراي‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫خوب‬ ‫‌آهن‬‫ه‬‫را‬،‫بپردازيم‬ ‫‌ها‬‫و‬‫‌وگ‬‫ت‬‫گف‬ ‫و‬ ‫‌سرود‬‫همين‬ ‫به‬ ‫و‬‫پاسخگو‬ ‫را‬ ‫تقاضاها‬ ‫زياد‬ ‫حجم‬ ‫‌توانيم‬‫ي‬‫نم‬‫مطرح‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬ ‫یک‬ ‫راستا‬ ‫همین‬ ‫در‬ .‌‫م‬‫باشي‬‫کنونی‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫‌رسد‬‫ی‬‫م‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫بیشتري‬ ‫بررسی‬ ‌‫ت‬‫قابلی‬‫یارانه‬ ‫هدفمندی‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫ریلی‬ ‫بخش‬ ‫برای‬‫نیاز‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫اكنون‬ ‫هم‬ .‫باشد‬ ‫کارساز‬ ‫ها‬‫توسعه‬ ‫امر‬ ‫در‬ ‫خصوصی‬ ‫بخش‬ ‫حضور‬ ‫به‬‫این‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫مانع‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫آن‬ ،‌‫ی‬‫ریل‬‫ما‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫خصوصي‬ ‫‌بخش‬ ‫که‬ ‫است‬‫توسعه‬ ‫براي‬ ‫همه‬ ‫كه‬ ‫آنطور‬ ‫راه‬ ‫نقشه‬‫اين‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫را‬ ‫باشد‬ ‫بخش‬ ‫اين‬ ‫جانبه‬ ‫همه‬‫چه‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫مطرح‬ ‫هميشه‬ ‫سوال‬‫تاكنون‬ ‫خصوصي‬ ‫بخش‬ ‫براي‬ ‫راهي‬ ‫نقشه‬44 ‫اصل‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫درست‬ .‫‌ايم‬‫ه‬‫كرد‬ ‫ترسيم‬‫كلي‬ ‫رويكرد‬ ‫يك‬ ‫قانون‬ ‫اين‬ ‫اما‬ ‫داريم‬ ‫را‬‫مختلف‬ ‫‌هاي‬‫ش‬‫بخ‬ ‫واگذاري‬ ‫ساختار‬ ‫جهت‬‫استفاده‬ ‫چند‬ ‫هر‬ .‫دارد‬ ‫دولتي‬ ‫غير‬ ‫به‬ ‫دولتي‬‫غيردولتي‬ ‫بخش‬ ‫و‬ ‫مردمي‬ ‫‌هاي‬‫ت‬‫ظرفي‬ ‫از‬‫شبكه‬ ‫به‬ ‫‌‌يي‬‫ه‬‫تاز‬ ‫جان‬ ‫يك‬ ‫‌تواند‬‫ي‬‫م‬‫‌هاي‬‫ت‬‫ظرفي‬ ‫اما‬ ‫بدهد‬ ‫ريلي‬ ‫‌نقل‬‫و‬‌‫ل‬‫حم‬‫عوامل‬ ‫ويژه‬ ‫به‬ ‫خصوصي‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫موجود‬‫سال‬ ‫چند‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫كامل‬ ‫راهبري‬ ‫و‬ ‫مديريتي‬‫تسهيالتي‬ ‫و‬ ‫نشده‬ ‫گرفته‬ ‫خدمت‬ ‫به‬ ‫درست‬‫دالیل‬ ‫به‬ ‫‌شد‬‫ي‬‫م‬ ‫داده‬ ‫بخش‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫بايد‬ ‫كه‬‫این‬ ‫مصداق‬ .‫نيافت‬ ‫اختصاص‬ ‫مختلف‬‫به‬ ‫‌ها‬‫ي‬‫واگذار‬ ،‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫هم‬ ‫موضوع‬‫به‬ ‫‌سازي‬‫ي‬‫خصوص‬ ‫يك‬ ‫خصوصي‬ ‌‫ش‬‫بخ‬‫عدم‬ ‫علت‬ ‫‌توان‬‫ي‬‫م‬ ‫و‬ ‫نبوده‬ ‫واقعي‬ ‫معناي‬،‫مالي‬ ‫منابع‬ ‫كنار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫دقيق‬ ‫اجراي‬ً‫ا‬‫‌بعض‬ ‫اجرايي‬ ‫‌هاي‬‫ت‬‫مديري‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫قوانین‬‫در‬ ‫امروز‬ ‫سو‬ ‫هر‬ ‫به‬ .‫دانست‬ ‫‌کننده‬‫د‬‫محدو‬‫‌ها‬‫ه‬‫یاران‬ ‫هدفمندی‬ ‫قانون‬ ‫اجرای‬ ‫شرایط‬‫نیک‬ ‫فال‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گذشته‬ ‫از‬ ‫گرفتن‬ ‫درس‬ ‫با‬‫‌ای‬‫ه‬‫تاز‬ ‫شرایط‬ ‫‌توان‬‫ی‬‫م‬ ‫قانون‬ ‫این‬ ‫گرفتن‬‫تنها‬ ‫و‬ ‫اگر‬ ،‌‫د‬‫ش‬ ‫متصور‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫را‬‫و‬ ‫بگیریم‬ ‫درس‬ ‫گذشته‬ ‫اشتباهات‬ ‫از‬ ‫اگر‬‫ميليارد‬ ‫هزار‬ 60 ‫با‬ ‫برخورد‬ ‫نحوه‬ ‌‫ن‬‫همچو‬‫مديريت‬ ‫ستاد‬ ‫سوي‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫اعتباري‬ ‫ريال‬‫‌نقل‬‫و‬‌‫ل‬‫حم‬ ‫براي‬ ‫سوخت‬ ‫‌نقل‬‫و‬‌‫ل‬‫حم‬‫ريال‬ ‫ميليارد‬ ‫هزار‬ 40 ‫نيز‬ ‫و‬ ‫‌شهري‬‫ن‬‫برو‬‫شده‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫‌شهري‬‫ن‬‫درو‬ ‫براي‬
 5. 5. 4‫مديريتي‬ ‫مشكالت‬ ‫كه‬ ‫نکنیم‬ ‫عمل‬ ‫بود‬‫نتواند‬ ‫‌ها‬‫ل‬‫پو‬ ‫اين‬ ‫شود‬ ‫باعث‬ ‫مقررات‬ ‫و‬‫ميتوان‬ ‌‫د‬‫شو‬ ‫سيستم‬ ‫وارد‬ ‫بايد‬ ‫كه‬ ‫آنگونه‬‫ايجاد‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫رشد‬ ‫الزم‬ ‫سرعت‬ ‫با‬‫توجه‬ ‫بايد‬ ‌‫ن‬‫همچنی‬ ،‫بحث‬ ‌‫ن‬‫ای‬ ‫در‬ .‫نمود‬‫‌تواند‬‫ي‬‫نم‬ ،‫‌آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫داشت‬‫بخش‬ ‫ورود‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫بسترهاي‬‫از‬ ‫بسياري‬ ‫كه‬ ‫چرا‬ ‫كند‬ ‫ايجاد‬ ‫خصوصي‬‫نبودن‬ ‫شفاف‬ ‫دليل‬ ‫به‬ ‫‌ها‬‫ك‬‫بان‬ ‫در‬ ‫‌ها‬‫ح‬‫طر‬‫خصوصي‬ ‫بخش‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫‌هاي‬‫ت‬‫پرداخ‬‫است‬ ‫شده‬ ‫متوقف‬ ‫آنان‬ ‫‌هاي‬‫ه‬‫آورد‬ ‫براساس‬‫كلي‬ ‫بازنگري‬ ‫يك‬ ‫بايد‬ ‫مقطع‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫و‬‫سيستم‬ ‫نبود‬ ‫و‬ ‫‌سازي‬‫ي‬‫خصوص‬ ‫روند‬ ‫در‬‫به‬ ‫و‬ ‫‌گذاري‬‫ه‬‫سرماي‬ ‫امنيت‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫مديريت‬‫‌‌سازي‬‫ي‬‫درخصوص‬ ‫‌زدگي‬‫ب‬‫شتا‬ ‫داشتن‬ ‫ويژه‬‫داشتن‬ ‫و‬ ‫مدون‬ ‫‌ريزي‬‫ه‬‫برنام‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫ريلي‬‫تحقق‬ ‫کندی‬ ‫باعث‬ ‫الزم‬ ‫‌هاي‬‫ه‬‫‌نام‬‫ن‬‫آئي‬‫به‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫كالن‬ ‫اهداف‬‫بخش‬ ‫‌تر‬‫ی‬‫جد‬ ‫ورود‬ ‫با‬ ‫‌دانند‬‫ی‬‫م‬ ‫خوبی‬‫تغيير‬ ،‫ريلي‬ ‫بخش‬ ‫ساختار‬ ‫به‬ ‫خصوصي‬‫مدرن‬ ‫به‬ ‫سنتي‬ ‫رویکرد‬ ‫از‬ ‫مديريتي‬‫بازار‬ ‫در‬ ‫رقابت‬ ‫شاهد‬ ‫‌و‬‫‌پذیرد‬‫ی‬‫م‬ ‫صورت‬‫رقابت‬ ‫اين‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهيم‬ ‫خدمات‬ ‫عرضه‬‫خواهد‬ ‫تكليف‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ايجاد‬‫مناسبتري‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫بيشتر‬ ‫خدمات‬ ‫كه‬ ‫كرد‬‫که‬ ‫‌دانند‬‫ی‬‫م‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫همه‬ .‫دهيم‬ ‫ارايه‬ ‫را‬‫ظرف‬ ً‫ا‬‫قطع‬ ،‌‫ي‬‫ريل‬ ‫بخش‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫تحرک‬‫‌ونقل‬‫ل‬‫حم‬ ‫در‬ ‫شكوفايي‬ ‫دلیل‬ ‫آينده‬ ‫سال‬ 5‫‌نقل‬‫و‬‌‫ل‬‫حم‬ ‫‌سهم‬‫چرا‬ ‫اینکه‬ ‫اما‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬‫اين‬ ‫تا‬ ‫كشور‬ ‫داخلي‬ ‫ناخالص‬ ‫توليد‬ ‫از‬ ‫ريلي‬‫که‬ ‫‌گردد‬‫ی‬‫م‬ ‫باز‬ ‫موضوع‬ ‫بدان‬ ‫است‬ ‫كم‬ ‫حد‬‫برنامه‬ ‫مطابق‬ ‫باید‬ ‫چنانکه‬ ‫ما‬ ‫ريلي‬ ‫شبكه‬‫اینکه‬ ‫‌رغم‬‫ه‬‫ب‬ ‫و‬ ‫نرفته‬ ‫پیش‬ ‫انتظارات‬ ‫و‬‫اجراي‬ ‫و‬ ‫‌مداري‬‫ن‬‫قانو‬ ‫از‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫دستگا‬ ‫تمام‬‫‌نقل‬‫و‬‌‫ل‬‫حم‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫كالن‬ ‫‌هاي‬‫ت‬‫سياس‬‫قوانين‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫لكن‬ ‫‌كنند‬‫ي‬‫م‬ ‫صحبت‬‫اجرا‬ ‫مقام‬ ‫در‬ ‫هنوز‬ ‫‌شده‬‫ب‬‫تصوي‬ ‫مصوبات‬ ‫و‬‫این‬ ‫بر‬ .‫کند‬ ‫محقق‬ ‫را‬ ‫سهم‬ ‫اين‬ ‫نتوانسته‬‫از‬ ‫باید‬ ‫هدفمندی‬ ‫قانون‬ ‫شروع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اساس‬‫‌های‬‫ت‬‫عبر‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫گذشته‬ ‫مشکالت‬‫هوشمندانه‬ ‫نگاهی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بگیریم‬ ‫را‬ ‫الزم‬‫به‬ ‫دقيق‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫منطق‬ ‫بر‬ ‫متكي‬ ‫و‬‫واقعي‬ ‫جنبه‬ ‫كشور‬ ‫ساله‬ 5 ‫‌هاي‬‫ه‬‫‌برنام‬‫آن‬ ‫تكاليف‬ ‫و‬ ‫‌انداز‬‫م‬‫چش‬ ‫سند‬ ‫در‬ ‫زيرا‬ ‫بدهيم‬‫رسيدن‬ ‫از‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫در‬ ‫كند‬ ‫روند‬ ‫جهت‬ ‫به‬‫ديگر‬ ‫سوي‬ ‫از‬ .‫‌ماند‬‫ي‬‫م‬ ‫باز‬ ‫اول‬ ‫جايگاه‬ ‫به‬‫شش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫هنوز‬ ‫‌ونقل‬‫ل‬‫حم‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬‫كمي‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫نشده‬ ‫اجرايي‬ ‫و‬ ‫ابالغ‬ ‫سال‬‫دهي‬ ‌‫ت‬‫اولوي‬ ‫چگونگي‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫كيفي‬ ‫و‬‫و‬ ‫مجلسيان‬ ‫و‬ ‫دولتمردان‬ ‫روي‬ ‫پيش‬ ‫در‬‫خصوصي‬ ‫بخش‬ ‫و‬ ‫اجرايي‬ ‫‌هاي‬‫ه‬‫حوز‬‫‌ماندگي‬‫ب‬‫عق‬ ‫بايد‬ ‫لذا‬ ‫است‬ ‫نكرده‬ ‫اعالم‬‫که‬ ‫بدانیم‬ ‫و‬ ‫ببینیم‬ ‫بیشتری‬ ‫وضوح‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ها‬‫اهدافمان‬ ‫به‬ ‫رسيدن‬ ‫براي‬ ‫كمي‬ ‫ضريب‬ ‫از‬‫قانون‬ ‫در‬ .‫‌كنيم‬ ‫استفاده‬ ‫مدبرانه‬ ‫بايد‬‫از‬ ‫‌برداری‬‫ه‬‫بهر‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫هدفمندی‬‫بخش‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ‫قانون‬ ‫این‬ ‫‌های‬‫ت‬‫ظرفی‬‫فضای‬ ‫ایجاد‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‌‫م‬‫برداری‬ ‫گام‬ ‫ریلی‬‫‌سازی‬‫د‬‫آزا‬ ‫‌های‬‫د‬‫دستاور‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫رقابتی‬‫بودن‬ ‫به‬ ‫حكم‬ ‫فضا‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫‌هاست‬‫ت‬‫قیم‬‫را‬ ‫امید‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫نمود‬ ‫خواهد‬ ‫خصوصی‬ ‫بخش‬‫و‬ ‫دولتی‬ ‫‌های‬‫ت‬‫حمای‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫‌آورد‬‫ی‬‫م‬ ‫پدید‬‫نکرده‬ ‫کارهای‬ ‫بتوان‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫منابع‬ ‫تزریق‬‫برنامه‬ ‫سال‬ 5 ‫طي‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬‫الزم‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫درستي‬ ‫به‬ ‫توسعه‬ ‫پنجم‬.‫کرد‬ ‫محقق‬
 6. 6. 51389‫دي‬/41‫شماره‬‫و‬‌UITP‫جهاني‬‫كنگره‬‫نهمين‬‫و‬‫پنجاه‬‫شهري‬‫نقل‬‫و‬‫حمل‬‫نمايشگاه‬11‫تاريخ‬‫در‬‫دوبي‬‫شهر‬‫در‬‫نقل‬‫و‬‫حمل‬‫نمايشگاه‬‫و‬UITP‫جهاني‬‫كنگره‬‫نهمين‬‫و‬‫پنجاه‬.‫گردد‬‫مي‬‫برگزار‬90‫ماه‬‫فروردين‬25‫لغايت‬22‫با‬‫مصادف‬‫آوريل‬14‫لغايت‬‫نظر‬‫در‬‫كنگره‬‫اين‬‫در‬‫اي�ران‬‫اسلامي‬‫جمهوري‬‫نام‬‫به‬workshop‫يك‬‫بار‬‫اولين‬‫براي‬‫كشورمان‬‫عمومي‬‫نقل‬‫و‬‫حمل‬‫‌هاي‬‫م‬‫سيس�ت‬‫تحوالت‬‫آخرين‬‫به‬‫كه‬‫اس�ت‬‫شده‬‫گرفته‬.‫شد‬‫خواهد‬‫ارائه‬‫اجرايي‬‫مسئولين‬‫همراه‬‫به‬‫حوزه‬‫اين‬‫خبرگان‬‫و‬‫محققين‬‫توسط‬‫در‬‫اسلامي‬‫ايران‬‫عزيزمان‬‫كش�ور‬‫نام‬‫به‬‫پاويوني‬‫اختص�اص‬‫مهم‬‫بخ�ش‬‫اين‬‫كنار‬‫در‬‫اخذ‬‫نمايشگاه‬‫اين‬‫در‬‫حضور‬‫براي‬‫الزم‬‫س�هم‬‫كه‬‫باشد‬‫مي‬‫برقرار‬‫كنگره‬‫اين‬‫نمايشگاه‬‫غرفه‬‫اخذ‬‫به‬‫نسبت‬89/10/20‫تاريخ‬‫تا‬‫حداكثر‬‫توانند‬‫مي‬‫شركتها‬‫و‬‫ها‬‫دستگاه‬‫و‬‫گرديده‬.‫كنند‬‫اقدام‬‫هماهنگي‬‫دفتر‬‫همراه‬‫به‬‫اتحاديه‬‫اين‬‫اصلي‬‫عضو‬‫ايران‬‫ريلي‬‫نقل‬‫و‬‫حمل‬‫مهندسي‬‫انجمن‬‫فوق‬‫مراتب‬‫متولي‬‫باشند‬‫مي‬‫دفتر‬‫اين‬‫مسئول‬‫منتظري‬‫دكتر‬‫آقاي‬‫كه‬‫تهران‬‫در‬UITP.‫باشند‬‫مي‬‫آقايان‬88312272-3‫تلفن‬‫ش�ماره‬‫با‬‫بيش�تر‬‫هماهنگي‬‫جهت‬‫توانند‬‫مي‬‫متقاضيان‬.‫فرمايند‬‫حاصل‬‫تماس‬‫حيدري‬‫و‬‫ميرزايي‬‫ايران‬‫ريلي‬‫‌ونقل‬‫ل‬‫حم‬‫مهندسي‬‫انجمن‬
 7. 7. 6‫ایران‬‫ریلی‬‫نقل‬‫و‬‫حمل‬‫مهندسی‬‫انجمن‬‫فراخوان‬‫مقاالت‬‫ارزيابي‬‫براي‬‫علمي‬‫هيات‬‫اعضاء‬‫همكاري‬‫به‬‫دعوت‬‫انجمن‬‫اين‬‫‌رساند‬‫ي‬‫م‬‫كشور‬‫از‬‫خارج‬‫و‬‫داخل‬‫پژوهشي‬‫مراكز‬‫و‬‫‌ها‬‫ه‬‫دانشگا‬‫علمي‬‫هيات‬‫اعضاء‬‫اطالع‬‫به‬‫حوزه‬‫در‬‫روز‬‫دانش‬‫س�طح‬‫ارتقاء‬‫و‬‫تخصصي‬،‫علمي‬‫‌هاي‬‫ي‬‫همكار‬‫س�طح‬‫افزايش‬‫منظور‬‫به‬‫دارد‬‫قصد‬.‫نمايد‬‫استفاده‬‫خدماتشان‬‫از‬‫واصله‬‫علمي‬‫مقاالت‬‫ارزيابي‬‫ويژه‬‫به‬‫‌ونقل‬‫ل‬‫حم‬‫با‬‫ايران‬‫ريلي‬‫‌ونقل‬‫ل‬‫حم‬‫مهندس�ي‬‫انجمن‬‫دفتر‬‫به‬‫را‬‫خود‬‫رزومه‬‫‌ش�ود‬‫ي‬‫م‬‫دعوت‬‫عالقمند‬‫افراد‬‫از‬‫لذا‬.‫فرمايند‬‫ارسال‬‫زير‬‫ايميل‬innovation@railassociation.ir
 8. 8. 71389‫دي‬/41‫شماره‬‌ ‌
 9. 9. 8‫‌نقل‬‫و‬‌‫ل‬‫حم‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫‌آوري‬‫ن‬‫ف‬ ‫نقش‬ ‫ميزگرد‬‫آذر‬ 16 ‫تاريخ‬ ‫در‬ ‫‌رو‬‫ش‬‫پي‬ ‫‌هاي‬‫ش‬‫چال‬ ‫و‬ ‫ريلي‬‫ابوالفضل‬ ‫سيد‬ ‫مهندس‬ ‫حضور‬ ‫با‬ 89 ‫ماه‬‫انجمن‬ ‫رئيس‬ ‫نايب‬ ‫و‬ ‫دبيركل‬ ‫‌دار؛‬‫ه‬‫بهر‬‫مهندس‬ ،‫ايران‬ ‫ريلي‬ ‫‌نقل‬‫و‬‌‫ل‬‫حم‬ ‫مهندسي‬‫شركت‬ ‫مديره‬ ‫هيات‬ ‫رئيس‬ ‫بابايي؛‬ ‫مجيد‬‫ناصرزاده؛‬ ‫فرميسك‬ ‫مهندس‬ ،‫صنعت‬ ‫هوشمند‬‫دكتر‬ ،‫‌آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫دفتر‬ ‫معاون‬،‫تهران‬ ‫شهردار‬ ‫عالي‬ ‫مشاور‬ ‫‌زاده؛‬‫ي‬‫تق‬ ‫مهرداد‬‫علمي‬ ‫هيات‬ ‫عضو‬ ‫عيسايي؛‬ ‫تقي‬ ‫محمد‬ ‫دكتر‬‫محمد‬ ‫سيد‬ ‫دكتر‬ ،‫شريف‬ ‫صنعتي‬ ‫دانشگاه‬‫راه‬ ‫تحقيقات‬ ‫مركز‬ ‫مديركل‬ ‫حسيني؛‬ ‫سادات‬‫و‬ ‫فناوري‬ ‫مدير‬ ‫يوسفي؛‬ ‫امير‬ ‫مهندس‬ ،‫آهن‬‫راه‬ ‫وزارت‬ ‫‌ونقل‬‫ل‬‫حم‬ ‫پژوهشكده‬ ‫اطالعات‬‫رئيس‬ ‫راهنورد؛‬ ‫بابك‬ ‫مهندس‬ ،‫ترابري‬ ‫و‬،‫تهران‬ ‫مترو‬ ‫شركت‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫تشكيالت‬‫شركت‬ ‫مديرعامل‬ ‫بندرچيان؛‬ ‫فرهاد‬ ‫مهندس‬‫مقدم؛‬ ‫شكوري‬ ‫محسن‬ ‫مهندس‬ ‫و‬ ‫رايمندراشا‬‫محل‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫فناوري‬ ‫ارشد‬ ‫كارشناس‬‫ايران‬ ‫ريلي‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫مهندسي‬ ‫انجمن‬‫ذيل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ميزگرد‬ ‫اين‬ ‫شرح‬ ‫كه‬ ‫گرديد‬ ‫برگزار‬.‫خوانيد‬ ‫مي‬‫از‬ ‫‌كنم‬‫ي‬‫م‬ ‫تشكر‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ :‫بابايي‬ ‫مهندس‬‫ايران‬ ‫ريلي‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫مهندسي‬ ‫انجمن‬‫تا‬ ‫دهد‬ ‫مي‬ ‫ترتيب‬ ‫را‬ ‫جلساتي‬ ‫همچنين‬ ‫كه‬‫بيايند‬ ‫هم‬ ‫گرد‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫حوزه‬ ‫كارشناسان‬‫اين‬ ‫در‬ .‫بپردازند‬ ‫مسائل‬ ‫بررسي‬ ‫و‬ ‫نقد‬ ‫به‬ ‫و‬‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫موضوع‬ ‫پيرامون‬ ‫جلسه‬‫اين‬ ‫قصد‬ ‫و‬ ‫پرداخت‬ ‫خواهيم‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬‫حال‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫مسائلي‬ ‫تمام‬ ‫نحوي‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫است‬‫ها‬ ‫چالش‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫موجود‬ ‫بخش‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫حاضر‬‫به‬ ‫و‬ ‫دهيم‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫رو‬ ‫پيش‬ ‫مشكالت‬ ‫و‬.‫بپردازيم‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫بحث‬‫اتفاق‬ ‫خصوص‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫زيادي‬ ‫تحوالت‬ ‫دنيا‬ ‫در‬‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫افتاده‬‫كسب‬ ‫نيز‬ ‫توجهي‬ ‫قابل‬ ‫بسيار‬ ‫نتايج‬ ‫كه‬ ‫ريلي‬‫ولي‬ ‫بوده‬ ‫هايي‬ ‫بحث‬ ‫هم‬ ‫اين‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬‫نشده‬ ‫ثابتي‬ ‫هاي‬ ‫استراتژي‬ ‫تدوين‬ ‫به‬ ‫منتج‬.‫است‬‫كه‬ ‫زيرساختهاست‬ ‫بحث‬ ‫اصلي‬ ‫بحث‬ ‫شايد‬.‫است‬ ‫فراهم‬ ‫زمينه‬ ‫خوشبختانه‬‫انجام‬ 2009 ‫سال‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫اي‬ ‫بندي‬ ‫رتبه‬ ‫در‬‫رتبه‬ ‫اينترنت‬ ‫كاربر‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫ايران‬ ‫است‬ ‫شده‬‫جالب‬ ‫بسيار‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫اختيار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫جهان‬ 11‫دسترسي‬ ‫ايران‬ ‫جمعيت‬ ‫درصد‬ 52 ‫كه‬ ‫است‬‫است‬ ‫اين‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫اين‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫اينترنت‬ ‫به‬.‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مباحث‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ‫كه‬‫اينترنتي‬ ‫فروش‬ ‫بحث‬ ‫كه‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫چند‬ ‫در‬‫عموم‬ ‫كم‬ ‫دسترسي‬‫از‬ ‫سخن‬ ‫گرديد‬ ‫مطرح‬ ‫بليط‬‫مي‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ولي‬ ‫بود‬ ‫اينترنت‬ ‫به‬ ‫مردم‬‫پيشرفت‬ ‫خصوص‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫مقدار‬ ‫چه‬ ‫كه‬ ‫بينيم‬.‫‌ايم‬‫ه‬‫داشت‬‫روبرو‬ ‫مشكالتي‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫شاخص‬ ‫بعضي‬ ‫در‬ ‫البته‬‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫هستيم‬‫را‬ ‫كشور‬ 48 ‫از‬ 44 ‫رتبه‬ ‫باال‬ ‫پهناي‬ ‫با‬ ‫اينترنت‬.‫آيد‬ ‫مي‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫بدي‬ ‫رتبه‬ ‫كه‬ ‫داريم‬‫نتايجي‬ ‫و‬ ‫افتاده‬ ‫دنيا‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫اتفاقاتي‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫يكسري‬ ‫ايران‬ ‫در‬ ‫اكنون‬ ‫اند‬ ‫آورده‬ ‫بدست‬ ‫كه‬‫اختيار‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫آزمايش‬ ‫وسايل‬ ‫و‬ ‫راهكارها‬‫كنيم‬ ‫استفاده‬ ‫توانيم‬ ‫مي‬ ‫راحتي‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫داريم‬‫تست‬ ‫براي‬ ‫اضافه‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫هزين‬ ‫پرداخت‬ ‫بدون‬‫توجه‬ ‫براي‬ ‫اي‬ ‫گسترده‬ ‫حركت‬ ‫كه‬ ‫آنها‬ ‫كردن‬.‫دارد‬ ‫نياز‬ ‫موضوع‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫بيشتر‬‫در‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫دهه‬ ‫دو‬ ‫حدود‬ ‫عيسايي‬ ‫دكتر‬ .‫دارند‬ ‫حضور‬ IT ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ريلي‬ ‫صنعت‬‫بوده‬ ‫صنعت‬ ‫اين‬ ‫قديمي‬ ‫مديران‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫و‬‫اينترنت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ميزان‬ ‫نه‬ ‫است‬ ‫توسعه‬ ‫شاخص‬ IT‫‌رو‬‫ش‬‫پي‬ ‫‌هاي‬‫ش‬‫چال‬ ‫و‬ ‫ريلي‬ ‫‌ونقل‬‫ل‬‫حم‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫‌آوري‬‫ن‬‫ف‬ ‫نقش‬ ‫ميزگرد‬ ‫از‬ ‫گزارشي‬
 10. 10. 91389‫دي‬/41‫شماره‬‫توجه‬ ‫با‬ ‫كه‬ ‫كنم‬ ‫مي‬ ‫درخواست‬ ‫ايشان‬ ‫از‬ .‫اند‬‫داشته‬ ‫موضوع‬ ‫به‬ ‫نگاهي‬ ‫خود‬ ‫تجربيات‬ ‫به‬.‫باشند‬‫توجهي‬ ‫بي‬ ‫مقطعي‬ ‫هيچ‬ ‫در‬ :‫عيسايي‬ ‫دكتر‬‫كه‬ ‫مشكلي‬ ‫ولي‬ ‫است‬ ‫نشده‬ IT ‫به‬ ‫كامل‬‫بايستي‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اي‬ ‫جزيره‬ ‫هاي‬ ‫حركت‬ ‫بوده‬‫جايي‬ ‫در‬ ‫چرا‬ ‫كه‬ ‫كرد‬ ‫بررسي‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫داليل‬‫نه؟‬ ‫درجايي‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫كار‬ ‫خوب‬‫بايد‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫مطرح‬ IT ‫هاي‬ ‫پروژه‬ ‫وقتي‬‫اين‬ ‫و‬ ‫بخورد‬ ‫گره‬ ‫سازمان‬ ‫نياز‬ ‫با‬ ‫اي‬ ‫گونه‬ ‫به‬‫به‬ .‫كنند‬ ‫مي‬ ‫بيان‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫زبان‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫جمله‬‫استراتژي‬ ‫بايد‬ ‫گويند‬ ‫مي‬ ‫ها‬ ‫بعضي‬ ‫مثال‬ ‫طور‬‫ها‬ ‫بعضي‬ .‫كند‬ ‫پشتيباني‬ IT ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫هاي‬‫از‬ ‫ديگر‬ ‫بعضي‬ ،‫داد‬ ‫ربط‬ ‫بايد‬ ‫نياز‬ ‫به‬ ‫گويند‬ ‫مي‬‫و‬ ‫گويند‬ ‫مي‬ ‫سخن‬ ‫مشكالت‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫ربط‬.‫نيست‬ ‫بيشتر‬ ‫حرف‬ ‫يك‬ ‫همگي‬ ‫كه‬ ...‫نتيجه‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫آهن‬ ‫راه‬ ‫مديران‬ ‫اي‬ ‫دوره‬ ‫در‬‫حس‬ ‫را‬ ‫تورمي‬ ‫فشار‬ ‫اكنون‬ ‫كه‬ ‫رسند‬ ‫مي‬‫است‬ ‫افزايش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫هزينه‬ ‫و‬ ‫كنند‬ ‫مي‬‫است‬ ‫كافي‬ .‫ندارد‬ ‫افزايش‬ ‫امكان‬ ‫قيمت‬ ‫ولي‬.‫كنند‬ ‫راهكار‬ ‫تقاضاي‬ IT ‫دپارتمان‬ ‫از‬ ‫كه‬‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫پيدا‬ ‫راهكار‬ ‫كه‬ ‫زماني‬ ‫اينجاست‬‫يكي‬ ‫كه‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫پروژه‬ ‫ده‬ ‫معرفي‬ ‫امكان‬‫موجودي‬ ‫كردن‬ ‫كم‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫اين‬ ‫از‬‫چگونه‬ ‫كه‬ ‫آيد‬ ‫مي‬ ‫پيش‬ ‫سوال‬ ‫حال‬ .‫باشد‬ ‫انبار‬‫ديده‬ ‫‌‌و‬‫بررسي‬ ‫كنيم؟‬ ‫كم‬ ‫را‬ ‫انبارها‬ ‫موجودي‬‫يكساله‬ ‫ماه‬ 6 ‫جاي‬ ‫به‬ ‫خريد‬ ‫سيكل‬ ‫شودكه‬ ‫مي‬‫دهي‬ ‫سفارش‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫اين‬ ‫اگر‬ ‫پس‬ .‫است‬‫انبار‬ ‫موجودي‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ‫كنيم‬ ‫كم‬ ‫را‬ ‫خريد‬ ‫تا‬Based-IT ‫نيازمند‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ايم‬ ‫كرده‬ ‫كم‬ ‫را‬‫و‬ ‫فرايندهاست‬ ‫كردن‬ ‫كامپيوتري‬ ‫و‬ ‫كردن‬.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫منفعت‬ ‫ايجاد‬ ‫نتيجه‬‫شما‬ ‫سخنان‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ :‫بابايي‬ ‫مهندس‬‫آن‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫اينجا‬ ‫در‬ ‫اي‬ ‫مفقوده‬ ‫حلقه‬ ‫شايد‬‫رقابتي‬ ‫فضاي‬ ‫در‬ ‫اگر‬ .‫است‬ ‫رقابت‬ ‫بحث‬‫انحصاري‬ ‫دليل‬ ‫به‬ ‫زياد‬ ‫احتمال‬ ‫به‬ ‫نشود‬ ‫كار‬‫ما‬ .‫شود‬ ‫نمي‬ ‫تقاضا‬ ‫به‬ ‫توجهي‬ ‫خدمت‬ ‫بودن‬‫به‬ .‫باشيم‬ ‫داشته‬ ‫چنيني‬ ‫اين‬ ‫شرايطي‬ ‫شايد‬‫تاكنون‬ ‫اينترنتي‬ ‫فروش‬ ‫بحث‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫طور‬.‫است‬ ‫نيافتاده‬ ‫پيش‬ ‫سال‬ 5 ،4 ‫از‬ ‫خاصي‬ ‫اتفاق‬‫چيست؟‬ ‫مشكل‬‫اثرگذار‬ ‫عامل‬ ‫حقيقت‬ ‫در‬ ‫اين‬ :‫عيسايي‬ ‫دكتر‬‫متفاوت‬ ‫فضاهاي‬ ‫در‬ .‫هاست‬ ‫استراتژي‬ ‫براي‬‫فضاي‬ ‫در‬ .‫اند‬ ‫متفاوت‬ ‫ها‬ ‫استراتژي‬ ً‫ا‬‫قاعدت‬‫جهت‬ ‫در‬ ‫تالش‬ ‫براي‬ ‫دليلي‬ ‫هيچ‬ ‫انحصاري‬‫نيست‬ ‫سيستم‬ ‫تعويض‬ ‫و‬ ‫بهبود‬‫داشته‬ ‫بخواهيم‬ ‫اگر‬ ‫اي‬ ‫مقايسه‬ :‫بابايي‬ ‫مهند‬‫سهم‬ ‫نسبت‬ ‫در‬ ‫ديگر‬ ‫كشورهاي‬ ‫با‬ ‫باشيم‬‫شود‬ ‫مي‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ITS ‫در‬ ‫كه‬ GDP‫اختيار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اول‬ ‫رتبه‬ ‫درصد‬ 2 ‫با‬ ‫جنوبي‬ ‫كره‬‫درصد‬ 0/8 ‫و‬ 1/5 ‫با‬ ‫آمريكا‬ ‫و‬ ‫ژاپن‬ ‫و‬ ‫دارد‬.‫دارند‬ ‫اختيار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بعدي‬ ‫هاي‬ ‫رتبه‬‫باز‬ ‫ولي‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫خوبي‬ ‫كارهاي‬ ‫نيز‬ ‫ايران‬ ‫در‬‫كار‬ ‫جاي‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫كم‬ ‫باز‬ ‫و‬ ‫نيست‬ ‫سطح‬ ‫آن‬ ‫در‬.‫دارد‬ ‫بيشتري‬‫زاده‬ ‫تقي‬ ‫آقاي‬ ‫از‬ ‫وضعيت‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬.‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫راهكارهايي‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫تقاضا‬‫فاصله‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫واقعيت‬ :‫زاده‬ ‫تقي‬ .IT ‫بحث‬ ‫در‬ ‫ديگر‬ ‫كشورهاي‬ ‫با‬ ‫زيادي‬ ‫بسيار‬‫افزايش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫فاصله‬ ‫اين‬ ‫متاسفانه‬ ‫و‬ ‫داريم‬‫بررسي‬ ‫به‬ ‫بايد‬ ‫راهكار‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ .‫است‬‫متخصص‬ ‫حوزه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫ما‬ .‫بپردازيم‬ ‫مشكل‬.‫دارم‬ ‫اختيار‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫هم‬ ‫مالي‬ ‫منابع‬ .‫نداريم‬ ‫كم‬‫بينيم‬ ‫مي‬ ‫كنيم‬ ‫بررسي‬ ‫اگر‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫عوامل‬‫نظر‬ ‫به‬ ‫اصلي‬ ‫علت‬ .‫نداريم‬ ‫چنداني‬ ‫مشكل‬ ‫كه‬‫اليه‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫بخش‬ ‫مديران‬ ‫در‬ ‫من‬‫شناخت‬ ‫عدم‬ ‫آن‬ ‫دليل‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬‫هرچه‬ .‫است‬ ‫مديران‬ ‫توسط‬ IT ‫قبول‬ ‫عدم‬ ‫و‬‫اين‬ ‫رويم‬ ‫مي‬ ‫باالتر‬ ‫هاي‬ ‫درجه‬ ‫مديران‬ ‫به‬ ‫هم‬‫به‬ ‫آن‬ ‫كه‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫كمتر‬ ‫باور‬ ‫اين‬ ‫و‬ ‫شناخت‬‫سوم‬ ‫درجه‬ ‫كشورهاي‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫دليل‬ ‫اين‬.‫دانند‬ ‫مي‬ ‫آموزش‬ ‫از‬ ‫نياز‬ ‫بي‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مديران‬‫افتتاحيه‬ ‫در‬ ‫بينيم‬ ‫مي‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫دليل‬ ‫همين‬ ‫به‬‫جلسات‬ ‫در‬ ‫ولي‬ ‫دارند‬ ‫حضور‬ ‫همه‬ ‫ها‬ ‫همايش‬‫ترك‬ ‫را‬ ‫محل‬ ‫مديران‬ ‫اكثر‬ ‫آموزشي‬ ‫مهم‬.‫اند‬ ‫كرده‬‫هاي‬ ‫دوره‬ ‫بايستي‬ ‫كه‬ ‫كنم‬ ‫مي‬ ‫فكر‬ ‫من‬‫شود‬ ‫برگزار‬ ‫باال‬ ‫سطح‬ ‫مديران‬ ‫براي‬ ‫آموزشي‬‫دانش‬ ‫سطح‬ ‫و‬ ‫كند‬ ‫معرفي‬ ‫خوبي‬ ‫به‬ ‫را‬ IT ‫تا‬.‫يابد‬ ‫افزايش‬ ‫مديران‬‫اين‬ ‫آيد‬ ‫مي‬ ‫پيش‬ ‫كه‬ ‫بحثي‬ :‫بابايي‬ ‫مهندس‬‫به‬ ‫نشود‬ ‫را‬ ‫مشكالت‬ ‫همه‬ ‫شايد‬ ‫كه‬ ‫است‬‫در‬ ‫اصلي‬ ‫مشكل‬ ‫و‬ ‫انداخت‬ ‫مديران‬ ‫گردن‬‫بين‬ ‫ارتباط‬ ‫يعني‬ .‫است‬ ‫سازي‬ ‫تصميم‬ ‫فرايند‬‫تصميم‬ ‫بخش‬ ‫و‬ ‫نو‬ ‫هاي‬ ‫ايده‬ ‫و‬ ‫متخصصين‬‫ارتباط‬ ‫اين‬ ‫بايد‬ ‫بنده‬ ‫نظر‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫قطع‬ ‫ساز‬.‫گردد‬ ‫برقرار‬ ‫اثرگذار‬ ‫سيكل‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫درازي‬ ‫ساليان‬ ‫كه‬ ‫شكوري‬ ‫مهندس‬ ‫آقاي‬ ‫از‬.‫‌پرسيم‬‫ي‬‫م‬ ‫را‬ ‫مشكل‬ ‫هستند‬ IT ‫حوزه‬ ‫در‬‫مطالب‬ ‫تمام‬ ‫من‬ ‫نظر‬ ‫به‬ :‫شكوري‬ ‫مهندس‬ .‫مشكالت‬ ‫اين‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫درست‬ ‫شده‬ ‫گفته‬‫كه‬ ‫چه‬ ‫آن‬ ‫كنم‬ ‫مي‬ ‫فكر‬ ‫من‬ ‫ولي‬ .‫دارند‬ ‫وجود‬‫كه‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫كمك‬ ‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫به‬‫عامل‬ ‫يك‬ ‫موجود‬ ‫راهكارهاي‬ ‫انبوه‬ ‫بين‬ ‫از‬‫آنجا‬ ‫از‬ ‫توسعه‬ ‫حركت‬ ‫كه‬ ‫كنيم‬ ‫شناسايي‬ ‫را‬.‫شود‬ ‫مي‬ ‫شروع‬‫نا‬ ‫ايران‬ ‫در‬ IT ‫اصلي‬ ‫مشكل‬ ‫من‬ ‫نظر‬ ‫به‬.‫است‬ ‫مديران‬ ‫آشنايي‬‫طريق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بنگريم‬ ‫تاريخي‬ ‫بخواهيم‬ ‫اگر‬‫شود‬ ‫مي‬ ‫ديده‬ ‫بپردازيم‬ ‫موضوع‬ ‫به‬ ‫مطالعات‬‫بخش‬ ‫زيادي‬ ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫اساسي‬ ‫مشكل‬ ‫كه‬‫در‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫واقعيت‬ .‫است‬ ‫خصوصي‬‫طور‬ ‫به‬ ‫مسائل‬ ‫همه‬ ‫علمي‬ ‫هاي‬ ‫بخش‬‫بخش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ما‬ .‫شود‬ ‫نمي‬ ‫تحليل‬ ‫دقيق‬‫اين‬ ‫به‬ IT ‫كه‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫تحليلمان‬ ‫خصوصي‬‫خصوصي‬ ‫بخش‬ ‫كه‬ ‫نكرده‬ ‫پيشرفت‬ ‫دليل‬‫است‬ ‫نيامده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫مردم‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫خوبي‬.‫است‬ ‫نشده‬ ‫هم‬ ‫حمايت‬ ‫البته‬ ‫و‬‫اين‬ ‫در‬ ‫خصوصي‬ ‫بخش‬ ‫از‬ ‫برخي‬ ‫بنده‬ ‫نظر‬ ‫به‬‫بطن‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫مديران‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫خواري‬ ‫رانت‬ ‫حوزه‬.‫هستند‬ ‫مردم‬n ‫بگوييم‬ ‫كه‬ ‫نيست‬ ‫اين‬ ‫توسعه‬ ‫شاخص‬‫شاخص‬ .‫كنند‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫اينترنت‬ ‫از‬ ‫درصد‬‫باند‬ ‫پهناي‬ ‫جنوبي‬ ‫كره‬ ‫در‬ .‫است‬ IT ‫توسعه‬.‫است‬ s/Mb 100 ‫خانگي‬‫دولتي‬ ‫سازمانهاي‬ ‫افتادگي‬ ‫عقب‬ ‫اصلي‬ ‫علت‬‫كار‬ ‫اين‬ ‫براي‬ ‫مستعد‬ ‫خودشان‬ ‫چون‬ ‫ايران‬ ‫در‬‫كارايي‬ ‫خصوصي‬ ‫بخش‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫نيستند‬.‫نداريم‬ IT ‫حوزه‬ ‫در‬‫در‬ ‫را‬ IT ‫خواهد‬ ‫مي‬ ‫اگر‬ ‫ريلي‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬
 11. 11. 10‫بخش‬ ‫نهادسازي‬ ‫از‬ ‫بايستي‬ ‫كند‬ ‫اصالح‬ ‫خود‬‫خصوصي‬ ‫شركت‬ ‫چند‬ .‫كند‬ ‫شروع‬ ‫خصوصي‬‫شوند‬ ‫ريلي‬ ‫صنعت‬ ‫وارد‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫و‬ ‫كند‬ ‫پيدا‬ ‫را‬IT ‫حوزه‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گردند‬ ‫آشنا‬ ‫مباحث‬ ‫با‬ ‫و‬‫اينها‬ ‫تا‬ ‫بدهد‬ ‫مالي‬ ‫گردش‬ ،‫بدهد‬ ‫مونوپولي‬‫به‬ ‫و‬ ‫كنند‬ ‫پيدا‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫انباشتگي‬.‫بپردازند‬ ‫مناسب‬ ‫فعاليت‬‫هم‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫فضاي‬ ‫در‬ ‫ما‬ :‫بابايي‬ ‫مهندس‬‫روبرو‬ ‫فني‬ ‫فضاي‬ ‫يك‬ ‫با‬ ‫سيستم‬ ‫داخل‬ ‫در‬‫فضاي‬ ‫يك‬ ‫با‬ ‫سيستم‬ ‫بيرون‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫هستيم‬‫فني‬ ‫فضاي‬ ‫از‬ ‫تركيبي‬ ‫شاخص‬ ‫و‬ ‫اجتماعي‬.‫است‬ ‫اجتماعي‬ ‫و‬government-e ‫بحث‬ ‫بعدي‬ ‫شاخص‬‫رتبه‬ ‫كشور‬ 192 ‫بين‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫است‬.‫داريم‬ ‫اختيار‬ ‫در‬ ‫را‬ 102‫مجدد‬ ‫ما‬ ‫مخابرات‬ ‫درآمدهاي‬ ‫درصد‬ 74‫مخابراتي‬ ‫هاي‬ ‫زيرساخت‬ ‫در‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬.‫است‬ ‫خوبي‬ ‫بسيار‬ ‫كار‬ ‫اين‬ ‫كه‬ ‫شود‬ ‫مي‬‫شده‬ ‫كار‬ ‫خوب‬ ‫ها‬ ‫زيرساخت‬ ‫در‬ ‫بينيم‬ ‫مي‬ ‫پس‬‫مناسبي‬ ‫نحو‬ ‫به‬ ‫ايم‬ ‫نتوانسته‬ ‫هنوز‬ ‫ولي‬ ‫است‬.‫كنيم‬ ‫استفاده‬‫در‬ ‫كه‬ ‫يوسفي‬ ‫مهندس‬ ‫آقاي‬ ‫نظر‬ ‫اينجا‬ ‫در‬.‫‌خواهم‬‫ي‬‫م‬ ‫را‬ ‫هستند‬ ‫پژوهشكده‬ IT ‫حوزه‬‫اصلي‬ ‫مشكل‬ ‫بنده‬ ‫نظر‬ ‫به‬ :‫يوسفي‬ ‫مهندس‬.‫گردد‬ ‫مي‬ ‫بر‬ ‫دولت‬ ‫ساختار‬ ‫و‬ ‫نگاه‬ ‫نوع‬ ‫به‬‫گشت‬ ‫مطرح‬ ‫تاكنون‬ ‫كه‬ ‫راهبردي‬ ‫پيشنهاد‬‫خصوصي‬ ‫بخش‬ ‫بيايد‬ ‫آهن‬ ‫راه‬ ‫كه‬ ‫بود‬ ‫اين‬‫به‬ ‫باز‬ ‫مفقوده‬ ‫حلقه‬ ‫اين‬ ‫كه‬ .‫كند‬ ‫نهادسازي‬ ‫را‬‫بيايد‬ ‫بايد‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫دولت‬ ‫و‬ ‫گردد‬ ‫مي‬ ‫بر‬ ‫دولت‬.‫كند‬ ‫فعال‬ ‫را‬ ‫خصوصي‬ ‫بخش‬‫ديده‬ ‫راه‬ ‫وزارت‬ ‫مجموعه‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬‫و‬ ‫سمت‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫مديران‬ ‫باور‬ ‫كه‬ ‫شود‬ ‫مي‬‫ضمانت‬ ‫و‬ ‫قانون‬ ‫ديگر‬ ‫سمت‬ ‫از‬ .‫نيست‬ ‫سو‬‫من‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫حتي‬ ‫و‬ ‫نداريم‬ ‫هم‬ ‫مناسبي‬ ‫اجرايي‬.‫نداريم‬ ‫اختيار‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫متولي‬‫دريافت‬ ‫اي‬ ‫نامه‬ ‫بخش‬ ‫پيش‬ ‫چندي‬ ‫ما‬‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اي‬ ‫هزينه‬ ‫حسابداري‬ ‫كه‬ ‫كرديم‬‫نامه‬ ‫بخش‬ ‫سپس‬ .‫ببريم‬ ‫تعهدي‬ ‫حسابداري‬‫خريداري‬ ‫مشخصي‬ ‫شركت‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫آمد‬ ‫اي‬‫نصب‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خريداري‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ .‫شود‬‫نمي‬ ‫كار‬ ‫ها‬ ‫ماژول‬ ‫از‬ ‫بسياري‬ ‫كه‬ ‫شد‬ ‫ديده‬‫نرم‬ ‫كه‬ ‫شد‬ ‫مشخص‬ ‫بررسي‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫كنند‬.‫است‬ ‫فراواني‬ ‫هاي‬ ‫باگ‬ ‫داراي‬ ‫افزار‬‫مديريت‬ ‫حوزه‬ ‫يك‬ ‫ابتدا‬ ‫بايست‬ ‫بنده‬ ‫نظر‬ ‫به‬‫را‬ ‫فرايندها‬ ‫كه‬ ‫گيرد‬ ‫شكل‬ IT ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫قوي‬‫جلو‬ ‫گام‬ ‫به‬ ‫گام‬ ‫و‬ ‫كند‬ ‫شناسايي‬ ‫درستي‬ ‫به‬.‫ببرد‬‫سمت‬ ‫به‬ ‫‌ونقل‬‫ل‬‫حم‬ ‫پژوهشكده‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬‫هاي‬ ‫حوزه‬ ‫وارد‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫رفته‬ ‫محوري‬ ‫تقاضا‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫كاربردي‬‫دارد‬ ‫را‬ ‫وظيفه‬ ‫اين‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫درست‬ ‫پژوهشكده‬‫را‬ ‫نتيجه‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫هاي‬ ‫پژوهش‬ ‫تا‬‫اكنون‬ ‫ولي‬ ‫دهد‬ ‫ارائه‬ ‫العمل‬ ‫دستور‬ ‫صورت‬ ‫به‬.‫است‬ ‫رفته‬ ‫محوري‬ ‫تقاضا‬ ‫سمت‬ ‫به‬‫هنگاميكه‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫ما‬ ‫ديگر‬ ‫مشكل‬‫ارائه‬ ‫اي‬ ‫نتيجه‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫ها‬ ‫پژوهش‬.‫شود‬ ‫نمي‬ ‫عملياتي‬ ‫شود‬ ‫مي‬‫دكتر‬ ‫آقاي‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آهن‬ ‫راه‬ ‫در‬ IT ‫چگونگي‬‫جويا‬ ‫تحقيقات‬ ‫مركز‬ ‫مدير‬ ‫حسيني‬ ‫سادات‬.‫‌شويم‬‫ي‬‫م‬‫كار‬ ITS ‫زمينه‬ ‫در‬ :‫حسيني‬ ‫سادات‬ ‫دكتر‬‫راه‬ ‫تحقيقات‬ ‫مركز‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫زياد‬.‫است‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫خوبي‬ ‫كارهاي‬ ‫نيز‬ ‫آهن‬‫كارهايي‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫اداري‬ ،‫مالي‬ ‫جامع‬ ‫سيستم‬‫به‬ ‫آن‬ ‫اجراي‬ ‫ولي‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحي‬ ‫كه‬ ‫است‬.‫است‬ ‫خورده‬ ‫مشكل‬‫به‬ ‫رسد‬ ‫نمي‬ ‫اجرا‬ ‫به‬ ‫چرا‬ ‫كه‬ ‫شد‬ ‫بررسي‬ ‫وقتي‬‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫نحوه‬ ‫كه‬ ‫رسيديم‬ ‫نتيجه‬ ‫اين‬‫طراحي‬ ‫چه‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫شكلي‬ ‫به‬ ‫مديران‬‫بخش‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫نمي‬ ‫هماهنگ‬ ‫است‬ ‫شده‬‫به‬ ‫يا‬ ‫است‬ ‫نكرده‬ ‫عمل‬ ‫خوب‬ ‫هم‬ ‫خصوصي‬‫دولتي‬ ‫بخش‬ ‫با‬ ‫خصوصي‬ ‫بخش‬ ‫ديگر‬ ‫نوعي‬.‫شود‬ ‫نمي‬ ‫هماهنگ‬‫تجربيات‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫آن‬ ‫دليل‬ ‫عمده‬ITS ‫و‬ IT ‫كارگيري‬ ‫به‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ناموفقي‬
 12. 12. 111389‫دي‬/41‫شماره‬‫سيستمي‬ ‫يعني‬ .‫ايم‬ ‫كرده‬ ‫معرفي‬ ‫جامعه‬ ‫به‬‫سيستم‬ ‫اين‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫ولي‬ ‫كرديم‬ ‫طراحي‬ ‫را‬‫باعث‬ ‫اين‬ ‫كه‬ ‫نكرد‬ ‫برطرف‬ ‫را‬ ‫مشكلي‬ ‫هاي‬.‫بنگرند‬ ITS ‫به‬ ‫بدبيني‬ ‫چشم‬ ‫با‬ ‫مديران‬ ‫شد‬‫اين‬ ‫كه‬ ‫بياييم‬ ‫كساني‬ ‫سراغ‬ ‫به‬ ‫بايستي‬ ‫ما‬‫اين‬ ‫چرا‬ ‫شود‬ ‫پرسش‬ ‫و‬ ‫داشتند‬ ‫را‬ ‫تجربيات‬‫چه‬ ‫كاميابي‬ ‫عدم‬ ‫علت‬ ‫است؟‬ ‫منفي‬ ‫تجربيات‬‫است؟‬ ‫بوده‬‫فني‬ ‫مشخصات‬ ‫گير‬ ‫تصميم‬ ‫مدير‬ ‫كلي‬ ‫طور‬ ‫به‬‫را‬ ‫مشكل‬ ‫حل‬ ‫مدير‬ .‫شناسد‬ ‫نمي‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬‫سيستم‬ ‫بيند‬ ‫مي‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫نگاه‬ .‫خواهد‬ ‫مي‬‫و‬ ‫است‬ ‫نكرده‬ ‫حل‬ ‫را‬ ‫مشكل‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫قبلي‬‫نيز‬ ‫را‬ ‫جديد‬ ‫سيستم‬ ‫كه‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫دليلي‬ ‫اين‬.‫نپذيرد‬ ‫راحتي‬ ‫به‬‫‌آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫دفتر‬ IT ‫بخش‬ ‫در‬‫لذا‬ ‫هست‬ ‫‌آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫در‬ ‫امور‬ ‫از‬ ‫بخشي‬ ‫متولي‬‫را‬ ‫بحث‬ ‫ميخواهم‬ ‫ناصرزاده‬ ‫مهندس‬ ‫آقاي‬ ‫از‬.‫دهند‬ ‫ادامه‬8000 ‫روي‬ ‫بر‬ ‫كه‬ ‫تحقيقي‬ :‫زاده‬ ‫ناصر‬ ‫مهندس‬‫كرد‬ ‫مشخص‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫دنيا‬ ‫در‬ ‫پروژه‬‫مي‬ ‫شكست‬ IT ‫هاي‬ ‫پروژه‬ ‫درصد‬ 40 ‫كه‬‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫اصلي‬ ‫علت‬ .‫خورد‬.‫نيست‬ ‫مشخص‬ ‫اصلي‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫نيستند‬ ‫شفاف‬‫با‬ ‫كه‬ ‫اصلي‬ ‫مشكالت‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫نيز‬ ‫آهن‬ ‫راه‬ ‫در‬‫در‬ ‫ما‬ .‫است‬ ‫ساختار‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫است‬ ‫مواجه‬ ‫آن‬.‫هستيم‬ ‫كار‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫قديمي‬ ‫بسيار‬ ‫ساختاري‬‫نياز‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫بايستي‬ ‫كه‬ ‫تخصصي‬ ‫هايي‬ ‫گروه‬.‫اند‬ ‫نيامده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫آيند‬ ‫وجود‬ ‫به‬‫مديرعامل‬ ‫نظر‬ ‫زير‬ IT ‫دفتر‬ ‫هميشه‬ ‫طرفي‬ ‫از‬‫اصلي‬ ‫مشكالت‬ ‫از‬ ‫ديگر‬ ‫يكي‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫بوده‬‫هاي‬ ‫مشغله‬ ‫دليل‬ ‫به‬ ‫مديرعامل‬ ‫كه‬ ‫چرا‬ ‫است‬‫خصوص‬ ‫در‬ ‫سياستگذاري‬ ‫براي‬ ‫فرصتي‬ ‫زياد‬‫باالدستي‬ ‫سند‬ ‫بايستي‬ ‫ما‬ .‫كند‬ ‫نمي‬ ‫پيدا‬ IT‫ما‬ ‫به‬ ‫سند‬ ‫اين‬ ‫و‬ ‫باشيم‬ ‫داشته‬ ‫سازمان‬ ‫در‬IT ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫بعد‬ ‫سال‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫بگويد‬.‫برسيم‬ ‫بايد‬ ‫كجا‬ ‫به‬‫مالي‬ ‫هاي‬ ‫سيستم‬ ‫از‬ ‫غير‬ ‫ها‬ ‫سيستم‬ ‫اكثر‬‫جزيره‬ ‫اكثرا‬ ‫است‬ ‫يكپارچه‬ ‫تاحدودي‬ ‫كه‬‫سيستم‬ ‫سازي‬ ‫يكپارچه‬ ‫چون‬ .‫هستند‬ ‫اي‬‫انجام‬ ‫مديريت‬ ‫تغيير‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بر‬ ‫هزينه‬ ‫ها‬‫سمت‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫روبرو‬ ‫مشكل‬ ‫با‬ ‫نيز‬ ‫آنها‬Business( BI ‫سيستم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫تحليل‬ ‫بتوانيم‬ ‫تا‬ ‫رفتيم‬ )Intelligence‫سازمان‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫رده‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مناسبي‬ ‫هاي‬.‫باشيم‬ ‫داشته‬‫و‬ ‫حمل‬ ‫شركتهاي‬ ‫بگذاريم‬ ‫بايد‬ ‫بنده‬ ‫نظر‬ ‫به‬‫داده‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫بدهند‬ ‫ارتقا‬ ‫را‬ ‫ابزارها‬ ‫خودشان‬ ‫نقلي‬‫سياستي‬ ‫و‬ ‫كنيم‬ ‫تعيين‬ ‫را‬ ... ‫و‬ ‫استراتژيها‬ ‫و‬ ‫ها‬.‫نكنيم‬ ‫تحميل‬ ‫را‬ITS ‫سيستم‬ ‫يك‬ ‫مترو‬ :‫راهنورد‬ ‫مهندس‬‫بحث‬ ‫در‬ .‫مراحل‬ ‫تمامي‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫محور‬،‫تعميرات‬ ‫و‬ ‫نگهداري‬ ،‫بليط‬ ‫فروش‬ ،‫راهبري‬... ‫و‬ ‫موجودي‬ ‫كنترل‬‫متروهاي‬ ‫پيشروي‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تهران‬ ‫متروي‬‫گيري‬ ‫بهره‬ ‫سوي‬ ‫به‬ ‫حركت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ايران‬‫هاي‬ ‫سياستگذاري‬ .‫است‬ IT ‫از‬ ‫حداكثري‬‫كه‬ ‫باشد‬ ‫اي‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫مترو‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫بايد‬‫واحد‬ ‫سيستم‬ ‫يك‬ ‫از‬ ‫نيز‬ ‫ها‬ ‫قطارشهري‬ ‫ساير‬‫بحث‬ ‫نكته‬ ‫مهمترين‬ .‫كنند‬ ‫استفاده‬ ‫مطمئن‬ ‫و‬.‫است‬ ‫نامناسب‬ ‫هاي‬ ‫تكنولوژي‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫تكنولوژي‬ ‫انتقال‬ ‫مراكز‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫متاسفانه‬‫خواهيم‬ ‫مي‬ ‫وقتي‬ .‫نداريم‬ ‫فراگير‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫كه‬ ‫نيست‬ ‫مركزي‬ ‫كنيم‬ ‫استفاده‬ ‫سيستمي‬ ‫از‬‫نكته‬ .‫باشد‬ ‫كرده‬ ‫بررسي‬ ‫را‬ ‫تكنولوژي‬ ‫اين‬‫متناسبي‬ ‫تقاضاي‬ ‫ما‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫ديگر‬ ‫مهم‬‫باعث‬ ‫زياد‬ ‫تقاضاي‬ ‫اين‬ .‫نداريم‬ ‫ظرفيت‬ ‫با‬‫اين‬ ‫مترو‬ ‫دغدغه‬ ‫مهمترين‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫شده‬‫تاخير‬ ‫كمترين‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫تقاضا‬ ‫‌فشارهاي‬‫كه‬ ‫باشد‬.‫برساند‬ ‫مقصد‬ ‫به‬
 13. 13. 12‫آذر‬ 21 ‫تاريخ‬ ‫در‬ ‫طبيعي‬ ‫مخاطرات‬ ‫ميزگرد‬‫ذاكري؛‬ ‫جبارعلي‬ ‫دكتر‬ ‫حضور‬ ‫با‬ 89 ‫ماه‬‫هيات‬ ‫عضو‬ ‫و‬ ‫انجمن‬ ‫مديره‬ ‫هيات‬ ‫عضو‬‫مهندس‬ ،‫ايران‬ ‫صنعت‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دانشگاه‬ ‫علمي‬‫مديره‬ ‫هيات‬ ‫عضو‬ ‫اسماعيلي؛‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬‫خسرو‬ ‫مهندس‬ ،‫رجاء‬ ‫شركت‬ ‫فني‬ ‫معاون‬ ‫و‬‫مديرعامل‬ ‫و‬ ‫مديره‬ ‫هيات‬ ‫رئيس‬ ‫رشيدي؛‬‫عضو‬ ‫قريشي؛‬ ‫منوچهر‬ ‫دكتر‬ ،‫فلق‬ ‫شركت‬‫دكتر‬ ،‫زميني‬ ‫علوم‬ ‫پژوهشكده‬ ‫علمي‬ ‫هيات‬‫حياتي‬ ‫‌هاي‬‫ن‬‫شريا‬ ‫گروه‬ ‫مدير‬ ‫حسيني؛‬ ‫محمود‬‫مديركل‬ ‫سعادت؛‬ ‫اكبر‬ ‫دكتر‬ ،‫زلزله‬ ‫پژوهشگاه‬‫حميد‬‫مهندس‬،‫‌آهن‬‫ه‬‫را‬‫نظارت‬‫و‬‫مهندسي‬‫فني‬‫بحران‬ ‫مديريت‬ ‫پژوهشي‬ ‫مديرگروه‬ ‫عباسي؛‬‫مصطفي‬ ‫مهندس‬ ‫و‬ ‫‌ونقل‬‫ل‬‫حم‬ ‫پژوهشكده‬‫‌هاي‬‫ه‬‫ساز‬ ‫و‬ ‫خط‬ ‫كل‬ ‫اداره‬ ‫مديركل‬ ‫معيني؛‬‫مهندسي‬ ‫انجمن‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫ج.ا.ا‬ ‫‌آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫فني‬‫شرح‬ ‫كه‬ ‫گرديد‬ ‫برگزار‬ ‫ايران‬ ‫ريلي‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬.‫خوانيد‬ ‫مي‬ ‫ذيل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ميزگرد‬ ‫اين‬‫ريلي‬ ‫ونقل‬ ‫حمل‬ ‫بحث‬ ‫در‬ :‫ذاكري‬ ‫دكتر‬‫بخش‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫شناسايي‬ ‫مخاطراتي‬‫سرماي‬ ‫يكي‬ ‫كه‬ ‫داريم‬ ‫مخاطره‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫دما‬‫اين‬ ‫كه‬ ‫شديد‬ ‫گرماي‬ ‫ديگري‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شديد‬‫خطوط‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫‌باري‬‫ن‬‫زيا‬ ‫آثار‬ ‫‌تواند‬‫ي‬‫م‬ ‫دو‬‫‌آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫خطوط‬ ‫‌هاي‬‫ل‬‫ري‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫‌آهن‬‫ه‬‫را‬‫عمليات‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫پيوسته‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫يكديگر‬ ‫به‬ ‫‌ها‬‫ل‬‫ري‬ ‫اتصال‬ ‫براي‬ ‫جوشكاري‬‫فصول‬ ‫در‬ ‫كمانش‬ ‫بحث‬ .‫است‬ ‫گشته‬ ‫انجام‬‫سرما‬ ‫فصول‬ ‫در‬ ‫ريل‬ ‫شكست‬ ‫بحث‬ ‫و‬ ‫گرما‬.‫شود‬ ‫ويژه‬ ‫توجه‬ ‫‌آنها‬‫به‬ ‫بايد‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫مباحثي‬‫بحث‬ ‫به‬ ‫ان‬‫و‬‫‌ت‬‫ي‬‫م‬ ‫ديگر‬ ‫ات‬‫ر‬‫مخاط‬ ‫جمله‬ ‫از‬ -‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫كه‬ ‫مشكالتي‬ ‫و‬ ‫برف‬ ،‫شديد‬ ‫ان‬‫ر‬‫با‬ ‫بارش‬‫اشاره‬ ،‫‌آورد‬‫ي‬‫م‬ ‫‌وجود‬‫ه‬‫ب‬ ‫انان‬‫ر‬‫لكوموتيو‬ ‫و‬ ‫خط‬‫تقليل‬‫ايجاد‬‫ار‬‫ر‬‫اضط‬‫ايط‬‫ر‬‫ش‬‫بروز‬‫صورت‬‫در‬.‫كرد‬.‫است‬‫اجباري‬‫ناقله‬‫آالت‬‫سير‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫سرعت‬‫آن‬ ‫رفع‬ ‫راهكارهاي‬ ‫و‬ ‫‌بردگي‬‫ل‬‫سي‬ ‫بحث‬ -‫خطوط‬ ‫و‬ ‫‌آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫پيشروي‬ ‫خطرهاي‬ ‫ديگر‬ ‫از‬.‫پرداخت‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫بايد‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫ريلي‬‫بحث‬ ‫و‬ ‫بهمن‬ ‫سقوط‬ ‫و‬ ‌‫ش‬‫ران‬ ‫ديگر‬ ‫بحث‬ -‫از‬ ‫خط‬ ‫كردن‬ ‫خالي‬ ‫و‬ ‌‫ا‬‫‌روبه‬‫ف‬‫بر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬.‫‌آيد‬‫ي‬‫م‬ ‫ميان‬ ‫به‬ ‫سنگين‬ ‫‌هاي‬‫ف‬‫بر‬‫‌بار‬‫ن‬‫زيا‬ ‫خطرهاي‬ ‫ديگر‬ ‫از‬ ‫‌سوزنها‬‫‌زدگي‬‫خ‬‫ي‬ -‫آن‬ ‫رفع‬ ‫براي‬ ‫كه‬ ‫ِيد‬‫آ‬‌‫ي‬‫م‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫‌آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫در‬‫و‬ ‫ريل‬ ‫براي‬ ‫گرمايشي‬ ‫‌هاي‬‫م‬‫سيست‬ ‫از‬ ‫بايد‬.‫كرد‬ ‫استفاده‬ ‫سوزن‬‫لرزه‬ ‌‫ن‬‫زمي‬ ‫به‬ ‫‌توان‬‫ي‬‫م‬ ‫مخاطرات‬ ‫ديگر‬ ‫از‬ -‫كويري‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫شن‬ ‫طوفان‬ ‫‌‌بحث‬،‫زلزله‬ ‫و‬.‫كرد‬ ‫اشاره‬‫با‬ ‫هرمزگان‬ ‫مانند‬ ‫كويري‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ -‫‌مسدودي‬،‫سرعت‬ ‫كاهش‬ ‫مانند‬ ‫مشكالتي‬‫و‬ ‫خط‬ ‫سختي‬ ‫افزايش‬ ‫و‬ ‫باالست‬ ‫آلودگي‬ ،‫خط‬.‫هستيم‬ ‫روبرو‬ ‫روسازي‬ ‫ادوات‬ ‫شكست‬‫حوادثي‬ ‫ديگر‬ ‫از‬ ‫نيز‬ ‫طوفان‬ ‫و‬ ‫باد‬ ‫بحث‬ -‫خطرات‬ ‫از‬ ‫پيشگيري‬ ‫براي‬ ‫بايد‬ ‫كه‬ ‫است‬‫ژاپن‬ ‫در‬ 1983 ‫سال‬ ‫در‬ .‫كرد‬ ‫‌ريزي‬‫ه‬‫برنام‬ ‫آن‬‫درمان‬ ‫از‬ ‫‌تر‬‫ه‬‫‌صرف‬‫ه‬‫ب‬ ‫پيشگيري‬‫طبيعي‬ ‫مخاطرات‬ ‫ميزگرد‬ ‫از‬ ‫گزارشي‬
 14. 14. 131389‫دي‬/41‫شماره‬‫قطاري‬ ‫كه‬ ‫شد‬ ‫سبب‬ ‫و‬ ‫وزيد‬ ‫سنگيني‬ ‫طوفان‬‫به‬ ‫منجر‬ ‫نهايت‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫شود‬ ‫خارج‬ ‫پل‬ ‫روي‬ ‫از‬‫خط‬ ‫كنار‬ ‫روستاي‬ ‫اهالي‬ ‫از‬ ‫نفر‬ 40 ‫شدن‬ ‫كشته‬‫‌آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫شد‬ ‫باعث‬ ‫حادثه‬ ‫اين‬ .‫گرديد‬‫باد‬ ‫وزش‬ ‫مختلف‬ ‫سرعتهاي‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ژاپن‬‫سرعت‬ ‫و‬ ‫حركت‬ ‫محدوديت‬ ‫ناقله‬ ‫آالت‬ ‫براي‬.‫نمايند‬ ‫ايجاد‬‫كه‬ ‫‌خواهم‬‫ي‬‫م‬ ‫اسماعيلي‬ ‫مهندس‬ ‫از‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬.‫نمايند‬ ‫ارائه‬ ‫‌باره‬‫ن‬‫اي‬ ‫در‬ ‫توضيحاتي‬‫را‬ ‫مشخص‬ ‫بخش‬ ‫دو‬ :‫اسماعيلي‬ ‫مهندس‬‫كه‬ ‫مخاطراتي‬ ‫يكي‬ ،‫داشت‬ ‫بيان‬ ‫‌توان‬‫ي‬‫م‬‫اتفاق‬ ‫مدت‬ ‫ميان‬ ‫و‬ ‫مدت‬ ‫كوتاه‬ ‫‌هاي‬‫ن‬‫زما‬ ‫در‬‫و‬ ... ‫و‬ ‫شن‬ ‫طوفان‬ ‫و‬ ‫سيل‬ ‫مانند‬ ‫‌افتند‬‫ي‬‫م‬‫‌هاي‬‫ه‬‫دور‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫زما‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫مخاطراتي‬ ‫ديگري‬‫برف‬ ،‫زلزله‬ ‫مانند‬ ‫‌دهند‬‫ي‬‫م‬ ‫رخ‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬... ‫و‬ ‫سنگين‬‫به‬ ‫سنگيني‬ ‫بسيار‬ ‫خسارات‬ ‫مواردي‬ ‫در‬ ‫سيل‬‫بروز‬ ‫سبب‬ ‫حتي‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نموده‬ ‫وارد‬ ‫‌آهن‬‫ه‬‫را‬‫خط‬ ‫در‬ 82 ‫نوروز‬ ‫سيل‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫نيز‬ ‫فاجعه‬‫به‬ ‫خط‬ ‫كه‬ ‫گشت‬ ‫باعث‬ ‫الهور‬ – ‫سرخدشت‬.‫شود‬ ‫مسدود‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫مدت‬‫‌هاي‬‫ل‬‫پ‬ ‫سمنان‬ – ‫گرمسار‬ ‫جديد‬ ‫جاده‬ ‫در‬،‫جاده‬ ‫اين‬ ‫كنار‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫گرديده‬ ‫احداث‬ ‫بزرگي‬‫در‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫داشته‬ ‫متعدد‬ ‫آبروهاي‬ ‫قديم‬ ‫جاده‬‫آبروهاي‬ ‫بين‬ ‫متناسب‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫‌آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫ريل‬ ‫كنار‬‫جاده‬ ‫احداث‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫ريل‬ ‫و‬ ‫جاده‬‫خارج‬ ‫خود‬ ‫مناسب‬ ‫حالت‬ ‫از‬ ‫تناسب‬ ‫اين‬ ‫جديد‬‫زهكشي‬ ‫و‬ ‫هدايت‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫مهار‬ ‫وضعيت‬ ‫و‬ ‫گرديد‬.‫است‬ ‫خورده‬ ‫بهم‬ ‫آن‬‫جريان‬ ‫طبيعي‬ ‫سير‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫جاده‬ ‫ساخت‬ ‫در‬‫تغيير‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫دستي‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نشده‬ ‫سيالب‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫خط‬ ‫در‬ ‫خرابي‬ ‫بروز‬ ‫سبب‬ ‫كه‬ ‫داده‬‫دشت‬ ‫سيمين‬ ‫در‬ ‫سيل‬ ‫بروز‬ 1383 ‫سال‬ ‫در‬‫و‬ ‫خط‬ ‫ديدن‬ ‫آسيب‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫دره‬ ‫كبوتر‬ ‫و‬‫كه‬ ‫گرديد‬ ‫ساعت‬ 32 ‫مدت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫مسدودي‬‫و‬ ‫خط‬ ‫محوطه‬ ‫طبيعي‬ ‫شرايط‬ ‫تغيير‬ ‫آن‬ ‫علت‬‫احداث‬ ‫جهت‬ ‫به‬ ‫آب‬ ‫شركت‬ ‫توسط‬ ‫آن‬ ‫محدوده‬.‫بود‬ ‫‌آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫حريم‬ ‫در‬ ‫آب‬ ‫‌هاي‬‫ل‬‫كانا‬‫‌اي‬‫ه‬‫جزير‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫كارها‬ ‫متاسفانه‬‫توسط‬‫مختلف‬‫شرايط‬‫و‬‫عواقب‬‫و‬‫‌گيرد‬‫ي‬‫م‬‫صورت‬‫طريق‬‫ارائه‬‫و‬‫‌گردد‬‫ي‬‫نم‬‫بررسي‬‫مختلف‬‫‌هاي‬‫ن‬‫ارگا‬.‫‌پذيرد‬‫ي‬‫نم‬‫صورت‬‫آينده‬‫معايب‬‫كاهش‬‫جهت‬‫ادامه‬ ‫جهت‬ ‫رشيدي‬ ‫مهندس‬ ‫آقاي‬ ‫از‬ ‫اينجا‬ ‫در‬.‫كنند‬ ‫مطرح‬ ‫را‬ ‫مطالبشان‬ ‫‌خواهم‬‫ي‬‫م‬ ‫بحث‬:‫رشيدي‬ ‫مهندس‬‫‌ونقل‬‫ل‬‫حم‬ ‫در‬ ‫مديريتي‬ ‫سيستم‬ ‫يك‬ ‫بايستي‬ -.‫شود‬ ‫ايجاد‬ ‫مختلف‬ ‫شرايط‬ ‫و‬ ‫وقايع‬ ‫ثبت‬ ‫با‬‫كوهستاني‬ ‫نواحي‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫لرستان‬ ‫ناحيه‬ -،‫يك‬ ‫و‬ ‫هفتاد‬ ‫نوروز‬ ‫در‬ .‫‌باشد‬‫ي‬‫م‬ ‫ايران‬ ‫‌آهن‬‫ه‬‫را‬‫سيالب‬ ‫توسط‬ ‫لرستان‬ ‫‌آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫از‬ ‫نقطه‬ 35‫‌بندي‬‫ه‬‫دست‬ ‫را‬ ‫مناطق‬ ‫اگر‬ .‫گرديد‬ ‫مسدود‬‫و‬ ‫كوهستاني‬ ‫ناحيه‬ ‫جز‬ ‫لرستان‬ ‫ناحيه‬ ‫كنيم‬.‫‌گيرد‬‫ي‬‫م‬ ‫قرار‬ ‫پرمخاطره‬‫‌آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫خط‬ ‫مسير‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫رخ‬ ‫مخاطرات‬ -‫پرخطرتر‬ ‫بسيار‬ ‫ريلي‬ ‫‌ونقل‬‫ل‬‫حم‬ ‫صنعت‬ ‫و‬‫‌اي‬‫ه‬‫جاد‬ ‫‌ونقل‬‫ل‬‫حم‬ ‫صنعت‬ ‫از‬ ‫‌تر‬‫ي‬‫بحران‬ ‫و‬‫و‬ ‫بيشتر‬ ‫بسيار‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ناشي‬ ‫آثار‬ ‫و‬ ‫‌باشد‬‫ي‬‫م‬.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫شديدتر‬‫‌السير‬‫ع‬‫سري‬ ‫خطوط‬ ‫براي‬ ‫شده‬ ‫ذكر‬ ‫خطرات‬ -‫لذا‬ ‫‌باشد‬‫ي‬‫م‬ ‫حساستر‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫بيشتر‬ ‫بسيار‬‫مديريتي‬ ‫‌هاي‬‫ه‬‫سامان‬ ‫‌اندازي‬‫ه‬‫را‬ ‫ضرورت‬.‫‌شود‬‫ي‬‫م‬ ‫احساس‬ ‫پيش‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ‫پيشگيرانه‬‫رازي‬ – ‫سلماس‬ ‫حوزه‬ ‫آذربايجان‬ ‫در‬ -‫سبب‬ ‫بار‬ 3 ‫الي‬ 2 ‫سالي‬ ‫سيل‬ )‫گوگرد‬ ‫(رودخانه‬.‫‌شود‬‫ي‬‫م‬ ‫رودخانه‬ ‫اين‬ ‫مسير‬ ‫‌هاي‬‫ل‬‫پ‬ ‫تخريب‬‫وجود‬‫بهمن‬‫و‬‫سنگ‬‫سقوط‬‫خطرات‬‫شمال‬ ‫در‬ -‫‌گير‬‫ن‬‫بهم‬ ‫‌هاي‬‫ي‬‫گالر‬ ‫احداث‬ ‫با‬ ‫‌توان‬‫ي‬‫م‬ ‫كه‬ ‫دارد‬.‫كرد‬ ‫كم‬ ‫خطرات‬ ‫از‬ ‫مربوطه‬ ‫مناطق‬ ‫در‬‫‌اندازي‬‫ه‬‫را‬ ‫و‬ ‫طبيعي‬ ‫بالياي‬ ‌‫ه‬‫سامان‬ ‫ايجاد‬ -‫سال‬ ،‫خطوط‬ ‫اطالعاتي‬ ‫بانك‬ ‫بهمراه‬ ‫آن‬،‫هيدرولوژي‬ ‫و‬ ‫توپوگرافي‬ ‫شرايط‬ ،‫احداث‬‫تعريف‬ ،‫آن‬ ‫ارزيابي‬ ‫و‬ ‫ريسك‬ ‫شاخص‬ ‫تعريف‬‫ارائه‬ ‫شناخت‬ ‫‌هاي‬‫ش‬‫رو‬ ‫و‬ ‫‌بيني‬‫ش‬‫پي‬ ‫‌هاي‬‫ش‬‫رو‬‫از‬ ‫ناشي‬ ‫نتايج‬ ‫كاهش‬ ‫و‬ ‫باليا‬ ‫رفع‬ ‫راهكارهاي‬،‫مختلف‬ ‫شرايط‬ ‫در‬ ‫خطوط‬ ‫آمادگي‬ ‫ميزان‬ ،‫آن‬‫‌ها‬‫ح‬‫طر‬ ‫اجراي‬ ‫جهت‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫بودجه‬ ‫برآورد‬.‫است‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬ ...‫و‬‫ريزش‬‫‌هاي‬‫ه‬‫تود‬‫ورود‬‫خصوص‬‫در‬‫هواشناسي‬ -‫شده‬ ‫‌بيني‬‫ش‬‫پي‬ ‫اقدامات‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫جوي‬ ‫نزوالت‬ ‫و‬‫‌تواند‬‫ي‬‫م‬ ‫نيز‬ ‫سوانح‬ ‫و‬ ‫حادثه‬ ‫بروز‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫جهت‬.‫باشد‬ ‫‌گشا‬‫ل‬‫مشك‬ ‫زيادي‬ ‫تاحدود‬‫خطوط‬ ‫‌آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫اصلي‬ ‫معضل‬ ‫حاضر‬ ‫درحال‬ -‫عبور‬ ‫مناطق‬ ‫يكسري‬ ‫از‬ ‫خطوط‬ .‫است‬ ‫موجود‬‫كه‬ ... ‫و‬ ‫كوهستاني‬ ‫مناطق‬ ‫مانند‬ ‫است‬ ‫نموده‬‫داشته‬‫بهمراه‬‫است‬‫ممكن‬‫را‬‫متعددي‬‫مشكالت‬‫راهكارهايي‬ ‫چه‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫اول‬ ‫سوال‬ .‫باشد‬‫تا‬ ‫‌دهيد‬‫ي‬‫م‬ ‫پيشنهاد‬ ‫خطرات‬ ‫كاهش‬ ‫براي‬ ‫را‬‫سوال‬ ‫دهد؟‬ ‫رخ‬ ‫ريلي‬ ‫شبكه‬ ‫براي‬ ‫خطر‬ ‫حداقل‬‫چه‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫مسير‬ ‫انتخاب‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫دوم‬‫حداقل‬ ‫تا‬ ‫بگيريم‬ ‫درنظر‬ ‫و‬ ‫كنيم‬ ‫لحاظ‬ ‫را‬ ‫نكاتي‬‫سوم‬ ‫سوال‬ ‫باشيم؟‬ ‫داشته‬ ‫آينده‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مشكالت‬‫مشكالتي‬ ‫تونلها‬ ‫طراحي‬ ‫در‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫اينكه‬‫طراحي‬ ‫در‬ ،‫داشت‬ ‫بهمراه‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫مسدودي‬ ‫نظير‬‫ضعيف‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫‌نام‬‫ن‬‫آئي‬ ‫معيارهاي‬ ‫و‬ ‫ضوابط‬ ‫فعلي‬‫درنظر‬ ‫ضعيف‬ ‫بسيار‬ ‫و‬ ‫‌شود‬‫ي‬‫نم‬ ‫لحاظ‬ ‫و‬ ‫بوده‬‫چه‬ ‫مشكالت‬ ‫از‬ ‫كاستن‬ ‫براي‬ ،‫‌شود‬‫ي‬‫م‬ ‫گرفته‬.‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫‌بايست‬‫ي‬‫م‬ ‫اقداماتي‬‫را‬ ‫نظرتان‬ ‫جنابعالي‬ ‫فريشي‬ ‫دكتر‬ ‫آقاي‬.‫بفرماييد‬‫مخاطره‬ 40 ‫حدود‬ ‫دنيا‬ ‫در‬ :‫قريشي‬ ‫دكتر‬‫ايران‬ ‫در‬ ‫مورد‬ 36 ً‫ا‬‫تقريب‬ ‫كه‬ ‫شده‬ ‫شناسايي‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫يا‬ ‫مخاطرات‬ ‫اين‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬‫‌شناختي‬‫ن‬‫زمي‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫اقليمي‬‫مسئله‬ ‫‌دهد‬‫ي‬‫م‬ ‫رخ‬ ً‫ا‬‫اخير‬ ‫كه‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫مسئل‬ .‫است‬‫برداشت‬ ‫بعلت‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫دش‬ ‫در‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫فرونشس‬.‫است‬ ‫زيرزميني‬ ‫آبهاي‬ ‌‫ه‬‫‌روي‬‫ي‬‫ب‬‫سيرهاي‬ ‫پژوهش‬ ‫و‬ ‫اوليه‬ ‫بررسي‬ ‫اصلي‬ ‫مسئله‬‫صحيح‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫مشاورين‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫مطالعه‬.‫است‬ ‫مهندسي‬ ‫راهكارهاي‬ ‫از‬‫تجربه‬ ‫را‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫زلزل‬ ‫هنوز‬ ‫ريلي‬ ‫‌ونقل‬‫ل‬‫حم‬.‫است‬ ‫ننموده‬‫موجود‬ online ‫صورت‬ ‫به‬ ‫پايه‬ ‫اطالعات‬‫كه‬ ‫گردد‬ ‫ايجاد‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫بگون‬ ‫بايد‬ ‫سياست‬ .‫است‬

×