موافق تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت حمل ونقل می باشید

546 views

Published on

نظرسنجی از کارشناسان حمل و نقل پیرامون تشکیل وزارت حمل و نقل

موضوع ادغام وزارت راه و شهرسازی از همان ابتدا هم برپایه مبانی قابل دفاعی صورت نگرفت. باید ابعاد مختلف آن بررسی شود اینکه تجربیات دیکر کشورها در این خصوص چگونه است؟ اینکه چه تجانسی بین بخش راه و ترابری و حوزه مسکن وجود دارد؟ اینکه تبعات تفکیک و عدم تفکیک چیست و کدام یک برتری دارد؟ اینکه بخش مسکن به چه میزان دغدغه وزیر است و جه بخش از حیطه نظارتی ایشان را در بر میگیرد.
اخیرا در شورای حمل و نقل هماهنگی کشور بحث مفصلی پیرامون این موضوع داشتیم که مصوبه شورا حاکی از برتری گزینه تفکیک و تشکیل وزارت حمل و نقل بود.
در یک بررسی مقایسه ای مشخص گردید که از یک جامعه 65 کشوری تنها سه کشور بخش راه و مسکن در هم ادغام شده است. کشورهایی مثل هند و چین که حتی وزارت راه آهن مستقل دارند.
بین اهداف سند چشم انداز و سایر اسناد بالادستی که تاکید ویژه بر بخش حمل و نقل و بویژه بخش ریلی گردیده با وزارتخانه ادغام شده فعلی تناسبی به نظر نمی رسد.
البته دیدگاه ها و دلایل شخص وزیر هم در نگهداشتن وزارتخانه موجود مهم است و خوب است که ایشان اگر به وضعیت موجود اعتقاد دارند دلایل را بگویند تا مورد تحلیل و شایدهم کمکی باشد برای تصمیم منطقی تر

Published in: Business
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • با توجه به لایحه مدیریت شهری باید به فکر وزارت لجستیک و آمایش سرزمین باشیم تا با ادغام وزارت ارتباطات و سازمان توسعه تجارت و مرکز آمایش سرزمین سازمان برنامه در وزارت راه وشهرسازی، ضمن جدا شدن همه تصدیها و راه اصلی و فرعی و بنادر و فرودگاهها بجز چند بندر و فرودگاه هاب بتواند وزارت جدید مثل آلمان و فرانسه و ژاپن به مسایل راهبردی و مدیریتی حمل ونقل بپردازد و درگیر تصدی نباشد
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
546
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

موافق تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت حمل ونقل می باشید

 1. 1. ‫ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن و ﺧﺮد‬ ‫ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ از ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ‬ ‫آﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻔﮑﯿﮏ وزارت راه و ﺷﮭﺮﺳﺎزی و ﺗﺸﮑﯿﻞ‬ ‫وزارت ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟‬ ‫اﺳﻔﻧد 2931‬
 2. 2. ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫ﻣدﯾران اﺗﺎق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻣﺟﯾد ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣوﺳس اﺗﺎق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻣدﯾر ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺷﮭری‬ ‫ﻣﮭﻧدس ﻣﮭرداد ﻧﺟﻔﯽ‬ ‫ﻣدﯾرﺑﺧش زﯾرﺑﻧﺎھﺎ و اﻗﺗﺻﺎد ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫ﻣﮭﻧدس ﻣرﺗﺿﯽ ﻧﺎﺻرﯾﺎن‬ ‫ﻣدﯾر ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻣﮭﻧدس ﻋﻠﯽ اﺻﻐر ﺷﻔﯾﻊ ﻧﺎدری‬ ‫ﻣدﯾرﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل درﯾﺎﯾﯽ و ﺑﻧﺎدر‬ ‫ﻣﮭﻧدس ﯾوﻧس ﻏرﺑﺎﻟﯽ‬ ‫ﻣدﯾرﺑﺧش ﺣﻣل وﻧﻘل ھواﯾﯽ‬ ‫ﻣﮭﻧدس ﮐﺷﺎورزﯾﺎن‬ ‫ﻣدﯾر ﺑﺧش ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ داﻧﺷﮕﺎه‬ ‫ﺧﺎﻧم دﮐﺗرﺛﺎﻣﻧﯽ‬ ‫64 ‪Page 2 of‬‬
 3. 3. ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی ﻧﻈﺮات‬ ‫)ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﯾﻞ ﺻﺮﻓﺎ ﭼﮑﯿﺪه ای از ﻧﻈﺮات ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در آن ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺑﮑﺎر ﻧﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ(‬ ‫¸‬ ‫¸‬ ‫¸‬ ‫¸‬ ‫¸‬ ‫¸‬ ‫¸‬ ‫¸‬ ‫¸‬ ‫¸‬ ‫¸‬ ‫¸‬ ‫¸‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ 79 ﻧﻔﺮ )78% ﻣﻮاﻓ ﻖ ﺗﻔﮑﯿ ﮏ و 31% ﻣﺨ ﺎﻟﻒ ﺗﻔﮑﯿ ﮏ( – ﺗﻌ ﺪاد‬ ‫ﻧﻈﺮات 601 ﻣﻮرد‬ ‫از اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ادﻏﺎم ﺑﻄﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮕﺮدﯾﺪه و ﻣﻮﺿﻮع ادﻏﺎم ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮﺧﻮردھ ﺎی‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺘﻤﺮدان و ﻣﺠﻠﺴﯿﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ‬ ‫ﭘ ﺲ از ادﻏ ﺎم دو وزارت ﺧﺎﻧ ﮫ , ﺳ ﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﯾ ﺪ در ﺳ ﻄﺢ وزارﺗﺨﺎﻧ ﮫ ﺟﺪﯾ ﺪ و ﺑ ﻮﯾﮋه اﺳ ﺘﺎﻧﮭﺎ ﺑﻄ ﻮر‬ ‫ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﺳ ﺎﺧﺘﺎر ﺳ ﺘﺎد وزارﺗﺨﺎﻧ ﮫ راه و ﺷﮭﺮﺳ ﺎزی ﭘ ﺲ از ادﻏ ﺎم دﭼ ﺎر ﻧ ﻮﻋﯽ ﺑ ﮫ ھ ﻢ رﯾﺨﺘﮕ ﯽ ﮔﺮدﯾ ﺪه و‬ ‫ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﺎراﻣﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ‬ ‫ﺑﯿﻦ وظﺎﺋﻒ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و راه و ﺗﺮاﺑﺮی ﺗﺠﺎﻧﺲ ﻻزم وﺟﻮد ﻧﺪارد‬ ‫ﺣﺠﻢ وظﺎﺋﻒ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﮫ ﺗﻨﮭ ﺎﯾﯽ آﻧﻘ ﺪر ﺑ ﺎﻻ ھﺴ ﺖ ﮐ ﮫ ﺗﻤ ﺎﻣﯽ وﻗ ﺖ ﯾ ﮏ وزﯾ ﺮ را ﺑ ﮫ ﺧ ﻮد‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ. ﺑﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪن وظ ﺎﺋﻒ ﺑﺨ ﺶ ﻣﺴ ﮑﻦ و ﺑ ﺪﻟﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳ ﯿﺖ ھ ﺎی اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ ﺑ ﺎﻻﯾﯽ ﮐ ﮫ‬ ‫دارد ﻋﻤﻼ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﺗﻮان اﺟﺮاﯾﯽ و وﻗﺖ وزﯾﺮ را ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دھﺪ‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوھﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻔﮑﯿﮏ دارای اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ در دوﻟ ﺖ ﺟﺪﯾ ﺪ‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻻزم اﺳﺖ از ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﻠﯿﻘﮫ ای و ﻏﯿﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﺒ ﻞ درس ﮔﺮﻓﺘ ﮫ و ﺑ ﮫ دوﻟ ﺖ وﻗ ﺖ ﮐ ﺎﻓﯽ‬ ‫ﺟﮭﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ داده ﺷﻮد‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺠﺮ ﺑ ﮫ ﮐ ﺎھﺶ اﺧﺘﯿ ﺎرات و ﺣ ﻮزه ﻣ ﺪﯾﺮﯾﺖ وزﯾ ﺮ ﮔ ﺮدد و ﻟ ﺬا ﺷ ﺎﯾﺪ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ھﺰﯾﻨﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ؟‬ ‫ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه در ﺳﺎل 09 ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺣ ﺎﮐﯽ از اﺷ ﺘﺒﺎه ﺑ ﻮدن‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ادﻏﺎم دارد. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﻣﻘﺎﯾﺴ ﮫ ای ﺗﮭﯿ ﮫ ﺷ ﺪه ﺗﻮﺳ ﻂ ﺷ ﻮرای ﺣﻤ ﻞ و ﻧﻘ ﻞ ھﻤﮕ ﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﺸﻮر از ﺑﯿﻦ 56 ﮐﺸﻮر ﺟﮭﺎن ﺣﮑﺎﯾﺖ از وﺟ ﻮد وزارت ﺣﻤ ﻞ و ﻧﻘ ﻞ ﻣﺴ ﺘﻘﻞ درﺑ ﯿﺶ از 06 ﮐﺸ ﻮر‬ ‫ﻣﺬﮐﻮر دارد‬ ‫در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎم وزارﺗﺨﺎﻧﮫ ﺟﺪﯾﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺮﺿﮫ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘ ﻞ ﺑﯿﺸ ﺘﺮ از ﺑﻌ ﺪ‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و اﻣﻮر زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﺷﻮد‬ ‫ﻻزم اﺳ ﺖ ﺗ ﺪاﺑﯿﺮی ﺑ ﺮای ﯾﮑﭙ ﺎرﭼﮕﯽ ﺷ ﺒﮑﮫ ﺣﻤ ﻞ و ﻧﻘ ﻞ درون و ﺑ ﺮون ﺷ ﮭﺮی در ﻧﻈ ﺮ ﮔﺮﻓﺘ ﮫ و‬ ‫ﻧﻘﺶ ﺑﺨﺶ ﺷﮭﺮﺳﺎزی در آن ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد‬ ‫64 ‪Page 3 of‬‬
 4. 4. ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫آﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻔﮑﯿﮏ وزارت راه و ﺷﮭﺮﺳﺎزی و ﺗﺸﮑﯿﻞ‬ ‫وزارت ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟‬ ‫ﺑﻠﮫ‬ ‫∑‬ ‫)%78( 58 ﻧﻔﺮ‬ ‫ﺧﯿﺮ‬ ‫∑‬ ‫)%21( 21 ﻧﻔﺮ‬ ‫)11( ‪Like‬‬ ‫)601( ‪Comment‬‬ ‫‪Share‬‬ ‫‪Unfollow‬‬ ‫∑‬ ‫∑‬ ‫∑‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan, ali delghavi and 9 others like this‬‬ ‫‪106 comments Jump to most recent comment‬‬ ‫∑‬ ‫‪Majid Babaie, MBA, PMP‬‬ ‫‪Secretary General at Guild of Rail Transport Companies and Related Services‬‬ ‫‪Top Contributor‬‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ادﻏﺎم وزارت راه و ﺷﮭﺮﺳﺎزی از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ھﻢ ﺑﺮﭘﺎﯾﮫ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫دﻓﺎﻋﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ. ﺑﺎﯾﺪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد اﯾﻨﮑﮫ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت دﯾﮑﺮ‬ ‫ﮐﺸﻮرھﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮫ اﺳﺖ؟ اﯾﻨﮑﮫ ﭼﮫ ﺗﺠﺎﻧﺴﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ راه و ﺗﺮاﺑﺮی و‬ ‫ﺣﻮزه ﻣﺴﮑﻦ وﺟﻮد دارد؟ اﯾﻨﮑﮫ ﺗﺒﻌﺎت ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﻋﺪم ﺗﻔﮑﯿﮏ ﭼﯿﺴﺖ و ﮐﺪام ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺮﺗﺮی دارد؟ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان دﻏﺪﻏﮫ وزﯾﺮ اﺳﺖ و ﺟﮫ ﺑﺨﺶ از ﺣﯿﻄﮫ‬ ‫ﻧﻈﺎرﺗﯽ اﯾﺸﺎن را در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد .‬ ‫اﺧﯿﺮا در ﺷﻮرای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫داﺷﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺼﻮﺑﮫ ﺷﻮرا ﺣﺎﮐﯽ از ﺑﺮﺗﺮی ﮔﺰﯾﻨﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺗﺸﮑﯿﻞ وزارت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ‬ ‫ﺑﻮد .‬ ‫در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ای ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ 56 ﮐﺸﻮری ﺗﻨﮭﺎ ﺳﮫ ﮐﺸﻮر‬ ‫ﺑﺨﺶ راه و ﻣﺴﮑﻦ در ھﻢ ادﻏﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ھﻨﺪ و ﭼﯿﻦ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ‬ ‫وزارت راه آھﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ دارﻧﺪ .‬ ‫ﺑﯿﻦ اھﺪاف ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﯿﺪ وﯾﮋه ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ‬ ‫و ﻧﻘﻞ و ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺨﺶ رﯾﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﮫ ادﻏﺎم ﺷﺪه ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﮫ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ .‬ ‫اﻟﺒﺘﮫ دﯾﺪﮔﺎه ھﺎ و دﻻﯾﻞ ﺷﺨﺺ وزﯾﺮ ھﻢ در ﻧﮕﮭﺪاﺷﺘﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﮫ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﮭﻢ اﺳﺖ‬ ‫و ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﺸﺎن اﮔﺮ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ دﻻﯾﻞ را ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺷﺎﯾﺪھﻢ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺮ.‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ali delghavi, Seyed morteza Naseryan and 2 others like this‬‬ ‫64 ‪Page 4 of‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬
 5. 5. ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫∑‬ ‫‪Mahdi‬‬ ‫‪Mahdi Janbaz‬‬ ‫‪R&D at PMO‬‬ ‫ﻧﺳﺑت ﺧطوط راه آھن ﺑﮫ وﺳﻌت ﺧﺎك ﯾك ﻛﺷور و ﻧﯾز ﺟﺎده ھﺎي اﺗوﺑﺎن و وﺳﻌت و اﻣﻧﯾت ﺧطوط ھواﯾﻲ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﻧﺎدر ﻧﺳل ﺳوم و زﻣﯾﻧﮭﺎي ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﻲ و ﭘﺳﻛراﻧﮫ ھﺎي ﺑﻧﺎدر‬ ‫ھﻣرا ﺑﺎ ﯾك زﻧﺟﯾره ﺗﺎﻣﯾن ﻗﺎﺑل اﺗﻛﺎ از ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎي ﻛﺷورھﺎ ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.در ﻛﻧﺎر اﯾﻧﮭﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﻛﻧﯾد ﻣﺷﻛﻼت ﻣﺳﻛن و ﻧﯾز زﯾرﺳﺎﺧﺗﮭﺎي ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻣﺳﻛن ﺷﮭري را. ﺣﺎﻻ‬ ‫ﻛﮫ ﻣﺳﻛن ﻣﮭر ﺑراي ﺧودش ﯾك وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﻣﺳﺗﻘل ﺑراي رﻓﻊ ﻣﺷﻛﻼت ﻻزم دارد !! ﺑﮫ ھر ﺣﺎل دﻻﯾل ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدي وﺟود دارد ﻛﮫ اﺻوﻻ ﺟﻧس اﯾن دو ﻣﻘوﻟﮫ را از ھم ﺟدا ﻣﯾﻛﻧد‬ ‫و ﺷراﯾط و ﻣﺳﺎﯾل ﺧﺎص ھر ﯾك ﻛﺎﻣﻼ از ھم ﺟدا و ﻗﺎﺑل ﺗﻔﻛﯾك اﺳت.‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Naser‬‬ ‫‪Naser Akhavan‬‬ ‫‪Expert at railway board‬‬ ‫ﺑﮫ ﻧظر اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺿﻣن اﯾﻧﮑﮫ وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﺎﯾد ﺗﺷﮑﯾل ﮔردد و اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺳﯾﺎر ﺿروری ﻣﯾﺑﺎﺷد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻗطﺎرھﺎی ﺣوﻣﮫ ای ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﺎ ﻣﺗرو ﻣﯾﺑﺎﺷد‬ ‫ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺑﮫ راه آھن و در ﮐل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻣﻧﺗﻘل ﮔردد.‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan, Majid Babaie, MBA, PMP and 1 other like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫ﺑﺎ ﺳﻼم - ﮔزارش ﻣﻧﺗﺷره ﺷوراي ﺣﻣل و ﻧﻘل ھﻣﮕﺎﻧﻲ ﺑراي اﯾن ﻣوﺿوع ﻛﺎﻓﻲ اﺳت و ھﻣﯾﻧطور ﮔزارش ﭘژوھش اﻧﺟﺎم ﺷده از ﺳوي ﻣرﻛز ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﺳﺗراﺗژﯾك ﻛﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ھر‬ ‫دو در اﯾﻧﺗرﻧت ﻣﻧﺗﺷر ﺷده اﺳت. ھر دو ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺿرورت ﺗﻔﻛﯾك اﺳت. ﻣطﻠب ﻣﻔﺻﻠﻲ ﻧﯾز اﯾﻧﺟﺎﻧب در اﯾن راﺑطﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﻛرده ام ﻛﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﻲ اﯾن ﺗﻔﻛﯾك ﺻورت ﮔﯾرد .‬ ‫ﭼون ﻗﺻد اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﻲ ﻧدارم، ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧدان ﻣﻲ ﺗواﻧﻧد از اﯾﻧﺟﺎﻧب درﯾﺎﻓت ﻛﻧﻧد. آدرس اﯾﻣﯾل اﯾﻧﺟﺎﻧب ‪s_naseryan@yahoo.com‬‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪HOSSEIN AMIN SADRABADY, Majid Babaie, MBA, PMP and 1 other like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫64 ‪Page 5 of‬‬
 6. 6. ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫‪Hazrati‬‬ ‫‪Hazrati Metro‬‬ ‫‪translator & researching in tehran metro‬‬ ‫ﺳﻼم . ﻣن ﺑﺎ اﯾن ﻣوﺿوع ﻣواﻓﻘم ﭼون ﺑﺎ ﺟداﯾﻲ اﯾن دو وزارت ﺧﺎﻧﮫ ، ﻣدﯾرﯾت و ﭘﯾﺷرﻓت ھر ﻛدام از آﻧﮭﺎ ﺳرﯾﻌﺗر ، راﺣت ﺗر و ﻛﺎرآﻣدﺗر ﺧواھد ﺑود. ﺗﻣرﻛز داﺷﺗن ﺑر ﯾك‬ ‫ﺣوزه ﺧﺎص ﻣﻲ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ ﻧظرات ﺧﺎﺻﻲ دﺳت ﭘﯾداﻛرد و در اﯾن ﺧﺻوص وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺷﮭري و ﺣوﻣﮫ اي ﻣﻲ ﺗواﻧد راه ﻛﺎري ﺑر ﻏﻠﺑﮫ ﺑر آﻟودﮔﻲ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ،‬ ‫ﺻرﻓﮫ ﺟوﯾﻲ در ﻣﺻرف اﻧرژي و ﺻرﻓﮫ ﺟوﯾﻲ اﻗﺗﺻﺎدي و ﭘﯾﺷرﻓﺗﮭﺎي ﻧظﯾر آن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و در ﺑﺧش دﯾﮕر ﯾﻌﻧﻲ وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزي ﻣﻲ ﺗواﻧد در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻛﻣك‬ ‫ﻣوﺛري ﺑﺎﺷد . ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزي ﻛﺷورھﺎي اطراﻓﻣﺎن در ﺧﺻوص ﺷﮭر ﺑدون ﻛرﺑن ﻣﺛل دﺑﻲ و ... ﻧﺷﺎن ﻣﻲ دھد ﻛﮫ ﺑﺎ ﻣدﯾرﯾت و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزي در ﺑﺧش ﺷﮭرﺳﺎزي و ﺳﺎﺧت و‬ ‫ﺳﺎز ازﺑﺳﯾﺎري از آﻟودﮔﻲ ھﺎي زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﻲ ﭘﺎك ﻧﻣوده و ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺳﺑزي را دراﯾن ﻣﻧطﻘﮫ اﯾﺟﺎد ﻣﻲ ﻛﻧد. ﻟذا ﺑﺎ اﻟﮕوﺑرداري از ﺑرﺧﻲ ﺗﺟرﺑﯾﺎت دﯾﮕران و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزي و‬ ‫ﻣدﯾرﯾت ﺻﺣﯾﺢ در ھر ﻛدام از اﯾن وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﻣﻲ ﺗواﻧﯾم ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﺎك و ﺳﺑزي را در ھر دو ﻣورد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم. ﺑﺎ ﺗﺷﻛر‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪masoud karkehabadi, Majid Babaie, MBA, PMP like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪ehsan‬‬ ‫‪ehsan jahanmard‬‬ ‫‪civil engineer at mortafa sazan‬‬ ‫ﺳﻼم ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﺑﺎﯾد وزرارت ﺣﻣل و ﻧﻘل , راھﺳﺎزی و ﺷﮭرﺳﺎزی ھر ﮐدام ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺟزا ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ ھرﮐدام ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧود ﮐﮫ ﻧﻘش ﺣﯾﺎﺗﯽ در ﮐﺷور‬ ‫دارﻧد,ﺑﭘردازﻧد‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Hamidreza‬‬ ‫‪Hamidreza Bahmanpour khalesi‬‬ ‫‪student of regional & urban planning at IAUN‬‬ ‫ﺳﻼم ﺑﮫ ھﻣﮫ‬ ‫ﺑﮫ ﻋﻠت اﯾﻧﮑﮫ در اﯾران ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﯾن ﺑﺧﺷﯽ وﺟود ﻧدارد و ھﻣﯾﻣن ﺟدا ﺷدن ھر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از اﯾن وزات ﺧﺎﻧﮫ ﻣﻧﺟ ر ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺟزﯾره ای ﻣﯽ ﺷود ﺑﮭﺗر اﺳت اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ‬ ‫وظﺎﻟﯾف ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣدﯾر ﺷود ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾﺷﺗری ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺷود.اﻣﺎ ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ دﻏدﻏﮫ ھﺎی ﺣﻣل وﻧﻘﻠﯽ ﺑﮭﺗر وظﺎﯾ ف ﭘراﮐﻧد ﺑﯾن وزات راه وﺷﮭرﺳﺎزی و وزارت‬ ‫ﮐﺷور در ﯾﮏ وزارت ﺧﺎﻧﮫ ﺟﻣﻊ ﮔردد ﺗﺎ در اﯾن ﻣدﯾرﯾت واﺣد و ﺑﻊ ﺗﺑﻊ آن ﯾﮏ ﻣدﯾرﯾت ﻣﺎﻟﯽ واﺣد ﻣﻧﺟر ﺷود.‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫64 ‪Page 6 of‬‬
 7. 7. ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫ﻛوﭼكﺳﺎزي دوﻟت از ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎي ﻣوﻛد و ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﻧظﺎم در ﺳﺎﻟﮭﺎي اﺧﯾر اﺳت ﻛﮫ در اﯾن راﺳﺗﺎ در ﻣﺎده 35 ﻗﺎﻧون ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﻧﺟم ﻛﺎھش ﺗﻌداد وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎ ﺗﺻوﯾب ﺷد. ھرﭼﻧد‬ ‫ﻛوﭼكﺳﺎزي دوﻟت ﻣﻲﺗواﻧد ﺑدون ﻛﺎھش ﺗﻌداد وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎ ﺑﺎ روشھﺎﯾﻲ ﻧظﯾر ﻛﺎھش ﺗﺻديﮔري و ﺧﺻوﺻﻲﺳﺎزي ﻧﯾز ﺻورت ﮔﯾرد و در ھﻧﮕﺎم ﺑررﺳﻲ ﻻﯾﺣﮫ ﻗﺎﻧون‬ ‫ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﻧﺟم در ﻣﺟﻠس ﺷوراي اﺳﻼﻣﻲ ھﻧﮕﺎﻣﻲ ﮐﮫ ﻣوﺿوع ادﻏﺎم وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎ ﻣطرح ﺷد، ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺗﺎﮐﯾد داﺷﺗﻧد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗ ﺻدیھﺎی دوﻟت ﮐم ﻧﺷده و ﺣﺟم ﮐﺎرھﺎی ﺣوزه‬ ‫وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎ ﺑﺎﻻ اﺳت، ادﻏﺎم ﻣﻣﻛن اﺳت وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎ را ﺑﮫ ﺳﻣت ﻗﻔل ﺷدن و ﭘﺎﯾﯾن آﻣدن ﮐﺎرآﯾﯽھﺎ ﺳوق دھد. در واﻗﻊ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﺧواھﯾم ﺗﻌرﯾ ف ﻣﺟددي از ﺗﻌداد و وظﺎﯾف‬ ‫وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم، ﺑﺎﯾد ﻣراﺗب ﺑﮫ ﺻورت ﻛﻼن و ﺑراﺳﺎس ﻣﺎﻣورﯾتھﺎی دوﻟت و طرح آﻣﺎﯾش ﺳرزﻣﯾن و ﮐﺎﻟﺑد ﻣﻠﯽ، و دﯾﮕر اﺳﻧﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺗﻲ ﻧظﯾر ﺳﻧد ﭼﺷماﻧداز ﺗوﺳط‬ ‫ﻣرﺟﻊ ذﯾﺻﻼﺣﻲ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺷود وﻟﻲ ﭼﻧﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫای ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت و ﺑﮫ ﻧظر ﻣﻲرﺳد اﯾن ﻣﺎده ﻗﺎﻧوﻧﯽ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﻧﺟم، ﯾﮏ ﺗﺻﻣﯾم ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽﻧﺷده اﺳت.‬ ‫)2( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ali delghavi, Ebrahim Issai like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Hamidreza‬‬ ‫‪Hamidreza Bahmanpour khalesi‬‬ ‫‪student of regional & urban planning at IAUN‬‬ ‫ﺳﻼم ﺟﻧﺎب ﻧﺎﺻرﯾﺎن‬ ‫ﻣن ھم ﺑﺎ ﻧظر ﺷﻣﺎ ﻣواﻓق ھﺳﺗم .ﮐوﭼﮏ ﺳﺎزی دوﻟت ﻗطﻌﺎ ﻣﮭم اﺳت و ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺗﻔﺳﯾر اﯾن ﻣﺎده ﺑﮫ ﮐﺎھش ﻧﻘش ﺗﺻدی ﮔری دوﻟت ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت ، ھﻣراه ﺑﺎ‬ ‫اﻗراﯾش ﻧظﺎرت ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﻗطﻌﺎ ﺑرای اﯾن ﻧظﺎرت ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗوی ﻻزم اﺳت ﺗﺎ ﺑر ﮐل ﻓراﯾﻧد ﻧظﺎرت ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد اﻟﺑﺗﮫ ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت ﮐﮫ ﮐﻼن ﺑﯾﻧﯽ ﻧﮭﺎد‬ ‫ﺟزﺋﯽ ﺟدا ﻧﺎﭘذﯾر ﺑر ﯾﮏ ﻧظﺎم ﻧظﺎرﺗﯽ ﻗوی ﺧواھد ﺑود.‬ ‫)4( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪M.Sadegh Dayjoori, Ebrahim Issai and 2 others like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪mojtaba‬‬ ‫‪mojtaba azizi‬‬ ‫‪iran university of science and technology‬‬ ‫ﺳﻼم‬ ‫اﮔﮫ ﺟدا ﺑﺷﮫ ﺧوب ﻣﯾﺷﮫ وﻟﯽ ﺑﮭﺗره ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﮫ ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﺑﻌﺿﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﮕﮫ ھم ﻣﯾﺗوﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﻣل وﻧﻘل ﮐﻣﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﮑﻧﮫ. ﻣﺛﻼ اﺳﺗﻔﺎده از اﻓراد ﻣﺗﺧﺻص، اﺳﺗﻔﺎده از‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رﯾﻠﯽ داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ در ﺻﻧﻌت . ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن راه آھن داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠم و ﺻﻧﻌت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺗﺧﺻﺻﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﻧد، از ﺳوی ﺻﻧﻌت دﭼﺎر ﺑﯽ‬ ‫ﻣﮭری ﺷدن و ﮐﺳﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗوﺟﮫ ﻧﻣﯾﮑﻧﮫ . اﮔﮫ اﯾن ﻋواﻣل ﺑﮭش ﻓﮑر ﻧﺷﮫ، ﺑﮭﺗره اﯾن ﺟداﺳﺎزﯾﮭﺎ اﻧﺟﺎم ﻧﺷﮫ و ﭼون ﺑﺎﻋ ث اﺳراف در ﺑﯾت اﻟﻣﺎل ﻣﯾﺷﮫ.‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ jafarpur likes this‬اﻣﯾر‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Ebrahim‬‬ ‫‪Ebrahim Issai‬‬ ‫‪Board Member, Amout Sepehr Company‬‬ ‫64 ‪Page 7 of‬‬
 8. 8. ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ آﻗﺎی ﻣﮭﻧدس ﻧﺎﺻری ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﻓرﻣودﻧد، در ﭘﺷت اﯾن ﻗواﻧﯾن ﻗﺻد و ﻣﻧظوری ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت و آن ھم ﮐم ﮐردن ﺗﺻدی ﮔری دوﻟت اﺳت و اﻓزاﯾش واﮔذاری اﻣور ﻣردم‬ ‫ﺑﮫ ﺧود ﻣردم. ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد دوﻟت در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷراﯾط ﺧﺎص ﮐﺷور ﻣﺟﺑور ﺑﮫ درﮔﯾری ﻣﺳﯾﻘﯾم در اﯾﺟﺎد زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﺎﺷد و ﺑﺎ اﯾن ﺷراﯾط داﺷﺗن‬ ‫ﯾﮏ ﻣدﯾرﯾت ﻣﺟزا و ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺑرای ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﺎآﯾﯽ ﺑﮭﺗری دارد.‬ ‫)2( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Saedeh Saeedifard, Seyed morteza Naseryan like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﺻوﯾب ﻗﺎﻧون ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﻧﺟم اﻧﺗظﺎر ﻣﻲرﻓت اﻧﺗﺧﺎب وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎ ﺑراي ﺗﻠﻔﯾق و ﺗﻐﯾﯾر ﺷرح وظﺎﯾف آﻧﮭﺎ ﺑر ﻣﺑﻧﺎي ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣدون و ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﻲ ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺟﺎرب دﯾﮕر ﻛﺷورھﺎ و ﺷراﯾط ﻛﻧوﻧﻲ ﻛﺷور و وﺿﻌﯾت ﻣطﻠوب آﺗﻲ ﺑﺎﺷد وﻟﻲ ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ آﻗﺎي دﻛﺗر ﺑﮭﺑﮭﺎﻧﻲ ﮔﻔﺗﻧد ادﻏﺎم دو وزارت ﺳﺎﺑق راه و ﺗراﺑري و ﻣﺳﻛن و‬ ‫ﺷﮭرﺳﺎزي در ﺳﺎل 0931 طﺑق ﯾك ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺷده ﻧﺑود )ﺣﺗﻲ اﺟراي ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻗﺑﻠﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت و ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزي ﻛﺷور ﺑﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎي 28 ﺗﺎ 48 ﻧﯾز ﻣدﻧظر‬ ‫ﻧﺑود( و در ﭘﻲ اﺳﺗﯾﺿﺎح وزﯾر ﺳﺎﺑق )دﻛﺗر ﺑﮭﺑﮭﺎﻧﻲ( اﻧﺟﺎم ﺷد و ﭘﯾرو اﺻرار دوﻟت ﺑر ﺻﻼﺣﯾت وزﯾر ﺳﺎﺑق و ﺗﺎﺧﯾر ﺑﺳﯾﺎر در ﻣﻌرﻓﻲ ﺳرﭘرﺳت وزارت و ﻋدم ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻓرد‬ ‫ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺑراي ﺗﺻدي ﭘﺳت وزارت راه و ﺗراﺑري ﺑﮫ ﻣﺟﻠس ﺷوراي اﺳﻼﻣﻲ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً دوﻟت ادﻏﺎم دو وزارت را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﻣود ﺗﺎ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﻲ وزﯾر ﺟدﯾد ﻧﺑﺎﺷد ﻛﮫ ﺑﮫ ﻧوﻋ ﻲ‬ ‫واﻛﻧش در ﻗﺑﺎل راي ﻋدم اﻋﺗﻣﺎد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺣﺗرم ﻣﺟﻠس ﺷوراي اﺳﻼﻣﻲ ﺑﮫ وزﯾر ﺳﺎﺑق ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷد.‬ ‫)4( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ali delghavi, Ebrahim Issai and 2 others like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Hamidreza‬‬ ‫‪Hamidreza Bahmanpour khalesi‬‬ ‫‪student of regional & urban planning at IAUN‬‬ ‫ﻣن ﻓﻘط ﻧظر ﺗﻣﺎم دوﺳﺗﺎن رو ﺑﮫ ﺗﻔﮑر ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺟﻠب ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﮐل دارای ﺧﺎﺻﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﯾﺞ ﯾﮏ از اﺟزا آن را ﻧدارﻧد !!!!!!!‬ ‫ﺣﺎل ﺑﺎﯾد دﯾد ﮐﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺧود ھدف اﺳت ﯾﺎ وﺳﯾﻠﮫ ای اﺳت ﺑرای ﯾﮏ ﺗوﺳﻌﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﮭر ھﺎ و ﻣﻧﺎطق ﮐﺷور ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺟدا ﺷدن اﯾن ارﮔﺎن از ﺳﺎﯾر وزار ت‬ ‫ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑﺧﺷﯽ در ﺳطوح ﮐﻼن ﺗﺎ ﻣﺣﻠﯽ داﻣن ﻣﯽ زﻧد ﺑﮭﺗر اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺟﺎﻣﻊ در ﺗﻣﺎم اﺑﻌﺎد ﻓﺿﺎﯾﯽ ﮐﺷور از‬ ‫ﻗﺑﯾل ﺣﻣل وﻧﻘل ، ﺷﮭرﺳﺎزی ، ﻣﺳﮑن و... ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷود‬ ‫)2( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ jafarpur, kiarash Ghasemlou like this‬اﻣﯾر‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Majid Babaie, MBA, PMP‬‬ ‫‪Secretary General at Guild of Rail Transport Companies and Related Services‬‬ ‫‪Top Contributor‬‬ ‫64 ‪Page 8 of‬‬
 9. 9. ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫ﺟﻧﺎب ﺧﺎﻟﺻﯽ ﺧوﺷﺣﺎﻟم ﮐﮫ ﻣوﺿوع را ازاﯾن ﺣﯾث ھم ﺗﺣﻠﯾل ﮐردﯾد. ﺑﺎ ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﺟﺎﻣﻊ ﻧﮕ ری ﻧظرﯾﮫ ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﻣواﻓﻘم اﻣﺎ دوﻧﮑﺗﮫ ھم دارم :‬ ‫1( ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺗﺎﺋﯾد ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺟزﺋﯽ از ﻣدل ﮐﻠﯽ راه و ﺷﮭرﺳﺎزی ﺑﺎﺷد. ﻓرض اﺻﻠﯽ ﻧظرﯾﮫ ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ , ھم راﺳﺗﺎ ﺑودن اھداف ھﻣﮫ اﺟزاء و ﮐل‬ ‫واﺣد اﺳت. آﯾﺎ ﭼﻧﯾن ﻓرﺿﯽ اﯾﻧﺟﺎ ﺻدق ﻣﯽ ﮐﻧد .‬ ‫2( از ﻧﻘطﮫ ﻧظر اﺛرﺑﺧﺷﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣوﺿوع اﺻﻠﯽ ﻣورد ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ اﺳت ﻧظرﯾﮫ ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ ھر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﺑﺧش ھﺎی ﻓرﻋﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ھم ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﻧد‬ ‫)ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﺎ ﺷﮭرﺳﺎزی ھﻧوز ﺗﻌرﯾف ﻣﺷﺧﺻﯽ در ﮐﺷور ﻣﺎ ﻧدارد( ﮐﮫ اﮔر ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﺿﻌﯾف ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾد اﯾن ﻋﻣﻠﮑرد ﺿﻌﯾف ﺑر ﻋﻣﻠﮑرد ﮐل‬ ‫ﺳﯾﺳﺗم ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺧواھد داﺷت. ﺣﺎﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎﺛﯾر ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﺧش ﺷﮭرﺳﺎزی )ﻋﻣدﺗﺎ ھﻣﺎن ﻣﺳﮑن ﻣﮭر( ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﺑر ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺛﺑت ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت‬ ‫ﺟﺎی ﺑررﺳﯽ دارد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎی ﮐﺎر ﺑرداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﺎﺛﯾر ﻣﻧﻔﯽ ﺑر اﻧﺳﺟﺎم و ﻣدﯾرﯾت ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل داﺷﺗﮫ .‬ ‫ﻣﺷﮑل اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ در زﻣﺎن ادﻏﺎم ﺗﻌرﯾف دﻗﯾﻘﯽ از ﮐل واﺣدی ﮐﮫ اﯾﺟﺎد ﮔردﯾد )ﻣﻧظور وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی( ﻧﺷده اﺳت و ﻟذا ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﺑﯾن اﺟزاء ﺟدﯾد ﻧﺎدﯾده‬ ‫ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت. از طرﻓﯽ ﭼون ھدﻓﮕذاری آن ﮐل واﺣد ﮐﮫ ﻣدﻧظر ﺷﻣﺎﺳت ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ ﻟذا اﺛرﺑﺧﺷﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﺟدﯾد ھم ﻋﻣﻼ زﯾرﺳوال اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﻣﻧظور ﻣﺎ از اﺛرﺑﺧﺷﯽ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺣﻘق اھداف ﻣطﻠوب ﺳﺎزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﭼون ﻋﻣﻼ ھدﻓﯽ ﺗرﺳﯾم ﻧﮕردﯾده ﻧﻣﯽ ﺗوان در ﻣورد آن ﻗﺿﺎوت درﺳﺗﯽ داﺷت.‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan, Ebrahim Issai and 2 others like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Hamidreza‬‬ ‫‪Hamidreza Bahmanpour khalesi‬‬ ‫‪student of regional & urban planning at IAUN‬‬ ‫ﺳﻼم ﺟﻧﺎب ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﺎ ﻗﺳﻣت دوم ﺣرف ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﺗﻌﺎرﯾف ﻧﺎﻗص و ﺷﺗﺎب زده ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در وزرات راه و ﺷﮭرﺳﺎزی ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ در ﮐل ﺳﯾﺳﺗم اداری و اﺟراﯾﯽ ﮐﺷور ﻣواﻓﻘم ھﺳﺗم‬ ‫اﻣﺎ در ﻣورد ﻗﺳﻣت اول ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم ﭼون در ﺳﺎﺣﺗﺎر ﮐﻼن ﮐﺷور ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﯾﮏ ھدف ﮐﻼن ھﺳﺗﯾم )ﻣﺛﻼ ﯾﮑﯽ از اﯾن اھداف: زﯾر ﺳﺎﺧت ھﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺎﻟﺑدی ﮐﺷور اﺳت(‬ ‫ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎ ﺗﻌرﯾف اﯾن ھدف اﺣﺗﻣﺎﻻ راه، ﻣﺳﮑن و ... را ﻣﯽ ﺗوان در ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﮐﻠﯽ )ﻣﺛل وزرات راه و ﺷﮭرﺳﺎزی ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﻧﺎم آن ھم درﺳت ﺗﻌرﯾف ﻧﺷده اﺳت( دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی‬ ‫ﮐرد و در اداﻣﮫ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﺳﯾﺳﺗم اﯾن ﻧﮭﺎد ﺧود ﺑﮫ ﺑﺧش ھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺟون ﻣﺳﮑن ، راه و... ﺑﺎﯾد ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﺷود‬ ‫)2( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ jafarpur, Ebrahim Issai like this‬اﻣﯾر‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫اﯾﻧﻛﮫ دو ﺑﺧش ﻣﺛل ﻣﺳﻛن و ﺷﮭرﺳﺎزي ﺑﺎ ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل اﺷﺗراك و ھم ﭘوﺷﺎﻧﻲ در ﺑرﺧﻲ ﻣوﺿوﻋﺎت دارﻧد دﻟﯾل ﺑر ادﻏﺎم دو وزارت ﻧﯾﺳت ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ وزارت راه ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺧش ﺻﻧﻌت و وﻣﻌدن ھم در ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزي اﺳﺗراﺗژﯾك ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﻲ ﺑﺎ وزارت راه دارﻧد ﯾﺎ وزارت ﻧﯾرو ﻧﯾز ﻛﺎر زﯾرﺑﻧﺎﯾﻲ اﻧﺟﺎم ﻣﻲ دھد و ...‬ ‫ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ ﻋرض ﺷد ﻣﺎده ﻗﺎوﻧﻲ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﻧﺟم ﻣﺑﻧﻲ ﺑر ﻛﺎھش ﺗﻌداد وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺟﺎي ﻧﻘد دارد ﻛﮫ آﯾﺎ ﺑﮫ اھداف ﻛﺎھش ﺗﺻدي ﮔري و ﭼﺎﺑك ﺳﺎزي دوﻟت ﻣﻲ رﺳد ؟ و اﺑﮭﺎم‬ ‫دﯾﮕر ﻛﮫ آﯾﺎ دوﻟت ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻣﻲ ﺗواﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد ﻛدام وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ را ادﻏﺎم ﻛﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗﺎﯾﯾد ﻣﺟﻠس ھم ﺑرﺳد؟‬ ‫وﻗﺗﻲ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺗﻠﻔﯾق دو وزارت راه و ﺗراﺑري و ﻣﺳﻛن و ﺷﮭرﺳﺎزي و ﻣﻌرﻓﻲ آﻗﺎي ﻣﮭﻧدس ﻧﯾﻛزاد ﺑراي ھر دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ از ﺳوي دوﻟت ﻣطرح ﺷد ﺟﺎ داﺷت ﻣﺟﻠس ﺷوراي‬ ‫اﺳﻼﻣﻲ اﺑﺗدا از دوﻟت دﻻﯾل ﺗوﺟﯾﮭﻲ و ﮔزارش ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺑراي اﯾن ادﻏﺎم و ﺷرح وظﺎﯾف وزارت ادﻏﺎﻣﻲ را ﻣﻲﺧواﺳت. ﺿﻣن اﯾﻧﻛﮫ ھﻣﺎن ﻣوﻗﻊ اھل ﻓن ﺑر اﺷﺗﺑﺎه ﺑودن اﯾن‬ ‫ﺗﻠﻔﯾق ﺗﺎﻛﯾد ﻣﻲﻛردﻧد وﻟﻲ ﻣﺟﻠس ﺷوراي اﺳﻼﻣﻲ در ﺗﻧﮕﻧﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود و و ﺑﻌد از اﺳﺗﯾ ﺿﺎح دﻛﺗر ﺑﮭﺑﮭﺎﻧﻲ، ﭘﺳت وزارت راه ﺑﻼ ﺗﻛﻠﯾف ﻣﺎﻧده ﺑود و دوره ﺳرﭘرﺳﺗﻲ آﻗﺎي‬ ‫ﻣﮭﻧدس ﻧﯾﻛزاد، ﺑﯾش از ﺳﻘف زﻣﺎﻧﻲ ﻗﺎﻧوﻧﻲ طوﻻﻧﻲ ﺷده ﺑود و ﺑﮫ ﺗﺑﻊ آن ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﻲ ﺑﻼﺗﻛﻠﯾف ﺑود و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎي ﺗﺎﺑﻌﮫ وزارت راه و ﺗراﺑري ﺳﺎﺑق دﭼﺎر رﻛود‬ ‫ﺑودﻧد و دوﻟت در ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺗوﻟﻲ آن ﺑﻌد از اﺳﺗﯾﺿﺎح آﺧرﯾن وزﯾر راه و ﺗراﺑري، ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯾر ﺑﺳﯾﺎر اﺻرار ﺑر ادﻏﺎم داﺷت و ھﯾﭻ ﮔزارش ﺗوﺟﯾﮭﻲ ﺗﮭﯾﮫ و اراﺋﮫ ﻧﺷد و ﻣﺟﻠس‬ ‫ﺷوراي اﺳﻼﻣﻲ در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﻲ ادﻏﺎم را ﭘذﯾرﻓت‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫64 ‪Page 9 of‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬
 10. 10. ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫‪Ebrahim Issai, Majid Babaie, MBA, PMP and 1 other like this‬‬ ‫∑‬ ‫‪Farhad‬‬ ‫‪Farhad Bandarchian‬‬ ‫‪director at rayman rasha‬‬ ‫در ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﻣور ﺷﮭرﺳﺎزی و راه وﺗراﺑری ﺑﺻورت وزارت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی زﯾرﺑﻧﺎﺋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﺷورھﺎی ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ زﯾر ﺳﺎﺧت ﺣﻣل وﻧﻘل وﺷﮭرﺳﺎزی آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺣد‬ ‫ﻣطﻠوب ﺧود رﺳﯾده و ﻓﻘط ﻧﻘش ﻋﻣده اﯾن وزاﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻧﮕﮭداری وﺗﻌﻣﯾرات ﻣﯾﺑﺎﺷد ﻟﯾﮑن در ﮐﺷورھﺎی ﮐﮫ ھم در ﺷﮭرﺳﺎزی و ھم در ﺣﻣل وﻧﻘل ھﻧوز ﺑﺳﯾﺎری از زﯾر ﺳﺎﺧت‬ ‫ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﮐﺎﻣل ﻧﻣﯾﺑﺎﺷﻧد وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﺗرﮐﯾﺑﯽ ﺑرای اﯾن دو ﻣوﺿوع ﮐﺎر درﺳﺗﯽ ﻧﺑوده ﭼون ﺣﺟم ﮐﺎر ھر دو ﺻﻧﻌت ﺑرای اﯾن ﮐﺷورھﺎی در ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﻣﯾﺑﺎﺷد.‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Ebrahim Issai, Majid Babaie, MBA, PMP and 3 others like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Esmaiel‬‬ ‫‪Esmaiel Ghahremani‬‬ ‫‪Business Development Manager‬‬ ‫ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﺣﻣل و ﻧﻘل، داﺷﺗن ﯾﮏ وزارت ﻣﺟزا ﺑﮭﺗر اﺳت، ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﺎز و ﮐﺎرھﺎی ﻣدﯾرﯾﺗﯽ ﻓﻌﻠﯽ، ﻣﻌﺿل ﺣﻣل و ﻧﻘل، ﺣﺗﯽ ﺑﺎ داﺷﺗن وزارت ﺟدا‬ ‫ﺣل ﻧﺧواھد ﺷد. از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﭘروژه ھﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘﻠﯽ )ﺑوﯾژه رﯾﻠﯽ( ﻋﻣدﺗﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺳ رﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻ دارﻧد، ﺑدون ﺗوﺟﮫ وﯾژه از ط رف دوﻟت و ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن ﻣﻘﺎﻣﮭﺎی‬ ‫ﮐﺷور، ﺑﮭﺑود ﭼﺷﻣﮕﯾری ﺣﺎﺻل ﻧﺧواھد ﺷد. ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾﺷرو در ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ )ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ ﺳ رﯾﻊ زﯾرﺳﺎﺧﺗﮭﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد(‬ ‫ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ در ﺣد ﺣﺎﮐم ﯾﺎ رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﺷﺧﺻﺎ ﭘروژه ھﺎی رﯾﻠﯽ و ھواﯾﯽ را ﺑط ور وﯾژه ﭘﯾﮕﯾری ﻣﯾﮑﻧﻧد .‬ ‫ﺑﮫ ھر ﺻورت ﮐﺎر ادﻏﺎم، ﮐﺎﻣﻠن ﻏﯾر ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺗوﺟﯾﮫ ﻧﺎﭘذﯾر ﺑود، ﻟﮑن اﮐﻧون ﺑرای ﻟﻐو اﯾن ﮐﺎر ﺑﯽ ﻣطﺎﻟﻌﮫ، وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی، دﻧﺑﺎل ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت !! ﺑﮫ‬ ‫ﻧظر ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ ﺑﮫ ھر دﻟﯾل، رﻏﺑﺗﯽ ﺑﮫ ﺟدا ﺳﺎزی وﺟود ﻧدارد و ﺷﺎﯾد ھم ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﺎﯾﯾد اﻗدام ﻋﺟوﻻﻧﮫ در ﺧﺻوص ادﻏﺎم ﺷود ! اﻣﯾدوارم ﭼﮫ در وﺿﻊ‬ ‫ﻓﻌﻠﯽ و ﭼﮫ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯾﮏ، وزﯾر ﻣﺣﺗرم راه و ﺷﮭرﺳﺎزی، اھﻣﯾت ﺑﺎﻻ ﺑرای ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻗﺎﯾل ﺑﺎﺷﻧد، ﺣداﻗل ھﻣﺳﻧﮓ ﺑﺧش ﻣﺳﮑن، ھر ﭼﻧد از ظواھر اﻣر، اﯾن ﻣوﺿوع‬ ‫اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻧﻣﯾﺷود‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Majid Babaie, MBA, PMP likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫اﮔر ادﻏﺎم ﯾﺎ ﺗﻔﻛﯾك ﯾﺎ ھر ﺗﻐﯾﯾر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺧواھد در ﻋﻣل درﺳت از ﻛﺎر در آﯾد ﺑﺎﯾد ﺳﻧﺟﯾده و ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﻛﺎﻣل ﻗﺑﻠﯽ ﺑﺎﺷد ﻧﮫ اﯾﻧﻛﮫ اﺑﺗدا وزرا ﻋ زل و ﻧﺻب ﺷوﻧد و ﺑﻌد‬ ‫ﺑﻧﺷﯾﻧﻧد ادﻏﺎم را ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﻛﻧﻧد و ﺑﮫ روش ﺳﻌﯽ و ﺧطﺎ ﭘﯾش ﺑروﻧد اﯾﻧطور ﻛﺎر ﻛردن ﺳﺎدهﺗرﯾن و ﭘرھزﯾﻧﮫﺗرﯾن روش ﻣدﯾرﯾﺗﯽ اﺳت، ﯾﻌﻧﯽ روش ﺳﻌﯽ و ﺧطﺎ ﻓﻘط در ﻣﺳﺎﺋل‬ ‫ﭘﯾشﭘﺎاﻓﺗﺎده ﺑﮫ ﻛﺎر ﻣﯽرود ﻧﮫ در اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻛوﻣﺗﯽ. دﻗت ﺷود ھر ﺳﺎل در ھﻔﺗﮫ ﭘژوھش ﺷﻌﺎر داده ﻣﻲﺷود "ﺑدون ﭘژوھش ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾري ﻧﻛﻧﯾم" وﻟﻲ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ‬ ‫در ﻋﻣل ﭼﻧﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﻣﮭﻣﻲ در دوﻟت و ﻣﺟﻠس ﺷوراي اﺳﻼﻣﻲ ﺑدون ﭘژوھش و ﺑدون ﺑﺳﺗرﺳﺎزي ﻣﻧطﻘﻲ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫64 ‪Page 10 of‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬
 11. 11. ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Majid Babaie, MBA, PMP likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Hamidreza‬‬ ‫‪Hamidreza Bahmanpour khalesi‬‬ ‫‪student of regional & urban planning at IAUN‬‬ ‫در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن دو وزات ﺧﺎﻧﮫ از ھم ﺟدا ﺷود ﻻزم اﺳت ﺑرای ﺗﺣﻘق طرح ھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﺗواﻣﺎن ﯾﮏ ﻣدﯾرﯾت ﺑﯾن ﺑﺧﺷﯽ ﻗوی را در دوﻟت ﺳﺎزﻣﺎن دھﯾم ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺧود‬ ‫دارای ھزﯾﻧﮫ ھﺎی زﯾﺎدی اﺳت ﻣﺛل ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و اﻓزاﯾش ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻓرﺻت و..... ﺧواھد ﺑود‬ ‫اﻣﺎ در ﺻورت ﻋدم وﺟود ﺳﺎزﻣﺎن ﻓوق ﺑﺎ روﻧد ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ رو ﺑﮫ رو ﻣﯽ ﺷوﯾم ﻣﺛل اﺣداث ﺷﮭر ھﺎی ﺟدﯾد در اطراف ﺗﮭران و ﻋدم وﺟود زﯾر ﺳﺎﺧت ھﺎی ﻻزم ﺣﻣل و ﻧﻔل‬ ‫ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﮐﻼن ﺷﮭر ﺗﮭران !!!!!!!!!!!!!!!!!!!‬ ‫ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن دو ﻧﮭﺎد ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﻣزﯾت ھﺎی ﭼون: ﮐﺎھش ھزﯾﻧﮫ ھﺎ، ﻣدﯾرت واﺣد زﯾر ﺳﺎﺧت ھﺎو..... را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺧواھد داﺷت‬ ‫و ھﻣﭼﻧﯾن در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺿﻌف ھﺎﯾﯽ در اﯾن ﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﮫ ﺑﺎز ﺗﻌرﯾف ﺷرح وظﺎﯾف و اﺧﺗﯾﺎرات اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﭘردازﯾم ﻧﮫ ﺗﺟزﯾﮫ آن!!!!!!!!!!!!!!‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ jafarpur likes this‬اﻣﯾر‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Majid Babaie, MBA, PMP‬‬ ‫‪Secretary General at Guild of Rail Transport Companies and Related Services‬‬ ‫‪Top Contributor‬‬ ‫ﺷرط و ﺷروط ﺗﻔﮑﯾﮏ وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی از دﯾدﮔﺎه وزﯾر راه و ﺷﮭرﺳﺎزی‬ ‫ﻣﺗن دﯾدﮔﺎه ھﺎی وزﯾر ﻣﺣﺗرم را ﮐﮫ در ﺣﺎﺷﯾﮫ ﻣراﺳم روز ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾﺎن ﺷده و در ﺳﺎﯾت ﺗﯾن ﻧﯾوز ھم ﻣﻧﻌﮑ س ﮔردﯾده ﻣﻼﺣظﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد. ﻧﮑﺎت ﺧوﺑﯽ ھم ﻣطرح ﮔردﯾده ﺷﺎﯾد ﺑﺎ‬ ‫اﯾن ﺗوﺿﯾﺣﺎت وزﯾر ﺳوﺳوی اﻣﯾدی ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺑﺎﺷد .‬ ‫ﺗﯾن ﻧﯾوز | وزﯾر راه و ﺷﮭرﺳﺎزی ﺑﺎ ﺑﯾﺎن اﯾﻧﮑﮫ آزاد ﺷدن ﺧرﯾد و ﻓروش ﻣﺳﮑن ﻣﮭر ﺗﻧﮭﺎ در اﻋﯾﺎن ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد و ﺷﺎﻣل ﻋرﺻﮫ ﻧﺧواھد ﺑود، ﮔﻔت: ﺑرای ﺗﻔﮑﯾﮏ وزارت‬ ‫راه و ﺷﮭرﺳﺎزی ﺑﺎﯾد ﭼﻧد ﻣﺎھﯽ ﮐﺎر ﮐﻧﯾم،اﮔر ﭘﺎراداﯾمھﺎی ﺳﮭم ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد، ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺗﻔﮑﯾﮏ را ﺑﮫ ﻣﺟﻠس ﻣﯽدھﯾم .‬ ‫ﻋﺑﺎس آﺧوﻧدی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳؤاﻟﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی ھﺳﺗﯾد؟ ﮔﻔت: ﻣن در ﻣﺟﻠس ھم را ﮔﻔﺗﮫام و ﻣوﺿوع ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺑﺧش ﻣﺳﮑن و‬ ‫ﺣﻣل و ﻧﻘل را ﻣطرح ﮐردم .‬ ‫وی اداﻣﮫ داد: در ﺳﯾﺳﺗم اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺧش ﻣﺳﮑن و ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﺎ ھم ﺗرﮐﯾب ھﺳﺗﻧد اﻣﺎ در ﺳﯾﺳﺗمھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺧش ﻣﺳﮑن و ﺣﻣل و ﻧﻘل از ھم ﺟدا ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھر ﮐدام از آﻧﮭﺎ‬ ‫دارای ﻣﺣﺎﺳن و ﻣﻌﺎﯾﺑﯽ اﺳت .‬ ‫ْآﺧوﻧدی اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد: از اواﯾل دھﮫ 07 ﻗرار ﺷد در اطراف ﺗﮭران ﺷﮭرھﺎی ﺟدﯾد اﯾﺟﺎد ﺷود، ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر ادﻏﺎم وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی در آن زﻣﺎن رخ داده ﺑود ﻗﺑل از‬ ‫اﺣداث ﺷﮭرھﺎی ﺟدﯾد ﺑﺎﯾد ﻣﺗرو ﺑﮫ اﯾن ﺷﮭرھﺎ ﻣﯽرﺳﯾد .‬ ‫وی اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد: در دﻧﯾﺎ ﮐﻼﻧﺷﮭرھﺎ ﺷﮭرھﺎی ادواری دارﻧد ﺑﺎ دﺳﺗرﺳﯽھﺎی ﺳرﯾﻊ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑرای ﺷﮭرھﺎی ادواری ﮐﻼﻧﺷﮭرھﺎی اﯾران رﻋﺎﯾت ﻧﻣﯽﺷود .‬ ‫وی ﮔﻔت: ﭼون وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی از ھم ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺑود ھر ﮐدام ﮐﺎر ﺧود را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدادﻧد ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر از دﯾد ﺗوزﯾﻊ ﺟﻣﻌﯾت و از دﯾد ﺗوزﯾﻊ ﻓﻌﺎﻟﯾت در ﺳ رزﻣﯾن ﻧﮕﺎه‬ ‫ﮐﻧﯾم اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ادﻏﺎم وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی ﺧوب اﺳت.‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Ebrahim Issai, Hamidreza Bahmanpour khalesi and 2 others like this‬‬ ‫64 ‪Page 11 of‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬
 12. 12. ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫∑‬ ‫‪Majid Babaie, MBA, PMP‬‬ ‫‪Secretary General at Guild of Rail Transport Companies and Related Services‬‬ ‫‪Top Contributor‬‬ ‫اداﻣﮫ دﯾدﮔﺎه ھﺎی وزﯾر در ﻣورد ﺷروط ﺗﻔﮑﯾﮏ وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی‬ ‫وی ﺗﺄﮐﯾد ﮐرد: ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﻣﻘدار ﭘﯾش ﺑروﯾم و ﺑﺑﯾﻧﯾم ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﭘﺎراداﯾمھﺎ آﯾﺎ ﺳﮭم ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ در ﺗﻣﺎم ارﮔﺎنھﺎ اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ ﺑﺣث ﺗﻔﮑﯾﮏ وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی را‬ ‫ﺑﺑﯾﻧﯾم و اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر؟‬ ‫آﺧوﻧدی ﮔﻔت: اﮔر ﺑﻧﺎ ﺑﺎﺷد دوﻟت ﺳﯾﺎﺳتﮔذاری ﮐﻧد و ﺧود ﺑﺳﺎزد و اﺟرا ﮐﻧد و آن ﭘروژه را ﻧﮕﮭداری ﮐﻧد ﭘس ﺣﺟم زﯾﺎدی و ﻓﺷﺎر زﯾﺎدی ﺑﮫ دوﻟت وارد ﻣﯽﺷود .‬ ‫وی ﮔﻔت: در آﯾﻧده ﺑﺎﯾد ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺗﻔﮑﯾﮏ وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی را ﺑﮫ ﻣﺟﻠس ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دھﯾم ﯾﺎ ﺧﯾر؟ ﭘس ﺑﺎﯾد ﭼﻧد ﻣﺎھﯽ ﺻﺑر ﮐﻧﯾم .‬ ‫وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﺳؤال ﮐﮫ آﯾﺎ ﺧرﯾد و ﻓروش ﻣﺳﮑن ﻣﮭر در ﻋرﺻﮫ ﺧواھد ﺑود ﯾﺎ اﻋﯾﺎن ﮔﻔت: آزادﺳﺎزی ﺧرﯾد و ﻓروش ﻣﺳﮑن ﻣﮭر ﺗﻧﮭﺎ در اﻋﯾﺎن ﺧواھد ﺑود .‬ ‫وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳؤال ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﻓﺎرس، در ﺧﺻوص اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ طرح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺳﮑن ﺑﮫ روز ﺷده اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر؟ ﮔﻔت: طرح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺳﮑن در ﺗﻣﺎم ﺣوزهھﺎ و اﺟزا ﻗرار اﺳت ﺑﮫ‬ ‫روز رﺳﺎﻧﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﻣطﻣﺋﻧﺎ ً ﺑﺎزار ﻣﺳﮑن را ﻓﻌﺎل ﺧواھد ﮐرد.‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan, Hamidreza Bahmanpour khalesi and 3 others like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫ﻗﺑل از اﯾن ادﻏﺎم ﻋدهاي ﺑﺎ آن ﻣواﻓق ﺑودﻧد ﯾﺎ ﺗﺷﻛﯾل وزارت اﻣور زﯾرﺑﻧﺎﯾﻲ را ﻣطرح ﻣﻲﻛردﻧد وﻟﻲ ھﻣﺎن زﻣﺎن ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻣﺗﻌددي ﺑﮫ ﺷدت اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﻧﻘد ﮐردﻧد‬ ‫در ﺳﺎﻟﺟﺎري آﻗﺎي ﻣﮭﻧدس ﺗرﻛﺎن )وزﯾر اﺳﺑق راهوﺗراﺑري( در ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻲ راھﺑردي ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻲدھﻧد:" اﺳﺎﺳﺎ اﯾن وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎ ﻓﻘط در ﮐﻠﻣﺎت » ﺳﺎﺧت« و »ﺳﯾﻣﺎن و آرﻣﺎﺗور« ﺑﺎ‬ ‫ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺷﺎﺑﮭت داﺷﺗﻧد ﻧﮫ در ﻣﻔﮭوم و ﻣﺎﻣورﯾت ﺣﻣلوﻧﻘل و ﺷﮭرﺳﺎزی. ﺑﮫ ﺗﻌﺑﯾري دوﻟت و ﻣﺟﻠس ﺑﮫ اﯾن ﻧﻛﺗﮫ ﻛﮫ ﺳﮭم ﺑﺧش ﺗراﺑری و ﺣﻣلوﻧﻘل در اﻗﺗﺻﺎد 01 ﺑراﺑر ﺳﮭم‬ ‫آن در ﺳﺎﺧت و ﺳﺎز اﺳت، ﺗوﺟﮫ ﻧﻛردﻧد و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣدﯾرﯾت ﻋ رﺿﮫ و ﺗﻘﺎﺿﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﻧظﯾم ﺑﺎزار در ﺑﺧش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺣﻣلوﻧﻘل ﺑﮫ ﻋﻧوان وظﯾﻔﮫ اﺻﻠﻲ وزارت راه‬ ‫در اﯾن ادﻏﺎم ﻣورد ﻏﻔﻠت ﻗرار ﮔرﻓت. ھﻣﺎﻧط ور ﻛﮫ وﻗﺗﯽ ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺑﻌﯾت ﺷﮭرﺳﺎزی از اﻗﺗﺻﺎد ﻧﺎﭘدﯾد ﻣﯽﺷود ﺳﮭم ﻣﺎ از ﺷﮭرﺳﺎزی و اﻗﺗﺻﺎد ﺷﮭری ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺳﻛن ﻣﮭر‬ ‫ﻣﻌطوف ﻣﯽﺷود. ﺑﺎﯾد در اوﻟﯾن ﻓرﺻت، وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی از ﯾﮑدﯾﮕر ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺷود و ھرﭼﮫ زﻣﺎن ﮐﻣﺗری ﺻرف ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺷود ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ھﻣﮫ اﺳت. دﯾدﮔﺎه ھﺎي دﯾﮕر‬ ‫وزراي ﺳﺎﺑق راه و ﺗراﺑري را ﻧﯾز ﻋرض ﺧواھﯾم ﻧﻣود. اﻟﺑﺗﮫ دﯾﮕﺎه آﻗﺎي ﻣﮭﻧدس ﺗرﻛﺎن از اﯾن ﺟﮭت ﻣﮭﻣﺗر اﺳت ﻛﮫ از اﻋﺿﺎي ﺑرﺟﺳﺗﮫ دوﻟت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻧد و ﻗﺑﻼ ھم در ﻣﻘﺎم‬ ‫ﻣدﯾر ﺑﺧش زﯾرﺑﻧﺎﯾﻲ ﻣرﻛز ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﺳﺗراﺗژﯾك ﻣﺟﻣﻊ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺻﻠﺣت ﻧظﺎم ﻧزد آﻗﺎي ﻣﮭﻧدس روﺣﺎﻧﻲ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛردﻧد و ﭘژوھش وﯾژه اي در اﯾن ارﺗﺑﺎط اﻧﺟﺎم داده اﻧد ﻛﮫ‬ ‫ﻧﺗﺎﯾﺞ آن ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺿرورت ﺗﻔﻛﯾك اﯾن دو ﺑﺧش اﺳت و ﺳﺧﻧﺎن ﻓوق را ﭘس از روي ﻛﺎر آﻣدن دوﻟت ﺟدﯾد ﻣطرح ﻓرﻣودﻧد.‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ali delghavi, Majid Babaie, MBA, PMP like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Hamidreza‬‬ ‫‪Hamidreza Bahmanpour khalesi‬‬ ‫‪student of regional & urban planning at IAUN‬‬ ‫64 ‪Page 12 of‬‬
 13. 13. ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣوﺿوع ادﻏﺎم اﯾن دو وزارت ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﻋث ﺑﮭﺑود ﺑﺳﺗﮫ ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺷده و ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ ﺗﻣﺎﯾل ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧواھد داﺷت و ﻋﻠت آن اطﻣﯾﻧﺎن‬ ‫ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﺑﻘﯾﮫ زﯾر ﺳﺎﺧت ھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ھم زﻣﺎن اﺳت .‬ ‫اﻟﺑﺗﮫ ﻋﻼوه ﺑﮫ ﺑﺣث ﺑﺎﻻ ﻣدل ھﺎی ﺟذب و ﺗوﻟﯾد ﺳﻔر ﻣوﯾد ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺟﺎﻣﻊ از ﻧﻘﺎط ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﺳﻔر ﺑﮫ ﻧﻘﺎط ﺟﺎذب ﺳﻔر ھﺳﺗﻧد.)ﮐﮫ ھر دو ﺑﮫ ﺷﮭرﺳﺎزی ﻣرﺗﺑط اﻧد و ارﺗﺑﺎط‬ ‫اﯾن ﺑﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل(‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ jafarpur likes this‬اﻣﯾر‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Alireza‬‬ ‫‪Alireza Rahimi‬‬ ‫‪engineer at tci iran‬‬ ‫ﺑدون ﺷﮏ ﺣﻣل و ﻧﻘل در ﻋﺻر ارﺗﺑﺎطﺎت و ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾژه ای دارد دﻗت ﮐﺗﯾد ﺑﺎ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن اﺛر در اﯾن ﻣﻘوﻟﮫ ، اﻗﺗﺻﺎد دﯾﮕر ﺑﺧش ھﺎ ﺑﺳرﻋت ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر‬ ‫واﻗﻊ ﺷده و راه و ﺑﺳﺗر ھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ دﯾﮕر و ﺣﺗﯽ ﭘﺳت ﺑﻌﻧوان زﯾر ﺷﺎﺧﮫ ان ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﮕردد . ﺑﻧﺎﺑراﯾن ادﻏﺎم ان اﺻﻼ ﺑﮫ اﻗﺗﺻﺎد و ﭘﯾﺷرﻓت و ﺗوﺳﻌﮫ ﮐﻣﮏ ﻧﺣواھد ﮐرد.‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ali delghavi, Majid Babaie, MBA, PMP and 1 other like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫رﺳﺎﻟت ﺳﺎزﻣﺎن )ﯾﺎ وزارت(، ﻓﻠﺳﻔﮫ وﺟودي آن ﺳﺎزﻣﺎن )ﭼراﺋﻲ( اﺳت و ھر ﺳﺎزﻣﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﯾك ﺳري ﻧﯾﺎز اﯾﺟﺎد ﻣﻲﺷود و ھدف آن رﻓﻊ آن ﻧﯾﺎز ﻣﻲﺑﺎﺷد ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻗﺑل از‬ ‫ھر اﻗدام ﻛﻼن ﺑراي ﯾك ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾد ﻣﺷﺧص ﺷود ﻛﮫ ﭼﮫ ﻧﯾﺎزھﺎﺋﻲ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﺷﻛﯾل آن ﮔردﯾده اﺳت. ﺑﺎ اﯾن ﻧﮕرش، ھر وزارت ﺑﺎﯾد رﺳﺎﻟت ﻣﻌﯾﻧﻲ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺟﻣﻊ ﻧﻣودن‬ ‫رﺳﺎﻟﺗﮭﺎي ﻣﺗﻌدد و ﺑﻲارﺗﺑﺎط ﯾﺎ ﻛم ارﺗﺑﺎط ﻣوﺟب ﺧدﺷﮫ ﺑﮫ اﺻول ﺗﺷﻛﯾل ﺳﺎزﻣﺎن و اﻣﻛﺎن ﻣدﯾرﯾت آن ﻣﻲﺷود ﻛﮫ در وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزي ﺷﺎھد اﯾن ﻣوﺿوع ھﺳﺗﯾم. در‬ ‫ھﻣﯾن راﺑطﮫ ﻣﮭﻧدس ﻣﺣﻣد رﺣﻣﺗﻲ )وزﯾر اﺳﺑق راه و ﺗراﺑري( ﻣﻲﮔوﯾﻧد: "ﺣﻣلوﻧﻘل ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﻣﺳﺗﻘل اﺳت ﮐﮫ ذﯾل ﻣﻘوﻟﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت ﻗرار دارد در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺷﮭرﺳﺎزی ﯾﺎ‬ ‫ﻋﻣران ﺷﮭری ذﯾل ﻣﻘوﻟﮫ ھﻧر ﻣﻌﻣﺎری و ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت. در ﺣﺳﺎﺑﮭﺎی ﻣﻠﯽ ﺣﻣلوﻧﻘل ﺑﺎ اﻧﺑﺎرداری ﯾﮏ ﺟﺎ آورده ﻣﯽﺷود ﺑﮭر ﺣﺎل ﺟﻣﻊ ﮐردن دو ﻣﻘوﻟﮫ ﺷﮭرﺳﺎزی و‬ ‫ﺣﻣلوﻧﻘل در ﯾﮏ وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳروﮐﺎر داﺷﺗن ھر دو ﺑﺎ ﺧﺎک وﺳﯾﻣﺎن ﻣﺛل آن ﻣﯽﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﮐﺑرﯾتﺳﺎزی را ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﯾز و ﺻﻧدﻟﯽﺳﺎزی ادﻏﺎم ﮐﻧﻧد و ﺑﮕوﯾﻧد در‬ ‫ھر دو ﻣﺣﺻول ﭼوب ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود.." دﯾدﮔﺎه دﯾﮕر وزراي ﺳﺎﺑق راه و ﺗراﺑري را ﻧﯾز ﻋرض ﺧواھﯾم ﻧﻣود‬ ‫)2( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Saedeh Saeedifard, ali delghavi like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Hamidreza‬‬ ‫‪Hamidreza Bahmanpour khalesi‬‬ ‫‪student of regional & urban planning at IAUN‬‬ ‫64 ‪Page 13 of‬‬
 14. 14. ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫ﺑﮫ ھر ﺣﺎل دو ﻣدل در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ وﺟود دارد‬ ‫ﯾﮑﯽ اروﭘﺎﯾﯽ و ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ادﻏﺎم اﯾن دو و دﯾﮕری ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺷﯾوه اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺟداﯾﯽ اﯾن دو‬ ‫ﺑﮫ ھر ﺣﺎل اﯾن ﻧﮑﺎت ﻻزم ﯾﺎد آوری اﺳت ﮐﮫ در اروﭘﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧوع اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺑﮑﮫ ﺣﻣل وﻧﻘل ﭼﮫ در ﻣﻘﯾﺎس ﺷﮭری و ﭼﮫ در ﻣﻧطﻘﮫ ای در ﺗطﺎﺑق ﮐﺎﻣل ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗوﺳﻌﮫ‬ ‫ﻣطﻠوب ﺑوده و ﺳﺑب ﭘﯾﺷﯽ ﮔرﻓﺗن ﺣﻣل وﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ ﺑر ﺧﺻوﺻﯽ ﺷده اﺳت)ﺑر ﺧﻼف ﺳﺑﮏ ﺣوﻣﮫ ﻧﺷﯾﻧﯽ اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺧودرو ﺷﺧﺻﯽ و ﻧظﺎم ﻓرودﯾﺳم .)‬ ‫اﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان آﺧرﯾن ﻧظر ﺧودم در اﯾن ﺻﻔﺣﮫ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧم‬ ‫ﺷﺎﯾد ادﻏﺎم اﯾن دو وزارت ﺧﺎﻧﮫ ﺷﺗﺎب زده و ھﯾﺟﺎﻧﯽ ﺑود اﻣﺎ ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﯾﮏ ﻣدل در اداره اﯾن ﺑﺧش اﺳت ! ﭘس ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﮫ اﯾن ﻣدل ﻗﺑل از ﺟداﯾﯽ اﯾن دو وزارت ﺧﺎﻧﮫ اﺟﺎزه‬ ‫ﺗﺟرﺑﮫ ﺷدن دھﯾم و ﻣﺛل ااﻟﮕو ھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ای ﺷﺗﺎب زده ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺗﻐﯾﯾرات ھﯾﺟﺎﻧﯽ ﻧﺑﺎﺷﯾم و ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ اﯾن دو اﻟﮕو ﭘ س از ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺻﯾم ﺑﮭﺗر و ﺟﺎﻣﻊ ﺗری در اﯾن‬ ‫ﺑﺎره داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم‬ ‫در آﺧر ﺑﮫ اﯾن ﺟﻣﻠﮫ دﺳﺗور ﮐﺎر 12 ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾدار ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧم :‬ ‫ﺑﺎﯾد در ھﻣﺎن ﺣﺎل ﮐﮫ ﺑﮫ درک ﺧود اﻋﺗﻣﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم، ﺑﯽ ﺧﺑری و ﻧﺎداﻧﯽ ﻧﺳﺑﯽ ﺧود را ﺑﭘذﯾرﯾم و ﺑﮫ داﻧ ش ﺧود ﻧﯾز ﺗردﯾد ﮐﻧﯾم!‬ ‫)2( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ jafarpur, ali delghavi like this‬اﻣﯾر‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Arash‬‬ ‫‪Arash Saeedi‬‬ ‫‪Industrial Engineer at Tehran Urban and Suburban Railway Operation Company‬‬ ‫ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻣﻘوﻟﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﺗری اﺳت و راه ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻧﻘش ﮐوﭼﮑﯽ در اﯾن ﺻﻧﻌت دارد‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪sajad‬‬ ‫‪sajad rezaei‬‬ ‫‪Faculty member at Qom‬‬ ‫در وﺿﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ ﺧﯾر، اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗوان در ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﺷﺷم ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎ ﭘس از آن، ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﭘرداﺧت‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Amir‬‬ ‫‪Amir Azadbakhsh‬‬ ‫-‬‫ﺑﮫ ﻧظر ﺑﻧده ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ اھﻣﯾت ﺑﯾﺷﺗری دارد، ھدﻓﻣﻧد ﺷدن ﺗﺧﺻﯾص ﺑودﺟﮫ ھﺎ در زﻣﯾﻧﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺑﻊ آن ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ھﺎ ﻧﯾز ھدﻣﻧد ﺧواھد ﺷد.‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫64 ‪Page 14 of‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬
 15. 15. ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫‪ali delghavi likes this‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ ﺑﯾﺎن ﺷد ادﻏﺎم دو وزارت ﺳﺎﺑق و ﺗﺷﻛﯾل وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزي در ﺷراﯾط ﻏﯾرﻋﺎدي و ﺑدون ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗﺑﻠﻲ، ﺻورت ﮔرﻓت و ﻣﺷﺧص ﺑود ﮐﮫ اﯾن ادﻏﺎم ﺑﮫ‬ ‫ﺳﺑب ﻧداﺷﺗن ﯾﮏ ﭘﺷﺗواﻧﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ، ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﺷﮑﺳت اﺳت و در ﻋﻣل ﻋﺟﻠﮫاي ﻓراوان ھم ﺑﮫ آن اﻓزوده ﺷد و ﻣﺷﻛﻼت ﺑﺳﯾﺎري اﯾﺟﺎد ﺷد. ﯾك ﻧﻣود ﺑﺎرز از ﻣﺷﻛﻼت ادﻏﺎم‬ ‫ﻧﺳﻧﺟﯾده و ﻋﺟوﻻﻧﮫ در ﻣﺎﺟراي ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت و ﺗﺻﺎﺣب ﻓﺿﺎھﺎي ﻛﺎري در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن وزارت ﺑود. ﻛﺎرﻣﻧدان ﺷرﯾف وزارت ﻣﺳﻛن را ﺑدون ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن وزارت راه آوردﻧد‬ ‫و ﻛﺎرﻣﻧدان دو وزارت ﺳﺎﺑق را ﺳر ﺑﺣث ﺗﻌﯾﯾن ﺟﺎ و ﺗﻘﺳﯾم اﺗﺎﻗﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﺎن ھم اﻧداﺧﺗﻧد در ﻣﻘﺎﺑل ﻛﺎرﻛﻧﺎن ﺷ رﻛت ﺳﺎﺧت و ﺗوﺳﻌﮫ زﯾرﺑﻧﺎھﺎي ﺣﻣلوﻧﻘل ﻛﺷور را ﻛﮫ از ﻗﺑل در‬ ‫ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن وزارت راه ﺑودﻧد ﺑﮫ ﺻورت دﻓﻌﯽ در ﭼﮭﺎر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﭘراﻛﻧده ﻛردﻧد ﻛﮫ ﻣوﺟب ﻟطﻣﮫ ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن ﻛﺎر ھﻣﮫ ﺷد. ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر ﻣﺳﺋوﻻن ﻣﺣﺗرم ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﺗﻔﻛﯾك دو‬ ‫وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﺑﮕﯾرﻧد ﺑﺎﯾد از اﻗدام ﻋﺟوﻻﻧﮫ ﭘرھﯾز ﻧﻣﺎﯾﻧد.‬ ‫از ﺳوي دﯾﮕر ﺑﺎ وﺟود ﺗﻛﻠﯾف ﻗﺎﻧوﻧﻲ از ﺳوي ﻣﺟﻠس ﺷوراي اﺳﻼﻣﻲ ﺑراي ﺗﮭﯾﮫ ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ ﺷرح وظﺎﯾف ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدي ﺑراي وزارت ادﻏﺎﻣﻲ راه و ﺷﮭرﺳﺎزي، ﺷرح وظﺎﯾف ﺑﻌد‬ ‫از ﯾك ﺳﺎل و ﻧﯾم از ادﻏﺎم در ﺳﺎل 19 ﺗﮭﯾﮫ ﺷد و ﺑﮫ ﻋﻠت ﻧواﻗص در ﻣﺟﻠس ﺷوراي اﺳﻼﻣﻲ ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ﻧرﺳﯾد ﺗﺎ آﻧﻛﮫ دوﻟت ﺟدﯾد ﻻﯾﺣﮫ ﺷرح وظﺎﯾف وزارت راه و‬ ‫ﺷﮭرﺳﺎزي را ﭘس ﮔرﻓت .‬ ‫ﺟﺎﻟب اﺳت اﮔر ﺑﮫ ﻣﺗن ھﻣﺎن ﻻﯾﺣﮫ رﺟوع ﻛﻧﯾم ﻣوﻟﻔﺎن ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫاﻧد ﺷرح وظﺎﯾف ﺗﻠﻔﯾﻘﻲ ﺑراي اﻣور ﺣﻣلوﻧﻘل و ﻣﺳﻛن ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد و در دو ﺑﺧش ﻣﺟزا ﺷرح وظﺎﯾف اﯾن اﻣور‬ ‫را درج ﻛردهاﻧد.‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Majid Babaie, MBA, PMP, Esmaiel Ghahremani and 1 other like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫,‪Shadi‬‬ ‫‪Shadi, Karim‬‬ ‫)‪Managin director at Nou Andishan Rail Iranian (NARICO‬‬ ‫در ﮐﺷور ﭼﯾن راه آھن ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﯾﮏ وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﻣﺳﺗﻘل اﺳت. ھرﭼﻧد اﯾن ﮐﺷور ﺟﻣﻌﯾت و وﺳﻌت زﯾﺎدی دارد اﻣﺎ ﺑﮫ ھرﺣﺎل ﺑﻧظر م ﯾرﺳد ﺑﺎ اھﻣﯾت ﺻﻧﻌت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﮫ‬ ‫ﺻﻧﻌت ﻣﺎدر ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود و ﺗوﺳﻌﮫ دﯾﮕر ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺑدون ﺗوﺳﻌﮫ اﯾن ﺻﻧﻌت اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت و اﯾﻧﮑﮫ ھﻧوز اﺑﻌﺎد وﺳﯾﻊ اﯾن ﺻﻧﻌت در ﮐﺷور ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷده و ﯾﺎ ﮐﺎرﺑردی ﻧﺷده‬ ‫اﺳت از ﺟﻣﻠﮫ ﺣﻣل ﺗﺟﮭﯾزات ﺧﺎص و ﺣﺟﯾم و ﻓوق ﺳﻧﮕﯾن و ﻣوﺿوﻋﺎت اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﻧظﯾر ﺣﻣل زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ھﺳﺗﮫ ای‬ ‫)2( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ali delghavi, Seyed morteza Naseryan like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪ghodrat‬‬ ‫‪ghodrat eftekhari‬‬ ‫‪Section Manager of Training at Isfahan Regional Metro Company‬‬ ‫ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ دﻧﯾﺎ ﺑﯾﺎﻧﮕر اﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺿوع ﺣﻣل وﻧﻘل و ﺑﮭره ﺑرداری از زﯾرﺳﺎﺧﺗﮭﺎی ﺣﻣل وﻧﻘﻠﯽ اھﻣﯾﺗﯽ ﺑﯾش از اﺣداث اﯾن زﯾرﺳﺎﺧﺗﮭﺎ‬ ‫دارد.ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﯾن دﯾدﮔﺎه در ﮐﺷور ﻣﺎ وﺟود ﻧدارد.ﺑﻧده اﻋﺗﻘﺎد دارم ﻣوﺿوع ﻣدﯾرﯾت، ﺑﮭره ﺑرداری و ﻧﮕﮭداری از زﯾرﺳﺎﺧﺗﮭﺎی ﺣﻣل وﻧﻘل ﺑﺎﯾﺳﺗﯾدر وزارت ﺣﻣل وﻧﻘل اﻧﺟﺎم‬ ‫ﭘذﯾرد.‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫64 ‪Page 15 of‬‬ ‫‪o‬‬
 16. 16. ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ jafarpur likes this‬اﻣﯾر‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫ﻛوﭼكﺳﺎزي دوﻟت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎي ﻛوﭼك ﻛردن ﺑﺧش ﻓﻛور و ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣﺗﺧﺻص ﺳﺗﺎدي آن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﻛﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗﻣرﻛز ﺑر وظﺎﯾف ﺣﺎﻛﻣﯾﺗﻲ و ﺑﺎ اﺗﺧﺎذ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎي ﺧﺻوﺻﻲﺳﺎزي،‬ ‫از ﺑدﻧﮫ ﻛم ﺗﺣرك و زاﺋد ﺷرﻛﺗﮭﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎي دوﻟﺗﻲ ﻛﺎﺳت و در اﯾن ﺻورت ﻣﻲﺗوان ﯾك وزارت ﭼﺎق و ﻛمﺗﺣرك را ﺑﮫ ﯾك وزارت ﻣﺗﻧﺎﺳب و ﭼﺎﺑك ﺗﺑدﯾل ﻧﻣود وﻟﻲ‬ ‫درادﻏﺎم دو وزارت راه و ﺗراﺑري ﺑﺎ وزارت ﻣﺳﻛن و ﺷﮭرﺳﺎزي ﮐوﭼﮏﺳﺎزی ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ واﻗﻌﯽ ﺻورت ﻧﮕرﻓت و ﺗﻧﮭﺎ دو ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑزرگ در ﮐﻧﺎر ھم و ﻓﻘط زﯾر ﻧظر ﯾﮏ‬ ‫وزﯾر ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد. ﺑﻠﻛﮫ ﻓﻘط ﺑدﻧﮫ ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﺣﯾف و ﻻﻏر ﺷد و ﺑدﻧﮫ ﻛم ﺗﺣرك در ﺳطوح ﭘﺎﯾﯾن ﯾﻌﻧﯽ در داﺧل ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﺷرﻛﺗﮭﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻛرد. ﺑوﯾژه ﻛﺎھش ﺷدﯾدي‬ ‫در ﺑدﻧﮫ ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﻲ ﺳﺗﺎد وزارت از ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن اﻣور ﺣﻣلوﻧﻘل روي داد و ﻛﺎﻓﻲ اﺳت ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺳراﻧﮕﺷﺗﻲ ﺷود ﻛﮫ ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣﻌﺎوﻧت آﻣوزش، ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻓنآوري وزارت راه‬ ‫ﺑﮫ ﻛﺟﺎ رﻓﺗﻧد؟ ﭼﮫ ﻣﻘدار از ﺑدﻧﮫ ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﻲ ﻣﺟرب اﻗﺗﺻﺎد ﺣﻣلوﻧﻘل ﻛﺎﺳﺗﮫ ﺷد؟ ﭼرا ﭘژوھﺷﻛده ﺣﻣلوﻧﻘل ﻣﻧﺗزع و راﻛد ﺷد؟ آﯾﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ﺑرای ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺳﺗﺎدي ﺑﺧش‬ ‫ﻣﺳﮑن ھم اﻓﺗﺎد؟ ﯾﻌﻧﻲ ﻣﺳﺋوﻻن ادﻏﺎم در وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزي ﺑﺟﺎي ﺗﻠﻔﯾق و ﻛم ﻛردن از ﺑدﻧﮫ ﻏﯾرﺿروري ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل، ﻣوﻓق ﺑﮫ اﻧﮭدام و ﯾﺎ ﻏﯾرﻓﻌﺎل ﻧﻣودن ﻋواﻣل‬ ‫ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﻲ و ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل در ﺳﺗﺎد وزارت و ﻣراﻛز راھﺑردي آن ﺷدﻧد و در ﻣﻘﺎﺑل ﺑﺧﺷﮭﺎي ﻏﯾرﺳﺗﺎدي و اﺳﺗﺎﻧﯽ و ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﻗﺎﺑل واﮔذاری ﻣﺛل آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻓﻧﯽ‬ ‫ﻣﻛﺎﻧﯾك ﺧﺎك و ھﻣﺎ ﮐﮫ ﻗرار ﺑود ﺑﮫ ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ واﮔذار ﺷود، ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧدﻧد و...‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ali delghavi, Majid Babaie, MBA, PMP and 1 other like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪ali‬‬ ‫‪ali delghavi‬‬ ‫‪Chairman of railway kerman‬‬ ‫ﺑﺎ ﺳﻼم ﺧدﻣت دوﺳت ﺧوﺑم آﻗﺎی ﺑﮭﻣن ﭘور‬ ‫ﻣن ﺑﺎ ﻧظر ﺷﻣﺎ در ﻣورد وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی و ﻋدم ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺑدﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﭼون ﻣﺎ ﺑﺧواھﯾم ﺷﮭر ﺟدﯾدی اﺣداث ﮐﻧﯾم اﮔر ادﻏﺎم ﺑﺎﺷﯾم ﮐﻣﺗر ھزﯾﻧﮫ ﻣﯾﮑﻧﯾم‬ ‫ﻣواﻓق ﻧﯾﺳﺗم اﮔر اﯾﻧطور ﺑﺎﺷد اﮔر ﺑﺎ ﻣﺧﺎﺑرات ﯾﺎ وزارت ﻧﯾرو و ... ادﻏﺎم اﯾن وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﻧﯾز ﺷود ﭘس ﮐﻣﺗر ھزﯾﻧﮫ دارﯾم‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪ali‬‬ ‫‪ali delghavi‬‬ ‫‪Chairman of railway kerman‬‬ ‫وﻟﯽ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯾرﺳد ﺑﺎﯾد از دﯾد دﯾﮕر ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧظر ﻧﮕﺎه ﮐرد ﺣﻣل وﻧﻘل در ﮐﺷور از ﮔﺳﺗردﮔﯽ و ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ﺧﺎص ﺑرﺧودار اﺳت و ﺳﺎﺧﺗﺎر آن ﺑﺻورﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾطﻠﺑد ﺗﺎ ﯾﮏ‬ ‫وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت راھﺑری و ھداﯾت آن را ﺑﭘذﯾرد ﻟذا ﺟدا ﺷدن ﻣﻘوﻟﮫ راه و ﺣﻣل و ﻧﻘل از ﺷﮭر ﺳﺎزی ﻧﯾﺎز ﻓوری و ﻻزم ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯾرﺳد‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫64 ‪Page 16 of‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬
 17. 17. ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫ﻧﺣوه ادﻏﺎم ﻣﻌﺎوﻧﺗﮭﺎي دو وزارت ﺳﺎﺑق ﻧﯾز ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ اﺳت. در وزارت ﻣوﺟود دو ﻣﻌﺎوﻧت ﺗﺧﺻﺻﻲ ﺑﮫ اﻣور راه و ﺗراﺑري ﺳﺎﺑق اﺧﺗﺻﺎص دارد ﻛﮫ ﯾﻛﻲ ﻣﻌﺎوﻧت راه‬ ‫روﺳﺗﺎﯾﻲ اﺳت. اﯾن ﻣﻌﺎوﻧت ﯾك وظﯾﻔﮫ ﻓرﻋﻲ ﺑرﻋﮭده دارد و ھﯾﭻ ﻛﺳﻲ ﻧﻣﻲداﻧد وﻗﺗﻲ ﻣطﺎﺑق ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎي ﻛﻠﻲ ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل اوﻟوﯾت ﺑﺎ ﺑﺧش رﯾﻠﻲ اﺳت و 02 ﺳﺎل اﺳت‬ ‫راهآھن روﻧد ﺗﻧزﻟﻲ در ﺣﻣلوﻧﻘل ﻛﺷور را ط ﻲ ﻣﻲﻛﻧد و ﻓﺎﺻﻠﮫ آن ﺑﮫ اھداف ﭼﺷماﻧداز روز ﺑﮫ روز ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻲﺷود، ﭼرا ﯾك ﻣﻌﺎوﻧت ﺳﺗﺎدي در اﻣور رﯾﻠﻲ ﻧدارﯾم؟ و در‬ ‫ﺣﺎﻟﯾﻛﮫ 09% ﻧﯾﺎز ﻛﺷور ﺑﮫ راه روﺳﺗﺎﯾﻲ اﺟرا ﺷده اﺳت، ﭼرا ﺑﺎﯾد ﯾك ﻣﻌﺎوﻧت ﺳﺗﺎدي ﺑراي راه روﺳﺗﺎﯾﻲ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم؟ ﻛﺎري ﻛﮫ در ادارات اﺳﺗﺎﻧﻲ ﺑﮫ راﺣﺗﻲ ﻗﺎﺑل ﺳﺎﻣﺎندھﻲ‬ ‫اﺳت و ﺣداﻛﺛر ﯾك اداره ﻛل ﺳﺗﺎدي ﺑراي ھﻣﺎھﻧﮕﻲ اﻣور اﺳﺗﺎﻧﻲ ﻻزم دارد. ﺗﺣول در ﺣﻣل رﯾﻠﻲ - ﺑﮫ ﻗول وزﯾر ﻣﺣﺗرم ﺗﻐﯾﯾر ﮔراﻧﯾﮕﺎه ﺻﻧﻌت ﺣﻣلوﻧﻘل از ﺣﻣل ﺟﺎدهاي ﺑﮫ‬ ‫رﯾﻠﻲ - ﻣﻲﺗواﻧد ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل ﻛﺷور و ﺑﻠﻛﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﻛﺷور را ﻣﺗﺣول ﻛﻧد و اﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﻲ در ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﺑراي روﻧق ﺑﺧش رﯾﻠﻲ ﻻزم اﺳت ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﻣﺑﺎﺣث‬ ‫اﻗﺗﺻﺎد ﺣﻣلوﻧﻘل ﻛﮫ ﺑﺎﯾد ھدﻓﻣﻧد ﺷود و ھزﯾﻧﮫھﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺣﻣلوﻧﻘل ﺣﺗﻲاﻟﻣﻘدور داﺧﻠﻲ ﺷود و اﯾﺟﺎد ﯾﻛﭘﺎرﭼﮕﻲ زﯾرﺑﺧﺷﮭﺎي رﯾﻠﻲ و ﺟﺎده اي و ھﻣﺎھﻧﮕﻲ ﺳﺎﺧت ﭘروژهھﺎي‬ ‫رﯾﻠﻲ ﺑﺎ ﻧﯾﺎزھﺎي ﻣردم و ﻋواﻣل ﺑﮭرهﺑردار ﻛﮫ اﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت ﺗﺎﻛﯾدي ﺑر ﺿرورت اﯾﺟﺎد ﻣﻌﺎوﻧت راه آھن در ﺳﺗﺎد وزارت اﺳت .‬ ‫اﮔر ﻛﺳﺎﻧﻲ ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﺿرورت وﺟود ﻣﻌﺎوﻧت راه روﺳﺗﺎﯾﻲ ﺑﺎﺷﻧد ﺑﺎﯾد در ﻣﻘﺎﺑل ﺑر اﯾﺟﺎد وزار ت راه آھن ﺗﺎﻛﯾد ﺷود‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ali delghavi, Majid Babaie, MBA, PMP like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪H‬‬ ‫‪H Vafadar‬‬ ‫‪Computer Scientist‬‬ ‫ﻣن ﻣواﻓﻘم ﭼون :‬ ‫زﻣﺎﻧﻲ طرح ﮐوﭼﮏ ﺳﺎزي دوﻟت ﺟواب ﻣﺛﺑت ﻣﯾده ﮐﮫ اداره ﮐﺷور ھم ﺑﺎ روال ﻣﻧظﻣﻲ اﻧﺟﺎم ﺑﺷﮫ و د رواﻗﻊ ﮐﺎرھﺎ ﮐم ﺑﺷﮫ .‬ ‫در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣن ﻓﮑر ﻣﻲﮐﻧم آﺷﻔﺗﮕﻲ ﻣدﯾرﯾﺗﻲ زﯾﺎدي در ﺳﯾﺳﺗم ﻣدﯾرﯾﺗﻲ ﮐﺷور وﺟود داره . اﺧﺗﻼف ﺳﻼﯾق، اﺧﺗﻼف ﻓرھﻧﮕﻲ، اﺧﺗﻼف ﺳطﺢ آﮔﺎھﻲ و داﻧش ﻣدﯾرﯾﺗﻲ ﺗﻧﮭﺎ‬ ‫ﺑﺧﺷﻲ از ﻣﺷﮑﻼت ﭘﯾش روي ﻣدﯾران ﺳطﺢ اول ﮐﺷور اﺳت . از طرﻓﻲ ھم ھر ﻣدﯾر ﺑﺎﯾد ﺑﺗوﻧﮫ ﺑﮫ ﺟﺎھﺎي ﻣﺧﺗﻠﻔﻲ ﺟواﺑﮕو ﺑﺎﺷﮫ . ﺑﺎ اﯾن ﺷراﯾط ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳطﺢ ﻗﺎﺑل‬ ‫ﻗﺑوﻟﻲ از داﻧش ﻣدﯾرﯾﺗﻲ ﺑﺎ ﻋﻣق ﻣﻧﺎﺳب ﻧرﺳﯾدﯾم ﺷﺗﺎﺑزدﮔﻲ در ﮐوﭼﮏﺳﺎزي دوﻟت رو ﻣﻧﺎﺳب ﻧﻣﻲدوﻧم وﻗﺗﻲ ﮐﮫ وظﺎﯾف اﺟراﯾﻲ دوﻟت ﺑﮫ ﺣداﻗل ﻣﻣﮑن رﺳﯾد و ﺑﯾﺷﺗر ﺟﺎﯾﮕﺎه‬ ‫ﻧظﺎرﺗﻲ و ھداﯾﺗﻲ ﭘﯾدا ﮐرد اون ﻣوﻗﻊ ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ﻧوﻋ ﻲ ﺑﮭﺗرﯾن زﻣﺎن ﺑراي ﺑﺳﯾﺎري از ادﻏﺎمھﺎ ﺑﺎﺷﮫ وﻟﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻧﮫ.‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫64 ‪Page 17 of‬‬
 18. 18. ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫ﯾك از ﻣﺷﻛﻼت ﻋﻣده ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل ﻛﮫ ﭘس از ادﻏﺎم دو وزارت ﺗﺷدﯾد ﺷد، اﻓزاﯾش ﺷدﯾد طرﺣﮭﺎي راه و راهآھن در ﭘﯾوﺳت ﻗﺎﻧون ﺑودﺟﮫ در ﺳﺎﻟﮭﺎي اﺧﯾر اﺳت ﻛﮫ ﻣوﺟب‬ ‫اﻧﺑﺎﺷت ﺗﻛﺎﻟﯾف دوﻟت در طرﺣﮭﺎي ﻧﯾﻣﮫ ﺗﻣﺎم و ﭘراﻛﻧده ﺷدن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺣدود در ط رﺣﮭﺎي ﻣﺗﻌدد ﺷده ﻛﮫ ظﺎھر آن ﺑراي اﻓزاﯾش رﺿﺎﯾت ﻣردم و ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﺳت وﻟﻲ ﻋﻣﻼ‬ ‫ﻣوﺟب ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﻲ ﻋﻣوﻣﻲ ﺑﺧﺎطر ﺗطوﯾل زﻣﺎن اﺟراي ﭘروژهھﺎ و ﻛﺎھش ﺑﮭرهوري ﻣﺎﻟﻲ ﺷده اﺳت و طرح ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻣلوﻧﻘل ﻛﮫ از ﻧﯾﺎزھﺎي ﻣﺑرم ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل ﻛﺷور ﺑراي‬ ‫ﺗﺷﺧﯾص اوﻟوﯾﺗﮭﺎﺳت، ﺑﺎ وﺟود دهﺳﺎل از ﺷروع ﺑﮫ اﺟراي آن، ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺳوء ﻣدﯾرﯾت و ﻋدم ﺗوﺟﮫ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺎﺗﻣﺎم ﻣﺎﻧده اﺳت. ﺣﺗﻲ ﺑرﺧﻲ ﻣﻲﮔوﯾﻧد اﺻﻼ ﻣﺳﺋوﻻن وزارت راه‬ ‫ﻧداﺷﺗن طرح ﺟﺎﻣﻊ را ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﻲدھﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺟﻠس و ﻣﺳﺋوﻻن ﻣﺣﻠﻲ ھﻣواره در ﺣﺎل دادوﺳﺗد و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﺎﺳب ﺷراﯾط روز ﺑﺎﺷﻧد. ﺿﻣن اﯾﻧﻛﮫ دﻓﺗر ﺑودﺟﮫ‬ ‫ﻧﯾز ﭘس از ادﻏﺎم ﺑﮫ زﯾرﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻌﺎوﻧت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﻲ ﻣﻧﺗﻘل ﺷده و اﻣور ﺑودﺟﮫ دﯾﮕ ر ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻌﺎوﻧت ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزي و اﻗﺗﺻﺎد ﺣﻣلوﻧﻘل ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﻲ رﻓﺗﺎر اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ در اﯾن ﺑﺧش ﺗﺷدﯾد‬ ‫ﺷده اﺳت. ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺣﺗﻲ در دوﻟت ﺟدﯾد ھم ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﺗﻛﻣﯾل طرح ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻣلوﻧﻘل ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺷده اﺳت و ﻣﺷﻐﻠﮫ وزﯾر ﻣﺣﺗرم ﺑﮫ ﻣﺷﻛﻼت ﻣﺗﻌدد اﻣﻛﺎن اﺗﺧﺎذ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﻧﺎﺳب در اﯾن‬ ‫ﻣﮭم را ﺳﻠب ﻧﻣوده اﺳت‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Omid R., Majid Babaie, MBA, PMP like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Mehrdad‬‬ ‫‪Mehrdad Taghizadeh‬‬ ‫--‬ ‫ﻣن ﻗطﻌﺎ ﻣواﻓق ﺗﻔﮑﯾﮏ وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل ھﺳﺗم و از اﺑﺗدا اﯾن ادﻏﺎم ﻏﯾر ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑود. ﻟطﻔﺎ دﻻﺋل را در ﻟﯾﻧﮏ زﯾر ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻓرﻣﺎﯾﯾد‬ ‫:6822=‪http://www.ttic.ir/index.php?option=com_content&view=article&id‬وزارت-ﺣﻣل-و-ﻧﻘل-)ﺳوﻣﯾن-ﻣﺻوﺑﮫ-ﺷورای-ﺣﻣل-و-ﻧﻘل-‬ ‫ھﻣﮕﺎﻧﯽ:97=‪)&catid‬ﺷوراي-ھﻣﺎھﻧﮕﻲ-ﺣﻣل-و-ﻧﻘل-ھﻣﮕﺎﻧﻲ-ﻛﺷور 121=‪&Itemid‬‬ ‫اﻟﺑﺗﮫ اﺳﺗدﻻل ﺧﯾﻠﯽ ﻗوی ﺗر از اﯾن ﺣرﻓﮭﺎﺳت و اﮔر ﮐﺳﯽ ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ادﻏﺎم اﺳت ﺑﺎﯾد دﻟﯾل ﺑﯾﺎورد‬ ‫)2( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Ebrahim Issai, Seyed morteza Naseryan like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫وزﯾر ﻣﺣﺗرم ﺑﻧﺎ ﺑﮫ اﺳﺗدﻻﻟﻲ ﻛﮫ در ﻟﯾﻧﻛﮭﺎي ﻗﺑل از ﺳوي آﻗﺎي ﻣﮭﻧدس ﺑﺎﺑﺎﯾﻲ درج ﺷد ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﺗﻔﻛﯾك ﻧﯾﺳت و اﯾن ﺗﻔﻛﯾك را ﺑﺎﻋث از ﺑﯾن رﻓﺗن ﻣدﺗﻲ ﺑراي اﯾن ﻣوﺿوع و‬ ‫داراي ﻣﺷﻛﻼﺗﻲ از ﻗﺑﯾل ﻛﻣﺑود ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﮭﺎي ﺑﮫ ﻓروش رﻓﺗﮫ ﻣﻲ داﻧد. اﺧﺑﺎر داﺧﻠﻲ وزارت ﺣﺎﻛﻲ اﺳت ﻛﮫ اﯾﺷﺎن ﺗﻐﯾﯾرات ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در داﺧل وزارت ﺑراي اﯾﺟﺎد ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺟدﯾد و‬ ‫اﻧﺗﺻﺎب اﻓراد ﺟدﯾد در داﺧل ﺳﺗﺎد وزارت را ﺑﮫ زودي اﻧﺟﺎم ﺧوھد داد ﻛﮫ ﻣﺑﻧﺎي ادﻏﺎم ﻋﻣﻠﻲ دو وزارت ﺗﻠﻘﻲ ﺧواھد ﺷد ﺣﺗﻲ ﭼﯾدﻣﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺗﮭﺎ و ﻣدﯾران ﺟدﯾد در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن‬ ‫وزارت را ھم ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزي ﻛرده و در ﺣﺎل اﺟرا ھﺳﺗﻧد . اﯾﺷﺎن اظﮭﺎر داﺷﺗﮫ اﻧد ﻛﮫ ھﯾﭻ ﻛﺟﺎ وﻋده ﺗﻔﻛﯾك را ھم ﻧداده ام و اﯾن ﻣو ﺿوع ﯾﻌﻧﻲ ﮔذاﺷﺗن زﻣﺎن ﺑراي ﺗﻔﻛﯾك را‬ ‫ﺳوﺧﺗن ﻓرﺻت ﭼﮭﺎرﺳﺎﻟﮫ ﺧود ﻣﻲ داﻧد و اﮔر اﻓرادي را ﻣﻲ ﺷﻧﺎﺳﯾد ﻛﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﻧظ ر وزﯾر ﻣﺣﺗرم را ﺗﻐﯾﯾر دھﻧد ﯾﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺣداﻗل وزﯾر را ﺑﮫ ﺗﻌﻣﯾق ﺑرر ﺳﻲ در اﯾن ﺧﺻوص‬ ‫دﻋوت ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺟﺎ دارد اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.‬ ‫ﺑﻧده در اداﻣﮫ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣطﺎﻟب ﻗﺑﻠﻲ ﺧود در اﯾن ﻣﺑﺣث، ﺗوﺿﯾﺣﺎت دﯾﮕري را ﻧﯾز اﺿﺎﻓﮫ ﻣﻲ ﻧﻣﺎﯾم:‬ ‫از ﻣﺳﺎﺋل اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل ﻛﺷور ﺿرورت ﺗﺣول در ﻧظﺎم ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل و ﺗﺣول اﺳﺎﺳﻲ در اﻗﺗﺻﺎد ﺣﻣلوﻧﻘل اﺳت ﻛﮫ ﻣورد ﺗﺎﻛﯾد ﺑﺟﺎي وزﯾر ﻣﺣﺗرم‬ ‫ﺟﻧﺎب آﻗﺎي دﻛﺗر آﺧوﻧدي ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت. ﯾﻌﻧﻲ اﯾﻧﻛﮫ ﭼرا ﻋﻠﯾرﻏم ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻧﺑوه ﺑﺎري و ﻣﺳﺎﻓري ﺷﯾوهھﺎي ﺗراﺑري، ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاران اﻧدﻛﻲ راﻏب ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاري ھﺳﺗﻧد؟‬ ‫ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ و درآﻣدي در ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل ﭼﮕوﻧﮫ ﻗﺎﺑل ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣول اﺳت؟ آﯾﺎ ﻣﻲﺗوان ﺑﺧﺷﻲ از ھزﯾﻧﮫھﺎي ﺣﻣلوﻧﻘل را ﺑﺟﺎي ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻋﻣوﻣﻲ دوﻟت ﺑﮫ ﻣﺻرفﻛﻧﻧدﮔﺎن‬ ‫ﺣﻣلوﻧﻘل ﻣﺣول ﻧﻣود؟ ﭼرا ﻋوارض ﺑر اﺳﺗﮭﻼك ﺷﺑﻛﮫ ﺗراﺑري، اﯾﺟﺎد آﻻﯾﻧدﮔﻲ و اﯾﺟﺎد ﻋوارض ﺳوء زﯾﺳتﻣﺣﯾطﻲ ﺗﻌرﯾف ﻧﺷده اﺳت؟ ﭼرا ﯾﺎراﻧﮫ ﺳوﺧت ﺣﻣلوﻧﻘل در‬ ‫ﻛﺷور ﻣﺎ ﺑﯾش از ﻛل ﺑودﺟﮫ ﻋﻣراﻧﻲ ﻛﺷور اﺳت؟ ﭼرا ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺗﻲ ﻣﺻرﻓﻲ در ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل ﺑﮫ ﺻورت ﺷﻔﺎف و ھدﻓﻣﻧد ﺑﯾن ﺷﯾوهھﺎي ﺗراﺑري ﺗوزﯾﻊ ﻧﻣﻲﺷود؟ ﭼرا‬ ‫ﺣﻣلوﻧﻘل ﻋﻣوﻣﻲ و رﯾﻠﻲ در ﻛﺷور ﻣﺎ ﻋﻠﯾرﻏم ﻣﻧﺎﻓﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋ ﻲ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﻓﺎﻗد ﺳودآوري ﻋﻧوان ﻣﻲﺷوﻧد؟ ﺑﺎ ﭼﮫ ﻣﻛﺎﻧﯾزﻣﻲ ﻣﻲﺗوان اﯾن وﺿﻌﯾت را اﺻﻼح ﻧﻣود؟ ﺣل اﯾن‬ ‫ﻣﺳﺎﺋل اﺳﺎﺳﻲ در ﺑﺧش اﻗﺗﺻﺎد ﺣﻣلوﻧﻘل ﻛﮫ از ﺟﻧس ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزي اﺳت ﻧﮫ ﻛﺎرﻋﻣراﻧﻲ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻣﻐﻔول ﻣﺎﻧده و ﺑراي ﺣﺻول ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل ﺑﺎ ﻧﮕرﺷﻲ ﻋﻣﯾق‬ ‫64 ‪Page 18 of‬‬
 19. 19. ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫و ﮔﺳﺗرده و ھﻣﺗﻲ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺑﺎﯾد اﯾن ﭼﺎﻟﺷﮭﺎ را رﻓﻊ ﻧﻣود. ﻣﺷﻐﻠﮫ ﻣﺗﻌدد ﺳﺗﺎد وزار ت ﺑﮫ ﻣﺷﻛﻼت ﻣﺗﻌدد اﻣور ﻣﺳﻛن و ﺣﺎﻻ ﺑﺣث ﺗﻐﯾﯾر ﭘﺎﯾﺗﺧت اﻣﻛﺎن اﺗﺧﺎذ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﻧﺎﺳب در‬ ‫اﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﮭم در اﻗﺗﺻﺎد ﺣﻣل و ﻧﻘل را ﺳﻠب ﻧﻣوده اﺳت. ﯾﻌﻧﻲ وزﯾر در ﺗﺣﻘق آرﻣﺎﻧﮭﺎي ﺧود در اﺻﻼح ﺗﺣول اﻗﺗﺻﺎدي در ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻧﺎﻛﺎم ﺧواھد ﻣﺎﻧد‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Ebrahim Issai, Majid Babaie, MBA, PMP like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪reza‬‬ ‫‪reza jalali‬‬ ‫‪Health information technology and health information management and information technology‬‬ ‫ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻓﻘدان زﯾر ﺳﺎﺧت ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺳرﯾﻊ ﺑﺎﻋث وﺟود ﻣﺷﮑﻼ زﯾﺎدی از ﺟﻣﻠﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺷﺗرک در ﻣﻧﺎطق ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷود و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی‬ ‫دوﻟت را ﺑﺎﻻ ﺧواھد ﺑرد ﭘس ﻧﮕﺎه ﻋﻠﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﻘوﻟﮫ ﺣﻣل ﻧﻘل ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮭود اﺳت. ﻣﺛﻼ اﮔر ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺻﻔﮭﺎن ﺗﺎ ﺷﮭرﮐرد ﺧطوط ﺳرﯾﻊ اﻟﺳﯾر داﺷت دﯾﮕر ﻧﯾﺎز ﻧﺑود ﺑرای ﻧﮕﮭداری‬ ‫ﻓرودﮔﺎه ﺷﮭرﮐرد ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﻠﯾﺎردی ﮐرد دﯾﮕر ﻧﯾﺎز ﻧﺑود اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓوق ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺑﮭداﺷت درﻣﺎن را ﺑﮫ اﯾن ﺷﮭر ﺑرد و ﺻدھﺎ ﻣﺛﺎل دﯾﮕرﮐﮫ ﺣﺎﮐﯽ از ﺿﻌف ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻘوﻟﮫ‬ ‫ﺣﻣل و ﻧﺎﺷﯽ ﺷده اﺳت.‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ali delghavi likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫اﻣﯾر‬ ‫‪ jafarpur‬اﻣﯾر‬ ‫‪Manager in Transportation Policy Making at Government of I.R.Iran‬‬ ‫ﻣواﻓق ﺟداﯾﯽ ﻣﺳﮑن ھﺳﺗم وﻟﯽ ﺷﮭرﺳﺎزی ﺑﺎﯾد در ﻣدﯾرﯾت ﺣﻣل وﻧﻘل ﺑﮕﻧﺟد ﺗﺎ داﺳﺗﺎن ﭘﺎﯾﺗﺧت و اﻣﺛﺎل آن ﻣﻧﻔﻌﻼﻧﮫ ﺑﺎ ﺣﻣل وﻧﻘل دﻧﺑﺎل ﻧﺷود‬ ‫)3( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪kiarash Ghasemlou, ali delghavi and 1 other like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫در ﺷراﯾطﻲ ﻛﮫ دو وزارت ﺳﺎﺑق ﺑﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎي ﮔﺳﺗرده ﺑر ﻋﮭده ﯾك وزﯾر اﺳت، اﻣﻛﺎن ﺗﻣرﻛز ﻣﻧﺎﺳب ﺑر وظﺎﯾف ﻣوردﻧظر ﺑراي وزﯾر و ﺳﺗﺎد وزارت ﻓراھم ﻧﻣﻲﺷود، ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺎﻧﻧد دوره آﻗﺎي ﻣﮭﻧدس ﻧﯾﻛزاد وظﺎﯾف ﺳﺗﺎد وزارت در ھداﯾت زﯾرﺑﺧشھﺎي ﺣﻣلوﻧﻘل ﻋﻣﻼً رھﺎ ﻣﻲﺷود )ﺑر ﻋﮭده ﻓردی ﻣﺛل آﻗﺎی ﻟطﻔﯽ زاده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد( و در ﭼﻧﯾن‬ ‫ﺷراﯾطﻲ ﻧﺎھﻣﺎھﻧﮕﻲ و ﺧطر اﺗﻼف ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﯾﺷﺗر ﺧواھد ﺑود. ﯾﺎ آﻧﻛﮫ وزﯾر ﻣﺣﺗرم ﺷﺧﺻﺎ ﺣل ﻣﺷﻛﻼت اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل ﻧظﯾر ﺣل ﻣﺷﻛل آزادراه ﺗﮭران- ﺷﻣﺎل را ﺗﻌﻘﯾب‬ ‫ﻣﻲﻛﻧد ﻛﮫ در اﯾن ﺻورت ﭼﻧد ﺳﺎل زﻣﺎن ﺑراي رﻓﻊ ﻧﺎ آﺷﻧﺎﯾﻲ اﯾﺷﺎن ﺑﺎ ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎي ﮔﺳﺗرده و ﻣﺗﻧوع آن ﻻزم ﻣﻲﺷود و ﺗﺎ آن ﻣوﻗﻊ ﻛﺎر از ﻛﺎر ﮔذﺷﺗﮫ ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫ﻓرﺻت ﯾك وزﯾر ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت. ظﺎھرا وزﯾر ﻣﺣﺗرم اﯾن راه را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ ﻣدﺗﮭﺎ ﺑﮕذرد ﺗﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷود ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﺗﺎد ﺑرای ﺣل ﻣﺳﺎﺋل ﭼﻧد ﺑﺧش ﺑزرگ‬ ‫ﮐﺷور ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت.‬ ‫)2( ‪Like‬‬ ‫64 ‪Page 19 of‬‬ ‫‪o‬‬
 20. 20. ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ali delghavi, Ebrahim Issai like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Ebrahim‬‬ ‫‪Ebrahim Issai‬‬ ‫‪Board Member, Amout Sepehr Company‬‬ ‫ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻧﺎﺻرﯾﺎن، ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ آﯾد ﻧظر وزﯾر ﻣﺣﺗرم ﺑر ﺣﻔظ وﺿﻌﯾت ﻣوﺟود دارای دﻻﯾل در ﺧور ﺗوﺟﮫ ی اﺳت. ﺷﺎﯾد ﺑﮭﺗر ﺑﺎﺷد ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از اﺗﻼف زﻣﺎن‬ ‫ﻣﺗﺧﺻﯾﺻﯾن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﺷور ﺑﮫ ﯾﺎری اﯾﺷﺎن و وزارت ﺗﺣت اﻣرﺷﺎن ﺑﺷﺗﺎﺑﻧد ﺗﺎ از ﻣﻐﻔول ﻣﺎﻧدن اﯾن ﺑﺧش ﻣﮭم ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود.‬ ‫)2( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ jafarpur, Hazrati Metro like this‬اﻣﯾر‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪ghodrat‬‬ ‫‪ghodrat eftekhari‬‬ ‫‪Section Manager of Training at Isfahan Regional Metro Company‬‬ ‫ﺑﻧده ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧم ﻣﺑﺎﺣﺛﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧواده ﺣﻣل وﻧﻘل ﻣط رح ﻣﯽ ﺷود ﻧﻣود ﺑﯾروﻧﯽ ﻧدارد.ﺑﮫ وﯾژه در ﺣوزه ھﺎﯾﯽ ﻣﺛل ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺣﺗرم ﻣﺟﻠس ، ﻣﺷﺎورﯾن رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری و‬ ‫وزرای اﯾﺷﺎن و ﻣﺣﺎﻓل ﻋﻠﻣﯽ و داﻧﺷﮕﺎھﯽ ، ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯾﺷود ﺗﺎ ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺳﭘرده ﻧﺷده زﻣﯾﻧﮫ ﺑرﮔزاری ﯾﮏ ﺳﻣﯾﻧﺎر ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﺿور ذﯾﻧﻔﻌﺎن ﺗوﺳط‬ ‫ﻋزﯾزان در ﺗﮭران اﯾﺟﺎد ﺷود.‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Hazrati Metro, Majid Babaie, MBA, PMP like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Majid Babaie, MBA, PMP‬‬ ‫‪Secretary General at Guild of Rail Transport Companies and Related Services‬‬ ‫‪Top Contributor‬‬ ‫ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺣث ھﺎ و ﻧظرات ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺑﺎﺷد. اﻟﺑﺗﮫ ﻧظر دﮐﺗر ﺟﻌﻔرﭘور ھم در ﺧﺻوص اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺧش ﺷﮭرﺳﺎزی ﺑدون ﻣﺳﮑن در ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫ﺑﻣﺎﻧد ھم ﺟﺎی ﺑررﺳﯽ و ﺗﺎﻣل دارد. در ﺧﺻوص ﻣﻘوﻟﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ دو ﻣﺳﺎﻟﮫ ھﻣواره ﻣدﻧظر ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑوده اﺳت. اول اﯾﻧﮑﮫ ﺣﺟم و ﺳﺎﯾز وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی)ﺑﺎﻣﺳﮑن(‬ ‫ﻣﺷﮑل ﺑزرگ ﺷدن ﺳﺎﯾز و ﻋدم ﺗﻣرﮐز ﻻزم ﺑرای وزارﺗﺧﺎﻧﮫ و ﺷﺧص وزﯾر ﻣﺣﺗرم را ﺑوﺟود آورده. و دوم اﯾﻧﮑﮫ اﺻوﻻ ﺗﺟﺎﻧﺳﯽ ﺑﯾن وظﺎﺋف ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﺑوﯾژه ﺑﺧش‬ ‫ﻣﺳﮑن وﺟود ﻧدارد .‬ ‫در ﻣورد ﻗﺳﻣت اول ﮐﮫ ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ﺷﺑﮫ ای ﺑﺎﺷد و ﻧظ ر ھﻣﮫ ﻣدﯾران ﺑﺧش و ﺣﺗﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺟﻠس ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺗﻔﮑﯾﮏ اﺳت و اداﻣﮫ وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫ﻧﻣﯽ داﻧﻧد. اﻣﺎ در ﻣورد ﺑﺧش دوم و اﯾﻧﮑﮫ وظﺎﺋف ﺷﮭرﺳﺎزی آن ھم ﺻرﻓﺎ در ﺑﻌد ﺳﯾﺎﺳﺗﮕذاری ھﺎ در وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﺟدﯾد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد ﻻزم اﺳت دوﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺣوزه ﺷﮭرﺳﺎزی‬ ‫ﻓﻌﺎل ھﺳﺗﻧد ﻧظر ﺑدھﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ارﺗﺑﺎط ﻣﻌﻘوﻟﯽ وﺟود دارد ﯾﺎ ﺧﯾر.‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ali delghavi likes this‬‬ ‫64 ‪Page 20 of‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬

×