مشکلات و راهکارهای جذب بارهای جدید در بخش ریلی

343 views

Published on

وز گذشته این مطلب در کارگروه پارادایم اتاق فکر ریلی با حضور حدود 30 نفر از مدیران و کارشناسان بخش ارائه گردید. تقطه نظرات خوبی هم از سوی حاضرین در جلسه ارائه شد. به نظر می رسد موضوع بازاریابی نوین در بخش ریلی بسیار جای کار دارد اما اجرای آن بشدت به ایجاد بسترهای مناسب فنی و اجرائی عملیات حمل و نقل وابسته است. صاحبان کالا به عوامل قیمت و زمان سیر با قابلیت اطمینان بالا حساسیت بالایی دارند و لذا درابتدا بایستی برای تحقق این دو عامل اقدامات اساسی در بخش ریلی صورت داد.

Published in: Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
343
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

مشکلات و راهکارهای جذب بارهای جدید در بخش ریلی

  1. 1. ‫ﺑﺎرھﺎی‬ ‫ﺟذب‬ ‫راھﮑﺎرھﺎی‬ ‫و‬ ‫ﻣﺷﮑﻼت‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫در‬ ‫ﺟدﯾد‬ )‫آھن‬ ‫ﻓﮑرراه‬ ‫اﺗﺎق‬ ‫ﭘﺎراداﯾم‬ ‫ﮐﺎرﮔروه‬ ‫در‬ ‫اراﺋﮫ‬ ‫ﺟﮭت‬( ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‬ ‫ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی‬ ‫اﯾﺮان‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫اﺗﺎق‬–Public Transit group ‫ﻓﺮوردﯾﻦ‬93
  2. 2. ‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﺑﺎرھﺎی‬ ‫ﺟﺬب‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫ﭘﯿﺶ‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫ﺑﺎری‬ ‫ﻗﻄﺎرھﺎی‬ ‫اﻋﺘﻤﺎد‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی‬ ‫وﺟﻮد‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫درب‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫درب‬ ‫و‬ ‫ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫وﺟﻮد‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫ﺗﺠﺎری‬ ‫ﺑﻮﯾﮋه‬ ‫و‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﺑﺎرھﺎی‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻻزم‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻣﺸﻮق‬ ‫و‬ ‫ﺷﻨﺎور‬ ‫ﺗﻌﺮﻓﻪ‬ ‫وﺟﻮد‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫و‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫و‬ ‫آھﻦ‬ ‫راه‬ ‫ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎر‬ ‫ﺿﻌﻒ‬ ‫ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻨﺘﯽ‬ ‫روﯾﮑﺮد‬ ‫ﺗﺮاﻓﯿﮏ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫و‬ ‫رﯾﺰی‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫در‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺣﻀﻮر‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫در‬ ‫اﻧﺘﻈﺎرات‬ ‫و‬ ‫ﻧﯿﺎزھﺎ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ‬ ‫ﺟﮫﺖ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ارﺗﺒﺎط‬ ‫ﻣﺪون‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫وﺟﻮد‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﺑﺪﻧﻪ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫دﻻﯾﻞ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺴﯿﺮ‬ ‫ﺑﯿﻦ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺎردار‬ ‫ھﺎی‬ ‫واﮔﻦ‬ ‫اﻧﻔﺼﺎل‬ ‫ﻣﯿﺰان‬ ‫ﺑﻮدن‬ ‫ﺑﺎﻻ‬
  3. 3. ‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﺑﺎرھﺎی‬ ‫ﺟﺬب‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫ﭘﯿﺶ‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت‬)‫اداﻣﻪ‬( ‫ﻣﺎﯾﻊ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻔﺘﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻓﺮاورده‬ ‫اﻧﻮاع‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫دار‬ ‫ﻣﺨﺰن‬ ‫ھﺎی‬ ‫واﮔﻦ‬ ‫ﺗﻨﻮع‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫اﻣﻦ‬ ‫ﻧﺴﺒﺘﺎ‬ ‫ﺣﺎﺷﯿﻪ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺪﻧﯽ‬ ‫ﺑﺎرھﺎی‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺷﺪﯾﺪ‬ ‫ﮑﯿﻪ‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ذﯾﻨﻔﻌﺎن‬ ‫درﺑﺪﻧﻪ‬ ‫ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ‬ ‫زﺑﺪه‬ ‫ﻣﺸﺎورﯾﻦ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫ﮐﺎﻻ‬ ‫ﺻﺎﺣﺒﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ارﺗﺒﺎط‬ ‫اطﻼﻋﺎﺗﯽ‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﻧﺒﻮد‬ ‫اطﻤﯿﻨﺎن‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﻮدن‬ ‫ﭘﺎﺋﯿﻦ‬ ‫و‬ ‫ﻟﮑﻮﻣﻮﺗﯿﻮ‬ ‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬)Reliability(‫ﺑﻮدن‬ ‫ﺳﺮوﯾﺲ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﺑﺎﻻی‬ ‫دﺳﺘﺮﺳﯽ‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫دﻟﯿﻞ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺎده‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ‬ ‫در‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﺗﻌﺮﻓﻪ‬ ‫ﻧﺒﻮدن‬ ‫رﻗﺎﺑﺘﯽ‬ ‫ﺣﻮزه‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ‬ ‫ﺿﻌﻒ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺠﮫﯿﺰات‬ ‫ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ‬ ‫ﺑﺪﻟﯿﻞ‬ ‫ﺑﺎرﮔﯿﺮی‬ ‫و‬ ‫ﺗﺨﻠﯿﻪ‬ ‫اﻣﺮ‬ ‫در‬ ‫ﺟﺪی‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ‬ ‫اﻣﺮ‬ ‫در‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﺑﯿﻦ‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫وظﺎﺋﻒ‬ ‫ﺗﻘﺴﯿﻢ‬ ‫وﺟﻮد‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫ﺗﺮاﻓﯿﮏ‬ ‫و‬ ‫ﺣﺮﮐﺖ‬ ‫و‬ ‫ﺳﯿﺮ‬ ‫ﺣﻮزه‬ ‫در‬ ‫درﮔﯿﺮ‬ ‫ﭘﺮﺳﻨﻞ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﺎرآﻣﺪ‬ ‫ﺗﻨﺒﯿﮫﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﻧﺒﻮد‬
  4. 4. ‫راھﮑﺎرھﺎ‬ ‫ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ‬)‫ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫ﺑﺨﺶ‬( ‫آن‬ ‫ﺗﺪاوم‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﺗﺎﮐﯿﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻗﻄﺎرھﺎ‬ ‫ﺷﺪن‬ ‫ای‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺟﮫﺖ‬ ‫در‬ ‫ﺣﺮﮐﺖ‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﺎوﮔﺎن‬ ‫اطﻤﯿﻨﺎن‬ ‫ﺿﺮﯾﺐ‬ ‫ارﺗﻘﺎء‬)‫ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﻧﺎوﮔﺎن‬ ‫ﻓﻨﯽ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﺑﮫﺒﻮد‬–‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻧﻮ‬ ‫ﻧﺎوﮔﺎن‬ ‫ﺗﺎﻣﯿﻦ‬( ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫ﺣﻮزه‬ ‫در‬ ‫ﻣﻮﺛﺮ‬ ‫ﮐﺎرﮐﻨﺎن‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫اﻧﮕﯿﺰه‬ ‫و‬ ‫ﺗﺤﺮک‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺮداری‬ ‫ﺑﮫﺮه‬ ‫و‬ ‫ﺗﺮاﻓﯿﮏ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ‬ ‫از‬ ‫ﺑﺨﺸﯽ‬ ‫واﮔﺬاری‬)‫در‬ ‫ﺷﺮوع‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﺎﻣﻞ‬ ‫ﻗﻄﺎر‬ ‫اﻧﺪازی‬ ‫راه‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﻣﺴﯿﺮ‬ ‫ﯾﮏ‬( ‫ﺑﺎر‬ ‫ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫ﺑﺎرﮔﯿﺮی‬ ‫و‬ ‫ﺗﺨﻠﯿﻪ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻤﯽ‬ ‫ارﺗﻘﺎء‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫طﺮﺣﯽ‬ ‫ﺗﮫﯿﻪ‬)‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﭘﺮرﻧﮓ‬ ‫ﺣﻀﻮر‬ ‫ﺣﻮزه‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫در‬ ‫آﻧﮫﺎ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫و‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬( ‫ﺑﺎری‬ ‫ﻗﻄﺎرھﺎی‬ ‫ﺳﺮﻋﺖ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺗﺪاﺑﯿﺮی‬ ‫اﺗﺨﺎذ‬
  5. 5. ‫راھﮑﺎرھﺎ‬ ‫ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ‬)‫ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬( ‫اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺗﮫﯿﻪ‬)‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫رﺷﺪ‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﮋی‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻨﻄﺒﻖ‬–‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫ﻧﻘﺸﻪ‬ ‫ﺗﮫﯿﻪ‬ ‫ﻣﺪت‬ ‫ﮐﻮﺗﺎه‬ ‫اﻗﺪاﻣﺎت‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫در‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ‬,‫ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت‬ ‫و‬ ‫ﻣﺪت‬ ‫ﻣﯿﺎن‬.(‫دوﻟﺘﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫وظﺎﺋﻒ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫در‬ ‫ﺿﻤﻨﺎ‬ ‫ﮔﺮدد‬ ‫ﺗﺮﺳﯿﻢ‬ ‫ﺧﻮﺑﯽ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫و‬. ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣﺸﺎرﮐﺖ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎر‬ ‫در‬ ‫ﺑﺎزﻧﮕﺮی‬ ‫ذﯾﻨﻔﻌﺎن‬ ‫از‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ھﺮ‬ ‫ﻧﻘﺶ‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺎزار‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫اﯾﺠﺎد‬)CRM,‫ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﭘﻮرﺗﺎل‬,(... ‫ﺗﻌﺮﻓﻪ‬ ‫ﮔﺬاری‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻧﻈﺎم‬ ‫ﺗﺪوﯾﻦ‬)‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﺑﺎرھﺎی‬ ‫ﺑﺮاوﻟﻮﯾﺖ‬ ‫ﺗﺎﮐﯿﺪ‬ ‫ﺑﺎ‬,‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻣﺸﻮق‬ ‫ﮐﺎﻻ‬ ‫ﺻﺎﺣﺒﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬(... ‫ﺟﺎده‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻧﺴﺒﯽ‬ ‫ھﻤﺨﻮاﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫دﺳﺘﺮﺳﯽ‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫ﮐﺎھﺶ‬ ‫راﺳﺘﺎی‬ ‫در‬ ‫ﺣﺮﮐﺖ‬ ‫ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫در‬ ‫زﺑﺪه‬ ‫ﻣﺸﺎورﯾﻦ‬ ‫ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﺑﺎرھﺎی‬ ‫ﺟﺬب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻓﻮرواردر‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺟﺬاب‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻣﺸﻮق‬ ‫اراﺋﻪ‬
  6. 6. ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺗﻮﺟﮫ‬ ‫از‬ ‫ﺗﺸﮑﺮ‬ ‫ﺑﺎ‬

×