Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

خبرنامه اتاق فکر حمل و نقل ایران فروردین 93

703 views

Published on

حاوی مطالب متنوع و آخرین تحلیل ها و اخبار زیربخش های حمل و نقل شهری و بین شهری

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

خبرنامه اتاق فکر حمل و نقل ایران فروردین 93

  1. 1. ‫آ‬‫ﺷود؟‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﺎز‬ ‫ﭼﺎﺑﮭﺎر‬ ‫ﺗوﺳﻌﮫ‬ ‫ﻗﻔل‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﭼ‬‫ﻣﯾﮭن‬ ‫ﻋﻠﯾﮫ‬ ‫ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ‬ ‫ﺟﻧﮓ‬ ‫در‬ ‫اﯾران‬ ‫ﺧﺎرﺟﯽ‬ ‫ﺗﺟﺎرت‬ ‫ﺗﻧﻔﺳﮕﺎه‬ ‫و‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺎﺑﮭﺎر‬ ‫از‬ ‫ﺑﯾش‬ ‫و‬ ‫ﮔردﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺣﺳوب‬ ‫ﻋزﯾزﻣﺎن‬20‫ﺳطﺢ‬ ‫در‬ ‫آﻓرﯾﻧﯽ‬ ‫ﻧﻘش‬ ‫و‬ ‫ﺗوﺳﻌﮫ‬ ‫اﻧﺗظﺎر‬ ‫در‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫ﻣﻠﯽ‬‫وﻋده‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ای‬ ‫ﻣﻧطﻘﮫ‬ ‫و‬-‫وارد‬ ‫اﻣروزه‬ ،‫ﺑود‬ ‫ﻣﺎﻧده‬ ‫ذﯾرﺑط‬ ‫ﻣﺗوﻟﯾﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻣﺳﺋوﻻن‬ ‫ﻣﮑرر‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻋﺎﻟﯾرﺗﺑﮫ‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت‬ ‫ﺳﯾﺎﺳﯽ‬ ‫اراده‬ ‫و‬ ‫ﮔﺷﺗﮫ‬ ‫ﺳﯾﺎﺳﯽ‬ ‫و‬ ‫اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ‬ ،‫اﻗﺗﺻﺎدی‬ ‫ﺣﯾﺎت‬ ‫از‬ ‫ﻧوﯾﻧﯽ‬ ‫ﻋرﺻﮫ‬ ‫ﻓﺎرس‬ ‫ﺧﻠﯾﺞ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻣﺎن‬ ‫درﯾﺎی‬ ‫ﻣﻧطﻘﮫ‬ ‫ھﺎب‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭼﺎﺑﮭﺎر‬ ‫ﺑﻧدر‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬ ‫در‬ ‫اﯾران‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﺟﻣﮭوری‬ ‫ﻧظﺎم‬ ‫ﺧﺻ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫ھﻣراھﯽ‬ ‫و‬‫اﺳت‬ ‫اﻧﮕﯾﺧﺗﮫ‬ ‫ﺑر‬ ‫را‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫اﻗﺗﺻﺎدی‬ ‫ﻣﮭم‬ ‫ﺑﺎزﯾﮕران‬ ،‫وﺻﯽ‬. ‫ﺑﮫ‬ ‫آﻏﺎز‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﺎﺑﮭﺎر‬ ‫ﺑﻧدر‬ ‫ﺑﺎﻻﺧص‬ ‫ﺑﻧﺎدر‬ ‫ﺗوﺳﻌﮫ‬ ‫ﺑرای‬ ‫راھﺑردی‬ ‫ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت‬ ‫اﺗﺧﺎذ‬ ‫ﻣﯾﺎن‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫ﻣواﺟﮫ‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫اﻟﻣﻠﻠﯽ‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﺗﺟﺎری‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻣﺣدودﯾت‬ ‫از‬ ‫ﺑرﺧﯽ‬ ‫رﻓﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮐﺎھش‬ ‫ﺑﺎ‬ ،‫اﻣﯾد‬ ‫و‬ ‫ﺗدﺑﯾر‬ ‫دوﻟت‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﻓرﺻﺗﯽ‬ ‫ﻧو‬ ‫دھﻠﯽ‬ ‫ﺑرای‬ ،‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬‫در‬ ‫ﮔذاری‬ ‫ﺳرﻣﺎﯾﮫ‬ ‫ﺧﺻوص‬ ‫در‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫ﯾﮑﺑﺎر‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﻧﻣود‬ ‫ﻓراھم‬ ‫ﺑﮭﺷﺗﯽ‬ ‫ﺷﮭﯾد‬ ‫ﺑﻧدر‬)‫ﭼﺎﺑﮭﺎر‬(‫و‬ ‫ﻣﯾﺎﻧﮫ‬ ‫آﺳﯾﺎی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھﻧدی‬ ‫ﮐﺎﻻھﺎی‬ ‫ﺗراﻧزﯾﺗﯽ‬ ‫ﭘل‬ ‫ﺗﻘوﯾت‬ ‫و‬ ‫ﺑﭘردازد‬ ‫ﮔﻔﺗﮕو‬ ‫و‬ ‫ﻣذاﮐره‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾراﻧﯽ‬ ‫ھﻣﺗﺎی‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن‬. ‫اﺳت‬ ‫ﻣطرح‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫دﯾﮕری‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺟﻧﺑﮫ‬ ‫از‬ ‫ﭼﺎﺑﮭﺎر‬ ‫ﺑﻧدر‬ ‫ﺗوﺳﻌﮫ‬ ‫اﯾران‬ ‫ﺑرای‬ ‫اﻣﺎ‬.‫ﻗدرت‬ ‫اﻓزاﯾش‬ ،‫ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن‬ ‫ﮔوادر‬ ‫ﺑﻧﺎدر‬ ‫ﻧظﯾر‬ ‫ای‬ ‫ﻣﻧطﻘﮫ‬ ‫رﻗﯾب‬ ‫ﺑﻧﺎدر‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ‬ ‫در‬ ‫ﭼﺎﺑﮭﺎر‬ ‫ﺑﻧدر‬ ‫ﭘذﯾری‬ ‫رﻗﺎﺑت‬ ‫ﺗوﺳﻌﮫ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﭼﺎﺑﮭﺎر‬ ‫ﺑﻧدر‬ ‫ﺗوﺟﮫ‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫ﺗﺎﺛﯾر‬ ،‫ﻓﺎرس‬ ‫ﺧﻠﯾﺞ‬ ‫ﺟﻧوﺑﻲ‬ ‫ﺣﺎﺷﯾﮫ‬ ‫ﺑﻧﺎدر‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻣﺎن‬ ‫ﺳﻼﻟﮫ‬ ‫ﮐﺎﻻ‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ھزﯾﻧﮫ‬ ‫ﮐﺎھش‬ ،‫اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻣﯾﺎﻧﮫ‬ ‫آﺳﯾﺎی‬ ‫ﮐﺷورھﺎی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗراﻧزﯾت‬ ‫ﺗﺳﮭﯾل‬ ،‫ﺷرق‬ ‫ﻣﺣور‬ ‫زﻧﺟﯾره‬ ‫در‬‫و‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻣﻧطﻘﮫ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺑﺎزار‬ ‫از‬ ‫اﯾران‬ ‫ﺳﮭم‬ ‫اﻓزاﯾش‬ ‫و‬ ‫ﺟﮭﺎﻧﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺟﻣﻠﮫ‬ ‫از‬ ‫زداﯾﯽ‬ ‫ﻣﺣروﻣﯾت‬ ‫و‬ ‫زاﯾﯽ‬ ‫اﺷﺗﻐﺎل‬ ، ‫ﻣﻧطﻘﮫ‬ ‫ﺗوﺳﻌﮫ‬ ‫در‬ ‫ﭼﺎﺑﮭﺎر‬ ‫ﺑﻧدر‬ ‫آﻓرﯾﻧﯽ‬ ‫ﻧﻘش‬ ‫ارﺗﻘﺎء‬ ‫و‬ ‫ﻓﺎرس‬ ‫ﺧﻠﯾﺞ‬ ‫ﻣﻧطﻘﮫ‬ ‫ﺳطﺢ‬ ‫در‬ ‫ﯾﺎزدھم‬ ‫دوﻟت‬ ‫در‬ ‫اﯾران‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﺟﻣﮭوری‬ ‫راھﺑردی‬ ‫اھداف‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻋﻣﺎن‬ ‫درﯾﺎی‬. ‫ﻣﺨﺎطﺐ‬ ‫ﭘﺮ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﭘﯾﺎﻣدھﺎی‬‫ﺧودروﺳﺎزان‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ای‬ ‫ﻣﺑﺎدﻟﮫ‬ ‫ارز‬ ‫ﺗزرﯾق‬ ‫ﭘژوھﺷﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ‬ ‫اﻣور‬ ‫اﻧﺟﺎم‬ ‫ﮔذاری‬ ‫ﻗﯾﻣت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗوﺟﮫ‬ ‫اھﻣﯾت‬‫ﺑﺎﻻدﺳﺗﻲ‬ ‫ھﺎي‬ ‫طرح‬ )‫ﺷﮭر‬ ‫و‬ ‫ﻛﺷوري‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺟﺎﻣﻊ‬ ‫ھﺎي‬ ‫طرح‬‫ی‬( ‫ﭘﯾش‬ ‫آﯾﺎ‬‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷرﮐت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﺷﺑﮑﮫ‬ ‫ظرﻓﯾت‬ ‫ﻓروش‬ ‫داﻧﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻋﻣﻠﯽ‬ ‫ای‬ ‫اﯾده‬ ‫را‬ ‫ﻓورواردرھﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬‫؟‬ ‫آن؟‬ ‫دوش‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺑﺎری‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﺻﻧﻌت‬ ‫ﯾﺎر‬ ‫آھن‬ ‫راه‬ ‫داﻧﺷﮑده‬ ‫ﻋرﺿﮫ‬ ‫ﻧرﺧﯽ‬ ‫ﺗﮏ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﮭﺗر‬ ‫ﮔﺎزوﯾﯾل‬ ‫و‬ ‫ﺑﻧزﯾن‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دوﻧرﺧﯽ؟‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﺗﻛﺎن‬ ‫ﻧﺗﺎﯾﺞ‬‫ﺗﺣﻘﯾق‬ ‫دھﻧده‬‫ﮐﯾﻔﯾت‬‫داﺧﻠﯽ‬ ‫ﮔﺎزوﺋﯾل‬ ‫و‬ ‫ﺑﻧزﯾن‬ ‫ا‬‫ﭘﻠﯾس‬ ‫ﻓرﻣﺎﻧده‬ ‫اﺻوﻟﯽ‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫و‬ ‫اﻧﮕﯾز‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺗﺎﻣل‬ ‫ﻧظر‬ ‫ظﮭﺎر‬ ‫ﺗﺻﺎدﻓﺎت‬ ‫آﻣﺎر‬ ‫ﺧﺻوص‬ ‫در‬ ‫راھور‬ ‫ﻣ‬‫ﺳﺎل‬ ‫در‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫ﺑرﺟﺳﺗﮫ‬ ‫ﻣدﯾران‬ ‫ﻌرﻓﯽ‬92 ‫ﺷﮭرھﺎ‬ ‫ﺗراﻓﯾﻛﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﻣﺷﻛﻼت‬ ‫ﺑﻧدي‬ ‫اوﻟوﯾت‬ ‫ﺣﮑﯿﻢ‬ ‫ﺗﻮﻧﻞ‬!‫آزﻣﻮده‬ ‫ﺧﻄﺎﺳﺖ‬ ‫آزﻣﻮدن‬ ‫را‬ )‫ﺑﺮای‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺗﻮﻧﻞ‬ ‫ﺧﻮدرو‬( ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬‫ارﺗﺒﺎط‬ ‫در‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫و‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺣﻮزه‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﮫ‬ ‫ھﻮﺷﻤﻨﺪ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫اﯾﺮان‬ ‫در‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ‬ ‫ﻣﻮاﻧﻊ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫در‬ ‫ﮔﺬاری‬ ‫اﺳﺖ؟‬ ‫ﮐﺪام‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻧﻘﺪی‬‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ھﻤﺰﻣﺎن‬ ‫در‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻣﺴﺎﻓﺮ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎر‬ ‫ﺣﻮزه‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﺳﺒﮏ‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ )LRT( ‫در‬ ‫ﺳﻮزی‬ ‫ﻓﺮﺻﺖ‬ ‫درﯾﺎﯾﯽ‬ ‫ﮔﺮدﺷﮕﺮی‬ ‫ﮐﯽ؟‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫رﺷﺪ‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫دﻻﯾﻞ‬ ‫از‬ ‫ﮐﺎﻻ‬ ‫ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ‬ ‫ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﮐﺸﻮر‬ ‫ﻧﻮروزﺗﺎن‬‫اﯾﺮان‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫اﺗﺎق‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮫ‬–‫ﺷﻤﺎره‬2,‫ﻓﺮوردﯾﻦ‬3139‫ﻣﺒﺎرک‬ ‫آرزوﻣﻨﺪﯾﻢ‬ ‫ﮐﺸﻮر‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫را‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬ ‫از‬ ‫ﺳﺮﺷﺎر‬ ‫ﺳﺎﻟﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫ﻣﺴﺎﻓﺮی‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫اﯾﺮان‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫اﺗﺎق‬‫دارد‬ ‫ﺳﻌﯽ‬‫ﺗﺠﺎرب‬ ‫از‬ ‫ﮔﯿﺮی‬ ‫ﺑﮭﺮه‬ ‫ﺑﺎ‬,‫داﻧﺶ‬‫ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﺎن‬ ‫ﻋﻤﻠﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫اﯾﺪه‬ ‫و‬,‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻣﺪﯾﺮان‬,‫ای‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻞ‬‫را‬‫اﻧﺪﮐﺎران‬ ‫دﺳﺖ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬‫و‬ ‫آورده‬ ‫ﺑﻌﻤﻞ‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫در‬ ‫ﮐﺸﻮر‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮان‬ ‫ﮔﺮ‬ ‫ﯾﺎری‬‫ﺪ‬.‫ﮔﻔﺘﻦ‬ ‫از‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺗﻌﻠﻖ‬ ‫ھﺮﮔﻮﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫واﺳﻄﮫ‬ ‫ﺑﺪون‬ ‫ﮔﺮوه‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﺣﻘﺎﯾﻖ‬‫آ‬‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ‬ ‫اﺻﻮل‬ ‫از‬ ‫ﻣﺪه‬‫داﺷ‬ ‫ﻧﺨﻮاھﺪ‬ ‫اﺑﺎﯾﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬‫ﺖ‬. ‫ﻣﺷﺎھده‬‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬‫اﻋﺿﺎء‬‫اﯾران‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫اﺗﺎق‬ ‫ﻋﻣﻠﮑرد‬ ‫از‬
  2. 2. ‫ﺑد‬‫ﺻﻧﻌﺗﯽ‬ ‫ﻣوﺳﺳﺎت‬ ‫ﺑرای‬ ‫رﻗﺎﺑﺗﯽ‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺎه‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫در‬ ‫ﺗﮑﻧوﻟوژی‬ ‫ﻧﻘش‬ ‫اﻣروزه‬ ‫ﺗردﯾد‬ ‫ون‬, ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﭘوﺷﯾده‬ ‫ﮐﺳﯽ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺧدﻣﺎﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‬.‫دﻧﯾﺎی‬ ‫در‬ ‫ﺗﮑﻧوﻟوژی‬‫ﻣوﺗور‬ ‫ﻣﻧزﻟﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﻣروز‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺷورھﺎ‬ ‫اﻗﺗﺻﺎدی‬ ‫رﺷد‬.‫از‬ ‫ﻧﺎﺷﯽ‬ ‫ﮐﺷورھﺎ‬ ‫داﺧﻠﯽ‬ ‫ﻧﺎﺧﺎﻟص‬ ‫ﺗوﻟﯾد‬ ‫ﻋﻣده‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫ﺗوﻟﯾد‬ ‫ﻋرﺻﮫ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺧﺗﻠف‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺗﮑﻧوﻟوزی‬ ‫ﺑﮑﺎرﮔﯾری‬,‫و‬ ‫ﻣﺣﺻوﻻت‬ ‫ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻓراﯾﻧدھﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧدﻣﺎت‬.‫ﻣﻧﺎﻓﻊ‬ ‫ﺑﯾﺷﺗرﯾن‬ ‫ﮐﺳب‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﺗﮑﻧوﻟوژی‬ ‫اھرم‬ ‫از‬ ‫دﻧﯾﺎ‬ ‫ﭘﯾﺷرو‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷرﮐت‬ ‫ا‬ ‫ﺑﺎزار‬ ‫ﺳﮭم‬ ‫و‬‫ﺑرﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫را‬ ‫ﻻزم‬ ‫ﺳﺗﻔﺎده‬.‫ﺳرﻣﺎﯾﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺑوده‬ ‫واﻗف‬ ‫اﻣر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫ھﺎ‬ ‫دوﻟت‬ ‫و‬ ‫ﺟدﯾد‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺗﮑﻧوﻟوژی‬ ‫ﺧﻠق‬ ‫ﺣوزه‬ ‫در‬ ‫ﺧﺻوﺻﯽ‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫ﻣﺷﺎرﮐت‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫را‬ ‫وﺳﯾﻌﯽ‬ ‫ﮔذاری‬ ‫ﻧﻣﺎﯾﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣوﺟود‬ ‫ھﺎی‬ ‫آوری‬ ‫ﻓن‬ ‫ﺗوﺳﻌﮫ‬.‫در‬ ‫ﺗﮑﻧوﻟوزی‬ ‫ﻧﻘش‬ ‫ﺑﯾﺷﺗرﯾن‬ ‫ﻋﻣﻠﯾﺎت‬ ‫ﺣوزه‬ ‫در‬ ‫اﺳت‬ ‫وری‬ ‫ﺑﮭره‬ ‫ارﺗﻘﺎء‬.‫ر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻣوﻓق‬ ‫ﻣﺛﺎل‬ ‫ﯾﮏ‬‫آھن‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫ﺳﺎﺧﺗﺎری‬ ‫ﻓرم‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫از‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻣرﯾﮑﺎ‬1980‫رﺷد‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫آن‬ ‫اﺟرای‬ ‫از‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫ﭼﻧد‬ ‫ﮔذﺷت‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻧﮭﺎ‬ ‫و‬ ‫ﮔردﯾد‬ ‫آﻏﺎز‬ ‫ﮔردﯾد‬ ‫روﺑرو‬ ‫وری‬ ‫ﺑﮭره‬ ‫ﺑراﺑری‬ ‫ﭼﻧد‬.‫ھزﯾﻧﮫ‬ ‫اﻓزاﯾش‬ ‫اﻟرﻏم‬ ‫ﻋﻠﯽ‬ ‫آﻣرﯾﮑﺎ‬ ‫آھن‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺗﻌرﻓﮫ‬ ‫ﻧرخ‬ ‫ﮐﺎھش‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫ﻋﯾن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺳوﺧت‬ ‫ﻧرخ‬ ‫ﺗوﺟﮫ‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫رﺷد‬ ‫و‬ ‫دﺳﺗﻣزد‬ ‫ﺷﺎ‬ ‫ھم‬ ‫ﺑﺎز‬ ‫رﯾﻠﯽ‬‫ھﺎی‬ ‫دراﻣد‬ ‫اﻓزاﯾش‬ ‫و‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺟﺎﺑﺟﺎ‬ ‫ﻣﺳﺎﻓر‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎر‬ ‫ﭼﻧدﺑراﺑری‬ ‫رﺷد‬ ‫ھد‬ ‫ﺣدود‬ ‫رﺷد‬ ‫ﺷﺎھد‬ ‫ﻣﺟﻣوع‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣرﺑوطﮫ‬5‫اﯾم‬ ‫ﺑوده‬ ‫وری‬ ‫ﺑﮭره‬ ‫ﺑراﺑری‬.‫ﻋﻠت‬ ‫اﻓزاﯾش‬ ‫ھﺎ‬ ‫ھزﯾﻧﮫ‬ ‫اﻗﺗﺻﺎدی‬ ‫ﺑﻧﮕﺎه‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫در‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻣﮑن‬ ‫ﭼطور‬ ‫ﺑﺎﺷد؟‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫اﻣر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﯾﺎﺑد‬,‫ﻋﻣﻠﮑر‬ ‫رﺷد‬ ‫ھم‬ ‫ﺑﺎز‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﮐﺎھش‬ ‫ﺧدﻣﺎت‬ ‫ﻗﯾﻣت‬‫داﺷﺗﮫ‬ ‫ھﻣراه‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫دراﻣد‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ﺑﺎﺷد؟‬ ‫از‬ ‫اﺳﺗﻔﺎده‬ ‫اﺳت‬ ‫داﺷﺗﮫ‬ ‫ﺷﮕرﻓﯽ‬ ‫ﺗﺎﺛﯾر‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ای‬ ‫ﻣﺳﺋﻠﮫ‬ ‫ﻣﮭﻣﺗرﯾن‬ ‫رﺳد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻧظو‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺗﻧﺎﺳب‬ ‫ﺗﮑﻧوﻟوژی‬‫ھﺎ‬ ‫ھزﯾﻧﮫ‬ ‫ﮐﺎھش‬ ‫اوﻻ‬ ‫ر‬)‫ﻣﺻرف‬ ‫ﻣﺛﻼ‬‫ﺳ‬‫وﺧت‬(‫ارﺗﻘﺎء‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﮔردﯾده‬ ‫وری‬ ‫ﺑﮭره‬ ‫اﻓزاﯾش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻧﺟر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑوده‬ ‫ﻋﻣﻠﮑردی‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯾت‬. ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﮑﻧوﻟوژی‬ ‫اھﻣﯾت‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺗﺎﮐﯾد‬ ‫ﻣﻘدﻣﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﻗﺻدم‬.‫دﻧﺑﺎل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﻧده‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ای‬ ‫ﻧﮑﺗﮫ‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻣﺗﺑوع‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ھﻣواره‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﮕوﻧﮫ‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﯾن‬ ‫ھﺳﺗم‬ ‫آن‬ ‫طرح‬ ‫دھﯾم‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺧودﻣﺎن‬ ‫ﺗﮑﻧوﻟوزﯾﮑﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺗواﻧﻣﻧدی‬ ‫و‬ ‫ﻣﺣﯾط‬ ‫ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ‬ ‫ﺗﻐﯾﯾرات‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬. ‫دﻓﺎﺗر‬ ‫ﻋﮭده‬ ‫ﺑر‬ ‫وظﯾﻔﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣﻌﻣوﻻ‬‫اﺳت‬ ‫ﺗﮑﻧوﻟوژی‬ ‫ﻣﻣﯾزی‬.‫اﯾﻧﮑﮫ‬ ‫ﺿﻣن‬ ‫دﻓﺎﺗر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻧﻣﺎﯾﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫رﺻد‬ ‫را‬ ‫ﻣرﺗﺑط‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺗﮑﻧوﻟوژی‬ ‫در‬ ‫ﺗﻐﯾﯾرات‬ ‫ھﻣواره‬,‫ﻗﺎﺑﻠﯾت‬ ‫از‬ ‫دﻗﯾﻘﯽ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﻧﻣﺎﯾﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اراﺋﮫ‬ ‫ھم‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺗﮑﻧوﻟوزﯾﮑﯽ‬ ‫ﻓﺎﺻﻠﮫ‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬.‫ﺣﻣل‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫در‬ ‫ﺗﺎﻣﻠﯽ‬ ‫اﮔر‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺳﺎدﮔﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷﯾم‬ ‫داﺷﺗﮫ‬ ‫ﻣﺧﺗﻠف‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺣوزه‬ ‫در‬ ‫ﮐﺷور‬ ‫ﻧﻘﻠﯽ‬ ‫و‬‫ﭼﻧﯾن‬ ‫ﺣﺿور‬ ‫ﻋدم‬ ‫ﮐرد‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫را‬ ‫ﻧﮭﺎدی‬.‫ﻧﻈﺮات‬ ‫ﻣﺸﺎھﺪه‬ ‫دﻓﺎﺗﺮ‬‫ﻣﺮاﮐﺰی‬ ‫ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی‬ ‫ﻣﻤﯿﺰی‬ ‫ھﺎ‬ ‫اﯾﺪه‬ ‫رﺳﺪ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫اﯾﺮان‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫اﺗﺎق‬‫دارد‬ ‫ﺳﻌﯽ‬‫ﺗﺠﺎرب‬ ‫از‬ ‫ﮔﯿﺮی‬ ‫ﺑﮭﺮه‬ ‫ﺑﺎ‬,‫ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﺎن‬ ‫ﻋﻤﻠﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫اﯾﺪه‬ ‫و‬ ‫داﻧﺶ‬,‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻣﺪﯾﺮان‬,‫ای‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻞ‬‫را‬‫اﻧﺪﮐﺎران‬ ‫دﺳﺖ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬‫و‬ ‫آورده‬ ‫ﺑﻌﻤﻞ‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫در‬ ‫ﮐﺸﻮر‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮان‬ ‫ﮔﺮ‬ ‫ﯾﺎری‬‫ﺪ‬.‫ﮔﻔﺘﻦ‬ ‫از‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺗﻌﻠﻖ‬ ‫ھﺮﮔﻮﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫واﺳﻄﮫ‬ ‫ﺑﺪون‬ ‫ﮔﺮوه‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﺣﻘﺎﯾﻖ‬‫آ‬‫داﺷ‬ ‫ﻧﺨﻮاھﺪ‬ ‫اﺑﺎﯾﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ‬ ‫اﺻﻮل‬ ‫از‬ ‫ﻣﺪه‬‫ﺖ‬. ‫اﯾﺮان‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫اﺗﺎق‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮫ‬–‫ﺷﻤﺎره‬2,‫ﻓﺮوردﯾﻦ‬3139 ‫آن‬ ‫دوش‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﺑﺎری‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﯾﺎر‬ ‫آھﻦ‬ ‫راه‬ ‫داﻧﺸﮑﺪه‬! ‫اﯾﺮاد‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎھﯽ‬ ‫آﻣﻮزﺷﯽ‬ ‫ﻧﻈﺎم‬ ‫ﺑﺮ‬‫وارد‬ ‫وﻗﺘﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ‬ ‫ﺳﺮرﺷﺘﮫ‬ ‫ﭼﯿﺰ‬ ‫ھﯿﭻ‬ ‫از‬ ‫اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ‬ ‫ﻓﺎرغ‬ ‫ﻣﮭﻨﺪﺳﯿﻦ‬ ‫و‬ ‫ﻣﯿﮑﻨﺪ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﻣﮭﻨﺪس‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣﯿﺸﺪ‬ ‫وارد‬ ‫دارﻧﺪ‬ ‫را‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﯽ‬ ‫رﺷﺘﮫ‬ ‫در‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫و‬ ‫ﺷﺪن‬ ‫ورزﯾﺪه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﮔﺬاری‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﯿﺎز‬ ‫ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‬.‫ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺷﺪ‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫طﺮز‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﺑﺮای‬ ، ‫ﺻﻨﺎﯾﻊ‬‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺮوﻧﺪ‬ ‫ﯾﮑﺮاﺳﺖ‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻞ‬ ‫از‬ ‫ﻓﺮاﻏﺖ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺲ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫آن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﺗﺮﺑﯿﺖ‬ ‫ﻣﮭﻨﺪﺳﯿﻨﯽ‬ ‫اﻧﺸﺎﷲ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﭘﺎ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﯽ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺸﻐﻮل‬ ‫و‬ ‫ﺧﻮدﺷﺎن‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‬.‫ﺑﺮق‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دﯾﺪﯾﻢ‬ ‫ﻟﺬا‬)‫ﻧﯿﺮو‬ ‫وزارت‬(‫ھﻮاﭘﯿﻤﺎﺋﯽ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫و‬)‫ﮐﺸﻮری‬ ‫ھﻮاﭘﯿﻤﺎﺋﯽ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬(‫و‬‫راه‬ ‫داﻧﺸﮑﺪه‬ ‫آھﻦ‬)‫ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻠﻢ‬(‫و‬‫ﯾ‬‫ﺷﺪﻧﺪ‬ ‫ﻣﺘﻮﻟﺪ‬ ‫دﯾﮕﺮی‬ ‫از‬ ‫ﭘﺲ‬ ‫ﮑﯽ‬. ‫ﺑﺪون‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ورزﯾﺪه‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﻓﺎرغ‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻞ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اﻓﺮادی‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ‬ ‫آھﻦ‬ ‫راه‬ ‫داﻧﺸﮑﺪه‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻣﺘﺨﺼﺺ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺑﻨﻈﺮ‬‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﯿﺎز‬ ‫ﺑﺮدارﻧﺪ‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫در‬ ‫اﺟﺮاﺋﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ‬ ‫واﺣﺪھﺎی‬ ‫دوش‬ ‫از‬ ‫ﺑﺎری‬ ‫ﻣﺠﺪد‬ ‫ﮔﺬاری‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ‬‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻧﯿﺎز‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫را‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫دروس‬ ‫داﻧﺸﮑﺪه‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫؟‬ ‫ﻓﺎرغ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دارﻧﺪ‬ ‫ھﻨﺮی‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن‬ ‫ﻓﺎرغ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫دارد؟‬ ‫اﻋﺘﻤﺎد‬ ‫داﻧﺸﮑﺪه‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻت‬ ‫ﻓﻨﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺎﺋﯿﮭﺎی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫ﻣﯿﮑﻨﺪ؟‬ ‫رﯾﺰی‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ‬‫دﯾﮕﺮ‬ ‫اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن‬ ‫ﻓﺎرغ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺟﺬب‬ ‫ظﺮﻓﯿﺖ‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫ھﺴﺘﻨﺪ؟‬ ‫ﺑﮭﺮه‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎ‬‫ھﻢ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن‬ ‫ﻓﺮاغ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺟﺬب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫؟‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن‬ ‫ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ؟‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ‬‫اﻟﺘﺼﯿﻼن‬ ‫ﻓﺎرغ‬ ‫ﺷﻐﻠﯽ‬ ‫ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫در‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫اﺳﺖ؟‬ ‫ﺣﺴﺎس‬ ‫اﻟﺘﺼﯿﻼﻧﺶ‬ ‫ﻓﺎرغ‬ ‫ﺷﻐﻠﯽ‬ ‫ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫در‬ ‫آھﻦ‬ ‫راه‬ ‫داﻧﺸﮑﺪه‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫ﻣﺸﮑ‬ ‫ﺣﻞ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫اﺳﺖ؟‬ ‫ﺣﺴﺎس‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫اﯾﻦ‬‫راه‬ ‫داﻧﺸﮑﺪه‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻣﺸﻮرت‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫ﻣﯿﮑﻨﺪ؟‬ ‫رﺟﻮع‬ ‫آھﻦ‬ ‫راه‬ ‫داﻧﺸﮑﺪه‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﻣﻌﻀﻼت‬ ‫و‬ ‫ﻼت‬ ‫ﻣﯿﺒﻨﺪد؟‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫آھﻦ‬‫ﻧﻈﺮات‬ ‫ﻣﺸﺎھﺪه‬
  3. 3. ‫ﺑﺮﺧﻮردار‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ای‬ ‫وﯾﮋه‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‬ ‫ﺑﺪﻟﯿﻞ‬ ‫اﯾﺮان‬ ‫ﺳﺮزﻣﯿﻦ‬‫دھﻨﺪه‬ ‫ﭘﯿﻮﻧﺪ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫طﻮل‬ ‫در‬ ‫ھﻤﻮاره‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﺑﻮده‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﮫ‬ ‫ﮐﺸﻮرھﺎی‬ ‫ﺑﯿﻦ‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ‬ ‫ای‬.‫ﻣﺴﯿﺮ‬ ‫ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﻗﺮﻧﮭﺎ‬ ‫اﯾﺮان‬ ‫و‬ ‫ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﮔﻮاه‬ ‫اﺑﺮﯾﺸﻢ‬ ‫ﺟﺎده‬ ‫ﺑﻮده‬ ‫ﻏﺮب‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺷﺮق‬ ‫ارﺗﺒﺎطﯽ‬.‫در‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﮫ‬ ‫ﺻﻮرت‬ ‫ژﺋﻮﭘﻮﻟﯿﺘﯿﮑﯽ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮات‬ ‫ﺑﺎ‬‫ﺟﻤﻠﮫ‬ ‫از‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﮫ‬ ‫در‬ ‫اﺧﯿﺮ‬ ‫ھﺎی‬ ‫دھﮫ‬ ‫ﺗﻮﻟﺪ‬15‫ﻓﺮوﭘ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺲ‬ ‫ﮐﺸﻮر‬‫رﻗﻢ‬ ‫را‬ ‫ﺷﺮاﺋﻄﯽ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﮫ‬ ‫ﮐﺸﻮرھﺎی‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻼت‬ ‫ھﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﺷﻮروی‬ ‫ﺎﺷﯽ‬ ‫ﺷﺮﻗﯽ‬ ‫ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘﯽ‬ ‫ﻣﺴﯿﺮھﺎی‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫زده‬-‫ﺷﻤﺎﻟﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻏﺮﺑﯽ‬-‫اﺳﺖ‬ ‫ﮐﺮده‬ ‫ﺑﺮوز‬ ‫ﺟﺪﯾﺪی‬ ‫ﺟﻨﻮﺑﯽ‬.‫اﻣﺮوز‬ ‫ﻧﺘﻮان‬ ‫ﺷﺎﯾﺪ‬ ‫از‬ ‫ﮐﺎﻻ‬ ‫ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﺮد‬ ‫ادﻋﺎ‬ ‫ﺗﻮان‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫ﻧﺎﻣﯿﺪ‬ ‫ﻣﺴﯿﺮھﺎ‬ ‫ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫اﯾﺮان‬ ‫ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘﯽ‬ ‫ﻣﺴﯿﺮھﺎی‬ ‫ا‬ ‫ﺳﺮزﻣﯿﻦ‬‫ھﺎﺳﺖ‬ ‫ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﺟﺰو‬ ‫ھﻤﭽﻨﺎن‬ ‫ﯾﺮان‬.‫ﺑﮭﺮه‬ ‫اﯾﻢ‬ ‫ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ‬ ‫ﺧﺪادادی‬ ‫ﻓﺮﺻﺖ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫از‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫داﻧﯿﻢ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھﻤﮕﯽ‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫زﻣﯿﻨﯽ‬ ‫ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺟﻤﻊ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺒﺮﯾﻢ‬ ‫را‬ ‫ﻻزم‬)‫ﺟﺎده‬ ‫و‬ ‫رﯾﻞ‬(‫ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ‬ ‫در‬ ‫ﮔﺬرد‬ ‫ﻧﻤﯽ‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫در‬ ‫ﺗﻦ‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن‬ ‫ده‬ ‫از‬ ‫ﺑﺪﻧ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫را‬ ‫ﺗﻮﺟﮭﯽ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ارزی‬ ‫دراﻣﺪھﺎی‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﮭﻢ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﻮﺟﮫ‬‫ﺑﮫ‬ ‫ھﺴﺘﯿﻢ‬ ‫ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ‬ ‫دﻻرھﺎی‬ ‫ﺒﺎل‬ ‫آورد‬ ‫ارﻣﻐﺎن‬.‫داﺷﺖ‬ ‫ای‬ ‫وﯾﮋه‬ ‫ﺗﻮﺟﮫ‬ ‫ﻧﯿﺰ‬ ‫آن‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫اﺑﻌﺎد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ‬ ‫ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی‬ ‫ﺑﻌﺪ‬ ‫از‬ ‫ﺟﺪا‬.‫اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫اﻣﻨﯿﺖ‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﮐﺎﻻ‬ ‫ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ‬,‫دﻧﯿﺎ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻞ‬ ‫در‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ‬,‫ﺑﯿﻦ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت‬ ‫در‬ ‫آﻣﺪن‬ ‫ﺣﺴﺎب‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫اﻟﻤﻠﻠﯽ‬. ‫ﻣﻄﺎﻟ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﺧﺼﻮص‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫در‬ ‫ﺳﺎﻟﮭﺎﺳﺖ‬‫اﺳﺖ‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﻌﺎﺗﯽ‬,‫ﺷﺪه‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ‬,‫و‬ ‫ﺗﯿﻤﯽ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫اﻟﺒﺘﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺷﮭﺮﺳﺎزی‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫وزرای‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ‬ ‫ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ‬ ‫از‬ ‫ھﻤﻮاره‬ ‫و‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺗﺎﮐﯿﺪ‬ ‫درﮔﯿﺮ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ھﻤﺎھﻨﮕﯽ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﺑﻮده‬ ‫ﮐﺎﻻ‬ ‫ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ‬ ‫ﺗﻘﻮﯾﺖ‬ ‫ﺧﺎرﺟﮫ‬ ‫اﻣﻮر‬.‫در‬ ‫ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﯿﺎن‬ ‫ﻣﮭﻨﺪس‬ ‫ﺧﻮﺑﻢ‬ ‫دوﺳﺖ‬ ‫دھﺪ؟‬ ‫ﻧﻤﯽ‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﮫ‬ ‫ﭼﺮا‬ ‫ﭘﺲ‬ ‫ﻣ‬ ‫در‬ ‫ﮐﺎﻣﻨﺘﯽ‬‫ﮐﺮده‬ ‫ﻓﺮاﻣﻮش‬ ‫را‬ ‫ﺷﺮق‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫اﻟﻤﻠﻠﯽ‬ ‫ﺑﯿﻦ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺖ‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫داﺷﺘﻨﺪ‬ ‫اﺷﺎره‬ ‫ﺧﻮﺑﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭼﺎﺑﮭﺎر‬ ‫ﻮﺿﻮع‬ ‫اﯾﻢ‬.‫ﺷﻮد‬ ‫ﺗﺪارک‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫ﻣﻠﺰوﻣﺎت‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫و‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﻠﯽ‬ ‫ﭘﺮوژه‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﻧﻈﺮم‬ ‫ﺑﮫ‬.‫در‬ ‫اﻟﺒﺘﮫ‬ ‫ﭘﺮداﺧ‬ ‫ھﻢ‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﻮان‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دارﯾﻢ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫ھﻢ‬ ‫ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ‬ ‫ﻓﻨﯽ‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫و‬ ‫ﺟﺎری‬ ‫اﻣﻮر‬‫ﺖ‬. ‫ﻧﻈﺮات‬ ‫ﻣﺸﺎھﺪه‬ ‫ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﮐﺸﻮر‬ ‫از‬ ‫ﮐﺎﻻ‬ ‫ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ‬ ‫رﺷﺪ‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫دﻻﯾﻞ‬ ‫اﯾﺮان‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫اﺗﺎق‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮫ‬–‫ﺷﻤﺎره‬2,‫ﻓﺮوردﯾﻦ‬3139 ‫اﯾﺮان‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫اﺗﺎق‬‫دارد‬ ‫ﺳﻌﯽ‬‫ﺗﺠﺎرب‬ ‫از‬ ‫ﮔﯿﺮی‬ ‫ﺑﮭﺮه‬ ‫ﺑﺎ‬,‫ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﺎن‬ ‫ﻋﻤﻠﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫اﯾﺪه‬ ‫و‬ ‫داﻧﺶ‬,‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻣﺪﯾﺮان‬,‫ای‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻞ‬‫را‬‫اﻧﺪﮐﺎران‬ ‫دﺳﺖ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬‫و‬ ‫آورده‬ ‫ﺑﻌﻤﻞ‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫در‬ ‫ﮐﺸﻮر‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮان‬ ‫ﮔﺮ‬ ‫ﯾﺎری‬‫ﺪ‬.‫ﮔﻔﺘﻦ‬ ‫از‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺗﻌﻠﻖ‬ ‫ھﺮﮔﻮﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫واﺳﻄﮫ‬ ‫ﺑﺪون‬ ‫ﮔﺮوه‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﺣﻘﺎﯾﻖ‬‫آ‬‫داﺷ‬ ‫ﻧﺨﻮاھﺪ‬ ‫اﺑﺎﯾﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ‬ ‫اﺻﻮل‬ ‫از‬ ‫ﻣﺪه‬‫ﺖ‬
  4. 4. ‫ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﺠﯿﺪ‬ ‫اﯾﺮان‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫اﺗﺎق‬ ‫ﻣﻮﺳﺲ‬ Ma.babaie@gmail.com ‫ﺷﮭﺮی‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ‬ ‫ﻧﺠﻔﯽ‬ ‫ﻣﮭﺮداد‬ ‫ﻣﮭﻨﺪس‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد‬ ‫و‬ ‫زﯾﺮﺑﻨﺎھﺎ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﺑﺨﺶ‬ ‫ﻧﺎﺻﺮﯾﺎن‬ ‫ﻣﺮﺗﻀﯽ‬ ‫ﻣﮭﻨﺪس‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ‬ ‫ﻧﺎدری‬ ‫ﺷﻔﯿﻊ‬ ‫اﺻﻐﺮ‬ ‫ﻋﻠﯽ‬ ‫ﻣﮭﻨﺪس‬ ‫ﺑﻨﺎدر‬ ‫و‬ ‫درﯾﺎﯾﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﺑﺨﺶ‬ ‫ﻏﺮﺑﺎﻟﯽ‬ ‫ﯾﻮﻧﺲ‬ ‫ﻣﮭﻨﺪس‬ ‫ھﻮاﯾﯽ‬ ‫وﻧﻘﻞ‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﺑﺨﺶ‬ ‫ﮐﺸﺎورزﯾﺎن‬ ‫ﻣﮭﻨﺪس‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ارﺗﺒﺎط‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ‬ ‫دﮐﺘﺮﺛﺎﻣﻨﯽ‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﺑﺨﺶ‬‫ھﻮﺷﻤﻨﺪ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫ﻣﻮﺳﻮی‬ ‫ﺳﯿﺎدت‬ ‫ﻣﮭﻨﺪس‬ ‫ﻣﺒﺎﺣﺚ‬ ‫ﮐﯿﻔﯿﺖ‬ ‫ارﺗﻘﺎء‬ ‫ﺟﮭﺖ‬ ‫در‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات‬ ‫و‬ ‫ﻧﻈﺰات‬ ‫درﯾﺎﻓﺖ‬ ‫آﻣﺎده‬ ‫اﯾﺮان‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫اﺗﺎق‬‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﺗﺎق‬.‫در‬ ‫اﮔﺮ‬ ‫ﺿﻤﻨﺎ‬ ‫اﯾﻤﯿﻞ‬ ‫طﺮﯾﻖ‬ ‫از‬ ‫دارﯾﺪ‬ ‫ﻧﻈﺮاﺗﯽ‬ ‫ھﻢ‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫اﺗﺎق‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮫ‬ ‫ﺧﺼﻮص‬ma.babaie@gmail.com‫ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‬ ‫ﻣﻄﺮح‬. ‫اﯾﺮان‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫اﺗﺎق‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮫ‬–‫ﺷﻤﺎره‬2,‫ﻓﺮوردﯾﻦ‬3139 ‫اﯾﺮان‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫اﺗﺎق‬‫دارد‬ ‫ﺳﻌﯽ‬‫ﺗﺠﺎرب‬ ‫از‬ ‫ﮔﯿﺮی‬ ‫ﺑﮭﺮه‬ ‫ﺑﺎ‬,‫ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﺎن‬ ‫ﻋﻤﻠﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫اﯾﺪه‬ ‫و‬ ‫داﻧﺶ‬,‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻣﺪﯾﺮان‬,‫ای‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻞ‬‫را‬‫اﻧﺪﮐﺎران‬ ‫دﺳﺖ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬‫و‬ ‫آورده‬ ‫ﺑﻌﻤﻞ‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫در‬ ‫ﮐﺸﻮر‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮان‬ ‫ﮔﺮ‬ ‫ﯾﺎری‬‫ﺪ‬.‫ﮔﻔﺘﻦ‬ ‫از‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺗﻌﻠﻖ‬ ‫ھﺮﮔﻮﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫واﺳﻄﮫ‬ ‫ﺑﺪون‬ ‫ﮔﺮوه‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﺣﻘﺎﯾﻖ‬‫آ‬‫داﺷ‬ ‫ﻧﺨﻮاھﺪ‬ ‫اﺑﺎﯾﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ‬ ‫اﺻﻮل‬ ‫از‬ ‫ﻣﺪه‬‫ﺖ‬
  5. 5. ‫اﯾﺮان‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫اﺗﺎق‬‫ﺗﻤﺎﻣﯽ‬ ‫از‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺸﻮر‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن‬ ‫در‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﯽ‬ ‫ﻫﺎي‬ ‫دﯾﺪﮔﺎه‬ ‫ﻃﺮح‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر‬ ‫و‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻫﺎي‬ ‫ﺣﻮزه‬ ‫ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫دﻋﻮت‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫اﺗﺎق‬ ‫در‬ ‫ﻋﻀﻮﯾﺖ‬ ‫آورد‬ ‫ﻣﯽ‬.‫ﺷﻮﯾﺪ‬ ‫ﻋﻀﻮ‬ ‫اﯾﻨﺠﺎ‬ ‫ﺷﻤﺎره‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮫ‬1–‫اﺳﻔﻨﺪ‬ ‫وﯾﮋه‬92 ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺷﻤﺎره‬ ‫ﮔﺰارش‬:‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫وزارت‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺷﮭﺮﺳﺎزی‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫وزارت‬ ‫ﺗﻔﮑﯿﮏ‬ ‫دو‬ ‫ﺷﻤﺎره‬ ‫ﮔﺰارش‬:‫ھﺎ‬ ‫ﺑﺰرﮔﺮاه‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫دوطﺒﻘﮫ‬,‫ﻣﻮﺿﻮع‬‫ﺻﺪر‬ ‫ﭘﻞ‬ ‫اﺣﺪاث‬ ‫ﺳﮫ‬ ‫ﺷﻤﺎره‬ ‫ﮔﺰارش‬:‫رو‬ ‫ﭘﯿﺶ‬ ‫راھﮑﺎرھﺎی‬ ‫درﻣﺘﺮو‬ ‫ﻓﺮوﺷﯽ‬ ‫دﺳﺖ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دﺳﺘﺮﺳﯽ‬‫آرﺷﯿﻮ‬‫اﯾﺮان‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫اﺗﺎق‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﻣﻨﺘﺸﺮ‬ ‫ﮔﺰارﺷﺎت‬ ‫و‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮫ‬ ‫اﯾﺮان‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫اﺗﺎق‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮫ‬–‫ﺷﻤﺎره‬2,‫ﻓﺮوردﯾﻦ‬3139 ‫اﯾﺮان‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫اﺗﺎق‬‫دارد‬ ‫ﺳﻌﯽ‬‫ﺗﺠﺎرب‬ ‫از‬ ‫ﮔﯿﺮی‬ ‫ﺑﮭﺮه‬ ‫ﺑﺎ‬,‫ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﺎن‬ ‫ﻋﻤﻠﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫اﯾﺪه‬ ‫و‬ ‫داﻧﺶ‬,‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻣﺪﯾﺮان‬,‫ای‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻞ‬‫را‬‫اﻧﺪﮐﺎران‬ ‫دﺳﺖ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬‫و‬ ‫آورده‬ ‫ﺑﻌﻤﻞ‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫در‬ ‫ﮐﺸﻮر‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮان‬ ‫ﮔﺮ‬ ‫ﯾﺎری‬‫ﺪ‬.‫ﮔﻔﺘﻦ‬ ‫از‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺗﻌﻠﻖ‬ ‫ھﺮﮔﻮﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫واﺳﻄﮫ‬ ‫ﺑﺪون‬ ‫ﮔﺮوه‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﺣﻘﺎﯾﻖ‬‫آ‬‫داﺷ‬ ‫ﻧﺨﻮاھﺪ‬ ‫اﺑﺎﯾﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ‬ ‫اﺻﻮل‬ ‫از‬ ‫ﻣﺪه‬‫ﺖ‬ ‫ﻧﺘﺎﯾﺞ‬‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫اﺗﺎق‬‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬‫اﯾﺮان‬ ‫اﻋﻀﺎء‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫از‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﺑﺮاي‬‫ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫در‬‫و‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ‫اﺗﺎق‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﭘﯿﺮاﻣﻮن‬ ‫ﻧﻈﺮ‬ ‫اﻋﻼم‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﮐﻠﯿﮏ‬ ‫اﯾﻨﺠﺎ‬!

×