Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SITUACIÓ DE LES PIMES DE LA ZONA DELTA   A INTERNET I LES XARXES SOCIALS                        ...
ÍNDICE1. PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI ________________________________ 32. OBJECTIUS DE L’ ESTUDI _____________________________...
1. PRESENTACIÓ DE L’ESTUDIACIERTA, empresa de serveis en màrqueting, comunicació i tecnologia, juntament amb el GrupaunTIC...
3. L’ESTUDI 3.1. TIPUSEl primer element a analitzar ha estat el tipus de lloc web. Hem definit quatre perfils típics peror...
Regular: webs realitzades fa tres-cinc anys. On es veu un disseny amb molt de flash,       estructures quadrades, p...
un entorn com el nostre i molt més amb la necessària internacionalització de la oferta querequereix la situació de crisi a...
xarxes socials no gestionen les xarxes, podem concloure que lús de les xarxes socials no haarribat encara a les empreses d...
Finalment, cal assenyalar la presencia tan reduïda del català a les webs analitzades. Vist enconjunt sembla un indicatiu d...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Estudi webs aunTIC acierta

453 views

Published on

Estudi sobre la situació de les PIMES de la zona Delta realitzat pel Grup aunTIC i ACIERTA

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Estudi webs aunTIC acierta

 1. 1. SITUACIÓ DE LES PIMES DE LA ZONA DELTA A INTERNET I LES XARXES SOCIALS Juliol 2012 Situació Pimes de la Zona Delta a Internet i les Xarxes Socials – Juliol 2012
 2. 2. ÍNDICE1. PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI ________________________________ 32. OBJECTIUS DE L’ ESTUDI ___________________________________33. L’ESTUDI: 3.1. TIPUS ___________________________________________4 3.2. DISSENY _________________________________________4 3.3. IDIOMES _________________________________________5 3.4. COMPONENTS ____________________________________64. CONCLUSIONS ____________________________________________75. ANNEXE: Relació empreses analitzades. Situació Pimes de la Zona Delta a Internet i les Xarxes Socials – Juliol 2012
 3. 3. 1. PRESENTACIÓ DE L’ESTUDIACIERTA, empresa de serveis en màrqueting, comunicació i tecnologia, juntament amb el GrupaunTIC, de serveis tecnològics (consultoria, software, sistemes, web, ...) hem desenvolupat alllarg del segon trimestre de 2012 un estudi sobre l’estat de les webs i les xarxes socials de lespimes del nostre entorn.L’estudi inclourà els cinc municipis de la zona Delta (Viladecans, Sant Boi, Gavà, Castelldefels,El Prat de Llobregat), tot i que en aquesta primera fase les dades obtingudes pertanyen alsmunicipis de Viladecans i Sant Boi.Hem apostat per l’anàlisi de pimes ja que són la gran majoria del teixit empresarial de la nostrazona. I, els sectors industrials i serveis com a principals sectors del nostre entorn, tot i quel’abast final de l’estudi serà del 100% de les pimes que disposin de pàgina web, quemalauradament no seran totes.2. OBJECTIUS DE L’ ESTUDIDeterminar el grau d’adaptació a les noves tecnologies de les pimes de la zona Delta.Valorar l’ús que fan les pimes de la zona delta de la seva pàgina web i les xarxes socials com acanal de comunicació i venda amb els seus clients i potencials clients.En definitiva, fer la foto de la situació actual de les empreses pel que fa a la seva presència aInternet i a les xarxes socials, per detectar oportunitats de millora i poder establir accions deformació i promoció en cas de ser necessari.Creiem que qualsevol empresa que vulgui tenir èxit i fer negocis al segle XXI ha de tenir itreballar la seva presència a Internet i a les xarxes. Han d’apostar per transformar el seu negocien un negoci digital, sigui quin sigui el seu client (empresa, particulars), i el seu sector.Hem analitzat 230 pagines web dempreses de Viladecans (91) i Sant Boi (139) que disposen depàgina web actualment, partint dels llistats d’empreses de la zona facilitats per l’Ajuntamentde Viladecans. A cada pàgina web se li ha fet una petita auditoria tenint en compte una sèried’elements que considerem claus: tipologia de web, disseny, idiomes, avís legal, vídeos, xarxessocials, etc. A continuació presentem els resultats. Situació Pimes de la Zona Delta a Internet i les Xarxes Socials – Juliol 2012
 4. 4. 3. L’ESTUDI 3.1. TIPUSEl primer element a analitzar ha estat el tipus de lloc web. Hem definit quatre perfils típics perorganitzar la casuística que hem trobat: Bàsica: Webs de normés plana principal o presentació senzilla dempresa. Corporatives: Webs on trobem una presentació bàsica de la empresa i els seus productes i serveis. Corporatives amb catàleg: Equivalents a les corporatives, però on trobem ja un catàleg complert i detallat de productes molt més elaborat. Corporatives amb botiga online: Son les que, a més de lanterior ofereixen opcions de compra online. Viladecans % Sant Boi % TOTAL % Només Home 6 7% 4 3% 10 4% TIPUS WEB Corporatives 64 70% 90 65% 154 67% Corp. + catàleg producte 14 15% 43 31% 57 25% Botiga online 7 8% 2 1% 9 4% TOTAL 91 100% 139 100% 230 100%Segons les dades, la majoria de llocs son webs corporatives amb mes o menys detall deproductes i serveis. Com veurem mes endavant, son les típiques webs presencials en un grannombre de casos.Malgrat això, crida latenció el fet que només el 4% ofereixin opcions de compra online. Això ésun clar indicatiu que encara no s’aposta per aquest canal com a canal comercial i de venda, toti que la tendència del mercat, del món és a utilitzar-lo cada cop més. El 4% de les empreses que tenen web a Viladecans i Sant Boi ofereixen la opció de compra online 3.2. DISSENYEl segon element analitzat ha estat el disseny dels llocs web. En aquest cas, la segmentaciólhem fet per la imatge que produeix el lloc, definint tres nivells: Antic: webs realitzades fa més de cinc anys. On es veu clarament que la web te una imatge antiga, obsoleta i molts dels apartats o links no funcionen. Situació Pimes de la Zona Delta a Internet i les Xarxes Socials – Juliol 2012
 5. 5. Regular: webs realitzades fa tres-cinc anys. On es veu un disseny amb molt de flash, estructures quadrades, prehomes, ... Actual: webs realitzades en els últim any, màxim dos. Amb una imatge actual i moderna de l’empresa. Viladecans % Sant Boi % TOTAL % DISSENY Antic 26 29% 23 17% 49 21% Regular 33 36% 32 23% 65 28% Actual 32 35% 84 60% 116 50% TOTAL 91 100% 139 100% 230 100%Crida latenció el diferencial de webs de disseny actual entre les dues poblacions, on semblaque a Sant Boi sha produït un procés de remodelatge superior al de Viladecans.En qualsevol cas, veiem que la imatge general es poc actual, el que fa pensar que els llocs esvan crear en el seu moment i així s’han quedat. No estan subjectes a un manteniment iactualització suficient pels temps actuals. Indicatiu que no se’ls dona el valor, la importànciaque realment té un bon lloc web com a carta de presentació de l’empresa davant els nousclients. Només el 50% de les webs analitzades tenen una imatge-disseny actual, que denota que l’empresa es preocupa per tenir una bona presència a Internet com a carta de presentació i eina captadora de potencials clients. 3.3. IDIOMESEl tercer factor que hem analitzat es lús dels diferents idiomes. Viladecans % Sant Boi % TOTAL % Castellà 86 58% 130 57% 216 57% IDIOMES Castella i Català 30 20% 38 17% 68 18% Només Català 2 1% 4 2% 6 2% Castellà i Anglès 5 3% 12 5% 17 5% Multiidioma (més de 2) 25 17% 44 19% 69 18% TOTAL 148 100% 228 100% 376 100%Com podem veure, el català només es present al 28% dels llocs (dels 69 multi idioma, només29 inclouen el català). Daltra banda les webs mono idioma suposen el 59%, el que sorprèn en Situació Pimes de la Zona Delta a Internet i les Xarxes Socials – Juliol 2012
 6. 6. un entorn com el nostre i molt més amb la necessària internacionalització de la oferta querequereix la situació de crisi actual i que permet la globalització suportada per la xarxa.Probablement, la tecnologia de moltes webs fa que afegir idiomes tingui un cost excessiu.El 23% de les empreses enquestades tenen la web amb 2 o més idiomes, indicatiu de que els mercats exteriors són un possible client potencial per a elles. 3.4. COMPONENTSFinalment, hem analitzat alguns dels components del lloc. a) Avís LegalLavís legal es un requeriment necessari. Tot i això, la majoria dels lloc no lincorporen. Viladecans % Sant Boi % TOTAL % Avís Legal Si 30 33% 63 45% 93 40% No 61 67% 76 55% 137 60% TOTAL 91 100% 139 100% 230 100%Es un cas típic de webs antigues (quan es van fer encara no era obligatori) o de manca deprofessionalitat (moltes empreses desenvolupadores de pàgines web no tenen en compte totsels requeriments legals que tenir una pàgina web d’empresa impliquen). El 60% de les webs no tenen l’avís legal obligatori segons la LOPD i la LSSI. b) Xarxes socialsUn dels primers passos en la incorporació de la web 2.0 acostuma a ser tenir al lloc webenllaços a les xarxes socials. Desprès, i fora ja de labast daquest anàlisi, està la gestió de lapresencia i la comunicació. Xarxes Socials Viladecans % Sant Boi % TOTAL % Si 17 19% 26 19% 43 19% No 74 81% 113 81% 187 81% TOTAL 91 100% 139 100% 230 100%El percentatge de llocs web que incorporen enllaços a xarxes socials es molt petit, del 19% aambdós municipis. Tenint en compte que moltes empreses que tenen webs amb enllaços a Situació Pimes de la Zona Delta a Internet i les Xarxes Socials – Juliol 2012
 7. 7. xarxes socials no gestionen les xarxes, podem concloure que lús de les xarxes socials no haarribat encara a les empreses del nostre entorn. c) VídeosLa part multimèdia de la web és un dels factors datracció i fidelització mes importants als llocsweb. Ens hem centrat en aquest estudi en els vídeos que probablement son el factor mésimportant i que permet una difusió viral mes senzilla. Viladecans % Sant Boi % TOTAL % Vídeos Si 6 7% 20 14% 26 11% No 85 93% 119 86% 204 89% TOTAL 91 100% 139 100% 230 100%Com veiem, pràcticament no existeixen al gruix dels llocs web de les empreses del nostreentorn.Només el 19% de les empreses incorporen enllaços a les xarxes socials i un 11% tenen penjats vídeos corporatius a les webs. Aquests dos indicatius tant baixos assenyalen el gran endarreriment de les empreses de la zona a la hora d’adaptar-se a les noves tecnologies i a seguir les tendències del mercat per vendre i comercialitzar els productes i serveis online.4. CONCLUSIONSLa primera conclusió es que el panorama general dels llocs webs analitzats es dobsolescència.Una part important de les pimes de la zona delta no tenen encara la consciència de laimportància que una bona pàgina web, ben actualitzada té de cara als potencials clients. No esfa servir com a canal de comunicació, i menys com a canal comercial.Labsència denllaços a xarxes socials ens fa pensar que les empreses no han entrat encara a lagestió de la seva reputació online, de la seva presència online com un tot, de la comunicacióamb els seus partners, etc.Daltra banda tampoc hem detectat gaires àrees de clients, que facilitarien les feinesadministratives, reports, informes, etc.La manca de propostes audiovisuals sorprèn en contraposició amb un 50% de webs ambdisseny actual, on seria desperar un millor aprofitament de les eines datracció i fidelització.Però es consistent amb la manca davís legal que trobem. Situació Pimes de la Zona Delta a Internet i les Xarxes Socials – Juliol 2012
 8. 8. Finalment, cal assenyalar la presencia tan reduïda del català a les webs analitzades. Vist enconjunt sembla un indicatiu de que la tecnologia utilitzada no fa senzill el multi idioma, la qualcosa lliga amb la obsolescència que hem comentat com a primera impressió.Cal que les empreses se n’adonin de la importància del repte dintegrar Internet als seusprocessos, no només mantenint una presencia publicitària a la web sinó interactuant amb elsclients i partners, definint una estratègia de gestió de la presencia, comunicació i reputacióonline. Situació Pimes de la Zona Delta a Internet i les Xarxes Socials – Juliol 2012

×