Successfully reported this slideshow.

Exemples_PF_8

857 views

Published on

Exemples pràctica final de MIC en format powerpoint.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

Exemples_PF_8

  1. 1. ELS BANCS ESPECIALITZATS A INTERNET : EVOLUCIÓ A ESPANYA DES DE L’ANY 2000 Assignatura: Multimèdia i Comunicació a la UOC Consultor:Pere Vilardell i Roca 1r. Semestre 2007 Marta Regina Cano Jiménez Estudiant Investigació i Tècniques de Mercat
  2. 2. <ul><li>BANCS ESPECIALITZATS A INTERNET (Banca Online) </li></ul><ul><li>Aquells que no basen la seva operatòria en una xarxa física d’oficines, desenvolupant la seva activitat de forma virtual majoritàriament. </li></ul><ul><li>Els principals a Espanya són: </li></ul>INTRODUCCIÓ Definició Projecte ÚS DE LA BANCA ONLINE A ESPANYA Evolució Aspectes Determ. CARACTERÍSTIQUES BANCA ONLINE Avantatges Inconvenients SERVEIS I PRODUCTES PÚBLIC OBJECTIU CONCLUSIÓ INTRODUCCIÓ <ul><li>DEFINICIÓ DEL PROJECTE </li></ul><ul><ul><li>La evolució de la tecnologia i la seva consolidació a l’entorn domèstic ha obert un nou món en quant a les relacions empresa-client (B2C). </li></ul></ul><ul><ul><li>El sector de la banca és un dels més afavorits per aquesta evolució, per les característiques dels seus serveis i productes no tangibles oferts. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tot i partir d’un període de recessió durant els inicis de segle, on els bancs es van mantenir tot i tenir pèrdues, aquest sector viu actualment el seu millor moment. </li></ul></ul><ul><ul><li>En el projecte s’analitza la evolució històrica a Espanya (2000-2006) de l’ús de la banca online tot tenint en compte els aspectes que més hi han impactat: aspectes de l’entorn, comparativa en relació a la banca tradicional, ... </li></ul></ul>
  3. 3. INTRODUCCIÓ Definició Projecte ÚS DE LA BANCA ONLINE A ESPANYA Evolució Aspectes Determ. CARACTERÍSTIQUES BANCA ONLINE Avantatges Inconvenients SERVEIS I PRODUCTES PÚBLIC OBJECTIU CONCLUSIÓ Evolució ÚS DE LA BANCA ONLINE A ESPANYA <ul><li>Els resultats segueixen una tendència evolutiva a l’alça. </li></ul><ul><li>A partir del 2003 es comença a recuperar el sector. </li></ul><ul><li>Actualment tots els bancs tenen resultats positius a banda d’Inversis, tot i que s’ha recuperat considerablement en els darrers exercicis i segueix la tendència positiva. </li></ul><ul><li>El 2006 els bancs han obtingut un increment dels beneficis al voltant d’un 58% respecte l’any anterior. </li></ul><ul><li>Destaca especialment els bons resultats de ING Direct, i la disminució de la pèrdua d’Inversis. </li></ul><ul><li>Popular-e es manté . Openbank i Uno-e incrementen visiblement els seus resultats. </li></ul>
  4. 4. INTRODUCCIÓ Definició Projecte ÚS DE LA BANCA ONLINE A ESPANYA Evolució Aspectes Determ. CARACTERÍSTIQUES BANCA ONLINE Avantatges Inconvenients SERVEIS I PRODUCTES PÚBLIC OBJECTIU CONCLUSIÓ Aspectes Determinants ÚS DE LA BANCA ONLINE A ESPANYA <ul><li>TECNOLOGIA I COMUNICACIONS </li></ul><ul><ul><li>Accés a Internet. </li></ul></ul><ul><ul><li>Segueix la tendència positiva del percentatge de persones que tenen accés a Internet a Espanya, situant-se en un 6% respecte el primer semestre de 2006, tot i que d’una forma lleugerament més lenta que en els 2 anys anteriors. </li></ul></ul><ul><ul><li>Millora qualitat comunicacions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Un 33% de les llars ja disposa de tecnologia de banda ample (ADSL,Cable). </li></ul></ul><ul><li>ASPECTES CULTURALS I SOCIOLÒGICS </li></ul><ul><ul><li>Es detecta un endarreriment respecte la mitjana europea en quant a la utilització de ‘diners virtuals’. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada cop més hi ha una integració de l’entorn virtual dins l’àmbit quotidià, promogut per les condicions beneficioses de serveis oferts per les empreses que operen a internet (principalment viatges i espectacles), la cultura cibernètica dels blogs, el correu electrònic, els xats, la compartició de dades i la utilització de certificats digitals per a la gestió de tràmits amb l’Administració. </li></ul></ul><ul><li>ALIANCES BANCA / TECNOLÒGIQUES </li></ul><ul><ul><li>Aquestes aliances són d’especial interès donat que marquen les tendències futures en quant a la innovació de productes i serveis oferts. </li></ul></ul><ul><ul><li>Amb aquestes aliances, la banca s’orienta principalment a la explotació del mòbil com a nou canal. </li></ul></ul>
  5. 5. INTRODUCCIÓ Definició Projecte ÚS DE LA BANCA ONLINE A ESPANYA Evolució Aspectes Determ. CARACTERÍSTIQUES BANCA ONLINE Avantatges Inconvenients SERVEIS I PRODUCTES PÚBLIC OBJECTIU CONCLUSIÓ Avantatges / Inconvenients CARACTERÍSTIQUES BANCA ONLINE CLIENT CLIENT <ul><li>REDUCCIÓ DE COSTOS </li></ul><ul><li>Millors condicions de contractació. </li></ul><ul><li>INFORMACIÓ </li></ul><ul><li>Comparatives de les ofertes en el mercat. </li></ul><ul><li>ELIMINACIÓ BARRERES GEOGR. </li></ul><ul><li>Accés des de qualsevol indret. Comoditat </li></ul><ul><li>SERVEI 24H. </li></ul><ul><li>Major flexibilitat. Comoditat. </li></ul><ul><li>RAPIDESA </li></ul><ul><li>PERSONALITZACIÓ </li></ul><ul><li>Major flexibilitat. Comoditat. </li></ul><ul><li>SEGURETAT </li></ul><ul><li>Aspecte clau en la evolució futura del sector, especialment sensible als criteris de confiança i seguretat percebuts pel client. </li></ul><ul><li>Principals amenaces actuals: </li></ul><ul><li>- Phising (Pesca de contrasenyes) </li></ul><ul><li>- Pharming (Emulació de portals) </li></ul>ENTITAT <ul><li>REDUCCIÓ DE COSTOS </li></ul><ul><li>Increment de beneficis. </li></ul><ul><li>ELIMINACIÓ BARRERES GEOGR. </li></ul><ul><li>Globalització. No desplegament físic. </li></ul><ul><li>SERVEI 24H. </li></ul><ul><li>Millor servei. </li></ul><ul><li>RAPIDESA </li></ul><ul><li>PERSONALITZACIÓ </li></ul><ul><li>Coneixement del client. </li></ul><ul><li>. </li></ul>ENTITAT <ul><li>SEGURETAT </li></ul><ul><li> Despesa per fer front als fraus. </li></ul><ul><li>Frena l’increment del públic usuari. </li></ul><ul><li>COMPETITIVITAT </li></ul><ul><li> Menor fidelització del client </li></ul><ul><li>SERVEI 24H </li></ul><ul><li> Cal adaptar i invertir en l’adaptació dels sistemes tecnològics. </li></ul><ul><li>DESPESA TECNOLÒGICA </li></ul><ul><li> Increment dels costos operatius </li></ul>
  6. 6. INTRODUCCIÓ Definició Projecte ÚS DE LA BANCA ONLINE A ESPANYA Evolució Aspectes Determ. CARACTERÍSTIQUES BANCA ONLINE Avantatges Inconvenients SERVEIS I PRODUCTES PÚBLIC OBJECTIU CONCLUSIÓ SERVEIS I PRODUCTES <ul><li>PRODUCTES COMUNS BANCA TRADICIONAL / BANCA ONLINE </li></ul><ul><ul><li>Aquells que no requereixen una presència física específica: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>TRANSFERÈNCIES </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>TRASPASSOS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DOMICILIACIONS / PAGAMENT REBUTS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>SOL.LICITUD TALONARIS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CONTRACTACIÓ DE PRODUCTES </li></ul></ul></ul><ul><li>PRODUCTES ESPECÍFICS BANCA ONLINE </li></ul><ul><ul><li>Aquells que exploten els avantatges de l’entorn virtual (ubiqüitat, servei24h, rapidesa en la operatòria,...): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>CORRESPONDÈNCIA VIRTUAL </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PERSONALITZACIÓ DE L’ENTORN </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ALERTES AL MÒBIL </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>MOBIPAY </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ASSESSORIA FISCAL ONLINE </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CALCULADORA </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>AGENDA </li></ul></ul></ul>
  7. 7. INTRODUCCIÓ Definició Projecte ÚS DE LA BANCA ONLINE A ESPANYA Evolució Aspectes Determ. CARACTERÍSTIQUES BANCA ONLINE Avantatges Inconvenients SERVEIS I PRODUCTES PÚBLIC OBJECTIU CONCLUSIÓ PÚBLIC OBJECTIU
  8. 8. INTRODUCCIÓ Definició Projecte ÚS DE LA BANCA ONLINE A ESPANYA Evolució Aspectes Determ. CARACTERÍSTIQUES BANCA ONLINE Avantatges Inconvenients SERVEIS I PRODUCTES PÚBLIC OBJECTIU CONCLUSIÓ CONCLUSIÓ <ul><li>Temps de resposta elevat </li></ul><ul><li>Dificultat en la implantació de modificacions </li></ul><ul><li>Millora en la interface gràfica </li></ul><ul><li>Nova tecnologia intranet </li></ul><ul><li>Generació automàtica d’alarmes </li></ul><ul><li>En el període entre 2000-2006 s’han consolidat les noves tecnologies a nivell domèstic, en gran mida promocionades per l’Administració, conscient de la seva importància. </li></ul><ul><li>La banca online s’ha vist afavorida per aquesta consolidació, i pels bons resultats i penetració de les empreses que ofereixen altres serveis per internet, destacant les agències virtuals i les empreses de venda d’entrada d’espectacles. </li></ul><ul><li>També l’ha afavorit la integració de l’entorn virtual dins l’àmbit quotidià, propulsat principalment per: </li></ul><ul><ul><li>Implantació de la cultura cibernètica dels blogs </li></ul></ul><ul><ul><li>Ús intensiu del correu electrònic </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilització de xats i ‘redes socials’ virtuals. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ús dels sistemes de compartició de dades </li></ul></ul><ul><ul><li>Útilització de certificats digitals per a la gestió de tràmits amb l’Administració. </li></ul></ul><ul><li>Les tendències apunten a una explotació intensiva del mòbil com a nou canal, degut a la forta implantació en totes les llars espanyoles. Les entitats estan invertint en aquest sentit, i realitzant aliances que les situïn el front de la competència. </li></ul><ul><li>Cal que les entitats incrementin els sistemes de defensa i informació per reforçar la percepció de seguretat del client, donat que l’entorn virtual és especialment sensible al grau de confiança de l’usuari. </li></ul>Accés Document Memòria Informe

×