Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gender Concepten Nederlands

1,051 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Gender Concepten Nederlands

 1. 1. Gender en Ontwikkeling <ul><li>CONCEPTEN </li></ul>ATOL
 2. 2. Concepten <ul><li>Gender en Sekse </li></ul><ul><li>Drievoudige rol van vrouwen en mannen </li></ul><ul><li>Praktische noden </li></ul><ul><li>Strategische belangen </li></ul><ul><li>Gelijkheid en gelijkwaardigheid </li></ul><ul><li>Empowerment </li></ul>ATOL
 3. 3. Genre en Sekse <ul><li>Het concept «Gender» verwijst naar de sociale organisatie van de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen </li></ul><ul><li>Het concept «Sekse» daarentegen verwijst naar de biologisch gedetermineerde verschillen </li></ul>ATOL
 4. 4. Drievoudige rol <ul><li>Reproductieve taken : taken in het huishouden, opvoeding van de kinderen, zorg voor zieken,onderdak, enz. </li></ul><ul><li>Productieve taken : de productie van goederen en diensten voor eigen gebruik of voor verkoop, landbouw, ambachten, ander betaald werk, enz. </li></ul><ul><li>Gemeenschapsdiensten : organiseren van feesten bij geboorte, dood, enz.; onderhoud van infrastructuur, lokale politiek, enz. </li></ul>ATOL
 5. 5. Productieve taken ATOL
 6. 6. Praktische noden <ul><li>Praktische noden : hebben te maken met dagdagelijkse verantwoordelijkheden van vrouwen en mannen : de zorg voor het huishouden, voor de kinderen, voor zieken, voor onderdak, enz. </li></ul><ul><li>Praktische noden hebben te maken met levensomstandigheden. Ongelijkheden op vlak van taakverdeling, mobiliteit, toegang tot onderwijs, enz. worden niet in vraag gesteld. Werken aan praktische noden kan vaak op korte termijn. </li></ul>ATOL
 7. 7. Strategische belangen <ul><li>Strategische belangen : verwijzen naar ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen, de onderdrukte positie van vrouwen, ongelijke toegang en controle van productiemiddelen en opbrengsten. </li></ul><ul><li>Werken aan strategische belangen veronderstelt het in vraag stellen van ongelijkheden. Hier gaat het veeleer over uitdagingen op langere termijn. </li></ul>ATOL
 8. 8. Genderboom <ul><li> Taken en rollen Toegang tot onderwijs TAKKEN = PRAKTIJKEN </li></ul><ul><li> toegang tot productiemiddelen (grond, krediet, tijd,…). </li></ul><ul><li>Deelname aan besluitvorming (huishouden, gemeenschap, politiek) </li></ul><ul><li>Macht (de mogelijkheid om zich te organiseren, om rechten op te eisen) </li></ul><ul><li> Gedrag Mobiliteit Geweld </li></ul><ul><li>STAM= INSTELLINGEN Kerk Staat Familie </li></ul><ul><li>NGOs Media </li></ul><ul><li>School Banken Markt </li></ul><ul><li>Waarden en normen Percepties Houding </li></ul><ul><li> Stereotypes Vooroordelen Zelfbeeld </li></ul><ul><li> Angsten Taboes </li></ul><ul><li>WORTELS = NORMEN EN WAARDEN </li></ul>ATOL
 9. 9. Strategische belangen van vrouwen : voorbeelden <ul><li>Minder kwetsbaar ten aanzien van geweld et uitbuiting </li></ul><ul><li>Meer economische zekerheid en onafhankelijkheid, meer keuzemogelijkheden </li></ul><ul><li>Gedeelde verantwoordelijkheid met mannen en de Staat voor reproductieve taken </li></ul><ul><li>De mogelijkheid om zich te organiseren met andere vrouwen om sterker te staan op vlak van solidariteit en acties </li></ul><ul><li>Meer politieke zeggingschap </li></ul><ul><li>Versterking van capaciteiten voor een betere toekomst voor zichzelf en de kinderen </li></ul>ATOL
 10. 10. Gelijkheid & Gelijkwaardigeheid <ul><li>Gelijkheid is een juridisch concept dat verwijst naar gelijke rechten en plichten voor mannen en vrouwen. </li></ul><ul><li>Gelijkwaardigheid heeft te maken met ons gevoel voor rechtvaardigheid en is eerder een moreel concept. In “gendertermen” hebben we het over gelijke kansen voor mannen en vrouwen zonder daarbij noodzakelijkerwijs “hetzelfde” te bedoelen, denk bijvoorbeeld aan “positieve discriminatie” </li></ul>ATOL
 11. 11. GELIJKHEID EN GELIJKWAARDIGHEID ATOL
 12. 12. Empowerment <ul><li>Macht “over” : domineren </li></ul><ul><li>Macht “tot” : in staat zijn tot Hebben en Kennen </li></ul><ul><li>Macht “met” : samen sterk Kunnen </li></ul><ul><li>“ Interne” kracht : identiteit Willen </li></ul><ul><li>In de Genderaanpak is : </li></ul><ul><li>« Empowerment » is geen synoniem van « domineren ». </li></ul><ul><li>Wordt de nadruk gelegd op de andere aspecten van macht zoals : in staat zijn om vorm te geven aan je levensproject, om samen te werken, om zich te engageren, enz. </li></ul>ATOL
 13. 13. Dimensies van Empowerment <ul><li>Familie </li></ul>Staat KUNNEN HEBBEN KENNEN WILLEN Scholen Media NGOs Financiële instellingen Religieuze instellingen ATOL
 14. 14. Macht « over» <ul><li>Deze vorm van macht heeft te maken met domineren en onderwerpen </li></ul><ul><li>Ongelijke machtsverhoudingen </li></ul><ul><li>Macht uitoefenen over “iemand” </li></ul><ul><li>Macht uitoefenen over iemand met de bedoeling te “leiden” : minder negatief aspect </li></ul>ATOL
 15. 15. Macht : « In staat zijn tot » <ul><li>Macht die « in staat zijn tot» beoogt </li></ul><ul><li>Creatieve kracht - economische middelen die bijdragen aan het realiseren van een opdracht of van een droom </li></ul><ul><li>Verwijst naar intellectuele en economische capaciteiten </li></ul><ul><li>Toegang tot en controle over productiemiddelen en opbrengsten </li></ul>ATOL
 16. 16. Macht : samen sterk <ul><li>Politieke en sociale macht : solidariteit, zich organiseren om te onderhandelen, om zich te verdedigen, om op te komen voor rechten, voor lobbywerk </li></ul><ul><li>Als vrouwen / mannen zich organiseren vanuit eenzelfde visie of vanuit dezelfde waarden staan ze sterker om op te komen voor een gemeenschappelijk doel </li></ul>ATOL
 17. 17. Zich organiseren om sterker te staan ATOL
 18. 18. Interne kracht <ul><li>Sleutelelementen : Zelfbeeld, zelfvertrouwen, identiteit, overtuiging (religieuze), psychologische kracht </li></ul><ul><li>Spirituele kracht en het unieke karakter van iedereen </li></ul><ul><li>Gebaseerd op het aanvaarden van zichzelf en van de ander </li></ul>ATOL
 19. 19. Feminisme <ul><li>Sociale beweging die opkomt voor de rechten van vrouwen, ongelijkheden aan de kaak stelt, vecht tegen onrecht, uitsluiting, taboes en geweld op vrouwen </li></ul><ul><li>Feministen komen op voor gelijke rechten voor vrouwen en mannen. Maar gelijke rechten hebben volstaat niet. Vrouwen moeten ook dezelfde kansen krijgen om effectief van hun rechten te kunnen genieten. </li></ul>ATOL
 20. 21. Patriarchaat <ul><li>Patriarchaat staat voor de dominantie van de vader, de patriarch van de uitgebreide familie. </li></ul><ul><li>Tegenwoordig wordt het begrip “Patriarchaat” ook gebruikt om meer algemeen de dominantie van mannen over vrouwen aan te duiden. </li></ul><ul><li>Mannen controleren de werkkracht van vrouwen, hun seksualiteit, hun mobiliteit, de toegang tot productiemiddelen, enz. </li></ul><ul><li>Patriarchale instellingen : de familie, religieuze instellingen, de Staat, de politieke, wetgevende, economische, educatieve instellingen, de media, enz. </li></ul>ATOL
 21. 22. Gender en Sekse <ul><li>” Gender” verwijst naar de sociale organisatie van de biologische verschillen tussen vrouwen en mannen. </li></ul><ul><li>” Sekse” verwijst naar de biologisch gedetermineerde factoren. </li></ul>ATOL
 22. 23. De « Genderaanpak» <ul><li>Een genderaanpak veronderstelt volgende stappen: </li></ul><ul><li>Een genderanalyse : </li></ul><ul><ul><li>Ongelijkheden en onrechtvaardigheden tussen vrouwen en mannen willen zien of ontdekken </li></ul></ul><ul><ul><li>Oorzaken en gevolgen analyseren en begrijpen </li></ul></ul><ul><li>Een engagement om bij te dragen aan verandering : </li></ul><ul><ul><li>Strategieën (van de « kleine stappen») ontwikkelen om ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen aan te pakken </li></ul></ul><ul><ul><li>De strategieën in de praktijk omzetten in organisaties en projecten – opvolgen en evalueren </li></ul></ul><ul><ul><li>Voortdurend leren en aanpassen </li></ul></ul><ul><li>Naast het beheersen van concepten en instrumenten veronderstelt de genderaanpak ook een wil en een engagement voor verandering. </li></ul>ATOL
 23. 24. Mainstreaming <ul><li>Integreren van « gender » in de hoofdstroom </li></ul><ul><li>Gender transversaal maken : integreren op elk niveau van de organisatie of in elk aspect van een project </li></ul><ul><li>Op niveau van een project : identificatie, planning, uitvoering, opvolging en evaluatie </li></ul><ul><li>Op niveau van een organisatie : in de politiek (visie, missie, strategieën); in de middelen (procedures, instrumenten, HRM, structuur, budget, enz.) en in de cultuur (waarden, gedrag, enz). </li></ul>ATOL
 24. 25. Synergie tussen mannen en vrouwen ATOL

×