Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Praktikorientering

220 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Praktikorientering

 1. 1. Praktik – orientering Praktik 1Formål med orienteringen:Skal give jer et billede af forløbet og arbejdsopgaver i en praktikperiodeog…..Orientere jer om det ”lovformelige” grundlag fra Bekendtgørelse omuddannelsen til professionsbachelor som pædagog samt studieordningen forPædagoguddannelsen i Aabenraa.Informere jer om, hvor kan studerende finde relevant information omkringpraktik.•
 2. 2. Praktik – orientering Praktik 1”Helikopterblik” på praktikforløbetForberedelse til praktik:• Indsamle viden om praktikstedet, og overvejelser om den kommende praktik skrives i praktikdokument.• Formøde på praktikstedetPraktik:• Læringmsål skrives og godkendes af vejleder og underviser. Målene skal være godkendt senest 3 uger inde i praktikken.• I løbet af praktikken kommer studerende på studiedage på seminariet.• 2/3 dels besøg: Inden 2/3 del af praktikperioden er gået afholdes et møde/samtale mellem praktikinstitution(vejleder) og seminariet (underviser), hvor opfyldelse af læringsmålene/praktikdokument vurderes og dermed om den studerende vil kunne forventes godkendt ved afslutningen af praktikken.• Ved afslutningen af praktikken sendes den endelige godkendelse til seminariet.Tilbage på seminariet:• Praktikforløbet efterbehandles(opsamling af erhvervet viden i praktikforløbet)•
 3. 3. Praktik – orientering Praktik 1Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Praktikuddannelsen§ 13. Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik, svarende til 14ECTS-point, i 1. studieår og to lønnede praktikperioder på hver 6 måneder, svarende til hver 30ECTS-point, i henholdsvis 3. og 6. semester.Stk. 2. 1. års praktikuddannelse tilrettelægges med 47 arbejdsdage med etgennemsnitligt timetal på 6 timer pr. dag og med 5 studiedage påuddannelsesinstitutionen. I forbindelse med praktikperioden gennemføres et uddannelsesforløb på 2dage med førstehjælp på uddannelsesinstitutionen.•
 4. 4. Praktik – orientering Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagogStk. 4. Det skal tilstræbes, at den enkelte studerende gennem praktikperioderne opnår et bredtkendskab til den pædagogiske praksis.§ 14. Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholdefølgende:Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe ogarbejdsmetoder.Uddannelsesplan for de tre praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8, medangivelse af relevant litteratur, specialiseringsmuligheder, organisering af praktikvejledning og afkontakt til uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesplanen kan udarbejdes i samarbejde meduddannelses-institutionen.
 5. 5. Praktik – orientering praktik1 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagogStk. 2. Praktikstedet har ansvar for, at den studerende modtager praktikvejledning ioverensstemmelse med de godkendte læringsmål for perioden.Stk. 3. Senest når 2/3 af 1. års praktikperiode er forløbet, skal praktikstedetefter drøftelse med uddannelsesinstitutionen og den studerende og medinddragelse af den studerendes praktikdokument, jf. § 15, stk. 1, udtale sigom, hvordan den studerende kan opfylde de konkrete læringsmål, jf. § 15, stk.2, i resten af perioden.Uddannelsesinstitutionen skal underrettes om udtalelsen. En tilsvarende udtalelse skalafgives, senest når 2/3 af hver af de lønnede praktikperioder er forløbet, ogpraktikstedet har afholdt et møde mellem praktikstedet, den studerende oguddannelsesinstitutionen.•
 6. 6. Praktik – orientering praktik1 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog § 15. Den studerende udarbejder forud for hver praktikperiode et praktikdokument.Dokumentet skal indeholde den studerendes begrundede forventninger og eventuelle spørgsmål tilpraktikstedet, den studerendes overvejelser over den kommende praktikperiode og denssammenhæng med uddannelsen i øvrigt samt den studerendes øvrige forberedelse til den kommendepraktikuddannelse, herunder notater om læsning af relevant litteratur. Stk. 2. Ved praktikperiodens begyndelse udarbejder den studerende de konkrete læringsmål for praktikperioden.Læringsmålene udarbejdes med udgangspunkt i praktikstedsbeskrivelsen, jf. § 14, stk. 1, ipraktikdokumentet, jf. stk. 1, og i bilag 7, dog tillige i bilag 8 for 6. semesters praktikperiode.Læringsmålene skal godkendes af såvel praktiksted som uddannelsesinstitution senest tre uger efterpraktikperiodens begyndelse. De godkendte læringsmål danner grundlag for udtalelsen i henhold til §14, stk. 3, samt for den afsluttende praktikvurdering, jf. § 22, stk. 1.•
 7. 7. Praktik – orientering praktik1 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagogStk. 3. I den enkelte praktikperiode anvender den studerendepraktikdokumentet til at dokumentere sit arbejde med at nå læringsmålene forpraktikperioden, herunder erfaringer om pædagogiske problemstillinger, processer og refleksionersamt undervisning og vejledning. Vedligeholdelse af praktikdokumentet sker i samarbejde medpraktikstedet.Stk. 4. Efter den enkelte praktikperiode anvender den studerendepraktikdokumentet til refleksion over det uddannelsesmæssige udbytte afpraktikforløbet.
 8. 8. Praktik – orientering praktik1 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog§ 16. Uddannelsesinstitutionen forbereder forud for hver praktikperiode destuderende på uddannelsen i praktikken, herunder på studiemetoder, og på periodensmål, herunder på opstilling af konkrete læringsmål, inden for rammerne af bilag 7, dog tillige bilag 8for 6. semesters praktikperiode. Endvidere vejleder uddannelsesinstitutionen den studerende iudarbejdelse af praktikdokumentet, jf. § 15, stk. 1.Stk. 2. I løbet af praktikperioden modtager den studerende undervisning ogvejledning af uddannelsesinstitutionen, jf. § 13, stk. 2 og 3.Stk. 3. Efter praktikperioden inddrager uddannelsesinstitutionen løbende destuderendes erfaringer fra praktikken i undervisningen påuddannelsesinstitutionen.§ 17. Uddannelsesinstitutionen kan tillade en studerende at gennemføre denene af de lønnede praktikperioder, jf. § 13, stk. 1, i udlandet
 9. 9. Praktik – orientering praktik1Fra studieordningen5.3. UddannelsesaftaleForud for praktikperiodens start udarbejdes en uddannelsesaftale mellempraktikstedet og Pædagoguddannelsen, Aabenraa. Aftalen skal bl.a. indeholde:• navn på den studerende• praktiklærerens navn• praktikvejlederens navn• praktikperiodens start- og slutdato5.6. Den studerendeDe studerende påbegynder uddannelsen - og kommer dermed også tilpraktikstederne - med vidt forskellige erfaringer og forudsætninger.Derfor er det vigtigt at både den studerende selv og praktikstedet tager udgangspunkt i denstuderendes aktuelle viden (kundskaber, færdigheder, kompetencer og erfaringer) og vedfastlæggelsen af mål stiller relevante, individuelle og fleksible krav, der samtidigt relaterer tiluddannelsens formelle krav.•
 10. 10. Praktik – orientering praktik1Fra studieordningen5.8. Vedrørende vejledningPraktikstedets ledelse har det overordnede ansvar for praktikuddannelsenherunder ansvaret for, at den studerende modtager den nødvendigevejledning.5.9.2. AlenearbejdeAlenearbejde har to fremtrædelsesformer, der kan være nært forbundet medbegrebet ”aleneansvar":1. den studerende er alene med en eller flere "brugere", men har umiddelbar adgang til at hente hjælp og vejledning fra kollega og/eller foresatte,2. den studerende er alene samtidig med aleneansvar for relationen uden umiddelbaradgang til at hente hjælp eller vejledning fra kollega og/eller foresatte.Der bør kun undtagelsesvis forekomme alenearbejde, hvor den studerende samtidig ertillagt aleneansvar, og altid kun efter nøje individuel vurdering fra ledelsens side.•
 11. 11. Praktik – orientering praktik1Hvor finder jeg:• Studieordningen – oplysninger om praktik? Studiekontor/info-dokumenter/Seminariets eget regelgrundlag/Studieordning for pædagoguddannelse/Studieordning 2007 fra august 2011 / side 16• Bekendtgørelsen – oplysninger om praktik og bilag 7 med kompetencemål og CKF’er for praktikkerne? Studiekontor/info-dokumenter/Seminariets eget regelgrundlag/Studieordning for pædagoguddannelse/Studieordning 2007 fra august 2011/side 46 og side 58• Praktikdatabasen: Studiekontoret Aabenraa/Praktik/praktikdatabasen• Pladser til rådighed i foråret 2013 : Studiekontoret Aabenraa/Praktik/Pratik 1, se også tidsplanen for praktikken• Informationer om f.eks. timer i praktikken: Studiekontoret Aabenraa/Praktik/praktikdatabasen/ Diverse informationer fra Studiekontoret om praktik• Skabelon til praktikdokument? Ligge under indgangen Praktik PA/PN13V i Blackboard• Skabelon til læringsmål Ligge under indgangen Praktik PA/PN13V i Blackboard• Ministeriet for børn og undervisning – om praktik i pædagoguddannelsen?
 12. 12. Praktik – orienteringJeres arbejde inden næste seminarindkald (den 5/6 april):• Læs studieordningens og bekendtgørelsens tekst om praktik i pædagoguddannelsen.• Orienter jer i hæftet om praktik i pædagoguddannelsen fra Ministeriet for børn og unge.• Start jeres overvejelser og videnindsamling om praktikstedet og skriv om det i praktikdokumentet (den 7/3 offentliggøres den endelige praktikfordeling): • Informer jer om praktikstedet: Har jeres praktiksted en praktikstedsbeskrivelse? Se efter i praktikdatabasen under Studiekontor, Praktik. Ellers er det en god ide, at søge efter institutionen på nettet og finde så mange oplysninger som muligt. • Har jeres praktiksted en uddannelsesplan for studerende? Se også efter i praktikdatabasen under Studiekontor, Praktik. – Søg ellers efter institutionen på nettet. • Overvej hvad du godt kunne tænke dig at arbejde med i din praktikperiode og dine egne forventninger. • Gå på opdagelse i den teori(litteratur), du har haft på seminariet og overvej om der er noget af det, der er relevant i forhold til din praktik. Skriv litteraturen ind i dit praktikdokument. • Dokumentet lægges inden næste seminarindkald under Praktik PA/PN13V i forummet under Praktik 1 ved Helen (Hacl)•

×