Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Niveaudeling

109 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Niveaudeling

 1. 1. NIVEAUDELING FOR GRUNDFAG PÅ GF1 Erfaringer og idéer fra KTS.Ung – Grundforløb 1, efteråret 2015
 2. 2. Indhold Indledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Konklusion og anbefalinger.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Spørgeramme og projektdeltagere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Erfaring og udfordringer med niveaudeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Forskellige måder at niveaudele opgavebesvarelser på. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Undervisningsmaterialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Idéer til niveaudeling fremover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Elevernes oplevelse af niveaudeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Bilag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Bilag 1 – Spørgeskema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Bilag 2 – Undervisningsmateriale til ”Hard Candy Production”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
 3. 3. Dette katalog er et erfarings- og idékatalog om niveaudeling på grundfagene på KTS.Ung. KTS.Ung er navnet på den nye organisering, som Københavns Tekniske Skole (KTS) har valgt til organisering af de forskellige Grundforløb 1, der bliver udbudt. EUD-reformen stiller høje krav til niveaudeling i undervisnin- gen, og en af udfordringerne på KTS er, at der på nuværende tidspunkt ikke arbejdes systematisk med niveaudelt under- visning. Kataloget er derfor tænkt som ’et første skridt’ til et systematisk arbejde med niveaudeling, dvs. en erfarings- og idéudveksling blandt lærerne på KTS.Ung i første omgang. Vi har også spurgt eleverne om deres oplevelse af niveaudeling i undervisningen. KTS har modtaget midler fra UVM til gennemførelse af under- søgelsen om niveaudeling (FoU-ansøgning). Danmarks Eva- lueringsinstitut (EVA) står for indsamlingen af resultater og produkter om niveaudeling fra de deltagende skoler i starten af 2016. Indledning For mere information kontakt: Sabine Bjørg Jensen Udvikling & Kommunikation sabj@kts.dk / 2461 3493
 4. 4. Her er samlet de overordnede ønsker og anbefalinger, som er kommet frem på baggrund af interviews og erfarings- og idéudveksling med en gruppe lærere på KTS.Ung. Konklusion og anbefalinger De overordnede ønsker er: • Et stort ønske om at kvalificere undervisningen med bedre og fælles undervisningsmaterialer, der under- støtter niveaudeling. • Et stort ønske om bedre viden og muligheder for at inddrage flere forskellige lærings- og afleveringsformer. • En stor efterspørgsel på et tættere samarbejde med administrationen i forhold til inddragelse af viden om eleverne, herunder en grundig screening af alle elever og samarbejde med vejledere og læsevejleder, som vil kunne understøtte mulighederne for at niveaudele og differentiere. De overordnede anbefalinger: • Gå tidligt i gang med grundfagsundervisningen Det første råd er, at lærerne skal gå så tidligt i gang med grundfagsundervisningen som muligt, dvs. senest i uge 3 i forløbet. Grunden til, at en tidlig start er god, er, at det så ikke bliver så massiv en læring, som eleverne skal ’fordøje’ på kort tid. Læringstrykket bliver med andre ord for stort for nogle af de svagere elever, når grundfagene går sent i gang. En tidlig start vil give mulighed for at tilbyde elever- ne at opnå højere niveauer end de obligatoriske, selvom det stadigvæk er et højt krav på blot 20 uger. • Sammenhæng mellem værksteds- og grundfagsundervisningen Det andet råd er, at undervisningsindhold på grundfagene og de fagrettede fag tilrettelægges, så de supplerer hin- anden fagligt inden for samme tidsramme. Det vil fx sige, at når eleverne lærer om rumfang i matematik, så prøver de det af på værkstedet/i de fagrettede fag inden for samme uge. På den måde giver læringen på grundfaget øjeblikkelig mening for eleven. At skabe tættere sammen- hæng mellem grundfag og de fagrettede fag kan støtte op om en helhedsorienteret undervisning, hvor elever oplever sammenhæng mellem teori og praksis. • Vi forbliver ét hold Der er ikke nogen af lærerne på KTS, der ser en fordel i at lave en konsekvent klasseopdeling i forbindelse med niveaudeling. Så rådet er at tilrettelægge undervisnings- forløbene, så hele holdet forbliver samlet som hold - så vidt muligt.
 5. 5. Kataloget er blevet til på baggrund af en undersøgelse af, hvordan der bliver undervist i niveaudeling på grundfagene på Grundforløb 1 på KTS.Ung. Som undersøgelsesmetode har vi valgt at foretage en spørgeskemaundersøgelse. Ud fra besvarelserne blev der afholdt uddybende samtaler/ interviews for at tydeliggøre og uddybe lærernes betragt- ninger og idéer. Spørgerammen er vedlagt i bilag 1. Spørgsmålene er grup- peret i to hovedområder: 1. Niveaudeling 2. Differentiering Deltagerne er en gruppe grundfagslærere på KTS.Ung. KTS. Ung er organiseret på fire forskellige geografiske adresser. Der er på hver adresse forskellige indgange. De geografiske adresser er: Rødovre, Nørrebro, Frederiksberg og Kastrup. De involverede lærere underviser i dansk, matematik og engelsk. De centrale deltagere i projektet er: Sabine Bjørg Jensen (projektleder), Valby Jens Vingaard Klüver (uddannelseskonsulent), Rødovre Karina Larsen Nilsson (engelsklærer), Rødovre Thomas Larsen (dansklærer), Nørrebro Jette Jochumsen (dansklærer), Frederiksberg Morten Schlottmann (matematiklærer), Kastrup På grund af tidspres er erfaringsindsamlingen ikke fuld- stændig fra alle ansatte, der underviser i grundfag på Grundforløb 1. Dog kan vi ud fra samtalerne konkludere, at erfaringerne viser et billede, der afdækker alle grundfagslæ- rernes erfaringer og idéer. Spørgeramme og projektdeltagere Alle lærerne udtrykker, at de arbejder med niveauløft. I dansk skal eleverne løftes to niveauer og i engelsk og ma- tematik skal eleverne løftes ét niveau. EUD-reformen lægger desuden op til, at eleverne kan løftes flere niveauer, hvis de ønsker det. Ligeledes angiver alle lærere, at de underviser eleverne samlet. Det betyder, at elever på forskellige niveauer under- vises i samme læringsrum. En central udfordring i forbindel- se med niveaudeling er derfor, at læreren skal være i stand til at gennemføre undervisning på forskellige niveauer på ét hold på én gang. Engelsklæreren angiver, at niveauopdelingen sker i opga- veløsningen. Fx ved forskellige niveaukrav til opgavebe- svarelserne eller ved at anvende grupper, hvor eleverne har forskellige roller – bl.a. ud fra idéen om cooperative learning (Cooperative learning bygger på en socialkonstruktivistisk læringsopfattelse, der antager, at eleven konstruerer me- ning og viden i samspil med andre). Her i efteråret 2015 har der været udfordringer for lærerne i forbindelse med at undervise eleverne på forskellige niveauer. Det skyldes dels organisatoriske begyndervan- skeligheder, da KTS.Ung er en helt ny organisering på KTS. Dernæst er generel mangel på tid, manglende lærerres- sourcer og ikke mindst lovgivningens krav til niveauløft på så kort tid også udfordrende i hverdagen. Det gælder især for danskfaget, hvor der er større variation af startniveau blandt eleverne og større krav til niveauløft end i de andre grundfag. Engelsklæreren er den lærer, der har prøvet at løse opgaven om niveaudeling på flest forskellige måder. Fx via: • Fælles undervisning • Opdeling i homogene grupper • Cooperative learning-grupper med elever på forskellige niveauer Erfaring og udfordringer med niveaudeling
 6. 6. Ligeledes har denne lærer også inddraget mange forskellige måder i opgavebesvarelserne. Således har læreren arbejdet med: Lydfiler, film, tekst, blog, billeder, tegninger, ordlister, skrive dagbog, produktion af PowerPoint præsentationer, mundtlig fremlæggelse med støtte af noter, musik, rollespil, punktform fremlæggelse, dojo/ SOP, interview, diskussion/ debat, clue cards, ordvæg, checklister, praktiske produkter, instruktionsmanualer, arbejde med excel, rapportskrivning, brainstorm, moodboards, fælles læsning, kryds og tværs (se illustration på næste side). Dansklæreren har primært arbejdet med mundtlige frem- læggelser og skriftlige afleveringer. Eksempler kan være ansøgninger, CV skrivning, præsentation af virksomheder, reklamer og meget andet. Matematiklæreren har tillige prøvet at inddrage de konkrete projekter, som eleverne arbejdede med i værkstedsunder- visningen. En af de største udfordringer for lærerne har været de begrænsede muligheder for kvalificeret feedback til ele- verne kombineret med opfølgning. Dette skyldes nok især tidspresset, og at de fleste lærere også har andre undervis- ningsforpligtigelser (værkstedsundervisning).
 7. 7. Forskellige måder at niveaudele opgavebesvarelser påFilm-lydfiler Ordlister tekst PowerPoint praesentation Mundtlig fremlaeggelse med stotte af noter Rollespil musik Kryds tvaers Arbejde med excel Ordvaeg Rapportskrivning Punktform fremlaeggelse Interviews MoodboardsBrainstorm Clue Cards Flashcards Blog dagbog Billeder tegninger
 8. 8. Lærerne bruger en blanding af egne materialer og materialer forfattet af andre. ”Praxis online” er en af læringsportalerne, der bliver anvendt. Materialerne, der bliver brugt, bliver udvalgt, så de relaterer til de fagretninger, som eleverne har valgt. Lærerne efterspørger fælles undervisningsmaterialer, der understøtter niveaudeling. En lærer udtrykker: ”Online læringsportalerne er gode, men er ikke tilrettet behovene for niveaudeling på Grundforløb 1”. Et eksempel på et materiale, der understøtter niveaudeling i undervisningen er ”Hard Candy Production” (bilag 2). I dette tilfælde har elevernes forberedelse/hjemmearbejde betydning for niveaudelingen i den følgende undervisning, da de forud for timen har fundet min. fire videoer på nettet, der viser noget om slik produktion. Eleverne har modtaget nogle links fra læreren, men er blevet opfordret til at finde noget, der udfordre dem. Derudover har de svaret på de spørgsmål, læreren på forhånd har stillet dem. Her er det oplagt allerede at niveaudele, for ’flipped learning’ giver eleverne mulighed for at tage sig den tid, de nu behøver for at se filmene og besvare spørgsmålene. For at opgaven skal lykkes i undervisningssituationen, skal læreren hjælpe eleverne med, hvilken gruppe de skal være i. Opgaverne er tilrettelagt ud fra læringsstile (i grove træk). Grupperne er også en del af en ’cooperative learning’ grup- pe, hvor en elev fra hver gruppe skal være aktiv i forhold til de videre opgaver. Opgaven/produktionen er praktisk og eleverne har rig mu- lighed for at bevæge sig, mens de arbejder – eller de kan sidde stille og roligt og producere ved bordet. Opgaven i sin helhed støtter op omkring elevernes autono- mi og øger deres motivation, ved at de selv har mulighed for at vælge sig ind på en gruppe. Derefter har de ansvaret for at give den indsamlede information videre til deres sekun- dære arbejdsgruppe. (Lærers refleksion efter at opgaven er afprøvet i praksis: De elever, der helst vil arbejde alene, havde ikke mulighed for det, da der var lagt stor vægt på de sociale elementer af læring. Næste gang vil der være mulighed for at arbejde alene). Undervisningsmaterialer
 9. 9. Faelles undervisningsmateriale, der understotter niveaudeling (eksempel se bilag 2) Mere viden om indragelse af multimodale laeremidler og forskellige afleveringsformer Mere viden om Online laeringsportalerne, herunder laeringsportalen Its learning Bedre forhandskendskab til elevernes faktiske niveau (karakterer) Bedre kendskab til elevernes saerlige udfordringer (ordblindhed m.m.) Mere efteruddannelse og flere ressourcer saerligt inden for det socialpaedagogiske felt Idéer til niveaudeling fremover Nedenfor er lærernes idéer og ønsker om niveaudeling samlet.
 10. 10. Der er storre frihed i vores valg af form for opgavebesvarelser, da der er forskellige valgmuligheder Vi foler, at der bliver taget hojde for lige praecis os Nar opgaverne er niveaudelt, er de sa forskellige, at det gor, at det er lidt svaert at sammenligne sig med hinanden, og det kan vaere svaert at se, hvor man ligger i forholdtil hinanden Det er lidt svaert at holde en struktur, sa derfor skal laereren have et stort overblik. For det kan vaere lidt svaert for os, der behover meget struktur Dererermere dynamikiundervisningen, oghvismankorerlidt traetientingkanman fortsaettemedenanden Der er mulighed for bade at vaere sammen i grupper pa blandet niveau og i grupper pa homogent niveau - alt efter behov og lyst fra laererens side Elevernes oplevelse af niveaudeling Hvordan er elevernes oplevelse af niveaudelt undervisning? Påvirker det for eksempel deres motivation?
 11. 11. Bilag Bilag 1 – Spørgeskema Spørgsmål til niveaudeling og differentiering Niveaudeling – Hvilket grundfag underviser du i på Grundforløb 1 (dansk, engelsk, matematik, fysik)? – Er det et krav i bekendtgørelsen, at du skal løfte eleverne i niveau eller skal eleverne slutte på et fælles niveau? – Hvilke niveauer er der tale om? – Har du alle elever samlet i et undervisningsrum eller er eleverne opdelt? – Såfremt de er opdelt, efter hvilke kriterier (klasse, niveau, geografisk)? Undervisningsmateriale – Bruger du undervisningsmateriale på forskellige niveauer? – Hvis ja - hvor har du det fra (skrevet selv, læringsportaler)? – Hvis nej – hvordan sikrer du niveaudeling? Hvilke ønsker har du for at blive bedre til niveaudeling? – Er der ønsker til undervisningsmaterialer? – Er der ønsker til opdeling af elever? – Er der ønsker til lærerressourcer (efteruddannelse, ekstralærere)? – Andre ønsker? Differentiering – Hvordan sikrer i jer differentiering i undervisningen (UV-materialer, opdeling af elever m.m.)? – Har I elever med særlige udfordringer (ordblinde, psykiske diagnoser, div. misbrug)? – Kan elever aflevere opgaver på forskellige måder (skriftligt, billeder, video m.m.)?
 12. 12. Hard candy production Description of candy production group work: As part of your English language learning, we will be describing, documenting, producing, presenting and evaluating the practical and theoretical production of hard candy. Part of your end of term grade will be based upon your participation in this process. You have to write your name on the group’s documentation and on the sign in sheet. Primary groups: 1,2,3,4 Firstly your will have the opportunity to chose which of four primary groups you will be working in. As you produce your hard candy you will be participating in your group with the defined activity. Please remember to save your documentation because you will need it for your secondary groups. Secondary groups: A,B,C,D When you have produced your hard candy and have finished your defined activity with your primary group, you will be able to chose a secondary group activity. Each secondary group will consist of a minimum of 4 participants, one from each primary group. Bilag 2
 13. 13. Primary groups: Group 1 Picture documentation: Your group will document the production process with drawings/ pictures take during actual production or found on the internet. Group 2 Vocabulary: Your group is in charge of finding and writing all relevant vocabulary for the description of the production of hard candy. Here you will produce a vocabulary list with translations. Group 3 Production line: Your group is in charge of a line production diagram which can depict the production of hard candy. Here is an example: Group 4 Video documentation: Your group is in charge of video recording and documenting the production of the hard candy.
 14. 14. Secondary Groups: All secondary group activities must utilise information and documentation from the primary group activities. A: Remembering: A keynote/ powerpoint presentation, depicting the hard candy production. Each group member must participate in the presentation of the powerpoint. B: Understanding: Producing an instruction video with at least one oral contribution from each group member. Each group member must participate in the presentation of the video. C: Analysing, evaluating: Instruction manual with steps portraying the production of your hard candy, finding faults and possible areas to improve. D: Analysing, Evaluating and Creating A sales poster and sales video selling your candy. All group members have to participate in both parts as well orally presenting your reasons for your groups choices as well as evaluation of your choice, why it works or does not work.
 15. 15. Sign in sheet group 1-4 Sign in sheet group A-D 1 2 3 4 A B C D 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 1 1 1 1 2 2 2 2
 16. 16. Self evaluation of your own participation during this workshop: Please color in to the degree that represents each section for your participation during this activity! Where one is little and 5 is as much as you could possible contribute. How much have I participated in the primary group activity I have spoken English during this activity I learned or used new vocabulary My focus on this activity My effort during this activity 1 2 3 4 5

×