Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Руско турска освободителна война

  • Login to see the comments

Руско турска освободителна война

  1. 1. Руско-турска освободителна война 1877-1878
  2. 2. Причини за войната Изостряне на Източния въпрос. Въстание в Босна и Херцеговина - 1875 г., предизвикано от финансовата криза на Османската империя. 1876 г. – обявяване на Сръбско-турската война. . Избухване на Априлското въстание – 20 април 1876 г.
  3. 3. Обявяване на войната Отхвърляне на Лондонския протокол на Великите сили. Манифест на император Александър II – издаден в Кишинев на 12/24 април 1877 г. В отговор Русия обявява война на Османската иперия.
  4. 4. Разположение на силите Османската империя: - Абдул Керим Надир паша за Балканския полуостров. - Ахмед Мухтар паша за Кавказкия фронт. Русия: - разпределение на войски навсякъде. - Румъния, Сърбия и Черна гора – спомагателна роля.
  5. 5. Район на военни деиствия Настъпателен период: юни – юли 1877 г. Борба за надмощие: август – декември 1877 г. Заключителен период: декември – януари 77/78 г.
  6. 6. Край на войната Одриско примирие – 19/31 януари. Предварителен Санстефански мирен договор – 19/3 март. Преразглеждане на Берлинския договор.
  7. 7. Резултат Победа за Руската империя. Териториална подялба на османските владения между Великите сили. Освобождаване на България от османско иго и възстановяване на българската държава. Признаване на независимостта на Румъния, Сърбия и Черна гора.
  8. 8. Изготвил презентацията: А. Вилфан Източници: Освободителната война 1877-1878,С.,1986,Хроника на войната, с. 7,8,9,10 Освободителната война 1877-1878,ДИ "П.Берон",София, 1986, с. 10,87,134,162 ↑ Генов Цонко,Освободителната война 1877-1878, Изд. "Наука и изкуство",София, 1978,с. 230-235

×