Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3 март - изготвил: Доника 7 клас

презентация за 3 март

 • Login to see the comments

3 март - изготвил: Доника 7 клас

 1. 1. Николета ЖелязковаНиколета Желязкова ученичка от 6ученичка от 6бб клас О У ,,Георги Райчев”клас О У ,,Георги Райчев”
 2. 2. Освобождението на БългарияОсвобождението на България Освобождението на България е наОсвобождението на България е на 3-ти март 1878г. След много3-ти март 1878г. След много тежки битки, тя завършва с добъртежки битки, тя завършва с добър край за нас. Подписан е Сан-край за нас. Подписан е Сан- Стефанския мирен договор.Стефанския мирен договор.
 3. 3. 3-ти март 1878г.3-ти март 1878г.  През 1878г. на третиПрез 1878г. на трети март е подписанмарт е подписан СанстефанскиятСанстефанският мирен договормирен договор между Русия имежду Русия и ОсманскатаОсманската империя.империя.
 4. 4. Руско-Турската войнаРуско-Турската война Руско-турската война започва 1877г. иРуско-турската война започва 1877г. и завършва 1878г. с добър край за нас.завършва 1878г. с добър край за нас. Подписва се мирен договор, с койтоПодписва се мирен договор, с който свършват враждите.свършват враждите.
 5. 5. Видни българиВидни българи -Васил Левски,-Васил Левски, -Христо Ботев,-Христо Ботев, -Георги Раковски-Георги Раковски и др. се помнят и дои др. се помнят и до днес от всички.днес от всички.
 6. 6. Васил ЛевскиВасил Левски  Обиколил 3 пътиОбиколил 3 пъти България, създал мрежаБългария, създал мрежа от комитети иот комитети и допринесъл много задопринесъл много за България.България.
 7. 7. Христо Ботев 1848-1876г.Христо Ботев 1848-1876г.  Един от малкотоЕдин от малкото значими българи.значими българи. Написал произведенияНаписал произведения за много историческиза много исторически личности.личности.
 8. 8. Георги РаковскиГеорги Раковски  Роден е 1821г. иРоден е 1821г. и умрял 1867г. Същоумрял 1867г. Също много значиммного значим българин останал вбългарин останал в сърцата ни.сърцата ни.
 9. 9. Самарско знаме - символ наСамарско знаме - символ на Стара ЗагораСтара Загора
 10. 10. Аз обичам България!Аз обичам България! Всеки стъпил на това късче земя макарВсеки стъпил на това късче земя макар и за малко също ще я заобича, защотои за малко също ще я заобича, защото няма по-хубави от нашите планини,няма по-хубави от нашите планини, гори, поля езера…гори, поля езера…

×