SlideShare a Scribd company logo
1 of 57
Групиране на животниГрупиране на животни
Урок по Човекът иУрок по Човекът и
природата-ІVприродата-ІV
класклас
СемействаСемейства
Майчина обичМайчина обич
► Птиците са класПтиците са клас
двукраки,двукраки,
яйцеснасящи, покритияйцеснасящи, покрити
с пера и сс пера и с
видоизменени в крилевидоизменени в криле
предни крайниципредни крайници
гръбначни животни. Погръбначни животни. По
принцип тялото напринцип тялото на
птиците е пригодено заптиците е пригодено за
летене, макар далетене, макар да
съществуват и многосъществуват и много
нелетящи видове. нелетящи видове. 
► Птиците са клас животни, тясно свързан сПтиците са клас животни, тясно свързан с
човека. Много видове са одомашнени ичовека. Много видове са одомашнени и
селекционирани с цел получаване на повечеселекционирани с цел получаване на повече
продукти от тях. Използват се за месо, яйца,продукти от тях. Използват се за месо, яйца,
перушина, кожи (перушина, кожи (щраусщраус). Отглеждат се и като). Отглеждат се и като
паркови или декоративни животни отглежданипаркови или декоративни животни отглеждани
от природолюбители. Други са предмет наот природолюбители. Други са предмет на
спортен лов и по-рядко лов с цел прехрана.спортен лов и по-рядко лов с цел прехрана.
Отглеждани са и ловните птици, като Отглеждани са и ловните птици, като 
сокола скитниксокола скитник, , големия ястребголемия ястреб и  и скалния орелскалния орел,,
които са използвани от древността от хората.които са използвани от древността от хората.
Някои от видовете са красиво оцветени, другиНякои от видовете са красиво оцветени, други
пеят хубаво. В пеят хубаво. В Древен РимДревен Рим  гъскитегъските дори са дори са
послужили като пазачи.послужили като пазачи.
► Разпространени са поРазпространени са по
цялата Земя, а сцялата Земя, а с
принадлежащите надпринадлежащите над
9 800 вида, птиците са9 800 вида, птиците са
най-многообразният класнай-многообразният клас
сухоземни гръбначнисухоземни гръбначни
животни, като списъкътживотни, като списъкът
на видовете птици сена видовете птици се
увеличава непрекъснато,увеличава непрекъснато,
най-вече с ежегоднонай-вече с ежегодно
откриваните нови видовеоткриваните нови видове
в в екваториалните гориекваториалните гори..
► Те са топлокръвни животни,Те са топлокръвни животни,
поддържащи температура наподдържащи температура на
тялото си между 37,8°C итялото си между 37,8°C и
45,5 °C. Имат висока скорост45,5 °C. Имат висока скорост
на на метаболитните процесиметаболитните процеси,,
като изключенията са многокато изключенията са много
малко (малко (козодояткозодоят понижава понижава
температурата на тялото ситемпературата на тялото си
по време на по време на зимен сънзимен сън). ). 
ЗрениетоЗрението и ислухътслухът са отлични са отлични
при повечето птици, но при повечето птици, но 
обоняниетообонянието и  и вкусътвкусът рядко са рядко са
развити.развити.
► Много видове птици извършват миграции като такаМного видове птици извършват миграции като така
успяват да се възползват от температурните различияуспяват да се възползват от температурните различия
в световен мащаб и успяват да оптимизиратв световен мащаб и успяват да оптимизират
осигуряването на храна и отглеждането наосигуряването на храна и отглеждането на
потомството. Миграциите при птиците са изключителнопотомството. Миграциите при птиците са изключително
разнообразни. Много видове ежегодно мигрират наразнообразни. Много видове ежегодно мигрират на
дълги разстояния като началото на прелета им седълги разстояния като началото на прелета им се
повлиява от продължителността на деня или промянаповлиява от продължителността на деня или промяна
на метеорологичните условия. Тези птици сена метеорологичните условия. Тези птици се
характеризират с размножителния период, протичащ вхарактеризират с размножителния период, протичащ в
арктичните или антарктичните райони, а зимуват варктичните или антарктичните райони, а зимуват в
тропическите райони на Земята или противоположнототропическите райони на Земята или противоположното
полукълбо. Преди да отлетят птиците значителнополукълбо. Преди да отлетят птиците значително
увеличават количеството на телесните си мазнини иувеличават количеството на телесните си мазнини и
резерви, а за сметка на това намаляват размера нарезерви, а за сметка на това намаляват размера на
някои от вътрешните органи.някои от вътрешните органи.
ПапагалиПапагали
► Извършването на миграцията изисква голямоИзвършването на миграцията изисква голямо
количество енергия, особено в случаите когато птицитеколичество енергия, особено в случаите когато птиците
трябва да прекосяват пустини и океани без да могат датрябва да прекосяват пустини и океани без да могат да
се хранят. Сухоземните птици могат да прелетят посе хранят. Сухоземните птици могат да прелетят по
този начин около 2500 kм, а блатните птици до 4000 kмтози начин около 2500 kм, а блатните птици до 4000 kм
а рекорд за най-дълга миграция без почивкаа рекорд за най-дълга миграция без почивка
държипъстроопашатия крайбрежен бекас, който е вдържипъстроопашатия крайбрежен бекас, който е в
състояние да прелети без да почива разстояние отсъстояние да прелети без да почива разстояние от
около 10 200 kм. Някои от морските птици са същооколо 10 200 kм. Някои от морските птици са също
рекордьори при извършването на своите миграционнирекордьори при извършването на своите миграционни
прелети. Сивият буревестник гнезди в Новапрелети. Сивият буревестник гнезди в Нова
Зеландия и Чили, а зимува в района на Северния ТихЗеландия и Чили, а зимува в района на Северния Тих
океан от Япония през Аляска доКалифорния. Такаокеан от Япония през Аляска доКалифорния. Така
ежегодно птиците изминават двукратно товаежегодно птиците изминават двукратно това
разстояние равняващо се на 64 000 kм. Други видоверазстояние равняващо се на 64 000 kм. Други видове
морски птици пътуват дълги разстояния в странстванеморски птици пътуват дълги разстояния в странстване
до момента, в който достигнат полова зрялост и седо момента, в който достигнат полова зрялост и се
завърнат в местата, където са се излюпили. Типичензавърнат в местата, където са се излюпили. Типичен
пример за това са албатросите, които продължителнопример за това са албатросите, които продължително
се реят в небето над Южния океан.се реят в небето над Южния океан.
Голяма част от птиците имат пъстро оперение.Голяма част от птиците имат пъстро оперение.
► Размерите им саРазмерите им са
разнообразни, като серазнообразни, като се
започне сзапочне сколибритоколибрито,,
което тежи 2 грама прикоето тежи 2 грама при
дължина на тялотодължина на тялото
2,8 cм и размах на2,8 cм и размах на
крилете 6 cм, и се стигнекрилете 6 cм, и се стигне
до до щраусащрауса  с неговите дос неговите до
200 kг и дължина на200 kг и дължина на
тялото 2,6 м, и тялото 2,6 м, и 
странстващия албатросстранстващия албатрос с с
размах на крилете доразмах на крилете до
3,63 м. 3,63 м. 
Освен за летене птиците имат иОсвен за летене птиците имат и
приспособления за плуване.приспособления за плуване.
►   Краката поемат изцялоКраката поемат изцяло
тежестта на тялото итежестта на тялото и
служат за стоене ислужат за стоене и
движение на птицитедвижение на птиците
върху земята.върху земята.
Разнородният начин наРазнородният начин на
движение и живот придвижение и живот при
различните видове птициразличните видове птици
е довел и до съществение довел и до съществени
промени и различия впромени и различия в
устройството на краката.устройството на краката.
Те могат да бъдатТе могат да бъдат
пригодени за бързо илипригодени за бързо или
бавно ходене, тичане,бавно ходене, тичане,
хващане на клони,хващане на клони,
скачане, катерене илискачане, катерене или
плуване. При воднитеплуване. При водните
птици между пръстите наптици между пръстите на
краката се образувакраката се образува
ципа, която ги свързва.ципа, която ги свързва.
  На територията на България са регистрирани 409 вида.
В момента около 1 200 вида птици са застрашени от изчезване.
► Способността за полет е основно и типично качество наСпособността за полет е основно и типично качество на
птиците (с малки изключения на вторично загубена способностптиците (с малки изключения на вторично загубена способност
за полет), позволило им да се разпространят по цял свят.за полет), позволило им да се разпространят по цял свят.
Полетът на птиците бива основно два типа: махащ (загребва сеПолетът на птиците бива основно два типа: махащ (загребва се
с крилете въздух назад и надолу) и реещ се (използват сес крилете въздух назад и надолу) и реещ се (използват се
въздушните течения, като крилете са неподвижни). Скоростта,въздушните течения, като крилете са неподвижни). Скоростта,
с която летят птиците, варира от тази на с която летят птиците, варира от тази на бързолетабързолета, която е, която е
над 180 kм/ч при хоризонтален полет, или на над 180 kм/ч при хоризонтален полет, или на сокола скитниксокола скитник — —
близо 300 kм/ч при пикиране, до неподвижно стоене въвблизо 300 kм/ч при пикиране, до неподвижно стоене във
въздуха (въздуха (керкенезкеркенез, колибри). Способността им да летят, колибри). Способността им да летят
продължително също варира — от продължително също варира — от буревестницитебуревестниците, които, които
често прекарват няколко години от живота си без да кацнат,често прекарват няколко години от живота си без да кацнат,
или бързолетите, които спират да летят единствено когатоили бързолетите, които спират да летят единствено когато
мътят, до нелетящите или способни само да подхвръкнатмътят, до нелетящите или способни само да подхвръкнат
няколко метра видове. За осъществяването на полет отняколко метра видове. За осъществяването на полет от
съществено значение е специфичното анатомично устройствосъществено значение е специфичното анатомично устройство
на повечето органи и системи, което води до намаляване нана повечето органи и системи, което води до намаляване на
общата маса на тялото. общата маса на тялото. Белите дробовеБелите дробове са също леки и са са също леки и са
свързани с въздушни торби, които излизат извън тях. Коститесвързани с въздушни торби, които излизат извън тях. Костите
на на скелетаскелета са изключително леки. Те притежават кухини, в са изключително леки. Те притежават кухини, в
които влизат разклонения от въздушните торби.които влизат разклонения от въздушните торби.
► Повечето от птицитеПовечето от птиците
могат да контролиратмогат да контролират
волево положението наволево положението на
перата си благодарениеперата си благодарение
на специални подкожни на специални подкожни 
мускулимускули. Поддържането. Поддържането
на постояннана постоянна
температура на тялото итемпература на тялото и
изолирането на водатаизолирането на водата
от тялото се дължи вот тялото се дължи в
значителна степен назначителна степен на
тях.тях.
► Практически те обитават всичкитеПрактически те обитават всичките
седем континента и всичкиседем континента и всички
острови. Приспособени къмострови. Приспособени към
изключително екcтремни условия,изключително екcтремни условия,
гнездят дори в приполярнитегнездят дори в приполярните
пустини. Колониите напустини. Колониите на
снежния буревестникснежния буревестник са са
разположени до 440 km навътре в разположени до 440 km навътре в 
АнтарктидаАнтарктида, което го прави най-, което го прави най-
южно гнездящата птица. Някоиюжно гнездящата птица. Някои
семейства птици (семейства птици (албатросиалбатроси, , 
буревестницибуревестници и др.)са адаптирани и др.)са адаптирани
за живот в открития океан иза живот в открития океан и
използват бреговете му самоизползват бреговете му само
чифтосване, мътене и отглежданечифтосване, мътене и отглеждане
на малките. на малките. ПингвинитеПингвините пък пък
навлизат дълбко в океанскитенавлизат дълбко в океанските
дълбини в търсене на храна.дълбини в търсене на храна.
Регистрирани са случаи наРегистрирани са случаи на
гмуркане до 300 m.гмуркане до 300 m.
► Болшинството от птицитеБолшинството от птиците
са са моногамнимоногамни (около (около
95%). Семейните двойки95%). Семейните двойки
се формират за единсе формират за един
сезон, а в много отсезон, а в много от
случаите за няколкослучаите за няколко
години или до моментагодини или до момента
на смъртта на единия отна смъртта на единия от
представителите  и.Товапредставителите  и.Това
осигурява поделянето наосигурява поделянето на
родителските грижиродителските грижи
както при мътене така икакто при мътене така и
при отглеждането напри отглеждането на
потомството.потомството.
По начина си наПо начина си на
хранене птицитехранене птиците
се делят на хищнисе делят на хищни
-- СоколоподобнитеСоколоподобните
ииСовоподобнитеСовоподобните,,
растителноядни -растителноядни -
ТъкачиТъкачи,, ГъскиГъски ии
всеядни -всеядни -  ВраниВрани, , 
ЩъркелиЩъркели..
Днес на Земята живеят и околоДнес на Земята живеят и около
60 вида нелетящи птици, които60 вида нелетящи птици, които
вторично са изгубиливторично са изгубили
полетните си способности .полетните си способности .
птици
птици

More Related Content

What's hot

Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, БулвестВодното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Подробен преразказ на разказ
Подробен преразказ на разказПодробен преразказ на разказ
Подробен преразказ на разказRosislide
 
живот във водата
живот във водатаживот във водата
живот във водатаAneliya Shopova
 
среда на живот
среда на животсреда на живот
среда на животDani Parvanova
 
29. България през 20 век - 4 клас, ЧО, Булвест
29. България през 20 век - 4 клас, ЧО, Булвест29. България през 20 век - 4 клас, ЧО, Булвест
29. България през 20 век - 4 клас, ЧО, БулвестVeska Petrova
 
среда на живот
среда на животсреда на живот
среда на животAneliya Shopova
 
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-БулвестVeska Petrova
 
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, Булвест
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, БулвестЗъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, Булвест
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестГрупиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
редактиране на текст
редактиране на текстредактиране на текст
редактиране на текстCveta Gergova
 
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, БулвестСвойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, БулвестБорци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
вълкът и лисицата
вълкът и лисицатавълкът и лисицата
вълкът и лисицатаDani Parvanova
 
дунавска равнина
дунавска равнинадунавска равнина
дунавска равнинаDani Parvanova
 

What's hot (20)

Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, БулвестВодното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Подробен преразказ на разказ
Подробен преразказ на разказПодробен преразказ на разказ
Подробен преразказ на разказ
 
живот във водата
живот във водатаживот във водата
живот във водата
 
среда на живот
среда на животсреда на живот
среда на живот
 
29. България през 20 век - 4 клас, ЧО, Булвест
29. България през 20 век - 4 клас, ЧО, Булвест29. България през 20 век - 4 клас, ЧО, Булвест
29. България през 20 век - 4 клас, ЧО, Булвест
 
среда на живот
среда на животсреда на живот
среда на живот
 
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
 
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, Булвест
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, БулвестЗъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, Булвест
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, Булвест
 
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестГрупиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
 
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
 
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
 
редактиране на текст
редактиране на текстредактиране на текст
редактиране на текст
 
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Правопис на съществителните имена
Правопис на съществителните именаПравопис на съществителните имена
Правопис на съществителните имена
 
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, БулвестСвойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, БулвестБорци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест
 
вълкът и лисицата
вълкът и лисицатавълкът и лисицата
вълкът и лисицата
 
Leda mileva
Leda milevaLeda mileva
Leda mileva
 
дунавска равнина
дунавска равнинадунавска равнина
дунавска равнина
 

Viewers also liked

3.и 4. Есента дойде; Есен - ОСос, Анубис - В. П.
3.и 4. Есента дойде; Есен - ОСос, Анубис - В. П.3.и 4. Есента дойде; Есен - ОСос, Анубис - В. П.
3.и 4. Есента дойде; Есен - ОСос, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.
26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.
26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.Veska Petrova
 
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 

Viewers also liked (6)

3.и 4. Есента дойде; Есен - ОСос, Анубис - В. П.
3.и 4. Есента дойде; Есен - ОСос, Анубис - В. П.3.и 4. Есента дойде; Есен - ОСос, Анубис - В. П.
3.и 4. Есента дойде; Есен - ОСос, Анубис - В. П.
 
26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.
26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.
26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.
 
Prolet
ProletProlet
Prolet
 
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
 
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
 
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
 

Similar to птици

33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
Приспособяване на животните
Приспособяване на животнитеПриспособяване на животните
Приспособяване на животнитеrossitsazlankova
 
в света на животните 1 част
в света на животните  1 частв света на животните  1 част
в света на животните 1 частRumiana Tarpova
 
в света на животните 1 част
в света на животните  1 частв света на животните  1 част
в света на животните 1 частRumiana Tarpova
 
жизнени процеси
жизнени процесижизнени процеси
жизнени процесиAneliya Shopova
 
14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.
14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.
14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.Veska Petrova
 
Многообразие на Разред Люспести
Многообразие на Разред ЛюспестиМногообразие на Разред Люспести
Многообразие на Разред ЛюспестиDaniel Petkov
 
Водата като екологичен фактор на сушата
Водата като екологичен фактор на сушатаВодата като екологичен фактор на сушата
Водата като екологичен фактор на сушатаRumiana Tarpova
 
защитени бозайници диляна христова
защитени бозайници диляна христовазащитени бозайници диляна христова
защитени бозайници диляна христоваNedialka Kolarova
 
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
Групи животни 1.клас
Групи животни 1.класГрупи животни 1.клас
Групи животни 1.класLuiza Antova
 
презентация за видра и бобър редактирана
презентация за видра и бобър редактиранапрезентация за видра и бобър редактирана
презентация за видра и бобър редактиранаGabi Koleva
 
групиране на животните
групиране на животнитегрупиране на животните
групиране на животнитеAneliya Shopova
 
Проверете какво сте научили за разнообразието в животинския свят - ЧП,-3-клас...
Проверете какво сте научили за разнообразието в животинския свят - ЧП,-3-клас...Проверете какво сте научили за разнообразието в животинския свят - ЧП,-3-клас...
Проверете какво сте научили за разнообразието в животинския свят - ЧП,-3-клас...Veska Petrova
 
http://www.slideboom.com/presentations/946559/
http://www.slideboom.com/presentations/946559/http://www.slideboom.com/presentations/946559/
http://www.slideboom.com/presentations/946559/Veska Petrova
 

Similar to птици (20)

Jivotni ivan presentation
Jivotni ivan presentationJivotni ivan presentation
Jivotni ivan presentation
 
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Приспособяване на животните
Приспособяване на животнитеПриспособяване на животните
Приспособяване на животните
 
Групиране-на-животните.ppt
Групиране-на-животните.pptГрупиране-на-животните.ppt
Групиране-на-животните.ppt
 
в света на животните 1 част
в света на животните  1 частв света на животните  1 част
в света на животните 1 част
 
в света на животните 1 част
в света на животните  1 частв света на животните  1 част
в света на животните 1 част
 
Type Hordovi
Type HordoviType Hordovi
Type Hordovi
 
ч е р в е и
ч е р в е ич е р в е и
ч е р в е и
 
жизнени процеси
жизнени процесижизнени процеси
жизнени процеси
 
14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.
14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.
14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.
 
Многообразие на Разред Люспести
Многообразие на Разред ЛюспестиМногообразие на Разред Люспести
Многообразие на Разред Люспести
 
Водата като екологичен фактор на сушата
Водата като екологичен фактор на сушатаВодата като екологичен фактор на сушата
Водата като екологичен фактор на сушата
 
осн.гр.животни
осн.гр.животниосн.гр.животни
осн.гр.животни
 
защитени бозайници диляна христова
защитени бозайници диляна христовазащитени бозайници диляна христова
защитени бозайници диляна христова
 
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Групи животни 1.клас
Групи животни 1.класГрупи животни 1.клас
Групи животни 1.клас
 
презентация за видра и бобър редактирана
презентация за видра и бобър редактиранапрезентация за видра и бобър редактирана
презентация за видра и бобър редактирана
 
групиране на животните
групиране на животнитегрупиране на животните
групиране на животните
 
Проверете какво сте научили за разнообразието в животинския свят - ЧП,-3-клас...
Проверете какво сте научили за разнообразието в животинския свят - ЧП,-3-клас...Проверете какво сте научили за разнообразието в животинския свят - ЧП,-3-клас...
Проверете какво сте научили за разнообразието в животинския свят - ЧП,-3-клас...
 
http://www.slideboom.com/presentations/946559/
http://www.slideboom.com/presentations/946559/http://www.slideboom.com/presentations/946559/
http://www.slideboom.com/presentations/946559/
 

More from Aneliya Shopova

групиране на животни
групиране на животнигрупиране на животни
групиране на животниAneliya Shopova
 
водното богатство на платетата
водното богатство на платетатаводното богатство на платетата
водното богатство на платетатаAneliya Shopova
 
цар соломон и пчеличката
цар соломон и пчеличкатацар соломон и пчеличката
цар соломон и пчеличкатаAneliya Shopova
 
честит 8 ми март
честит 8 ми мартчестит 8 ми март
честит 8 ми мартAneliya Shopova
 
всеки ден си пренареждам живота
всеки ден си пренареждам животавсеки ден си пренареждам живота
всеки ден си пренареждам животаAneliya Shopova
 
притча за пеперудата
притча за пеперудатапритча за пеперудата
притча за пеперудатаAneliya Shopova
 
вечерен тромпет
вечерен тромпетвечерен тромпет
вечерен тромпетAneliya Shopova
 
легенда за коледната елха
легенда за коледната елхалегенда за коледната елха
легенда за коледната елхаAneliya Shopova
 
задбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна горазадбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна гораAneliya Shopova
 
задбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна горазадбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна гораAneliya Shopova
 
живот във водата
живот във водатаживот във водата
живот във водатаAneliya Shopova
 
жизнени процеси
жизнени процесижизнени процеси
жизнени процесиAneliya Shopova
 
издигане на българската държава
издигане на българската държаваиздигане на българската държава
издигане на българската държаваAneliya Shopova
 
дунавска равнина
дунавска равнинадунавска равнина
дунавска равнинаAneliya Shopova
 
българско черноморско крайбрежие
българско черноморско крайбрежиебългарско черноморско крайбрежие
българско черноморско крайбрежиеAneliya Shopova
 

More from Aneliya Shopova (20)

групиране на животни
групиране на животнигрупиране на животни
групиране на животни
 
водното богатство на платетата
водното богатство на платетатаводното богатство на платетата
водното богатство на платетата
 
пеперуди
пеперудипеперуди
пеперуди
 
цар соломон и пчеличката
цар соломон и пчеличкатацар соломон и пчеличката
цар соломон и пчеличката
 
честит 8 ми март
честит 8 ми мартчестит 8 ми март
честит 8 ми март
 
всеки ден си пренареждам живота
всеки ден си пренареждам животавсеки ден си пренареждам живота
всеки ден си пренареждам живота
 
притча за пеперудата
притча за пеперудатапритча за пеперудата
притча за пеперудата
 
вечерен тромпет
вечерен тромпетвечерен тромпет
вечерен тромпет
 
успех
 успех успех
успех
 
сурвачки
сурвачкисурвачки
сурвачки
 
чнг
чнгчнг
чнг
 
легенда за коледната елха
легенда за коледната елхалегенда за коледната елха
легенда за коледната елха
 
задбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна горазадбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна гора
 
сложни думи
сложни думисложни думи
сложни думи
 
задбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна горазадбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна гора
 
живот във водата
живот във водатаживот във водата
живот във водата
 
жизнени процеси
жизнени процесижизнени процеси
жизнени процеси
 
издигане на българската държава
издигане на българската държаваиздигане на българската държава
издигане на българската държава
 
дунавска равнина
дунавска равнинадунавска равнина
дунавска равнина
 
българско черноморско крайбрежие
българско черноморско крайбрежиебългарско черноморско крайбрежие
българско черноморско крайбрежие
 

птици

 • 1. Групиране на животниГрупиране на животни Урок по Човекът иУрок по Човекът и природата-ІVприродата-ІV класклас
 • 4.
 • 5. ► Птиците са класПтиците са клас двукраки,двукраки, яйцеснасящи, покритияйцеснасящи, покрити с пера и сс пера и с видоизменени в крилевидоизменени в криле предни крайниципредни крайници гръбначни животни. Погръбначни животни. По принцип тялото напринцип тялото на птиците е пригодено заптиците е пригодено за летене, макар далетене, макар да съществуват и многосъществуват и много нелетящи видове. нелетящи видове. 
 • 6. ► Птиците са клас животни, тясно свързан сПтиците са клас животни, тясно свързан с човека. Много видове са одомашнени ичовека. Много видове са одомашнени и селекционирани с цел получаване на повечеселекционирани с цел получаване на повече продукти от тях. Използват се за месо, яйца,продукти от тях. Използват се за месо, яйца, перушина, кожи (перушина, кожи (щраусщраус). Отглеждат се и като). Отглеждат се и като паркови или декоративни животни отглежданипаркови или декоративни животни отглеждани от природолюбители. Други са предмет наот природолюбители. Други са предмет на спортен лов и по-рядко лов с цел прехрана.спортен лов и по-рядко лов с цел прехрана. Отглеждани са и ловните птици, като Отглеждани са и ловните птици, като  сокола скитниксокола скитник, , големия ястребголемия ястреб и  и скалния орелскалния орел,, които са използвани от древността от хората.които са използвани от древността от хората. Някои от видовете са красиво оцветени, другиНякои от видовете са красиво оцветени, други пеят хубаво. В пеят хубаво. В Древен РимДревен Рим  гъскитегъските дори са дори са послужили като пазачи.послужили като пазачи.
 • 7.
 • 8. ► Разпространени са поРазпространени са по цялата Земя, а сцялата Земя, а с принадлежащите надпринадлежащите над 9 800 вида, птиците са9 800 вида, птиците са най-многообразният класнай-многообразният клас сухоземни гръбначнисухоземни гръбначни животни, като списъкътживотни, като списъкът на видовете птици сена видовете птици се увеличава непрекъснато,увеличава непрекъснато, най-вече с ежегоднонай-вече с ежегодно откриваните нови видовеоткриваните нови видове в в екваториалните гориекваториалните гори..
 • 9.
 • 10. ► Те са топлокръвни животни,Те са топлокръвни животни, поддържащи температура наподдържащи температура на тялото си между 37,8°C итялото си между 37,8°C и 45,5 °C. Имат висока скорост45,5 °C. Имат висока скорост на на метаболитните процесиметаболитните процеси,, като изключенията са многокато изключенията са много малко (малко (козодояткозодоят понижава понижава температурата на тялото ситемпературата на тялото си по време на по време на зимен сънзимен сън). ).  ЗрениетоЗрението и ислухътслухът са отлични са отлични при повечето птици, но при повечето птици, но  обоняниетообонянието и  и вкусътвкусът рядко са рядко са развити.развити.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14. ► Много видове птици извършват миграции като такаМного видове птици извършват миграции като така успяват да се възползват от температурните различияуспяват да се възползват от температурните различия в световен мащаб и успяват да оптимизиратв световен мащаб и успяват да оптимизират осигуряването на храна и отглеждането наосигуряването на храна и отглеждането на потомството. Миграциите при птиците са изключителнопотомството. Миграциите при птиците са изключително разнообразни. Много видове ежегодно мигрират наразнообразни. Много видове ежегодно мигрират на дълги разстояния като началото на прелета им седълги разстояния като началото на прелета им се повлиява от продължителността на деня или промянаповлиява от продължителността на деня или промяна на метеорологичните условия. Тези птици сена метеорологичните условия. Тези птици се характеризират с размножителния период, протичащ вхарактеризират с размножителния период, протичащ в арктичните или антарктичните райони, а зимуват варктичните или антарктичните райони, а зимуват в тропическите райони на Земята или противоположнототропическите райони на Земята или противоположното полукълбо. Преди да отлетят птиците значителнополукълбо. Преди да отлетят птиците значително увеличават количеството на телесните си мазнини иувеличават количеството на телесните си мазнини и резерви, а за сметка на това намаляват размера нарезерви, а за сметка на това намаляват размера на някои от вътрешните органи.някои от вътрешните органи.
 • 16.
 • 17.
 • 18. ► Извършването на миграцията изисква голямоИзвършването на миграцията изисква голямо количество енергия, особено в случаите когато птицитеколичество енергия, особено в случаите когато птиците трябва да прекосяват пустини и океани без да могат датрябва да прекосяват пустини и океани без да могат да се хранят. Сухоземните птици могат да прелетят посе хранят. Сухоземните птици могат да прелетят по този начин около 2500 kм, а блатните птици до 4000 kмтози начин около 2500 kм, а блатните птици до 4000 kм а рекорд за най-дълга миграция без почивкаа рекорд за най-дълга миграция без почивка държипъстроопашатия крайбрежен бекас, който е вдържипъстроопашатия крайбрежен бекас, който е в състояние да прелети без да почива разстояние отсъстояние да прелети без да почива разстояние от около 10 200 kм. Някои от морските птици са същооколо 10 200 kм. Някои от морските птици са също рекордьори при извършването на своите миграционнирекордьори при извършването на своите миграционни прелети. Сивият буревестник гнезди в Новапрелети. Сивият буревестник гнезди в Нова Зеландия и Чили, а зимува в района на Северния ТихЗеландия и Чили, а зимува в района на Северния Тих океан от Япония през Аляска доКалифорния. Такаокеан от Япония през Аляска доКалифорния. Така ежегодно птиците изминават двукратно товаежегодно птиците изминават двукратно това разстояние равняващо се на 64 000 kм. Други видоверазстояние равняващо се на 64 000 kм. Други видове морски птици пътуват дълги разстояния в странстванеморски птици пътуват дълги разстояния в странстване до момента, в който достигнат полова зрялост и седо момента, в който достигнат полова зрялост и се завърнат в местата, където са се излюпили. Типичензавърнат в местата, където са се излюпили. Типичен пример за това са албатросите, които продължителнопример за това са албатросите, които продължително се реят в небето над Южния океан.се реят в небето над Южния океан.
 • 19.
 • 20.
 • 21. Голяма част от птиците имат пъстро оперение.Голяма част от птиците имат пъстро оперение.
 • 22. ► Размерите им саРазмерите им са разнообразни, като серазнообразни, като се започне сзапочне сколибритоколибрито,, което тежи 2 грама прикоето тежи 2 грама при дължина на тялотодължина на тялото 2,8 cм и размах на2,8 cм и размах на крилете 6 cм, и се стигнекрилете 6 cм, и се стигне до до щраусащрауса  с неговите дос неговите до 200 kг и дължина на200 kг и дължина на тялото 2,6 м, и тялото 2,6 м, и  странстващия албатросстранстващия албатрос с с размах на крилете доразмах на крилете до 3,63 м. 3,63 м. 
 • 23. Освен за летене птиците имат иОсвен за летене птиците имат и приспособления за плуване.приспособления за плуване.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27. ►   Краката поемат изцялоКраката поемат изцяло тежестта на тялото итежестта на тялото и служат за стоене ислужат за стоене и движение на птицитедвижение на птиците върху земята.върху земята. Разнородният начин наРазнородният начин на движение и живот придвижение и живот при различните видове птициразличните видове птици е довел и до съществение довел и до съществени промени и различия впромени и различия в устройството на краката.устройството на краката. Те могат да бъдатТе могат да бъдат пригодени за бързо илипригодени за бързо или бавно ходене, тичане,бавно ходене, тичане, хващане на клони,хващане на клони, скачане, катерене илискачане, катерене или плуване. При воднитеплуване. При водните птици между пръстите наптици между пръстите на краката се образувакраката се образува ципа, която ги свързва.ципа, която ги свързва.
 • 28.   На територията на България са регистрирани 409 вида. В момента около 1 200 вида птици са застрашени от изчезване.
 • 29. ► Способността за полет е основно и типично качество наСпособността за полет е основно и типично качество на птиците (с малки изключения на вторично загубена способностптиците (с малки изключения на вторично загубена способност за полет), позволило им да се разпространят по цял свят.за полет), позволило им да се разпространят по цял свят. Полетът на птиците бива основно два типа: махащ (загребва сеПолетът на птиците бива основно два типа: махащ (загребва се с крилете въздух назад и надолу) и реещ се (използват сес крилете въздух назад и надолу) и реещ се (използват се въздушните течения, като крилете са неподвижни). Скоростта,въздушните течения, като крилете са неподвижни). Скоростта, с която летят птиците, варира от тази на с която летят птиците, варира от тази на бързолетабързолета, която е, която е над 180 kм/ч при хоризонтален полет, или на над 180 kм/ч при хоризонтален полет, или на сокола скитниксокола скитник — — близо 300 kм/ч при пикиране, до неподвижно стоене въвблизо 300 kм/ч при пикиране, до неподвижно стоене във въздуха (въздуха (керкенезкеркенез, колибри). Способността им да летят, колибри). Способността им да летят продължително също варира — от продължително също варира — от буревестницитебуревестниците, които, които често прекарват няколко години от живота си без да кацнат,често прекарват няколко години от живота си без да кацнат, или бързолетите, които спират да летят единствено когатоили бързолетите, които спират да летят единствено когато мътят, до нелетящите или способни само да подхвръкнатмътят, до нелетящите или способни само да подхвръкнат няколко метра видове. За осъществяването на полет отняколко метра видове. За осъществяването на полет от съществено значение е специфичното анатомично устройствосъществено значение е специфичното анатомично устройство на повечето органи и системи, което води до намаляване нана повечето органи и системи, което води до намаляване на общата маса на тялото. общата маса на тялото. Белите дробовеБелите дробове са също леки и са са също леки и са свързани с въздушни торби, които излизат извън тях. Коститесвързани с въздушни торби, които излизат извън тях. Костите на на скелетаскелета са изключително леки. Те притежават кухини, в са изключително леки. Те притежават кухини, в които влизат разклонения от въздушните торби.които влизат разклонения от въздушните торби.
 • 30.
 • 31.
 • 32. ► Повечето от птицитеПовечето от птиците могат да контролиратмогат да контролират волево положението наволево положението на перата си благодарениеперата си благодарение на специални подкожни на специални подкожни  мускулимускули. Поддържането. Поддържането на постояннана постоянна температура на тялото итемпература на тялото и изолирането на водатаизолирането на водата от тялото се дължи вот тялото се дължи в значителна степен назначителна степен на тях.тях.
 • 33.
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37.
 • 38.
 • 39. ► Практически те обитават всичкитеПрактически те обитават всичките седем континента и всичкиседем континента и всички острови. Приспособени къмострови. Приспособени към изключително екcтремни условия,изключително екcтремни условия, гнездят дори в приполярнитегнездят дори в приполярните пустини. Колониите напустини. Колониите на снежния буревестникснежния буревестник са са разположени до 440 km навътре в разположени до 440 km навътре в  АнтарктидаАнтарктида, което го прави най-, което го прави най- южно гнездящата птица. Някоиюжно гнездящата птица. Някои семейства птици (семейства птици (албатросиалбатроси, ,  буревестницибуревестници и др.)са адаптирани и др.)са адаптирани за живот в открития океан иза живот в открития океан и използват бреговете му самоизползват бреговете му само чифтосване, мътене и отглежданечифтосване, мътене и отглеждане на малките. на малките. ПингвинитеПингвините пък пък навлизат дълбко в океанскитенавлизат дълбко в океанските дълбини в търсене на храна.дълбини в търсене на храна. Регистрирани са случаи наРегистрирани са случаи на гмуркане до 300 m.гмуркане до 300 m.
 • 40. ► Болшинството от птицитеБолшинството от птиците са са моногамнимоногамни (около (около 95%). Семейните двойки95%). Семейните двойки се формират за единсе формират за един сезон, а в много отсезон, а в много от случаите за няколкослучаите за няколко години или до моментагодини или до момента на смъртта на единия отна смъртта на единия от представителите  и.Товапредставителите  и.Това осигурява поделянето наосигурява поделянето на родителските грижиродителските грижи както при мътене така икакто при мътене така и при отглеждането напри отглеждането на потомството.потомството.
 • 41.
 • 42.
 • 43.
 • 44.
 • 45. По начина си наПо начина си на хранене птицитехранене птиците се делят на хищнисе делят на хищни -- СоколоподобнитеСоколоподобните ииСовоподобнитеСовоподобните,, растителноядни -растителноядни - ТъкачиТъкачи,, ГъскиГъски ии всеядни -всеядни -  ВраниВрани, ,  ЩъркелиЩъркели..
 • 46.
 • 47.
 • 48.
 • 49.
 • 50.
 • 51.
 • 52.
 • 53.
 • 54.
 • 55. Днес на Земята живеят и околоДнес на Земята живеят и около 60 вида нелетящи птици, които60 вида нелетящи птици, които вторично са изгубиливторично са изгубили полетните си способности .полетните си способности .