SlideShare a Scribd company logo

Reportatge sobre els 100 títols publicats a la col·lecció Espurna de Bromera Edicions

Andrea R. Lluch
Andrea R. Lluch
Andrea R. LluchDirectora de márketing y comunicación en Bocalinda at Bocalinda

Reportatge sobre els 100 títols publicats a la col·lecció Espurna i publicat en el número 60 de la revista L'illa de Bromera Edicions.

Reportatge sobre els 100 títols publicats a la col·lecció Espurna de Bromera Edicions

1 of 4
Download to read offline
REVISTA DE LLETRES
P R I M AV E R A / 2 0 1 2 / N Ú M . 6 0 / 1 €

 DOSSIER :
 100 títols d’«espurna»

 ENTREVISTES :
 erri de luca
 juane gumbau

 PERFIL : isabel- cl ara simó

 REPORTATGES :
 ‘el quadern de les vides
 perdudes’
 ‘EL cavaller fantasma’
 ‘els animals també es tiren
 pets’

 extracte:
 ‘la trampa del desig’
c  ar t a      a  l  s    l  e  c  t ors

    S u m ari
    3  OP I N I Ó
    la le c t u ra : passió i n e c essitat
    jaume Cela
                                   Editorial
    4
    l’ o p i n ió de l A C R Í T I C A

    5  PERFIL                              j o se p a n to n i f lu i x à
    I sa b el - Clara S i m ó
    Cristi n a Martí n e z


    6
    Flai xo s
                            Q   ue la lectura era i és important per a la formació integral
                                de les persones, ho sabíem ja des de fa molt. De fet, el pro-
                            fessorat sempre havia sigut capdavanter en aquesta aposta i els
                            bons mestres, que tots hem tingut, tenien ben clar que un dels
    9
    L’ a n g o i x a de la m e m ò ria       objectius principals de l’acció educativa era fer-nos lectors com-
    Xavier A liag a                petents, és a dir, aconseguir que fórem capaços de comprendre i
    10  ENTREVISTA
                            d’interpretar un text per a fer les nostres deduccions i interferir
    E rri D e Lu c a                en els nostres coneixements. Als qui ja som persones adultes, no
    M. À n g els Ca b r é             ens serà difícil, si hem tingut la sort de ser lectors, recordar el
    12  EXTRACTE
                            mestre o la mestra que ens inculcà l’amor per la lectura, que ens
    ‘ L a tra m pa del desi g ’          obrí la porta a una bona selecció de llibres i que ens transmeté
                            l’amor per la lectura.
    13  Q Ü E S T I ON A R I
    J u a n e G u m b au                Per tant, no ens ha d’estranyar gens que, molts anys després,
    A m a n da Gas c ó               els qui van optar per seguir la senda d’aquells vells mestres, tin-
                 dossier
                            gueren, en la seua pràctica docent, l’estímul de la lectura com
                            una de les finalitats bàsiques del seu treball. I gràcies a això,
           100 títols d’Espurna
                            l’escola actual en general, posterior al període històric no demo-
    15
    Una novel·la Brillant i oportuna        cràtic, ha avançat fent un ensenyament de qualitat adequat a les
    per a celebrar els 100 títols         necessitats de l’alumnat, i l’escola valenciana, en particular, ha
    A n a b el s á i z ri p o ll
                            possibilitat un aprenentatge arrelat a l’entorn i el desenvolupa-
    16                       ment d’una literatura infantil i juvenil en valencià sense compa-
    E L re f ere n t literari           ració amb cap altra època històrica.
    p er a m ilers d ’ ad o les c e n ts
    A n drea R. L lu c h
                              I tot això ha sigut possible perquè el professorat, sense cap
                            ordre administrativa, assumí la responsabilitat que honora tot
    18                       bon docent i posà sempre en pràctica accions per fomentar la
    L E C T U R E S P E R A JOV E S A LUMN E S
    x avier m í n g u e z             lectura. En aquest sentit, han sigut sempre exemplars i dignes de
                            remarcar les nombroses experiències de foment lector que s’han
                            fet al llarg dels anys en molts centres educatius. Però, com és lò-
    20  R E PO R T A T G E            gic, sempre es pot millorar i tots tenim l’obligació de fer-ho. Per
    U n a m aledi c c ió lle n g e n d à ria    això, ha sigut una decisió encertada la presa per l’administració
    des p erta s ota el g u iatg e de
    C o r n elia F u n k e             educativa valenciana amb la publicació de l’Ordre 44/2011, de
    V irg í n ia A lo n s o            7 de juny, sobre l’elaboració de plans de foment lector de centre,
                            perquè permet introduir un element de racionalització i d’ordre
    21 R E PO R T A T G E
    E ls c u c s es tire n p ets ?         en el treball fet i que, si es fa bé, ens aportarà resultats positius.
    s ò n ia real                   Però, l’administració haurà de tenir en compte també que no
    22 Q U A D E R N S    D’ANIMACIÓ LECTORA
                            pot abandonar els centres a una elaboració autònoma i aïllada
    la lectura, peça clau per a educar       d’aquests plans. Si realment pretén afavorir l’hàbit de llegir dels
    G o n ç al Ló pe z - Pa m p ló
                            ciutadans valencians, s’haurà d’implicar amb una formació del
    24 Q U A D E R N S    D’ANIMACIÓ LECTORA  professorat correctament planificada i més útil, haurà d’incre-
    I o n c o l · l o q u e m els lli b res ?:   mentar el suport econòmic i haurà de reclamar a l’administració
    c o m o rg a n it z ar
    u n b o n es pai de le c t u ra
                            general autonòmica l’elaboració d’un autèntic pla de foment
                            lector per a tota la població valenciana.
    25
    RESSENYES

    29
    NOT Í C I E S

    30 el   retr o vis o r

2    T eatre a rit m e de se n ti m e n ts
    J u li C à n oves

    p o rtada: E rri D e Lu c a
    f oto g ra f ia de Caro l B o rr à s
D O S S I E R :   100   t í to l s   d ’ « esp u rna »
   E L re f ere n t literari
   per a m ilers d’ad o les c e n ts               Andrea R. Lluch
   PARLAR DE LECTURA I ADOLESCENTS EN LA NOSTRA                     PRENDRE. 100 TÍTOLS DONEN PER A MOLT I ÉS DIFÍCIL
   LLENGUA ÉS PARLAR D’«ESPURNA», DE LA COL·LECCIÓ                    ACONSEGUIR PARTICULARITZAR-LOS, EDITAR LLIBRE
   QUE DURANT 100 TÍTOLS ENS HA ACOMPANYAT ENTRE                     A LLIBRE EL TEXT QUE AGRADARÀ, EL TÍTOL CONVE-
   AVENTURES, AMORS, VIATGES, AMISTATS, MALALTIES,                    NIENT PER AL LECTOR TRIAT… ÉS NECESSARI UN TRE-
   PASSIONS I DESAFECCIONS. DES QUE EL 1988 ES VA                    BALL EDITORIAL SERIÓS, METICULÓS I PLURAL. I AIXÒ,
   PUBLICAR EL PRIMER LLIBRE, E L D I A R I D’ U N J OV E                HO HA ACONSEGUIT BROMERA. PERQUÈ «ESPURNA» ÉS
   MANIÀTIC, «ESPURNA» NO ENS HA DEIXAT DE SOR-                     MOLT MÉS QUE UNA COL·LECCIÓ, ÉS UN REFERENT.
   T   an sols dos anys després del
      llançament dels primers títols
   d’Edicions Bromera, naix la col·
                                                            La col·lecció «Espurna» ha
                                                          facilitat que els adolescents va-
                                                          lencians conegueren autors de la
   lecció de narrativa juvenil «Espur-                                      vàlua d’Agustín Fernández Paz,
   na». Vint-i-tres anys de vida, 100                                       Andreu Martín, Fina Casalder-
   títols publicats i quasi dos milions                                      rey, Gabriel Janer Manila o Jordi
   d’exemplars venuts són el balanç                                        Sierra i Fabra, tots cinc mereixe-
   d’aquesta col·lecció que va nài-                                        dors del Premi Nacional de Lite-
   xer amb un objectiu ben clar: fer                                       ratura Infantil i Juvenil espanyol.
   gaudir els joves lectors amb relats                                      Ha invitat autors de fama inter-
                                                      © Alfred Aranda
   propers als seus interessos sense re-                                     nacional com ara Aidan Mac-
   nunciar a la qualitat, la diversitat,                                     farlane i Ann McPherson, Barry
   la innovació o el divertiment.     La col·lecció «Espurna» ha trobat la fórmula per a atraure els joves
                                                          Faville i Ursula K. Le Guin.
     Nou diari del jove manià- a la lectura.                                    I el que és més important:
   tic d’Aidan Macfarlane i Ann                                          «Espurna» ha fet una aposta clara
   McPherson va ser el primer títol de       partida que marcaria el camí, la senda         pels autors valencians i l’ha guanyada
   la col·lecció, un autèntic referent       que calia seguir per construir autèntics        amb escreix i per partida doble. Per
   en la història de la lectura valenci-      «maniàtics» de la lectura.               una part, perquè llibres com Raquel o
   ana, tot un best-seller, amb més de                                   Els dimonis de Pandora, dels alcoians
   200.000 exemplars venuts i 61 edi-                                    Isabel-Clara Simó i Silvestre Vilapla-
   cions. Aquest llibre, que segueix l’es-
   tela de les aventures d’Adrian Mole,         l  a col·lecció va nàixer
                                                       na, respectivament; Tot l’estiu per da-
                                                       vant, de l’alacantí Joaquim G. Catur-
   de Sue Townsend, dóna resposta a les           amb un objectiu                la, o El misteriós punyal del pirata, de
   preocupacions habituals d’un xic que                                   l’artanenc Joan Pla, han sigut dels més
   comença l’adolescència mitjançant un          ben clar: fer gaudir               venuts. I per l’altra, perquè ha mostrat
   relat barrejat amb consells, informa-                                  la bona collita de narradors que el País
                              els joves lectors amb
   ció, dades... L’èxit del llibre va generar                                Valencià pot donar a la literatura ca-
   seqüeles com ara Nou diari d’una jove         relats propers als seus              talana, i una bona prova han sigut els
   maniàtica o Els meus col·legues i jo que                                 premis rebuts. Possiblement, el més
                                interessos sense
   han construït un autèntic club de se-                                  volgut és el Protagonista Jove, un pre-
   guidors d’aquests autors, els quals han       renunciar a la qualitat,              mi que donen directament els lectors
   trobat la manera de comunicar-se amb                                   adolescents al llibre que més els ha
                            la diversitat, la innovació
16  els joves. I aquest va ser el bon punt de                                agradat entre tots els publicats durant
                                o el divertiment
D O S S I E R :   100   t í to l s    d ’ « esp u rna »
Obres com Diari d’un jove maniàtic, Cartes d’hivern, Raquel, L’infern de Marta o Els dimonis de Pandora estan entre les més venudes de la col·lecció.


l’any, i al qual Edicions Bromera i la        dels adolescents, escenes divertides         adolescents com ara Què t’angoixa, Nú-
col·lecció «Espurna» han contribuït         com ara les sèries i pel·lícules que mi-       ria? o Només la mar ens parlarà d’amor.
més d’una vegada.                  ren, la música que escolten; en defi-
                           nitiva, un món present amb el qual          El nou disseny d’«espurna»
Temes diversos, però sem-              s’identifiquen per mitjà de la lectura
 pre propers als joves               en valencià.                       Al cap de vint-i-tres anys, «Espur-
                             Els focs de la memòria, Nit d’ombres       na» ha arribat al número 100 i ho ha fet
  No és fàcil mantindre l’interés         voraces... En la col·lecció hi ha relats       d’una manera molt especial: estrenant
per una col·lecció que ha arribat als        que s’atreveixen a tractar temes com els       un disseny nou per a la col·lecció. El lli-
100 títols, ja hem comentat alguns          de la guerra civil per rescatar o mantin-      bre afortunat d’aquesta estrena ha sigut
dels encerts editorials que ho han          dre viva una part de la memòria his-         Fantasmes de llum, de l’escriptor gallec
afavorit i no en descuidem un altre:         tòrica d’aquest país. Ha jugat fort per       Agustín Fernández Paz, el qual, excep-
la barreja i la diversitat de temes. La       títols com L’infern de Marta, en què la       cionalment, ha sigut il·lustrat en color
mentalitat oberta a entendre la lectu-        narració no estalvia en aspectes durs pe-      per Miguelanxo Prado. Es tracta d’un
ra d’una manera plural, a fer encabir        rò també imprescindibles en l’educació        relat que ens situa de ple en la realitat
propostes de lectura més pròximes al         sentimental dels adolescents. Alhora,        actual sobre la crisi econòmica i l’exclu-
relat popular amb històries del món         ha sabut crear un espai per als relats        sió social i sobre la lluita de les persones
adolescent, històries de la guerra, de        de caire romàntic que tant agraden als        en aquesta situació per fer-se visibles.
maltractaments, d’amors que fan mal                                      I després del 100, el 101... Ja que la
quan haurien d’acompanyar... Una                                     vida d’«Espurna» continua. L’èxit de les
diversitat temàtica en la qual sempre                                   publicacions hi augura un bon futur. En
el lector trobarà el títol adequat per
a cada moment. I en aquest context,
                            l a col·lecció «Espurna»              aquest cas parlem de l’últim Premi Ban-
                                                     caixa de Narrativa Juvenil, En les mars
cal parlar de l’humor, perquè a pesar          ha facilitat que els               perdudes. Una història que narra una
de ser una temàtica molt difícil en el                                  aventura d’estiu màgica i inoblidable
relat per als adolescents, el catarrogí
                            adolescents valencians               que canviarà la vida de la jove Alícia i la
Pasqual Alapont amb el llibre Fi de           conegueren autors de               de la gent que més vol. En paraules de
culs a Mallolca, entre altres obres se-                                  l’autora, Raquel Ricart, «una travessia,
ues, ho aconsegueix. Un títol que és
                             la vàlua d’Agustín               un llarg viatge, una aventura per mons
l’exemple clar d’una característica          Fernández Paz, Andreu               reals i literaris, una recerca interior. I
transversal de la col·lecció, les refe-                                  com tots el viatges quan són autèntics,
rències constants al món que agrada
                           Martín, Fina Casalderrey,              com totes les aventures quan mereixen
als lectors. La majoria dels títols en-         Gabriel Janer Manila               el nom, com totes les passions, s’hi fa un
tronca amb la diversió i el consum
                            o Jordi Sierra i Fabra              lloc al cor i a l’ànima».           17

Recommended

Jaumet juny 2014
Jaumet juny 2014Jaumet juny 2014
Jaumet juny 2014ferranclua
 
Jaumet Juny 2015
Jaumet Juny 2015Jaumet Juny 2015
Jaumet Juny 2015mcaso
 
Jaumet Febrer 2015
Jaumet Febrer 2015Jaumet Febrer 2015
Jaumet Febrer 2015mcaso
 
Jaumet 38
Jaumet 38Jaumet 38
Jaumet 38mcaso
 
Jaumet 40. Juny 2014
Jaumet 40. Juny 2014Jaumet 40. Juny 2014
Jaumet 40. Juny 2014mcaso
 
Butlletí Febrer 2014
Butlletí Febrer 2014Butlletí Febrer 2014
Butlletí Febrer 2014mcaso
 
Les Fulles del Parc - nº 82
Les Fulles del Parc - nº 82Les Fulles del Parc - nº 82
Les Fulles del Parc - nº 82ampaparcguinardo
 

More Related Content

Viewers also liked

Hughes manufacturing corporation written report
Hughes manufacturing corporation written reportHughes manufacturing corporation written report
Hughes manufacturing corporation written reportMartin Burks
 
Ressenyes dels llibres: "La nit dels reis mags" de Jordi Raúl Verdú i "Una mà...
Ressenyes dels llibres: "La nit dels reis mags" de Jordi Raúl Verdú i "Una mà...Ressenyes dels llibres: "La nit dels reis mags" de Jordi Raúl Verdú i "Una mà...
Ressenyes dels llibres: "La nit dels reis mags" de Jordi Raúl Verdú i "Una mà...Andrea R. Lluch
 
Capstone oral final presentation v3
Capstone oral final presentation v3Capstone oral final presentation v3
Capstone oral final presentation v3Martin Burks
 
Ressenya del llibre de Naguib Mahfuz "La batalla de Tebes"
Ressenya del llibre de Naguib Mahfuz "La batalla de Tebes"Ressenya del llibre de Naguib Mahfuz "La batalla de Tebes"
Ressenya del llibre de Naguib Mahfuz "La batalla de Tebes"Andrea R. Lluch
 
Paying Attention to Shops
Paying Attention to ShopsPaying Attention to Shops
Paying Attention to Shopsamstuder
 
Untitledpresentation al
Untitledpresentation alUntitledpresentation al
Untitledpresentation alAnnika Lüüde
 
Are You Media Worthy
Are You Media WorthyAre You Media Worthy
Are You Media WorthyFaith Butcher
 
Six hats report studer am
Six hats report studer amSix hats report studer am
Six hats report studer amamstuder
 
презентация дилен
презентация диленпрезентация дилен
презентация диленDeelen
 
Ressenya del llibre "llegeix-me" de Paula Bonet i Amaia Crespo
Ressenya del llibre "llegeix-me" de Paula Bonet i Amaia CrespoRessenya del llibre "llegeix-me" de Paula Bonet i Amaia Crespo
Ressenya del llibre "llegeix-me" de Paula Bonet i Amaia CrespoAndrea R. Lluch
 
Progetto ELI4U - Convegno Conclusivo - WP4 - Attività 8 - Comune di Padova
Progetto ELI4U - Convegno Conclusivo - WP4 - Attività 8 - Comune di PadovaProgetto ELI4U - Convegno Conclusivo - WP4 - Attività 8 - Comune di Padova
Progetto ELI4U - Convegno Conclusivo - WP4 - Attività 8 - Comune di PadovaProgettoELI4U
 
SEO - Online információszolgáltatási marketing konferencia
SEO - Online információszolgáltatási marketing konferenciaSEO - Online információszolgáltatási marketing konferencia
SEO - Online információszolgáltatási marketing konferenciaKrisztián Száraz
 

Viewers also liked (19)

Hughes manufacturing corporation written report
Hughes manufacturing corporation written reportHughes manufacturing corporation written report
Hughes manufacturing corporation written report
 
Nbo xplus bhb_pr2
Nbo xplus bhb_pr2Nbo xplus bhb_pr2
Nbo xplus bhb_pr2
 
Ressenyes dels llibres: "La nit dels reis mags" de Jordi Raúl Verdú i "Una mà...
Ressenyes dels llibres: "La nit dels reis mags" de Jordi Raúl Verdú i "Una mà...Ressenyes dels llibres: "La nit dels reis mags" de Jordi Raúl Verdú i "Una mà...
Ressenyes dels llibres: "La nit dels reis mags" de Jordi Raúl Verdú i "Una mà...
 
Capstone oral final presentation v3
Capstone oral final presentation v3Capstone oral final presentation v3
Capstone oral final presentation v3
 
Ressenya del llibre de Naguib Mahfuz "La batalla de Tebes"
Ressenya del llibre de Naguib Mahfuz "La batalla de Tebes"Ressenya del llibre de Naguib Mahfuz "La batalla de Tebes"
Ressenya del llibre de Naguib Mahfuz "La batalla de Tebes"
 
Paying Attention to Shops
Paying Attention to ShopsPaying Attention to Shops
Paying Attention to Shops
 
Nboxplus bhb_pr
Nboxplus bhb_prNboxplus bhb_pr
Nboxplus bhb_pr
 
Untitledpresentation al
Untitledpresentation alUntitledpresentation al
Untitledpresentation al
 
Are You Media Worthy
Are You Media WorthyAre You Media Worthy
Are You Media Worthy
 
Adnan presentaion 23 10-2012
Adnan presentaion  23 10-2012Adnan presentaion  23 10-2012
Adnan presentaion 23 10-2012
 
Six hats report studer am
Six hats report studer amSix hats report studer am
Six hats report studer am
 
презентация дилен
презентация диленпрезентация дилен
презентация дилен
 
Ddt
DdtDdt
Ddt
 
Ressenya del llibre "llegeix-me" de Paula Bonet i Amaia Crespo
Ressenya del llibre "llegeix-me" de Paula Bonet i Amaia CrespoRessenya del llibre "llegeix-me" de Paula Bonet i Amaia Crespo
Ressenya del llibre "llegeix-me" de Paula Bonet i Amaia Crespo
 
interactive M 4
interactive M 4interactive M 4
interactive M 4
 
Progetto ELI4U - Convegno Conclusivo - WP4 - Attività 8 - Comune di Padova
Progetto ELI4U - Convegno Conclusivo - WP4 - Attività 8 - Comune di PadovaProgetto ELI4U - Convegno Conclusivo - WP4 - Attività 8 - Comune di Padova
Progetto ELI4U - Convegno Conclusivo - WP4 - Attività 8 - Comune di Padova
 
SEO - Online információszolgáltatási marketing konferencia
SEO - Online információszolgáltatási marketing konferenciaSEO - Online információszolgáltatási marketing konferencia
SEO - Online információszolgáltatási marketing konferencia
 
I nostri figli nella rete
I nostri figli nella reteI nostri figli nella rete
I nostri figli nella rete
 
KARORA Media Buzz
KARORA Media BuzzKARORA Media Buzz
KARORA Media Buzz
 

Similar to Reportatge sobre els 100 títols publicats a la col·lecció Espurna de Bromera Edicions

Fitxa de treball individual d. pennac
Fitxa de treball individual d. pennacFitxa de treball individual d. pennac
Fitxa de treball individual d. pennacbeaballester
 
metode-per-tenir-fills-lectors
metode-per-tenir-fills-lectorsmetode-per-tenir-fills-lectors
metode-per-tenir-fills-lectorsPsicoreeduca
 
97069118 metode-per-tenir-fills-lectors
97069118 metode-per-tenir-fills-lectors97069118 metode-per-tenir-fills-lectors
97069118 metode-per-tenir-fills-lectorsPsicoreeduca
 
Tu també pots fer molt per la lectura. Materials per al voluntariat
Tu també pots fer molt per la lectura. Materials per al voluntariatTu també pots fer molt per la lectura. Materials per al voluntariat
Tu també pots fer molt per la lectura. Materials per al voluntariatFundació Jaume Bofill
 
Lecxit lectura exit_escolar
Lecxit lectura exit_escolarLecxit lectura exit_escolar
Lecxit lectura exit_escolargtea2011
 
Resum iii jornada municipi lector 2012
Resum iii jornada municipi lector 2012Resum iii jornada municipi lector 2012
Resum iii jornada municipi lector 2012Biblioteca Almenar
 
Article ciudad-12-07-11
Article ciudad-12-07-11Article ciudad-12-07-11
Article ciudad-12-07-11xanvi
 
Article ciudad-12-07-11
Article ciudad-12-07-11Article ciudad-12-07-11
Article ciudad-12-07-11xanvi
 
Article ciudad-12-07-11
Article ciudad-12-07-11Article ciudad-12-07-11
Article ciudad-12-07-11xanvi
 
Article Ciudad-12-07-11
Article Ciudad-12-07-11Article Ciudad-12-07-11
Article Ciudad-12-07-11xanvi
 
Agenda col·legi de llicenciats
Agenda col·legi de llicenciatsAgenda col·legi de llicenciats
Agenda col·legi de llicenciatsJoanprofe
 
Resum II jornada municipi lector 2011
Resum II jornada municipi lector 2011Resum II jornada municipi lector 2011
Resum II jornada municipi lector 2011Biblioteca Almenar
 
Estrategia millora lectura lluisvives
Estrategia millora lectura lluisvivesEstrategia millora lectura lluisvives
Estrategia millora lectura lluisvivesredrinxols
 
El goig de llegir... I créixer
El goig de llegir... I créixerEl goig de llegir... I créixer
El goig de llegir... I créixeremoreras
 
Powerpoint jordi amb text
Powerpoint jordi amb textPowerpoint jordi amb text
Powerpoint jordi amb textemoreras
 
Exhibició pública - Programa de mà - 22-23 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 22-23 1TExhibició pública - Programa de mà - 22-23 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 22-23 1TInstitut-Escola Les Vinyes
 

Similar to Reportatge sobre els 100 títols publicats a la col·lecció Espurna de Bromera Edicions (20)

Exercici o 2
Exercici o 2Exercici o 2
Exercici o 2
 
Sisena Sessió
Sisena SessióSisena Sessió
Sisena Sessió
 
Fitxa de treball individual d. pennac
Fitxa de treball individual d. pennacFitxa de treball individual d. pennac
Fitxa de treball individual d. pennac
 
metode-per-tenir-fills-lectors
metode-per-tenir-fills-lectorsmetode-per-tenir-fills-lectors
metode-per-tenir-fills-lectors
 
97069118 metode-per-tenir-fills-lectors
97069118 metode-per-tenir-fills-lectors97069118 metode-per-tenir-fills-lectors
97069118 metode-per-tenir-fills-lectors
 
Tu també pots fer molt per la lectura. Materials per al voluntariat
Tu també pots fer molt per la lectura. Materials per al voluntariatTu també pots fer molt per la lectura. Materials per al voluntariat
Tu també pots fer molt per la lectura. Materials per al voluntariat
 
Lecxit lectura exit_escolar
Lecxit lectura exit_escolarLecxit lectura exit_escolar
Lecxit lectura exit_escolar
 
Resum iii jornada municipi lector 2012
Resum iii jornada municipi lector 2012Resum iii jornada municipi lector 2012
Resum iii jornada municipi lector 2012
 
Article ciudad-12-07-11
Article ciudad-12-07-11Article ciudad-12-07-11
Article ciudad-12-07-11
 
Article ciudad-12-07-11
Article ciudad-12-07-11Article ciudad-12-07-11
Article ciudad-12-07-11
 
Article ciudad-12-07-11
Article ciudad-12-07-11Article ciudad-12-07-11
Article ciudad-12-07-11
 
Article Ciudad-12-07-11
Article Ciudad-12-07-11Article Ciudad-12-07-11
Article Ciudad-12-07-11
 
Llibres Pels Pares
Llibres Pels ParesLlibres Pels Pares
Llibres Pels Pares
 
Agenda col·legi de llicenciats
Agenda col·legi de llicenciatsAgenda col·legi de llicenciats
Agenda col·legi de llicenciats
 
Resum II jornada municipi lector 2011
Resum II jornada municipi lector 2011Resum II jornada municipi lector 2011
Resum II jornada municipi lector 2011
 
Estrategia millora lectura lluisvives
Estrategia millora lectura lluisvivesEstrategia millora lectura lluisvives
Estrategia millora lectura lluisvives
 
El goig de llegir... I créixer
El goig de llegir... I créixerEl goig de llegir... I créixer
El goig de llegir... I créixer
 
Powerpoint jordi amb text
Powerpoint jordi amb textPowerpoint jordi amb text
Powerpoint jordi amb text
 
Revista pompeu 2013 web
Revista pompeu 2013 webRevista pompeu 2013 web
Revista pompeu 2013 web
 
Exhibició pública - Programa de mà - 22-23 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 22-23 1TExhibició pública - Programa de mà - 22-23 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 22-23 1T
 

Reportatge sobre els 100 títols publicats a la col·lecció Espurna de Bromera Edicions

 • 1. REVISTA DE LLETRES P R I M AV E R A / 2 0 1 2 / N Ú M . 6 0 / 1 € DOSSIER : 100 títols d’«espurna» ENTREVISTES : erri de luca juane gumbau PERFIL : isabel- cl ara simó REPORTATGES : ‘el quadern de les vides perdudes’ ‘EL cavaller fantasma’ ‘els animals també es tiren pets’ extracte: ‘la trampa del desig’
 • 2. c ar t a a l s l e c t ors S u m ari 3 OP I N I Ó la le c t u ra : passió i n e c essitat jaume Cela Editorial 4 l’ o p i n ió de l A C R Í T I C A 5 PERFIL j o se p a n to n i f lu i x à I sa b el - Clara S i m ó Cristi n a Martí n e z 6 Flai xo s Q ue la lectura era i és important per a la formació integral de les persones, ho sabíem ja des de fa molt. De fet, el pro- fessorat sempre havia sigut capdavanter en aquesta aposta i els bons mestres, que tots hem tingut, tenien ben clar que un dels 9 L’ a n g o i x a de la m e m ò ria objectius principals de l’acció educativa era fer-nos lectors com- Xavier A liag a petents, és a dir, aconseguir que fórem capaços de comprendre i 10 ENTREVISTA d’interpretar un text per a fer les nostres deduccions i interferir E rri D e Lu c a en els nostres coneixements. Als qui ja som persones adultes, no M. À n g els Ca b r é ens serà difícil, si hem tingut la sort de ser lectors, recordar el 12 EXTRACTE mestre o la mestra que ens inculcà l’amor per la lectura, que ens ‘ L a tra m pa del desi g ’ obrí la porta a una bona selecció de llibres i que ens transmeté l’amor per la lectura. 13 Q Ü E S T I ON A R I J u a n e G u m b au Per tant, no ens ha d’estranyar gens que, molts anys després, A m a n da Gas c ó els qui van optar per seguir la senda d’aquells vells mestres, tin- dossier gueren, en la seua pràctica docent, l’estímul de la lectura com una de les finalitats bàsiques del seu treball. I gràcies a això, 100 títols d’Espurna l’escola actual en general, posterior al període històric no demo- 15 Una novel·la Brillant i oportuna cràtic, ha avançat fent un ensenyament de qualitat adequat a les per a celebrar els 100 títols necessitats de l’alumnat, i l’escola valenciana, en particular, ha A n a b el s á i z ri p o ll possibilitat un aprenentatge arrelat a l’entorn i el desenvolupa- 16 ment d’una literatura infantil i juvenil en valencià sense compa- E L re f ere n t literari ració amb cap altra època històrica. p er a m ilers d ’ ad o les c e n ts A n drea R. L lu c h I tot això ha sigut possible perquè el professorat, sense cap ordre administrativa, assumí la responsabilitat que honora tot 18 bon docent i posà sempre en pràctica accions per fomentar la L E C T U R E S P E R A JOV E S A LUMN E S x avier m í n g u e z lectura. En aquest sentit, han sigut sempre exemplars i dignes de remarcar les nombroses experiències de foment lector que s’han fet al llarg dels anys en molts centres educatius. Però, com és lò- 20 R E PO R T A T G E gic, sempre es pot millorar i tots tenim l’obligació de fer-ho. Per U n a m aledi c c ió lle n g e n d à ria això, ha sigut una decisió encertada la presa per l’administració des p erta s ota el g u iatg e de C o r n elia F u n k e educativa valenciana amb la publicació de l’Ordre 44/2011, de V irg í n ia A lo n s o 7 de juny, sobre l’elaboració de plans de foment lector de centre, perquè permet introduir un element de racionalització i d’ordre 21 R E PO R T A T G E E ls c u c s es tire n p ets ? en el treball fet i que, si es fa bé, ens aportarà resultats positius. s ò n ia real Però, l’administració haurà de tenir en compte també que no 22 Q U A D E R N S D’ANIMACIÓ LECTORA pot abandonar els centres a una elaboració autònoma i aïllada la lectura, peça clau per a educar d’aquests plans. Si realment pretén afavorir l’hàbit de llegir dels G o n ç al Ló pe z - Pa m p ló ciutadans valencians, s’haurà d’implicar amb una formació del 24 Q U A D E R N S D’ANIMACIÓ LECTORA professorat correctament planificada i més útil, haurà d’incre- I o n c o l · l o q u e m els lli b res ?: mentar el suport econòmic i haurà de reclamar a l’administració c o m o rg a n it z ar u n b o n es pai de le c t u ra general autonòmica l’elaboració d’un autèntic pla de foment lector per a tota la població valenciana. 25 RESSENYES 29 NOT Í C I E S 30 el retr o vis o r 2 T eatre a rit m e de se n ti m e n ts J u li C à n oves p o rtada: E rri D e Lu c a f oto g ra f ia de Caro l B o rr à s
 • 3. D O S S I E R : 100 t í to l s d ’ « esp u rna » E L re f ere n t literari per a m ilers d’ad o les c e n ts Andrea R. Lluch PARLAR DE LECTURA I ADOLESCENTS EN LA NOSTRA PRENDRE. 100 TÍTOLS DONEN PER A MOLT I ÉS DIFÍCIL LLENGUA ÉS PARLAR D’«ESPURNA», DE LA COL·LECCIÓ ACONSEGUIR PARTICULARITZAR-LOS, EDITAR LLIBRE QUE DURANT 100 TÍTOLS ENS HA ACOMPANYAT ENTRE A LLIBRE EL TEXT QUE AGRADARÀ, EL TÍTOL CONVE- AVENTURES, AMORS, VIATGES, AMISTATS, MALALTIES, NIENT PER AL LECTOR TRIAT… ÉS NECESSARI UN TRE- PASSIONS I DESAFECCIONS. DES QUE EL 1988 ES VA BALL EDITORIAL SERIÓS, METICULÓS I PLURAL. I AIXÒ, PUBLICAR EL PRIMER LLIBRE, E L D I A R I D’ U N J OV E HO HA ACONSEGUIT BROMERA. PERQUÈ «ESPURNA» ÉS MANIÀTIC, «ESPURNA» NO ENS HA DEIXAT DE SOR- MOLT MÉS QUE UNA COL·LECCIÓ, ÉS UN REFERENT. T an sols dos anys després del llançament dels primers títols d’Edicions Bromera, naix la col· La col·lecció «Espurna» ha facilitat que els adolescents va- lencians conegueren autors de la lecció de narrativa juvenil «Espur- vàlua d’Agustín Fernández Paz, na». Vint-i-tres anys de vida, 100 Andreu Martín, Fina Casalder- títols publicats i quasi dos milions rey, Gabriel Janer Manila o Jordi d’exemplars venuts són el balanç Sierra i Fabra, tots cinc mereixe- d’aquesta col·lecció que va nài- dors del Premi Nacional de Lite- xer amb un objectiu ben clar: fer ratura Infantil i Juvenil espanyol. gaudir els joves lectors amb relats Ha invitat autors de fama inter- © Alfred Aranda propers als seus interessos sense re- nacional com ara Aidan Mac- nunciar a la qualitat, la diversitat, farlane i Ann McPherson, Barry la innovació o el divertiment. La col·lecció «Espurna» ha trobat la fórmula per a atraure els joves Faville i Ursula K. Le Guin. Nou diari del jove manià- a la lectura. I el que és més important: tic d’Aidan Macfarlane i Ann «Espurna» ha fet una aposta clara McPherson va ser el primer títol de partida que marcaria el camí, la senda pels autors valencians i l’ha guanyada la col·lecció, un autèntic referent que calia seguir per construir autèntics amb escreix i per partida doble. Per en la història de la lectura valenci- «maniàtics» de la lectura. una part, perquè llibres com Raquel o ana, tot un best-seller, amb més de Els dimonis de Pandora, dels alcoians 200.000 exemplars venuts i 61 edi- Isabel-Clara Simó i Silvestre Vilapla- cions. Aquest llibre, que segueix l’es- tela de les aventures d’Adrian Mole, l a col·lecció va nàixer na, respectivament; Tot l’estiu per da- vant, de l’alacantí Joaquim G. Catur- de Sue Townsend, dóna resposta a les amb un objectiu la, o El misteriós punyal del pirata, de preocupacions habituals d’un xic que l’artanenc Joan Pla, han sigut dels més comença l’adolescència mitjançant un ben clar: fer gaudir venuts. I per l’altra, perquè ha mostrat relat barrejat amb consells, informa- la bona collita de narradors que el País els joves lectors amb ció, dades... L’èxit del llibre va generar Valencià pot donar a la literatura ca- seqüeles com ara Nou diari d’una jove relats propers als seus talana, i una bona prova han sigut els maniàtica o Els meus col·legues i jo que premis rebuts. Possiblement, el més interessos sense han construït un autèntic club de se- volgut és el Protagonista Jove, un pre- guidors d’aquests autors, els quals han renunciar a la qualitat, mi que donen directament els lectors trobat la manera de comunicar-se amb adolescents al llibre que més els ha la diversitat, la innovació 16 els joves. I aquest va ser el bon punt de agradat entre tots els publicats durant o el divertiment
 • 4. D O S S I E R : 100 t í to l s d ’ « esp u rna » Obres com Diari d’un jove maniàtic, Cartes d’hivern, Raquel, L’infern de Marta o Els dimonis de Pandora estan entre les més venudes de la col·lecció. l’any, i al qual Edicions Bromera i la dels adolescents, escenes divertides adolescents com ara Què t’angoixa, Nú- col·lecció «Espurna» han contribuït com ara les sèries i pel·lícules que mi- ria? o Només la mar ens parlarà d’amor. més d’una vegada. ren, la música que escolten; en defi- nitiva, un món present amb el qual El nou disseny d’«espurna» Temes diversos, però sem- s’identifiquen per mitjà de la lectura pre propers als joves en valencià. Al cap de vint-i-tres anys, «Espur- Els focs de la memòria, Nit d’ombres na» ha arribat al número 100 i ho ha fet No és fàcil mantindre l’interés voraces... En la col·lecció hi ha relats d’una manera molt especial: estrenant per una col·lecció que ha arribat als que s’atreveixen a tractar temes com els un disseny nou per a la col·lecció. El lli- 100 títols, ja hem comentat alguns de la guerra civil per rescatar o mantin- bre afortunat d’aquesta estrena ha sigut dels encerts editorials que ho han dre viva una part de la memòria his- Fantasmes de llum, de l’escriptor gallec afavorit i no en descuidem un altre: tòrica d’aquest país. Ha jugat fort per Agustín Fernández Paz, el qual, excep- la barreja i la diversitat de temes. La títols com L’infern de Marta, en què la cionalment, ha sigut il·lustrat en color mentalitat oberta a entendre la lectu- narració no estalvia en aspectes durs pe- per Miguelanxo Prado. Es tracta d’un ra d’una manera plural, a fer encabir rò també imprescindibles en l’educació relat que ens situa de ple en la realitat propostes de lectura més pròximes al sentimental dels adolescents. Alhora, actual sobre la crisi econòmica i l’exclu- relat popular amb històries del món ha sabut crear un espai per als relats sió social i sobre la lluita de les persones adolescent, històries de la guerra, de de caire romàntic que tant agraden als en aquesta situació per fer-se visibles. maltractaments, d’amors que fan mal I després del 100, el 101... Ja que la quan haurien d’acompanyar... Una vida d’«Espurna» continua. L’èxit de les diversitat temàtica en la qual sempre publicacions hi augura un bon futur. En el lector trobarà el títol adequat per a cada moment. I en aquest context, l a col·lecció «Espurna» aquest cas parlem de l’últim Premi Ban- caixa de Narrativa Juvenil, En les mars cal parlar de l’humor, perquè a pesar ha facilitat que els perdudes. Una història que narra una de ser una temàtica molt difícil en el aventura d’estiu màgica i inoblidable relat per als adolescents, el catarrogí adolescents valencians que canviarà la vida de la jove Alícia i la Pasqual Alapont amb el llibre Fi de conegueren autors de de la gent que més vol. En paraules de culs a Mallolca, entre altres obres se- l’autora, Raquel Ricart, «una travessia, ues, ho aconsegueix. Un títol que és la vàlua d’Agustín un llarg viatge, una aventura per mons l’exemple clar d’una característica Fernández Paz, Andreu reals i literaris, una recerca interior. I transversal de la col·lecció, les refe- com tots el viatges quan són autèntics, rències constants al món que agrada Martín, Fina Casalderrey, com totes les aventures quan mereixen als lectors. La majoria dels títols en- Gabriel Janer Manila el nom, com totes les passions, s’hi fa un tronca amb la diversió i el consum o Jordi Sierra i Fabra lloc al cor i a l’ànima». 17