Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Laura chapman

10,267 views

Published on

  • Login to see the comments

Laura chapman

  1. 1. Ekspresi Kreativiti Kanak-kanak (Child Creativity Expression)Tajuk : Tokoh Kreativiti dan Pemikiran Kreatif (Laura H. Chapman)
  2. 2. PengenalanSetiap kanak – kanak menjalani proses pembesaran harus melepasi beberapa aras. Setiap aras inikanak-kanak akan mampu mempelajari sesuatu secara tidak formal sebelum alam persekolahandan secara formal semasa alam persekolahan kreativiti mempunyai pelbagai maksud dan definisi.Kreativiti boleh ditafsirkan sebagai kemampuan atau kebolehan mencipta (Kamus Dewan,2005). Kreativiti adalah ,menggunakan imaginasi untuk mencapai ke satu penyelesaian masalah,cabaran, soalan atau tugasan yang asli. Terdapat juga tokoh kreativiti berpendapat bahawakreativiti ialah“Satu penghasilan karya atau produk atau ciptaan yang asli dan sesuai. Asli merujuk kepadayang original , karya atau produk atau ciptaan yang tdak dijangkakan. Sesuai merujukkegunaan karya atau produk atau cipataan terhadap sesuatu keperluan “ (Sternberg, 1996) Kreativiti seseorang individu itu merupakan satu proses kebolehan untuk mencerna danmenghasilakan idea baru dan asli . Idea tersebut dihasilkan melalui ilham atau gabngan idea yangada. Kreativiti boleh terhasil sama ada semasa penghasilan produk secara individu mahupunsecara berkumpulan. Ianya mampu memupuk semangat bekerjasama dalam kumpulan dalammenghasilkan sesuatu yang asli dan bekualiti. Terdapat beberapa aspek yang perlu ada semasa menjanakan kreativiti iaitu kelancaran(fluency), keluwesan (flexibility), kejelasan (elaboration) dan keaslian (originality) (Torrance,1979). Seharusnya aspek-aspek ini diteliti dan diaplikasikan semasa proses menjanakankreativiti seseorang individu. Kreatitivi bukan sahaja memberi kebaikan kepada seseorangindividu ataupun syarikat sahaja malahan ia memberi impak yang amat besar dalam sesuatumasyarakat. Masyarakat Negara maju adalah masyarakat yang didorong oleh kemahiran dan
  3. 3. kepakaran sains dan teknologi yang bukan setakatboleh mencedok dan mengubahsuai sahaja,tetapi mestilah boleh mencipta, menambah dan memperbaharui (Mahathir, 1991).Kreativiti visualTerdapat beberapa orang tokoh yang terlibat dengan konsep kreativiti dan pemikiran kreatifdalam seni visual. Salah seorang daripadanya ialah Laura H.Chapman. Beliau mempunyaireputasi yang amat membanggakan dalam bidang seni visual. Malahan beliau amat dikagumi danmendapat pengiktirafan sebagai seorang pelukis dan artis elektronik. Laura merupakan seorangpakar dalam bidang pendidikan seni visual terutama untuk golongan kanak-kanak. Beliau jugamempunyai pengalaman yang mengajar dari peringkat individu dari awal umur prasekolahsehinggalah peringkat dewasa. Ianya melibatkan pelajar dari luar bandar dan pelajar dari pinggirbandar. Beliau mempunyai semngat untuk mengajar dan berkonsi ilmu kretiviti seni visual beliautanpa mengira kaum mahupun taraf masyarakat tersebut. Laura H.Chapman juga turut terlibatdengan hasil kerja bersama dengan pihak muzium . Selain itu Laura juga pernah terlibat selama15 tahun sebagai jurulatih bagi pelajar-pelajar peringkat Sarjana Muda dan pelajar peringkatSarjan di Indiana University, University of Illinois dan University of Cincinnati.Laura H. Chapman merupakan seorang pemulis yang telah menghasilkan 32 buah buku danbeberapa artikel.beliau bukan sahaja terkenal dikalangan masyarakat tempatan malahan diperingkat antarabangsa. Beliau seringkali terlibat dengan kerja-kerja mengenai dasar asas,meraka dan menyelaras kurikulum, pembangunan sosial dan juga penilaian dalam seni visual. Diantara penerbitan beliau yang dihasilkan ialah Adventures of Art yang mengandungi artikel-artikel beserta dengan bantuan bergambarajah serta sumber pengajaran di sekolah. Pada tahun
  4. 4. 1999 di satu majlis Textbook Excellent Award dan telah diterjemahkan kepada bahasa Belandadan Cina untuk peringkat pendidikan sekolah rendah.Manakala teks beliau yang digunakan di peringkat pendidikan tinggi university iaitu Approachesto Art in Education telah diterjemah kan kepada bahasa Greek dan beberapa bahagian kepadaBahasa Arab. Polisi pembelajaran beliau iaitu Instant Art Instant Culture: The Unspoken Policyfor American Schools telah dipilih menerima anugerah Book of the Century in Education olehpihak panel kebangsaan yang diadakan di Museum of Education (Loftus, 2003). LauraH.Chapman mula bergiat aktif dalam bidang seni visual kreatif ini semenjak dari awalpersekolahan beliau, seterusnya menjadi pelukis dan menyertai pelbagai pameran danpertunjukan secara solo di dalam negara. Beliau juga merupakan ikon kreativiti seni visual.Beliau berpendapat bahawa seni itu penting dalam kehidupan seharian kita. Beliau juga telahdianugerahkan sebgai Distinguished Fellow of the National Art Education dan sekali lagi dalamtahun 1997 beliau telah diisyitiharkan sebagai National Art Educator of the Year.Tahap perkembangan KreativitiLaura H.Chapman menyatakan bahawa proses kreativiti merupakan proses penghasilan. Oleh ituguru yang terlibat dengan seni visual perlu mengaplikasikan pelbagai cara dalam menghasilkankarya. Guru seharusnya bersedia dan mampu meguasai bidangnya.Laura mencadangkan 3 kaedah menghasilkan karya seni yang kreatif iaitu, kaedah penjanaanidea (inception of idea) , pengolahan dan pemurnin ( elaboration and refinement) dan kemahiranmenggunakan bahan ( execution in a medium) (Maswan, 2010). Beliau juga ada menyatakandalam bukunya Approaches to Art in Education bahawa telah membuat satu analisistentang
  5. 5. teori-teori peringkat penghasilan kerja tahap kreativiti. Beliau menjelaskan bahawa prosesartistic adalah merupakan fas-fasa yang tidak semestinya sentiasa bersifat tekal dan sekuens(H.Chapman, 1978)Kaedah Penjanaan Idea (Inception of Idea)Penjanaan sesuatu idea memerlukan pengkarya menetapkan objektif, haluan dan tujuanpenghasilan karya. Guru mestilah membimbing pelajar dalam memantapkan hala tujupenghasilan karya. Guru juga hendaklah menerangkan kepada setiap pelajarnya tentang kaedahmenjana idea.Pengolahan dan Pemurniaan (Eleboration and Refinement)Proses pengolahan dan pemurniaan setiap idea hendaklah dilakukan bagi mendapatkan kajianvisual yang lebih sistematik dan tersusun. Ia demi memastikan imej atau visual yang hendakdihasilkan atau dipilih oleh pengkarya bertepatan dengan tema dan objektif penghasilan.Pelajar akan mengolah dan memurnikan hasil karya mereka sehingga memperolehi hasil yangterbaik.Kemahiran Menggunakan Bahan (Execution in a Medium)Bimbingan dari guru diperlukan untuk membimbing pelajar tentang penggunaan bahan danteknik penggunaan serta penghasilan. Guru menjelaskan dengan mengadakan demonstrasi dantunjuk cara supaya pemilihan bahan oleh murid mempunyai makna dan nilai tersendiri.Pendidikan seni visual adalah disiplin ilmu yang melibatkan domain kognitif, afektif danpsikomotor. Ia memberi sumbangan untuk membantu proses perkembangan dan pertumbuhanseseorang dari aspek jasmani, rohani, emosi dan intelektual. Melaluinya kita dapat
  6. 6. mengembangkan bakat serta potensi diri individu dalam diri setiap pelajar dalam menjadianggota masyarakat yang memiliki nilai-nilai halus dan menggunakannya berlandaskan iman.Menurut Gaitskell (1982), guru-guru yang mengamalkan kaedah dictator akan menghalangperkembangan kreativiti kanak-kanak berbanding dengan guru-guru yang mengamalkan kaedahyang lebih demokratik yang berpusatkan kepada pelajar seperti kaedah orientasi muridberdasarkan tajuk, berorientasikan media dan kaedah panduan fasilitator. Ini jelas menunjukkankeupayaan dan kesediaan setiap pelajar dalam menghasilkan kerja-kerja seni adalah berbezaantara satu sama lain berdasarkan perkembangan mereka dari segi usia, kebolehan fizikal, emosidan kebolehan inteleknya.Peranan guru adalah untuk membantu kanak-kanak berfikir untuk dirinya dan bukan mengarahmereka melakukan kerja-kerja untuk memenuhi kehendaknya. Mereka perlu menyediakanpeluang yang lebih mencabar kepada kanak-kanak supaya pengalaman mereka bertambah darimasa ke semasa.“Jika kanak-kanak tidak dapat belajar dengan cara kita mengajar, kita harus mengajardengan cara mereka belajar.”
  7. 7. BibliographyH.Chapman, L. (1978). Approaches to Art Education. New York: Harcourt Brace Jovanovich.Kamus Dewan. (2005). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Loftus, S. (2003). Art Educator Chapman and Artist Paschke to Address Fall Conference.Wisconsin, United State of America: Wisconsin Art Education Association Newsletter.Mahathir, T. (1991, Februari 28). Wawasan 2020 : Malaysia Melangkah ke Hadapan(terjemahan).Maswan, D. S. (2010). HBAE 1203 Perkembangan Seni dan Kanak-kanak. Open UniversityMalaysia . Bukit Mertajam, Pulau Pinang, Malaysia: Open University Malaysia.Razali, R. J. (2002). Psikologi Pendidikan Pendekatan Kontemporari. Universiti PendidikanSultan Idris.Sternberg, R. W. (1996). How to Develop Student Creativity.

×